اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر استرس ادراک شده و خودکنترلی دانش‌آموزان مبتلا به آسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، دانشکده پزشکی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 مرکز توسعه پژوهش های بالینی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشگاه سلمان فارسی کازرون

4 استادیارگروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سجاد، مشهد، ایران

10.22098/jsp.2024.14436.5768

چکیده

هدف: آسم به عنوان یکی از بیماری‌های شایع و یکی از جدی‌ترین مشکلات بهداشتی می‌تواند مشکلات جسمانی و روانشناختی زیادی به همراه داشته باشد. بنابراین به کارگیری مداخلات روانشناختی در جهت تعدیل همبسته‌های روانشناختی یک ضرورت اجتماب ناپذیر است. این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر استرس ادراک شده و خودکنترلی دانش‌آموزان مبتلا به آسم انجام گرفت.
روش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها این پژوهش یک پژوهش نیمه‌آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان مبتلا به آسم شهر شیراز تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش 30 نفر از دانش‌آموزان مبتلا به بیماری آسم بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آموزشتنظیم هیجانی (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) گمارده شدند. افراد نمونه پژوهش، قبل و بعد از آموزش تنظیم هیجانی در گروه‌های آزمایشی و گواه به پرسشنامه استرس ادراک شده (کوهن، 1983) و خودکنترلی (تانجی و همکاران، 2004) پاسخ دادند. آموزش تنظیم هیجان با استفاده از مدل گراتز و همکاران (2006) در گروه‌ آزمایشی اجرا شد؛ و گروه گواه در طول این مدت هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش تنظیم هیجانی بر استرس ادراک شده و خودکنترلی نوجوانان مبتلا به آسم مؤثر است (001/0≥P).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان از آموزش تنظیم هیجانی به عنوان برنامه‌های آموزشی مناسب برای بهبود استرس و مدیریت رفتار و هیجان سود برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of emotion regulation training on perceived stress and self-control of students with asthma

نویسندگان [English]

  • Hossein Bayat 1
  • Hasan Rezaei Jamalouei 2
  • moslem abbasi 3
  • Mehdi Taheri 4
1 Department of Health Psychology, Faculty of Medicine, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Clinical Research Development Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Moslem abbasi
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Sadjad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

objective: Asthma, as one of the common diseases and one of the most serious health problems, can cause many physical and psychological problems. Therefore, the use of psychological interventions to adjust psychological correlations is an inevitable necessity. This research was conducted with the aim of the effectiveness of emotion regulation training on perceived stress and self-control of students with asthma.
Methods: In terms of the purpose of this research, it is an applied research and in terms of data collection, this research is a semi-experimental research. The statistical population of this research consists of all adolescents with asthma in Shiraz. The research sample was 30 students with asthma who were selected by purposeful sampling and randomly assigned to the emotional regulation training group (15 people) and the control group (15 people). The research sample answered the perceived stress questionnaire (Cohen, 1983) and self-control (Tanji et al., 2004) before and after the emotional regulation training in the experimental and control groups. Emotion regulation training was implemented using Gratz et al.'s (2006) model in the experimental group; And the control group did not receive any intervention during this period. The collected data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA).
Results: The results of multivariate covariance analysis showed that emotional regulation training is effective on perceived stress and self-control of adolescents with asthma (P≥0.001).
Conclusion: Based on the results of this research, it is possible to benefit from emotional regulation training as suitable educational programs to improve stress and manage behavior and emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional regulation training
  • perceived stress
  • self-control
  • asthma
  • adolescents