نقش سیستم های فعال ساز/ بازداری رفتاری و اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

10.22098/jsp.2015.353

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سیستم‌های مغزی فعال‏سازی/ بازداری رفتاری و اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی می‌باشد. پژوهش حاضرتوصیفی- همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش­آموزان ناحیه یک شهر اراک است که 300 نفر از آنها به‌صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از مقیاس سیستم‌های مغزی فعال‏سازی/ بازداری رفتاری، مقیاس اشتیاق دانش­آموزان و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی جمع آوری شده و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره و نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین سیستم مغزی فعال­ساز رفتاری، اشتیاق عاطفی، اشتیاق شناختی و اشتیاق رفتاری با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین سیستم مغزی بازداری رفتاری با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اشتیاق عاطفی، سیستم مغزی فعال­ساز رفتاری و سیستم مغزی بازداری رفتاری قابلیت پیش بینی فرسودگی تحصیلی را دارد. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که سیستم‌های مغزی فعال‏ساز/ بازداری رفتاری و اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در بروز فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان نقش مهمی دارد. در واقع، سیستم بازداری/ فعالساز هم به صورت مستقیم و به واسطه چگونگی و میزان اشتیاق تحصیلی با میزان فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان در ارتباط قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Behavioral activation/inhibition Systems and emotional, cognitive and behavioral engagement in prediction of educational exhaustion

نویسنده [English]

  • Z Pirani
Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University of Arak
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of behavioral activation/inhibition brain systems and emotional, cognitive and behavioral engagement in prediction of educational exhaustion. This is a descriptive-correlation study. The study population consist of all students in the 1st area of the city of Arak that 300 of them were chosen randomly. Data were collected using behavioral activation/inhibition brain systems scale, Students engagement scale and educational exhaustion questionnaire. To analyze the data, Pearson's coefficient of correlation, Multivariate analysis of regression and the SPSS-22 software was used. results showed that there is a significant negative relationship between behavioral activation brain systems, emotion, cognitive and behavioral engagement and educational exhaustion. On the other hand, emotion engagement, behavioral activation brain systems and behavioral inhibition brain systems can predict educational exhaustion. based on findings of this study, it could be concluded that of behavioral activation/inhibition brain systems and emotional, cognitive and behavioral engagement play an important role in the development of students' educational exhaustion. In fact, inhibition/activation systems is related to educational exhaustion directly and through the quality and amount of engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • activation/inhibition systems
  • emotional engagement
  • cognitive engagement
  • behavioral engagement
  • educational exhaustion
آتشکار، رقیه؛ فتحی آشتیانی، علی؛ آزادفلاح، پرویز. (1391). ارتباط سبک‌ها و مکانیزم‌های دفاعی با سیستم مغزی/ رفتاری. مجله روان شناسی بالینی، 4 (4)، 73-63.
خانجانی، زینب؛ محمدی، فرهاد؛ هاشمی، تورج؛ بخشی پور، عباس؛ بیرامی، منصور. (1393). تأثیر سیستم­های مغزی رفتاری و عواطف بر نشانه‌های ابعادی وسواسی جبری. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 18 (2)، 25-33.
خروشی، پوران؛ نیلی، محمدرضا؛ عابدی، احمد. (1393). رابطه اشتیاق عاطفی و شناختی یادگیری با خودکارآمدی دانش‌آموزان؛ دانشگاه فرهنگیان اصفهان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 7 (2)، 234-229.
رستم اوغلی، زهرا و خشنودنیایی چماچایی، بهنام (1392). مقایسه ی وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ی ناتوانی‌های یادگیری، 2(3)، 18-37.
سیدموسوی، پریساسادات؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ فیاض بخش، محمدرضا؛ اسماعیل بیگی، فاطمه؛ فرنودیان، پریسا. (1390). بررسی رابطه نظام بازداری و فعال ساز رفتاری با مشکلات رفتاری - هیجانی در نوجوانان بهنجار. تحقیقات علوم رفتاری، 9 (3)، 163-155.
صبری نظرزاده، راشین؛ معمارباشی اول، مژگان؛ احتشام زاده، پروین. (1391). رابطه سیستم‌های مغزی بازداری و فعالسازی رفتاری، خودتنظیمی با تعلل در دانشجویان. یافته‌های نو در روان شناسی، 8 (25)، 84-71.
نریمانی، محمد؛ عالی ساری نصیرلو، کریم و موسی زاده، توکل (1393). مقایسه ی اثربخشی آموزش متمرکز برهیجان و کنترل تکانه برفرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری. مجله ی ناتوانی‌های یادگیری، 3 (3)، 79-99.
نعامی، عبدالزهرا. (1388). رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات روان شناختی، 5 (3)، 134-117.
Ahola, K., & Hakanen, J. (2007). Job strain, burnout, and depressive symptoms: A prospective study among dentists. Journal of Affective Disorders, 104(24), 103–110.
Atashkar, R., Fathi Ashtiani, A., Azad, P. (2012). Communication styles and defense mechanisms with brain / behavior Journal of Clinical Psychology, 4(4), 63-73. (Persian).
Beek, I, V., Kranburg, W, T., & Schaufli, B, w., (2013). BIS and BAS activation and study outcomes: A mediation study. Personality and Individual Differences 55, 474–479
Behrouzi, N., Shahni Yeilagh, M., & Pourseyedi, M. (2012). Perfectionism, perceived stress and social support, academic burnout. Strategy, culture, 20, 92-83. (Persian).
Breso E. Salanova M, Schoufeli WB. In search of the “third dimension” of Burnout.  Applied psychology. 2007; 56(3): 460-472.
Brown, S. D., Tramayne, S., Hoxha, D., Telander, K., Fan, X., & Lent, R. W. (2008). Social cognitive predictors of college students’ academic performance and persistence: A meta-analytic path analysis. Journal of Vocational Behavior,72(3), 298-308.
Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004).School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74, 59–109.
Gary, J. A. (1982). Pavlov. Translated by M. Behzad, (1s Ed.), Tehran,Kharazm Publications.
Gomez, A. & Gomez, R. (2002). Personality traits of the behavioral approach and inhibition systems: association with processing of emotional stimuli. Personality and Individual Differences, 32(8), 1299-1316.
Gunuc, S., & Kuzu, A., (2015). Student engagement scale: development, reliability and validity. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40 (4), 587–610
Khanjani, Z., Mohammadi, F., Hashemi, T., Bakhshi pour, A., & Bayrami, M. (2014). The impact of brain systems behavior and emotional dimensions of obsessive-compulsive symptoms. Kermanshah University of Medical Sciences, 18 (2),33-25. (Persian).
Khoroshi, P., Nili, M., Abedi, A. (2013). The relationship between emotional and cognitive attitude of self-learning students, Farhangian of universities. Strategies of Medical Science Education, 7(2), 229- 234. (Persian).
Lindemann, R, & Duek J. L., (2001). A comparison of changes in dental students and medical students approaches learning during professional training. Eur J Dent Educ, 5(4), 162-7.
Naami A. (2009). Relationship Between Quality Of Learning Experiences and academic burnout in graduate students of Shahid Chamran University]. Quarterly Journal of Psychological Studies.2009; 5(3): 117 –34. )Persian(
Narimani, M., Alisari Nasirlou, K.  &  Mosazade, T. (2014). The effect of excitement-focused therapy and impulse control on educational burnout and positive and negative training emotions in students with and without learning disabilities, Journal of Learning Disabilities,3(3), 79-99. (Persian).
Pietarinen, J., Soini, T., & Pyha lto, K., (2014). Students’ emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school. International Journal of Educational Research, 67, 40–51
Rawlings, A, M. (2014). Effects of BIS/BAS on achievement goal orientations. Master’s Thesis, Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki.
Reichl, C., Wach, F, S., Spinath, F, M., Brunken, R., & Karbach, J. (2014). Burnout risk among first-year teacher students: The roles of personality and motivation. Journal of Vocational Behavior, 85, 1, 85–92.
Rostamogli, Z. &. Khoshnoodnia Chomachaei, B (2013). Comparing academic conscience and academic burnout in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities,2(3), 18-37. (Persian).
Sabri,R., Memarbashi, M., Ehteshamzadeh, P.(2012). Relationship between behavioral activation and inhibition systems, self-regulation and procrastination in students.New findings in psychology, 8(25), 71-84. (Persian).
Seyed Mousavi, P., Pour Etemad, H., Faiazbakhsh, M., Esmailbeigi, F. & Farnoudian, P. (2011). The relationship between behavioral inhibition and activation systems and behavioral and emotional problems in adolescents. Journal of Research in Behavioral Sciences, 9(3), 155-163. (Persian).
Sultan Mohammadlou, S., Gharraee, B., Fath Ali Lavassani, F., & Gohari, M. R. (2013). The relationship between activation and inhibition systems behavior, meta-cognitive emotion regulation difficulties and concerns. Cognitive and Behavioral Sciences, 3 (2), 100-85.
Walburg, V., (2014). Burnout among high school students: A literature review. Children and Youth Services Review, 42, 28–33
Wang, M, T., Chow, A., Hofkens, T., & Salmela-Aro, K. (2015). The trajectories of student emotional engagement and school burnout with academic and psychological development: Findings from Finnish adolescents. Learning and Instruction, 36, 57–65.
Watts, J., & Robertson, N. (2011). Burnout in university teaching staff: a systematic literature review. Educational Research53(1), 33-50.
Willms, J. D. (2003). Student Engagement at school; A Sense of belonging and participation. organization for economice CO-Operation and Development. The report is published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. 
Zhang, Y., Gan, Y., & Cham, H. (2007). Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis. Personality and Individual Differences43(6), 1529-1540.