نقش واسطه‌ای اخلاق تحصیلی در رابطه‌ی بین ادراکات محیط کلاسی و عدالت آموزشی با رفتارهای مدنی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

10.22098/jsp.2024.11165.5340

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه‌ای اخلاق تحصیلی در رابطه‌ی بین ادراکات محیط کلاسی و عدالت آموزشی با رفتارهای مدنی تحصیلی انجام شد.
روش‌ها: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم‌آباد به تعداد 9981 دانش‌آموز بود که از این میان 240 نفر براساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اخلاق تحصیلی حسینی‌نژاد و همکاران (1394)؛ رفتار مدنی تحصیلی گل‌پرور (1389)؛ دراکات کیفیت کلاسی جنتری و همکاران (۲٠٠۲) و عدالت آموزشی گل‌پرور (1389) استفاده شد. تحلیل داده‌ها به روش آماری مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS-22 و AMOS-24 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد ادراکات کیفیت کلاسی بر رفتارهای مدنی تحصیلی تأثیر مستقیم و به‌واسطه‌ی اخلاق تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی تأثیر غیرمستقیم دارد. عدالت آموزشی بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر مستقیم نداشت؛ اما به واسطه‌ی اخلاق تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی تأثیر غیرمستقیم داشت. علاوه بر این، اخلاق تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی دارای اثر مستقیم بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، شناخت عوامل مؤثر بر بکارگیری اصول عدالت آموزشی و محیط یادگیری دانش‌آموزان توسط معلمان می‌تواند در فرآیند و استراتژی تغییر در آموزش کمک‌های ارزنده‌ای را ایفاء نماید؛ و این روند همچنین زمینه‌ی تقویت اخلاق و در نهایت رفتارهای مدنی تحصیلی (پایبندی به قواعد، یاری‌رسانی و مشارکت، برقراری روابط صمیمانه) را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The mediating role of academic ethics in the relationship between the perceptions of classroom quality and educational justice with educational citizenship behaviours

نویسندگان [English]

  • Saeideh Sabzian 1
  • Houshang Garavand 2
1 Department of Counseling, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.
2 Psychology Department, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present study was done with the aim of the mediating role of academic ethics in the relationship between the perceptions of classroom quality and educational justice with educational citizenship behaviours.
Methods: The research method was descriptive-correlational and the statistical population of the study included all upper secondary girl students in khorramabad city to 9981 students, of which 240 were selected based on stratified random sampling method. To collect the required data from academic ethics Hosseini Nejad & et al (2016), educational citizenship behaviours Golparvar (2011), perceptions of classroom quality Gentry & et al (2002), educational justice Golparvar (2011) was used. Data analysis was performed by the SPSS-22, and AMOS-24 software.
Results: The results showed that perceptions of classroom quality has a direct effect on educational citizenship behaviours and an indirect effect on educational citizenship behaviours through academic ethics. Educational justice had no direct effect on educational citizenship behaviours, but had indirect effect on educational citizenship behaviours due to academic ethics. In addition, academic ethics had a direct effect on educational citizenship behaviours.
Conclusion: According to the obtained results, knowing the factors affecting the application of the principles of educational justice and the learning environment of students by teachers can play a valuable role in the process and strategy of change in education; And this process also provides the basis for strengthening morals and ultimately educational citizenship behaviours (adherence to rules, helping and participating, establishing cordial relationships).

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceptions of classroom quality
  • educational justice
  • academic ethics
  • educational citizenship behaviours