تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی ذهنیت پویا مبتنی بر نظریه باورهای هوشی دوئک و بررسی اثربخشی آن بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران،ایران

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ابران

4 استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

5 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

10.22098/jsp.2024.9548.4988

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی بسته‌ آموزشی ذهنیت پویا مبتنی بر نظریه‌ی باورهای هوشی دوئک و بررسی اثربخشی آن بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر بود.
روش: روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه 18 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 98-99 تشکیل دادند که از این جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 36 نفر از دانش آموزان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه باورهای هوشی (دوپیرا و مارینه، 2005) و انگیزش تحصیلی (والرند و همکاران، 1992) جمع آوری شدند.گروه آزمایش در 8 جلسه‌ 90 دقیقه ای بسته آموزشی ذهنیت پویا را دریافت نمود و گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد.
یافته ها: میزان شاخص روایی محتوا برای تمامی هدف ها در بسته آموزشی بین 9/0 تا 1 و میزان نسبت روایی محتوا برای تمامی هدف ها در پروتکل آموزشی 8/0 تا 1 به دست آمد. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین میانگین نمرات انگیزش تحصیلی آزمودنی ها در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0>P).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد بسته‌ آموزشی ذهنیت پویا از روایی محتوایی قابل قبولی برخوردار است و توانایی ارتقاء انگیزش تحصیلی را دارد. از این رو درمانگران و مربیان می‌توانند برای ارتقاء انگیزه پیشرفت دانش آموزان از بسته تدوین‌شده حاضر استفاده نمایند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compilation and Validation of Dynamic Mindset Instrucational Package based on Inteligence Believes Theory of Dweck and determining of its Effectiveness on Academic Motivation of Female Students

نویسندگان [English]

  • Esmat Radmanesh 1
  • Fariborz Dortaj 2
  • Esmaeil Sadipour 3
  • Ali Delavar 4
  • Hasan Asadzadeh 5
1 PhD Student in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
4 Professor of Assessment and Measurement Department, Faculty of Psychology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
5 Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to Compilation and Validation of Dynamic Mindset instrucational Package based on Inteligence Believes theory of Dweck and determining of its Effectiveness on Academic Motivation of Female Students.
Method: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest and follow-up with the control group.
The statistical population of the present study consisted of all female high school students in the 18th district of Tehran in the academic year of 2020- 21. From this statistical population, 36 students were selected by simple random sampling and were randomly replaced in tow experimental and control groups (N= 18). Data were collected using the inteligence Beliefs Questionnaire (Dupira & Marineh, 2005) and academic motivation (Vallerand et al., 1992).The experimental group received a dynamic mindset training package in 8 sessions of 90 minutes and the control group did not receive any training.
Results: The content validity index for all objectives in the training package was between 0/9 to1, and the content validity ratio for all objectives in the educational protocol was 0/8 to 1/1. Also, the results of analysis of variance showed that there was a significant difference between the mean scores of academic motivation of the subjects in the pre-test, post-test and follow-up stages (P <0.05).
Conclusion: The results of this study showed that the dynamic mindest training package has acceptable content validity and has the ability to promote academic motivation. Therefore, therapists and educators can use the current package to enhance students' progress in addition to the previous methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic mindset
  • Inteligence believes
  • Academic motivation
  • Content validity