هم‌سنجی اثر بخشی آموزش خود دسوزی شناختی و تنظیم هیجان بر خود تنظیمی انگیزشی و کارکرد اجتماعی و انطباقی دانش آموزان دختر مبتلا به اضطراب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی ، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 مربی گروه روانشناسی، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

10.22098/jsp.2024.12063.5463

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی هم‌سنجی اثر بخشی آموزش خود دسوزی شناختی و تنظیم هیجان بر خود تنظیمی انگیزشی و کارکرد اجتماعی و انطباقی دانش آموزان دختر مبتلا به اضطراب شهر تهران اجرا شد.
روش‌ها: نمونه آماری شامل 81 نفر بود که به روش نمونه در دسترس انتخاب و در قالب سه گروه آزمایش اول (28نفر)، آزمایش دوم(25نفر) و گواه(28نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش از نوع پژوهش­های نیمه آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه می باشد. برای سنجش از سه پرسشنامه استاندارد خودتنظیمی انگیزشی، کارکردهای اجتماعی و انطباقی و اضطراب بک استفاده شد. متغیرهای مستقل نیز در قالب دو پروتکل آموزشی تدوین و در گروه آزمایش اول و دوم اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس چندگروهی استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش خود دلسوزی شناختی بر خود تنظیمی انگیزشی دانش آموزان دختر مبتلا به اضطراب اثر بخشی ندارد (05/0P<)، آموزش خود دلسوزی شناختی بر کارکرد اجتماعی و انطباقی، دانش آموزان دختر مبتلا به اضطراب اثر بخشی دارد (01/0P>)، آموزش تنظیم هیجان بر خود تنظیمی انگیزشی دانش آموزان دختر مبتلا به اضطراب اثر بخشی دارد (01/0P<)، آموزش تنظیم هیجان بر کارکرد اجتماعی و انطباقی، دانش آموزان دختر مبتلا به اضطراب اثر بخشی دارد (01/0P<)، آموزش تنظیم هیجان بر خود تنظیمی انگیزشی دانش آموزان دختر مبتلا به اضطراب نسبت به آموزش خود دلسوزی شناختی اثربخشی بیشتری دارد (01/0P>) و بین میزان اثربخشی آموزش خود دلسوزی شناختی و تنظیم هیجان بر کارکرد اجتماعی و انطباقی دانش آموزان دختر مبتلا به اضطراب تفاوت معناداری وجود ندارد  (05/0> P).
نتیجه‌گیری:  می توان از دو روش آموزش خوددلسوزی شناختی و تنظیم هیجان برای ارتقای  خود تنظیمی انگیزشی و کارکرد اجتماعی و انطباقی دانش آموزان مبتلا به اضطراب  استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of cognitive self-compassion and emotion regulation training on motivational self-regulation and social and adaptive functioning of female students with anxiety

نویسندگان [English]

  • Nasrin Asareh 1
  • zabih pirani 2
  • Firoozeh Zangeneh Motlagh 3
1 PhD Student in Psychology, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
3 Instructor of Psychology Department, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim study was conducted with the aim of evaluating the effectiveness of cognitive self-compassion and emotion regulation training on motivational self-regulation and social and adaptive functioning of female students with anxiety in Tehran.
Methods: The statistical sample consisted of 81 people who were selected by available sampling method and were examined in the form of three groups: the first experiment (28 people), the second experiment (25 people) and the control group (28 people). This research is a type of semi-experimental research in the form of a pre-test and post-test design with a control group. Three standard questionnaires of motivational self-regulation, social and adaptive functions and Beck's anxiety were used to measure. Independent variables were developed in the form of two educational protocols and implemented in the first and second experimental groups. Multigroup covariance analysis was used to analyze the data.
Results:  The results showed that cognitive self-compassion training has no effect on the motivational self-regulation of female students with anxiety (P < 0.05), cognitive self-compassion training has an effect on the social and adaptive function of female students with anxiety (P 0.01) >), emotion regulation training is effective on motivational self-regulation of female students with anxiety (P<0.01), emotion regulation training is effective on social and adaptive functioning of female students with anxiety (P<0.01) Emotion regulation training on motivational self-regulation of female students with anxiety is more effective than cognitive self-compassion training (P>0.01) and between the effectiveness of cognitive self-compassion training and emotion regulation on the social and adaptive functioning of female students with anxiety. There is no significant difference between anxiety (P>0.05).
Conclusion:  Two methods of teaching cognitive self-compassion and emotion regulation can be used to improve motivational self-regulation and social and adaptive functioning of students with anxiety

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive self-compassion
  • Emotion regulation
  • Motivational self-regulation
  • Social and adaptive function
  • Anxiety