الگوی ساختاری سازگاری بر اساس تصویر بدنی با نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی در دانش-آموزان نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

2 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

10.22098/jsp.2024.12371.5506

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی روابط ساختاری سازگاری بر پایه تصویر بدنی با نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش‌آموزان نوجوان بود.
روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش-آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی 1402-1401 بود که تعداد 332 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. ابزارها شامل پرسشنامه روابط چند بعدی بدن - خود کش و همکاران (1997)، پرسشنامه سازگاری سینها و سینک (1993) و پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و همکاران (2002) بود. داده‎های پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای SPSS نسخه 24 و AMOS بررسی شدند.
یافته‎ ها: نتایج نشان داد که تصویر بدنی اثر مستقیم و معناداری بر سازگاری دانش‌آموزان دارد (05/0 p<). همچنین، تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین تصویر بدنی و سازگاری نقش میانجی دارد (05/0 p<).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، تصویر بدنی با واسطه‌گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان می‌تواند بر سازگاری دانش‌آموزان نوجوان اثرگذار باشد. لذا پیشنهاد می‌شود مداخله‌های مبتنی بر بهبود تصویر بدن و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان برای بهبود سازگاری دانش‌آموزان نوجوان مورد توجه متخصصان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

investigate the structural relation of adjustment based on body image with mediating body image role of cognitive emotion regulation strategies in adolescent students

نویسندگان [English]

  • mohammad derikvand 1
  • Moslem Danesh Paye 2
  • Neda Nokhostin Ruhi 3
1 PhD in Educational Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
2 PhD in Educational Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 PhD in Curriculum Planning, Shahid Rajaee Tarbiat University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: the purpose of this study was to investigate the structural relation of adjustment based on body image with mediating body image role of cognitive emotion regulation strategies in adolescent students.
Method: The research method was descriptive and correlational. The population of the study consisted of all high school students in Andimeshk in the academic year of 2022-2023 that number of 332 was selected by random cluster sampling method. The instruments included The Multidimensional Body- Self Relations questionnaire Cash et al (1997), the adjustment questionnaire Sinha and Singh (1993), and the emotional regulation strategies questionnaire Garnefski (2002). Research data using Pearson correlation and structural equation modeling by SPSS 24 and Amos24 are investigated.
Results: The results showed that body image has a direct and significant effect on students' adjustment ( p < 0.05 ). also, cognitive emotion regulation has a mediating role in the relationship between body image and adjustment ( p < 0.05).
Conclusion: according to research findings, body image by mediating cognitive emotion regulation strategies can influence the adjustment of adolescent students. Therefore it is suggested that interventions based on body image improvement and positive emotion regulation strategies for improving the adaptation of adolescent students are considered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Image
  • Cognitive Emotion Regulation
  • Adjustment
  • Adolescent