نقش میانجی هیجان‌خواهی در رابطه بین چشم‌انداز زمانی با اعتیاد به بازی‌های ویدئویی-رایانه‌ای در بین دانش‌آموزان پسر متوسطه دوره اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استاد ممتاز گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jsp.2024.6715.4027

چکیده

هدف:هدف مطالعه حاضر بررسی نقش میانجی هیجان­خواهی در رابطه­ بین ابعاد چشم­انداز زمانی با اعتیاد به بازی­های ویدئویی-رایانه­ای در دانش­آموزان پسر بود.
روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان پسر متوسطه دوره اول تهران در سال 98- 1397 بوده و حجم نمونه شامل 405 دانش­آموز بود که از طریق نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه­های مقیاس اعتیاد به بازی­های ویدئویی-رایانه­ای آنیوتاورن، چشم­انداز زمانی زیمباردو و بوید و هیجان­خواهی آرنت بدست آمده و با استفاده از همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده نشان داد که گذشته مثبت، گذشته منفی، حال لذت­گرا و آینده­نگری بر هیجان­خواهی (به ترتیب با 143/0، 286/0، 246/0 و 198/0) و اعتیاد به بازی­های ویدئویی-رایانه­ای (به ترتیب با 236/0-، 197/0، 135/0 و 152/0-) و از سوی دیگر، هیجان­خواهی بر اعتیاد به بازی­های ویدئویی- رایانه‌ای(285/0) تاثیرگذار  است. با توجه به یافته­ها می­توان گفت که هیجان­خواهی نقش میانجی(جزئی) در رابطه بین گذشته مثبت، گذشته منفی، حال لذت­گرا و آینده­نگری با اعتیاد به بازی­های ویدئویی- رایانه ای دارد.
نتیجه‌گیری: ابعاد مختلف چشم‌انداز زمانی هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم از طریق هیجان‌خواهی بر اعتیاد به بازی­های ویدئویی- رایانه‌ای تأثیر دارد. بر این اساس، با تغییر و یا تقویت نگرش افراد نسبت تجربیات­شان در ابعاد مختلف زمانی می­توان میزان اعتیاد به بازی­های ویدئویی-رایانه­ای را در بین آنها کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The mediating role of Sensation Seeking in the relationship between Time Perspective with Video-Computer Games Addiction in high school boy students

نویسندگان [English]

  • Mirnader Miri 1
  • nader hajloo 2
  • sajjad basharpoor 2
  • mohammad narimani 3
1 Ph.D in Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Distinguished Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study is to investigate the mediation role of sensation-seeking in the relationship between time perspective with video-computer games Addiction in high school boy students.
Methods: The method of this study was descriptive-correlational. The statistical population of the study was all boy students of the first grade of high school in Tehran in the academic year 2018-2019 and the sample size consisted of 405 students who were selected through multistage cluster random sampling.  The data were collected using video-computer games Addiction scale of Anuthawarn, time perspective scale of Zimbardo and sensation-seeking scale of Arnett. Data were analyzed using Pearson correlation, regression and path analysis.
Results: The results showed that positive past, negative past, hedonistic present and future orientation (respectively with 0/143, 0/286, 0/246, 0/198) affect on sensation-seeking and (respectively with -0/236, 0/197, 0/135, -0/152) affect on video-computer games Addiction, on the other hand, sensation-seeking (0/285) affect on video-computer games Addiction. According to the findings, it can be said that sensation-seeking mediates the relationship between positive past, negative past, hedonistic present and future orientation with video-computer games Addiction.
Conclusion: Different dimensions of time perspective have an affect on video-computer games Addiction both directly and indirectly through sensation-seeking. Thus, changing or reinforcing people's attitudes toward their experiences in different dimensions of time can reduce the level of video-game addiction among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Video-Computer Games Addiction
  • Time Perspective
  • Sensation Seeking