تحلیل ابعاد روان‌شناختی آموزش مجازی در مدارس ابتدایی شهر اردبیل در شرایط کرونایی با رویکرد روایت پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 مدرس گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22098/jsp.2024.8814.4790

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل روایت ابعاد روانشناختی کرونا ویروس بر آموزش مجازی دانش آموزان دوره ابتدایی در شهر اردبیل انجام شده است.
روش­ها: روش پژوهش کیفی از نوع روایت پژوهی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه والدین، دانش آموزان و آموزگاران مدارس ابتدایی شهر اردبیل در سال تحصیلی1400- 1399 را تشکیل می دادند که از میان آن ها بصورت هدفمند، حدود 17 والدین، 12 آموزگار و مربی و 17 دانش آموز تا کفایت نمونه و اشباع نظری انتخاب شدند و به مصاحبه های محققان پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه ها از تحلیل مضمون استفاده شد که به شیوه عرفی کدگذاری شده اند.
یافته­ ها: نتایج حاصل از کدگذاری نشان داد 266 مفهوم و 31 مقوله در قالب 5 مضمون (استرس، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و شکایت جسمانی) طبقه بندی گردیدند.
نتیجه ­گیری: آموزش مجازی برای مخاطبان فوق با ابعاد روانشناختی مختلف اعم از استرس یا فشار روانی همراه بوده است که استرس موجود با اضطراب و افسردگی و در نهایت با علایم پرخاشگری و شکایت جسمانی دانش آموزان و تا حدودی با معلمان گزارش شده است که نیازمند مداخلات روانشناختی از سوی مشاوران مدرسه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of psychological dimensions of virtual education in primary schools in Ardabil in coronavirus conditions with a narrative research approach

نویسندگان [English]

  • Adel zahed babolan 1
  • Seyyedmohammad Seyyedkalan 2
1 Professor of Educational Management, Dept. of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Lecturer in the Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective The aim of this study was to investigate the psychological dimensions of coronavirus on virtual education of primary school students in Ardabil.
Methods The method of qualitative research was narrative research. The statistical population of the study consisted of all parents, students and primary school teachers in Ardabil in the academic year 2020-2021, among which purposefully, about 17 parents, 12 teachers and 17 students to sample adequacy and theoretical satiety were selected and responded to the researchers' interviews. Conventionally coded thematic analysis was used to analyze the information obtained from the interviews.
Results The results of coding showed that 266 concepts and 31 categories were classified into 5 themes (stress, depression, anxiety, aggression and physical complaints).
Conclusion Accordingly, e-learning for the above audiences has been associated with various psychological dimensions, including stress or psychological pressure, and the existing stress has been reported with anxiety and depression, and finally with symptoms of aggression and physical complaints of students and to some extent with teachers. Psychology by school counselors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Dimensions
  • Elementary Schools
  • Virtual Education
  • Covid 19
  • Narrative Research