رابطه ی سبک های فرزندپروی با شادکامی هیجانی و سلامت روانی دانشآموزان دوره ی دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روان شناسی تربیتی، اداره آموزش و پرورش شهرستان آستارا

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین سبک‌های فرزندپروری با شادکامی هیجانی و سلامت روانی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بود. تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه غرب استان گیلان است که درسال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. در این میان تعداد 250 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و مقیاس سبک‌های فرزندپروری و پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد (OHI) و پرسش‌نامه سلامت روانی (25SCL-) به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، در بخش آمار توصیفی از میانگین وانحراف استاندارد  و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین سبک فرزندپروری منطقی و شادکامی هیجانی و سلامت روانی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که میزان ضرایب هم خوانی برابر با (63/0) و (72/0) بوده است (001/0P<). همچنین با اطمینان می‌توان گفت که بین نمرات سبک فرزندپروری استبدادی و آزاد با شادکامی هیجانی و سلامت روانی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه رابطه  معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between styles of child fostering with emotional happiness and mental health of first and second grade high school students

نویسنده [English]

  • F Akbarian
Ph.D of Educational Psychology, The Directorate of Education of Astara city
چکیده [English]

Two happy students with the same mental health and merely having the same religious attitude want to listen music or not. Therefore, studying the factors related to happiness and mental health is necessary. The purpose of this research is to study the relationship between styles of child fostering with emotional happiness and mental health of students. To this end, 250 girl and boy first and second grade high school students of western Guilan province using cluster random sampling, were chosen and the scale of Bamrind’s child fostering styles and Oxford happiness questionnaire and mental health questionnaire SCL-25 were employed as measurement instruments. To analyze the data, in addition to descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and XZ were used. The results showed that in the group with child fostering style, the style of parents’ logical child fostering and emotional happiness and mental health indicated that the measure of concordance coefficient were 6310 and 7210, respectively. The students who enjoyed the style of logical child fostering had higher emotional happiness and mental health. So, there is a positive and significant relationship between the styles of logical child fostering and emotional happiness and mental health of first second grade girl and boy high school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • styles of child fostering
  • emotional happiness
  • mental health
  • high school students
آقاجانی، مریم(1381). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. دانشگاه الزهراء، 3(7)، 29-24.
احدی، حسن و جمهری، فرهاد(1387). روان‌شناسی رشد نوجوانی و بزرگسالی (جوانی،میانسالی،پیری). تهران: انتشارات جیهون.
بیطرف، شبنم ؛ شعیری، محمدرضا و حکیم جوادی، منصور (1389). هراس اجتماعی، سبک‌های والدگری و کمال گرایی. فصل نامه روان‌شناسی تحولی، روان‌شناسی ایرانی، 25(2)، 82-75.
برک، لورا ای (1381). روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی). ترجمة سیدمحمدی، یحیی (1381). تهران: انتشارات ارسباران.
علی پور، احمد؛ نوربالا، احمد؛ اژه‌ای، جواد و مطیعیان، حمید (1378). بررسی مقدماتی و پایایی و روایی پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد، در دانشجویان دانشگاههای اندیشه و رفتار. تهران، 5 (2و1).
فراهینی، ندا (1392). رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان. مجله روان‌شناسی مدرسه، 2(4)، 153-137.
نجاریان، بهمن (1386). ساخت و اعتباریابی (25SCL-). روان‌شناسی، 18(5)، 149-136.
وردی، مینا (1380). رابطة کمال گرایی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روانی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی اهواز. دانشگاه شهیدچمران اهواز، ایران.
Aghajani, M (2003). Reviewing the effect of life skill leaning on mental health and control base of adolescents. Al Zahra University, 3, 24-29. (Persian).
Ahadi, H & Jamhari, F (2009). Developmental psychology in adolescence and adulthood (Youth , middle age, old age). Tehran : Jeyhoon press  (Persian).
Alipoor, A., Noorbala, A., Ezhei, J & Motieyan, H. (2000).  Reviewing the Fundamental , reliability and validity of Oxford fulfilled questionnaire on the university students of thought and behavior. Trhran, 5 (1&2) (Persian).
Argyle, M. & Lu,L. (2001). The Happiness of Extraverts Personality and Individual difference. 2(1), 1011-1017.
Argyle,M.,Martin,M.,&Lu,L.(1995). Testing for Stress and happiness.The role of Social and cognitive Factors. Inc.D.Spilberger&L. Sara Sin(Eds), Stress and emotion. Washington: Taylor, 37,173-187.
Bandura, A. (1977). Self–efficacy Toward a unifying theory of behavioral change Psychological Review, 84,191-215.
Berak, L. A. (2001). Developmental psychology (fram fertilization to childhood). Translated by Seyyed Mohammadi, Tehran: Arasbaran Publications. (Persian).
Bitaraf, Sh., Shairi, M. R. & Hakimjavadi, M. (2011). Social fear, parenthood and perfectionism styles. The periodical of Trnsformational and Iranian psychology, 25(2) 75-82. (Persian).
Buri, J. R (1977). Parental authority questionnaire. journal of personality Assessment, 57(1), 110-119..
Byrd, k. R, Lear, D. & Sehwenka, S.(2000).Mysitcom as a Predictor of Subjective well – being. International Journal for the Psychology of Religion, 10(4), 259-269.
Deneve, K. M. & Cooper, H; (1998). The happy Personality A meta- analysis of 137 Personality traits and subjective well- being. Psychology Bulletin, 124(2), 197-229.
Diaz, Y.(2005). Association between Parenting and child behavior Problem among Latino mothers/ and children, unpublished Master thesis, university of Maryland,75,131-150.
Diner, E. & Diner, M.(1995). Factors Predicting the Subjective well being of nations;  journal of Personality and social Psychology, 69, 851-864.
Farahini , N. (2014). Parents-son relationship and creative diffidence in intelligent children. School psychology magazine, 2(4) , 137-153. (Persian).
Francis, L.,& J. et al. (2000). Religiosity and Happiness: During Adolescence young Adulthood and later life, 56,116-135.
Fujita, F., Diner, E., & Sandwich,  E. (1991). Gender differences in negative affect and well - being  The case for emotional intensity. Journal of Personality & social Psychology, 61(3), 427-434.
Greely,A.M. (1979). Sociology of Paranormal In P Hills & M Argyle (Eds), Musical and religious experiences and their relationship to happiness Personality and Individual Differences, 25, 91-102.
Hay, D. (1982). Exploring inner Space. Hammond’s-worth.Penguin, 31,162-182.
Hills, P., & Argyle, M. (1998).Musical and religions experiences and their relation ship to happiness. Personality and Individual Differences,25, 523-535.
Holman, L. & Heunk, F., Demoor, R. (1987). A study into the values of the Dutch in a European context Tilburg. Tilburg university press, 568,235-251
Larsen,R. J., & Fredrickson, B. L.(1999). Measurement issues in emotion research. In D, Kahnenian.E. Diner & N. Schwarz (Eds.), well –being. Foundations of hedonic Psychology.new York Sage46, 30-60.
Levin, J. S.& Chatters, L. M.(1998). Research on religion and mental health as overview of empirical findings and theoretical issues.In H, G, Koenig (Ed) Hand book of religion and mental health Sandi ego CA; Academic, 86,23-50.
Merriam, A. P.(1964). Exploring Psychology (3rd), New York: Worth Publishers.
Myers, D. G.(1992). The Friends and Faith of happy People American Psychologist, 55(1), 56-57.
Najarian, B. (2008). Construction and validation (Scl-25). Psychology, 18(5), 136-149 (Persian).
Veenhoven , R.(1988). The utility of happiness.social Indicators Research, 20, 254-333.
Verdi , M (2002).The relationship between perfectionism and difficulty of psychology with the mental health of educational function of students in Ahvaz girls ’ per-university centers. Shahid Chamran University, 4, 121-135. (Persian).
Wart, P. J. (2001). What determines happinesshttp://Vanderbiltowc.wellsource.com Idh/content-print.Asp?ID=299.
Wilson, W. (1967). Correlates of avowed happiness. Psychological Bulletin, 67, 294-306.
Zuckerman, M. (1979). Sensation seeking Hillsdle, NJ: Erlbaum.