مقایسه تفاوت آموزش ریاضی از طریق قصه گویی در مدارس ابتدایی ایران و آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش ریاضی، گروه آموزش ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار ریاضی کاربردی، گروه آموزش ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار آمار، گروه آموزش ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار ریاضی محض، گروه آموزش ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22098/jsp.2024.15226.5874

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش مقایسه آموزش ریاضی از طریق قصه گویی در مدارس ابتدایی ایران و آذربایجان است.
روش‌ها: نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقیق، شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل می­باشد. جمع­آوری اطلاعات به روش کتابخانه­ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش­آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرهای باکو کشور آذربایجان و اردبیل کشور ایران در سال­تحصیلی 1402-1401 بود که از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای جهت نمونه‌برداری استفاده شد که در هر گروه آزمایش و گواه تعداد 30 دانش ­آموز قرار داشتند.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده­ها از طریق آزمون ­های کلموگروف اسمیرنوف و T دونمونه­ای مستقل نشان داد که که قصه­ گویی تأثیرات معناداری بر یادگیری ریاضی دارد.
نتیجه‌گیری:  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت که آموزش ریاضی از طریق قصه گویی، مداخله­ای مؤثر و کارآمدی برای دانش‌آموزان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of mathematics education through storytelling in primary schools of Iran and Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Eisa Eisazadeh nazif 1
  • Mohsen Rostamy 2
  • Mohammad hasan Behzadi 3
  • Hamid Rasouli 4
1 Student of PhD, Department of Math Education, Faculty of Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 PhD of Appleid Mathematics, Department of Math Education, Faculty of Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 PhD of Statistics, Department of Math Education, Faculty of Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 PhD of Pure Mathematics, Department of Math Education, Faculty of Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective:  The main purpose of the research is to compare mathematics education through storytelling in elementary schools in Iran and Azerbaijan.
Methods: The type of research is applied and the research method is quasi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. Data collection has been done by library and field method. The statistical population of this research was all fourth grade students in the cities of Baku, Azerbaijan and Ardabil, Iran in the academic year of 1401-1402.
Results: The results obtained from data analysis through Kolmogorov Smirnov and independent two-sample T tests showed that storytelling has significant effects on math learning.
Conclusion: According to the results of the present study, it can be said that teaching mathematics through storytelling is an effective and efficient intervention for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics Education
  • Storytelling
  • Primary
  • Iran and Azerbaijan