بررسی رابطه‌ی بین جو عاطفی خانواده و علایق حرفه‌گرایی دانش‌آموزان؛ نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان

3 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی و معلم دبیرستان

10.22098/jsp.2015.355

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین جو عاطفی خانواده به عنوان یک متغییر با خود کارآمدی و همچنین علایق حرفه گرایی دانش‌آموزان متوسطه است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان متوسطه شهرهای سردشت و پیرانشهر است که در سال تحصیلی 91-92 مشغول به تحصیل بودند. در این میان تعداد 180 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه‌های خودکارآمدی، جو عاطفی خانواده و علایق حرفه گرایی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از روش‌های محاسبه میانگین، انحراف استاندارد و ... و در بخش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل تمیز استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین نمرات جو عاطفی خانواده و خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری دیده نمی‌شود؛ همچنین با اطمینان می‌توان گفت که بین نمرات جو عاطفی خانواده و خودکارآمدی تحصیلی دختران رابطه معنادار وجود ندارد؛ بین جو عاطفی خانواده و خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بین جو عاطفی خانواده و علایق حرفه گرایی دختران رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد؛ بین جو عاطفی خانواده و علایق حرفه گرایی پسران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of relation between family affective atmospheres with Career aspirations of students by self-efficacy as Mediator variable

نویسندگان [English]

  • J Salimi 1
  • N Usefi 2
  • H Saeedzadeh 3
1 Assistant Professor of educational sciences, University of Kurdistan
2 Associate Professor of Counseling, University of Kurdistan
3 M.A in educational psychology
چکیده [English]

This study aims is survey of relation between family affective climate with academic self-efficacy and career aspirations of students. The study was conducted through the Correlation research method. This research was tolls to describe, explore and determining of relations between two or multiple variables by correlation coefficient. The study included all secondary school children in two educational areas in sardasht and piranshahr. 180 students has selected by Cluster sampling method. To collection of data 3 tools was used: Morgan Jinks Student Efficacy Scales (MJSES); Family of Origin Scale (FOS) and job interest questionnaire. The analysis of the data was done by descriptive statistics such as mean, variance, etc. In addition, in the inferential statistics, Pearson Correlation Coefficient and differential analysis was used. Based on the results of the test, in 0/05 significant level doesn’t show any significant positive relationship between self-efficacy and affective family mood. In 0/05 significant level, no clear difference has observed between Family emotional climate and academic self-efficacy among girls, there is significant relationship between Family emotional climate and academic self-efficacy among boys, and no differences between Emotional climate of family and career aspirations of Girls and there is significant relationship between Family emotional climate and career aspirations among boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family affective climate
  • academic self-efficacy
  • career aspirations
  • Gender
بلیاد، محمدرضا؛ ناهیدپور، فرزانه؛ آزادی، شهدخت و یادگاری، هاجر(1393). نقش خانواده اصلی در تمایز خود و تعارضات زناشویی. روان پرستاری، 2 ( 2)2 ، 81-91.
 تجلی، فاطمه و اردلان، الهام (1389). رابطه­ی ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی. مجله­ی روان­شناسی، 14 (1)، 78-62.
توسلی، غلامعباس(1375). جامعه شناسی کار و شغل، تهران: انتشارات سمت.
حقیقی، جمال؛ شکرکن، حسین؛ موسوی‌شوشتری، مژگان (1381). بررسی رابطه­ی جو عاطفی خانواده با سازگاری دانش­آموزان دختر پایه­ی سوم مدارس راهنمایی اهواز.  مجله علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 9 (3و 4)، 79- 108.
رستگار خالد، امیر (1383). نقش خانواده در هدایت شغلی فرزندان و شکل دادن به هویت کاری او. کار و جامعه، شماره 56، 39-27.
 سامانی، سیامک (1381). بررسی مدل علّی همبستگی خانوادگی، استقلال عاطفی و سازگاری. رساله­ی دکتری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
شرتزر، بروس(1371). بررسی و برنامه ریزی زندگی تحصیلی –شغلی، ترجمه: زندی پور، تهران: انتشارات فردوس، چاپ سوم.
محبی نورالدین وند، محمدحسین. شـهنی یـیلاق، منیجـه و پاشـا، غلامرضـا. (1382). رابطـة بـین جـو عـاطفی اعضـای خـانواده بـا سازگاری فردی ـ اجتماعی و عملکـرد تحصـیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه‌ی مسجد سلیمان. فصلنامة دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصـفهان، 6 ( 19)، 74ـ51.
محبی نورالدین وند، محمدحسین؛ مشتاقی، سعید و شهبازی، مسعود(1390). رابطة بین جو عاطفی خانواده با رشد مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 2(3)، 93-84.
نریمانی، محمد؛ خوشنودی نیا چماچایی، بهنام؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس (1392). نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری. ناتوانی‌های یادگیری، 3(1)، 127-109.
نریمانی، محمد و وحیدی، زهره(1392). مقایسه ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری، مجله ی ناتوانی‌های یادگیری، 3(2)، 78-91.
نریمانی، محمد؛ عینی، مجتبی؛ دهقان، حمیدرضا؛ غلامزاده، حانیه و صفاری نیا، مجید (1392). مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیتی و خود کارآمدی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی. مجله روانشناسی مدرسه، 2(3)،180-164.
یوسلیانی، غلامعلی؛ حبیبی، مجتبی و سلیمانی، اسماعیل (1391). رابطه رفتار مطلوب انضباطی با عملکرد خانواده، منبع کنترل و عزت نفس دانش‌آموزان. مجله روانشناسی مدرسه، 1(2)، 134-114.
Albaugh, L. M., & Nauta, M. M. (2005). Career decision selfefficacy, career barriers and college women’s experiences of intimate partner violence. Journal of Career Assessment , 13(3), 288-306.
Amir, R. (2004). Career guidance role of the family in children and shape the identity of his career. Business and Society, 56, 27-39. )Persian(
Arthur, N. & Popadiuk, N. (2010). A cultural formulation approach to career counseling with international students. Journal of Career Development, 37(1) 423-440.
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency.American Psychologist, 37, 122-147.
Bandura, A. (1983). Self-efficacy determinants of anticipated fears and calamities. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 464-469.
Bandura, A. (Ed.) (1995). Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Press.
Beliad,  M. R., Nahidpoor, F., Azadi, Sh & yadegari, M. (2014). Role in the differentiation of their family and marital conflict. Psychiatric Nursing, 2(2), 81-91. ) Persian(
Bolat, T., Bolat, O., & Kilic, T. (2011). Career self-efficacy and glass ceiling: Moderating effect of work-related masculinity values. Inter-disciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 2(10), 57-70.
Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P.S. (2006). Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44, 473–490.
Carroll, A., Houghton, S., Wood, R., Unsworth, K., Hattie. J., Gordon, L., Bower, J. (2009). Self-efficacy and academic achievement in Australian high school students: The mediating effects of academic aspirations and delinquency. Journal of Adolescence, 32, 797-817.
Haghighi, J., shokorkon, H & moosavi shooshtari, M. (2002). The relationship of the family emotional climate and adaptation in third grade junior high school girl students of Ahwaz. Journal of Education and Psychology in Shahid Chamran University, 9(3, 4), 79-108. )Persian(
 Heppner, J. M., & Fu, Chu-Chun. (2010). Understanding the depth and richness of the cultural context in career counseling through the cultural formulation approach (CFA). Journal of Career Development , 37(1), 487-497.
Herndon, Ronald M.(2012). The Relationship of Lifestyle and Psychological Birth Order with Career Decision Self-Efficacy. Dissertation, Georgia State University, http://scholarworks.gsu.edu/cps_diss/67.
Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children’s education? Review of Educational Research, 67(1), 3–42.
 Hovestadt, A.J., Anderson, W. T., Piercy, F. P., Cochran, S. W., & Fine, M. (1985). A family of origin scale. Journal of Marital and family therapy, 11(3), 287-297
Ismail, M., Ramly, S. E., & Rasdi, R. M. (2008). Career aspirations of R&D professionals in Malaysian organizations. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 4(1), 58-72.
Lease, S. H., & Dahlbeck, D. T. (2009). Parental influences, career decision-making attributions, and self-efficacy: Differences for men and women? Journal of Career Development, 36(2), 95-113. doi: 10.1177/0894845309340794
 Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2002). Social cognitive career theory. In D. Brown & Associate (Eds.), Career choice and development (4th ed., pp. 255–311). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Leong, F. T. L., & Serafica, F. C. (2001). Cross-cultural perspective on Super’s career development theory: Career maturity and cultural accommodation. In F. T. L. Leong & Barak, A. (Eds.), Contemporary models in vocational psychology: A volume in honor of Samuel H. Osipow (pp. 167–205). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Leong, L. F., Kao, M-C, E., & Lee, S. H. (2004). The relationship between family dynamics and career interests among Chinese Americans and European Americans. Journal of Career Assessment,  12(2), 65-78.
Mansoori, Z. (2014). Provide and determine the model family relationships and emotional atmosphere, emotional disorders, self-efficacy, coping with stress and life satisfaction the readiness to addiction. Master's thesis, Faculty of Social Sciences in Shahid Bahonar. )Persian(
Mashayekhi, M & mohammadi, M. (2014). Resiliency and spiritual intelligence as predictor variables efficacy study in urban and rural students. Journal of School Psychology, 3(2), 205-225. )Persian(
Mohebi nooradinvand, M., Moshtaghi, M,  & shahbazi, M. (2011). The relationship between emotional atmosphere of the family with social skills development and academic achievement of students in fourth and fifth grade boys and girls Masjed Soleiman city. Research in curriculum, 2(30), 84-93. )Persian(
Mohebi nooradinvand, M., Shahni Yeylagh, M & pasha, Gh. (2003). Study of The relationship between emotional Chu family members with individual social adjustment and academic performance of high school students Masjed Soleiman sons. Quarterly knowledge and research in Psychology, Islamic Azad University Khorasgan, 6(19, 20), 51-74. )Persian(
Morgan, V., & Jinks, J. (1999). Children have perceived academic self -efficacy: An inventory scale. The Clearing House, 72(4), 224-230.
Moss, L., Lawrence, L., Topman, L., Porter, R., & Smith, J. (2008). Does the glass ceiling still exist? New equality figures reveal women are once again losing out to men in the workplace. A compilation of interview reports. Mailonline.
 Motulsky, L. S. (2010). Relational processes in career transition: Extending theory, research and practice. The Counseling Psychologist, 38, 1078.
Narimani, M. & Vahidi, Z. (2014). A comparison of alexithymia, self efficacy and self-esteem instudents with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities, 3(2), 78-91. (Persian).
Narimani, M., Ayni, M., dehghan, H., gholamzadeh, H & Safarinia, M. (2013). Comparison of personality and self-efficacy in normal and gifted students. Journal of School Psychology, 2(3), 164-180. ) Persian(
Narimani, M., Khoshnoodinia Chamchaie, B., Zahed, A & abolghasemi, A. (2013). The role of perceived teacher support in anticipation of self-education students with learning disabilities. Learning Disabilities, 3(1), 109-127. )Persian(
Ottu, Iboro F.A., Inwang, W. C. (2013). Perceived Self-Efficacy, Domestic Violence and Women’s Ability to Break Industrial Glass Ceiling. Advancing Women in Leadership, Vol. 33, pp. 177-187. Available online at http://advancingwomen.com/awl/awl_ wordpress
Pearson, Christine L.(2009).The Role of Self-Efficacy, Family Support, Family Affection, and Family Conflict on Adolescent Academic Performance. Electronic Theses and Dissertations. Paper 1885. http://dc.etsu.edu/etd/1885.
 Petrogiannis, K. (2010). The Family of Origin Scale in Greece. International Journal of Psychological Studies; 2(1), 3-11.
Samani, S. (2002). Study of Family causal relationship model, emotional independence and compatibility. PhD thesis, Shiraz, Iran. )Persian(
Savickas, M. (2011). Career Counseling. Washington: American Psychological Association.
 Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In D. Brown & Associate (Eds.), Career choice and development (4th ed., pp. 149–205). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 Schiersmann, C., Ertelt, B.-J., Katsarov, J., Mulvey, R., Reid, H, & Weber, P. (eds.) (2012). "Core Competences for Career Guidance and Counselling Professionals". NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals. Heidelberg: Heidelberg University, Institute of Educational Science. 41–60. 
Schunk, D. H., & Pajares, F. (2004). Self-efficacy in education revisited: Empirical and applied science. In D. M. McInerney, & S. Van Etten (Eds.) big theories revisited. Greenwich CT. Information Age.
Shortzer, B. (1992). Evaluation and planning of academic life – career. Translation: Zandipour, Tehran: Paradise, Third Edition. ) Persian(
Tajali, F & ardalan, E. (2010). The relationship between self-efficacy and academic adjustment of Family Communication Patterns.  Journal of Psychology, 14(53), 62-78. )Persian(
Tavasoli, GH. (1996). Sociology of work and jobs, Tehran: SAMT Publication. ) Persian(
Useliani, G., habibi, M & soleymani, E. (2012). Relationship of functioning disciplinary behavior with family performance, locus of control and self-esteem. Journal of School Psychology, 1(2), 114-134. )Persian(
Wright, S. L. (2008). The impact of adult attachment on career decision self-efficacy, relationship efficacy, and life satisfaction. (Thesis) 69, ProQuest Information & Learning, US. Retrieved from.
 Zhao, Y. (2012). Exploring Career Aspirations of Chinese-American Faculty Members at Selected Higher Education Institutions in New York State. Education Doctoral. Paper 14. Avilble on line: http://fisherpub.sjfc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context =education_etd
Zohrevand, R. (2009). Compare your concept, academic self-efficacy, emotional intelligence, Gender beliefs, gender satisfaction of high school boys and girls and the contribution of each of these variables in predicting academic achievement. Al-Zahra Psychological studies Journal, 6(3), 46-73. )Persian(