نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی و خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

d_1_2_91_1_15_1

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی
و خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تح صیلی دانش آموزان عادی و
تیزهوش است. نمونه ی این پژوهش ، شامل 240 دانش آموز دختر بود که از
میان دانش آموزان پایه های دوم و سوم دبیرستان های عادی و تیزهوش شهر اردبیل
به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از مقیاس
تحریف واقعیت، پرسشنامه ی سلامت عمومی و مقیاس خودکارآمدی
،(-0/ 0 در مقابل 29 / استفاده شد . نتایج پژوهش نشان داد که تحریف واقعیت ( 52
( 0/ 0 در مقابل 38 / 0 ) و خودکارآمدی ( 21 / 0 در مقابل 24 / سلامت روانی ( 21
با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و تیزهوش رابطه ی مثبت
معنی داری دا رند. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که
حدود 12 درصد واریانس مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز
هوش توسط متغیرهای مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی و
خودکارآمدی تبیین می شود؛ در صورتی که در دانش آموزان عادی این
مقدار حدود 31 درصد بود. این نتایج نشان می دهد که سطح پایین
مطلوبیت اجتماعی و سطوح بالای سلامت روانی و خودکارآمدی،
پیشرفت تحصیلی را افزایش می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social desirability, mental health and self-efficacy in predicting academic achievement of female students

نویسندگان [English]

  • A Abolghasemi 1
  • L Javanmirry 2
1 Associate Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabil
2 M.A. Student of Psychology, Department of Psychology, Mashahd University
چکیده [English]

The aim of the present research was to
determine relationship between social desirability,
mental health and self-efficacy in predicting academic
achievement of gifted and normal students. The
research sample consisted of 240 normal and gifted
students who were selected through random sampling
method. To collect the data, Reality Distortion Scale,
General Health Questionnaire and Self-Efficacy Scale
were used. The research results showed that social
desirability (-0.29 vs -0.52), mental health (0.21 vs
0.24) and self-efficacy (0.21 vs 0.38) are related to
academic achievement in normal and gifted students.
The results of multiple regression showed that social
desirability, mental health and self-efficacy accounted
for 12 percent of variance of academic achievement in
gifted students, while 31 percent of variance of
academic achievement in normal students. The results
indicated that high levels of mental health and selfefficacy,
and low level of reality distortion increases
academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • self-efficacy
  • social desirability
  • academic achievement
ابوالقاسمی، عباس ( 1390 ). ارتباط تاب آوری، استرس و خودکارآمدی با رضایت از زندگی تحصیلی بالا
.1-14،(3) و پایین. مطالعات روانشناختی، 7
البرزی، شهلا و سیف، دیبا ( 1381 ). بررسی رابطه ی باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و برخی از
عوامل جمعیتی با پیشرفت تحصیلی گروهی از دانشجویان علوم انسانی در درس آمار. مجله علوم
.73 -82 ، (1) اجتماعی و انسان یدانشگاه شیراز، 19
بک، آئورن تی ( 1980 ). شناخت درمانی و مشکلات روانی(ترجمه ی مهدی قراچه داغی، 1369 ). تهران:
انتشارات ویس.
رجبی، غلامرضا ( 1385 ). بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی در دانشجویان.
.99-114 ،( 1 و 2 ) مجل هی اندیش ههای نوین تربیتی، 2
رضا تقوی، محمد و بابانظری، لاله ( 1385 ). بررسی میزان مطلوبیت در دانشجویان دختر و پسر رشته های
مهندسی و علوم انسانی دانشگاه شیراز. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه علم
.78- و صنعت، 80
شرقی، علی( 1382 ). بررسی رابط هی الگوهای ارتباطی زناشویی و سلامت روان معلمان زن دور هی ابتدایی
و همسران آنها در شهر تهرا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم.
شعیری، محمدرضا و عطری فرد، مهدیه ( 1385 ). بررسی رابطه نستوهی، سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی.
.106 -114 ،(2) مجله علوم شناختی، 5
نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی و ...
18
کدیور، پروین ( 1382 ). نقش باورهای خودکارآمدی، خودگردانی و هوش در پیشرفت درسی
.48-58 ،( 1و 2 ) دانش آموزان دبیرستانی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 3
نجاریان، بهمن و سودانی، منصور ( 1380 ). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش تحریف واقعیت. مجل هی علوم
.1-10 ،( 1 و 2 ) تربیتی و روانشناسی، داشگاه شهید چمران اهواز، 3
Alexander, J.M., Carr, M., & Schwanenfugel, P.J.(1995). Development of met a cognition
in fitted children: Directions for future research. Development Review, 156(1), 1-37.
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs ,
Prentice – Hall.
Bekkers, R.(2001). The social desirability of social orientation. American Psychology, 46(50), 1076-
1077.
Bandura, A. (1982). Self- efficacy mechanism in human agency. American psychologist,
37(1), 122- 147.
Brown, S. D., Lent, R. W., & Larkin, K. C. (1989). Self-efficacy as a moderator of
scholastic aptitude e academic performance relationships. Journal of Vocational
Behavior, 35, 64-75.
Chemers, M. M., Hu, L., & Garcia, B. F. (2001). Academic self-efficacy and first-year
college student performance and adjustment. Journal of Educational Psychology, 93(1),
55-64.
Carroll, a., Houghton, S., Wood, r., Unsworth, k., Hattie, j., Gordon, l. & Bower, j.(2009).
Self-efficacy and academic achievement in Australian high school students: The
mediating effects of academic aspirations and delinquency. Journal of Adolescence,
32(4), 797-817
Darnon, C., Dompnier, B., Delmas, F., Pulfrey, C., & Butera, F.(2009). Achievement Goal
Promotion at University: Social Desirability and Social Utility of Mastery and
Performance Goals. Journal of Personality and Social Psychology, 96(1), 119-134.
Datar, A., & Sturm, R. (2006). Childhood overweight and elementary school outcomes.
International Journal of Obesity, 30, 1449−1460.
Ding, W., Lehrer, S.F., Rosenquist, J.N., & Audrain-McGovern, J. (2009). The impact of
poor health on academic performance: New evidence using genetic markers. Journal of
Health Economics, 28(3), 578-597.
Eide, e.R., Showalter, M.H., Goldhaber, D.(2009). The relation between children's health
and academic achievement. Children and Youth Services Review, In Pres
Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, M., Duke, B. L., & Akey, K. L. (2004). Predicting
high school students’cognitive engagement and achievement: contributions of classroom
perceptions and motivation. Contemporary Educational Psychology, 29, 462-482.
Grossman, M., & Kaestner, R. (2008). Effects of weight on children's educational
achievement. NBER Working Paper No. 13764.
Goldberg, D.P.(1972). The Detection of Psychiatric Illness by Questionnaire: A technique
for the identification and assessment of non psychotic and psychotic illness. London,
UK: Oxford University Press.
Lahaderne, H.M., & Jackson, P.W.(1970). Withdrawal in the classroom: A note on some
educational correlates of social desirability among school children. Journal of
Educational Psychology, 6(2), 97-101
Latifian, M. (1997). The relationships between motivation, self- regulated learning
strategies and student achievement across the curriculum. Doctoral Dissertation,
Macquarie University.
Nezami, S., Schwarzer, R., & Jerusalem, M.(1996). Parsian Adaptation of the General Self-
Efficacy Scale. retrieed from http:// userpage.fu-berlin.de/-health/persean.htm.
Pajares, F., Valiante, G.(1997). Influence of self- efficacy on elementary students writing. Journal of
Educational research , 90(6), 353-360.
Peterson, C.H., Casillas, A., & Robbins, S.B.(2006). The student readiness inventory and
the big five: examining social desirability and college academic performance.
Personality and Individual Differences, 41(4), 663-673
Pintrich, P.R., & De Groot, E.V. (1990). Motivational and self- regulated learning
components of classroom academic performance. Journal of educational Psychology,
82(1), 33- 40.
Randhawam B. S., Beamer, J. E. & Lundberg, I. (1993). Role of mathematics self efficacy
in structural model of mathematics achievement. Journal of educational Psychology,
85(10, 41- 48.
Roeser, R. W., Midgley, C., & Urdan, T. C. (1996). Perceptions of the school psychological
environment and early adolescents’ psychological and behavioral functioning in school:
the mediating role of goals and belonging. Journal of Educational Psychology, 88(3),
408e422.
Sabia, J. J. (2007). The effect of body weight on adolescent academic achievement.
Southern Economic Journal, 73, 871−900.
Sharma, D., & Silbereisen, R. K. (2007). Revisiting an era in Germany from the perspective
of adolescents in mother headed single-parent families. International Journal of
Psychology, 42(1), 46-58.
Shell, D.F., Bruning, R.H., Murphy, C.C.(1989). Self –efficacy and outcome expectancy
mechanisms in reading and writing achievement. Journal of Educational research,
81(1), 91-100.
Spernak, S. M., Schottenbauer, M. A., Ramey, S. L., & Ramey, C. T. (2006). Child health
and academic achievement among former head start children. Children and Youth Services
Review, 28, 1251−1261.
Sigfúsdóttir, I.D., Kristjáansson, Á. L & Allegrante, J. P. (2007). Health behavior and
academic achievement in Icelandic school children. Health Education Research, 22,
70−80.
Saunders, J., Davis, L., Williams, T., & Williams, J. H. (2004). Gender differences in selfperceptions
and academic outcomes: a study of African American high school students.
Journal of Youth and Adolescence, 33(1), 81-90.
Tan, J.A., & Hall, R.J.(2005). The effects of social desirability bias on applied measures of
goal orientation. Personality and Individual Differences, 38(8), 1891-1902.
Thelwell, R.C., Lane, A.M., & Weston, N.W.(2007). Mood states, self-set goals, selfefficacy
and performance in academic examinations. Personality and Individual
Differences, 42(3), 573-583.
Zimmerman, B. J., & Bandura, A. (1994). Impact of self- regulatory influences on writing
course attainment. American Educational Research Journal, 31(4), 846- 862.
Williams, J.E.(1994). Gender differences in high school students efficacy-execration
/performance discrepancies across four subject matter domains. Psychology in the
Schools, 31(2), 232-237.