بررسی و تحلیل شاخص‌های روان سنجی و سطوح حیطه شناختی سوالات امتحانات نهایی دروس ریاضیات و علوم پایه سوم راهنمایی شهرستان خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه

10.22098/jsp.2015.358

چکیده

هدف اصلی ابن تحقیق بررسی و تحلیل شاخص­های روان­سنجیو سطوح حیطه شناختی سوالات امتحانات نهایی دروس ریاضیات و علوم پایه سوم راهنمایی شهرستان خرم­آباد بود. از هر کدام از جامعه‌های آماری برگه­های نمره­گذاری شده دروس ریاضیات و علوم 1000 برگه به روش تصادفی ساده انتخاب شدندو برای تعیین سطوح حیطه ای شناختی نمونه ای به حجم 25 نفر از دبیران ریاضیات و علوم  با روش تصادفی ساده انتخاب و از روش توافقی دلفی دو مرحله­ای استفاده شد. نتایج محاسبات نشان داد که ضریب دشواری سوالات امتحانی مناسب نبودند ولی ضریب تمیز سوالات امتحانی به استثنای تعداد کمی از سوالات مناسب بودند. بررسی پایایی و روایی محتوایی نشان داد که سوالات دارای پایایی و  روایی محتوایی بوده­اند. نتایج همچنین  نشان داد که سوالات امتحان درس ریاضیات به اندازه­گیری سطوح بالای حیطه شناختی(ترکیب و ارزشیابی) اختصاص نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the psychometric properties and levels of cognitive domain of final exams questions of mathematics and sciences of the third grade junior high school in Khorramabad

نویسندگان [English]

  • A. A Miraghaie 1
  • H Sepasi 2
  • B Mohajeran 3
  • A. R Ghalaie 3
1 M.A educational research, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Professore of educational sciences, Shahid Chamran University of
3 Assistant Professore of educational sciences, University of Urmia
چکیده [English]

    The basic aim of this research was the analysis of psychometric properties and the The main aim of this research was to analyze the psychometric properties and the levels of cognitive domain of final exam questions of mathematics and sciences of the third grade junior high school in Khorramabad. From each pool, 1000 graded sheets of math and sciences were selected through simple random sampling. To determine the levels of cognitive domain, a sample size of 25 teachers were randomly selected among mathematics and science teachers using Delphi technique. The results showed that the difficulty coefficient of exam questions was not appropriate but the discrimination index was acceptable except for a few cases. Analysis of the reliability and content validity showed that the questions enjoyed reliability and content validity. The results showed that the questions of math exam were not allocated to assess the high level of cognitive field (combination and evaluation).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Difficulty coefficient
  • discrimination coefficient
  • Reliability
  • content validity
  • cognitive domain
ایبل، رابرت ال. (1991). اصول اندازه­گیری در علوم تربیتی. ترجمه حسین سپاسی(1381). اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.                                                                                                                 
باقری، غلامعلی (1385). بررسی و ارزیابی چگونگی استفاده از سطوح حیطه شناختی و قواعد و اصول            طراحی سؤالات امتحانی کلاس سوم راهنمایی شهرستان زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.                                                                                                                                                     
بست، جان (1983). روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. مترجمان: حسن پاشا شریفی و نرگس  طالقانی(1381). تهران: رشد.  
سپاسی، حسین (1383). بررسی و تحلیل سطوح حیطه شناختی و شاخص­های روان سنجی سؤالات امتحان نهایی دروس نهایی عربی، حسابان و زیست شناسی دانش­آموزان دختر پایه­ سوم متوسطه در مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و غیربرخوردار استان خوزستان. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.     
سیف، علی اکبر (1372). روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر آگاه.                                 
سعیدی آرانی، احمدرضا (1377). تجزیه و تحلیل محتوای کتب جغرافیای دوره راهنمایی تحصیلی (سال اول، دوم و سوم) و انطباق آن با حیطه شناختی بلوم. پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.                   
شریفی، حسن پاشا (1374). آزمونهای باز پاسخ و روشهای عینی نمره­گذاری آنها. سازمان سنجش آموزش کشور، 107- 97.
شرقی، حمید (1383). بررسی و تحلیل سطوح حیطه شناختی و شاخص­های روان سنجی سؤالات امتحان نهایی دروس نهایی عربی، حسابان و زیست شناسی دانش­آموزان پسر پایه ای سوم متوسطه در مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و غیربرخوردار استان خوزستان. انتشارات شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.                                                                                                                                                     
Baumgartner, T.A.J. & Jackson, A.S. (1991). Measurement for evaluation in physical education and exercise science. Wis: Brown Publisher.
Gado, I. (2004). Psychometric properties of teacher- made science tests used innational examination for middle grade students in benin. A dissertation submitted to the Kent State University for the degree of Doctor of Philosophy in Evaluation and Measurement.
Gage, L. R. (1992). Educational evaluation and measurement. Maxwell, Macmillan, International.
Jandaghi, G., & Shaterian, F. (2008). Validity, Reliability and difficulty indices for instructor- built questions. Evaluation of Academic Activities in UniversitiesJournal. 3 (2), 151-155. (Persian)
McMorris, R., Boothroyd, Roger. (1993). Tests that teachers build: An Analysis of classroom tests in science and mathematics. Applied-Measurement-in-Education. 6 (4), 321-341 .
Mehrens, W. A. J & Lehman, I. J. (1984). Measurement and evaluation in education and psychology (3rd Ed), New York: Holt, Rinehart and Winston.
Mertler, C. (1999). Teachers (mis)conception of classroom test validity and reliability. Paper presented at the annual meeting of the Mid- Western Educational Research Association. Chicago, Illinois.
Oescher, J., & Kirby, P. (1990). Assessing teacher – made tests in secondary math and science classrooms. Paper presented at the annual meeting of the National Council on Measurement in Education. Boston.
Page, B. E. & Petrson, N .S. (1995). The computer moves into essay grading, Delta Kappa, 79, 7-15.
Tagomori, T., & Bishop, L. (1994). Content analysis of evaluation instruments used for student evaluation of classroom teaching of performance in higher education. Paper presented at the annual meeting of  the American  Educational Research Association. New Orleans.
Thorandike, H. T. & Hagen, E. (1986). Examiners manual- cognitive ability tests. From 4. Chicago: Riverside Publishing Company.
Zhang, L., & Burry, S. J. (1995). A multivariate analysis teachers perceived assessment competency as a function of measurement training and years of teaching. Paper presented at the annual meeting of the Med- South Educational Research Association.
Ebel, Robert L. (1991). Measurement principles in educational science. Translated by Sepasi Hossein (2002). Ahwaz.Published by Ahwaz CHamran Shahid.
Bagheri, Gholamali(2006). Survey and evaluation of use of cognitive domain and principles of test questions design of guidance three degree in Zanjan city. M. A dissertation of Allamehtabbatabaee. (Persian)
Best, John (1983). Resarch methods in Educational sciences. Translated by Sharifi Hasanpasha and Thalaghani Nargess (2002). Tehran: Roshd.
Seif, Aliakbar, (1993). Measurement and assessment methods. Tehran. Agah.
Saiediarani, A (1998). Survey of gographi book material in guidance level and accomadation with Bloom cognitive domain. M. A dissertation of Allamehtabbatabaee.
Sepasi H. (2002). Survey and analysis cognitive domain and psychometric propertice of final test questionnaires in arabic, accounting and biology in secondry school in Khosestan Province. Published By  research concual of Khosestan educational organizational. (Persian)
Shareefi , Hassanpasha (1995). Essey tests and objective methods of those scored. Sanjesh organization. 97-107. (Persian)
Sharghi, H. (2002). Survey and analysis cognitive domain and psychometric propertice of final test questionnaires in arabic, accounting and biology in secondry school in Khosestan Province. Published By research concual of Khosestan educational organizational.  (Persian)