همبسته های هویت یابی فردی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

d_1_2_91_5_15_2

چکیده

هدف این تحقیق مطالعه هویت یابی فردی در دانش آموزان
دختر مقطع متوسطه بود که طی آن عزّت نفس، ارتباط با همسالان،
گرایش مذهبی، سلامت روان و نفوذ والدین به عنوان همبسته های هویت
فردی دانش آموزان مورد مطالعه قرار گرفته است . با توجه به ماهیت
موضوع و اهداف آن، تحق یق حاضربه شیو ه ی توصیفی - همبستگی اجرا
شده است . جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دبیرستان ها ی
دخترانه شهرستان اردبیل است. نمونه ی آماری شامل 357 نفر از
دانش آموزان دختر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند .
داده ها با استفاده از پرسشنام ههای هویت یابی آدامز، جهت گیری مذهبی
آلپورت، عزّت نفس روزنبرگ، سلامت روانی گلدبرگ و پرسشنامه ی
جمعیت شناختی محقق ساخته، جمع آوری شد . برای تجزیه و تحلیل
اطلاعات از رگرسیون چند گانه ی استاندارد (همزمان) استفاده شد . نتایج
نشان داد که از روی عزّت نفس، ارتباط با همسا لان، نفوذ والدین، میزان
مذهبی بودن و سلامت روان دانش آموزان می توان هر یک از سطوح
هویت یابی را ب ه خوبی پیش بینی کرد . نتایج به دست آمده، در چهارچوب
نظری و تجربی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlatives of individual identity in high school female students in Ardabil city

نویسندگان [English]

  • N Hajloo 1
  • A R. Sharif 2
  • Sh Vahedi 3
1 Corresponding Author: Assistant Professor of Psychology University of Mohaghegh Ardabili
2 Ph.D student, Educational Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 M.A. of Psychology, Tabriz University
چکیده [English]

The aim of this study was to study
individual identity in high school girl students of
Ardabil city in which the self esteem¸ religious
orientation¸ mental health¸ and the influences of
peers and parents on students were studied as
correlatives of identity. In accordance with the nature
of the topic, the current study was descriptivecorrelation
in method. The sample involved 357
female high school students who were selected by
cluster sampling. All the data were gathered from
adolescence female students¸ using Adams's identity
questionnaire¸ religious orientation of Alport, selfesteem
of Rosenberg¸ mental health of Goldberg and
the researcher made questionnaire. In order to
analyze the data¸ the multiple regression analysis¸
and one way ANOVA was used .The results showed
that the various levels of identity can be predicted
fairly from religious orientation, self-esteem, mental
health, relationship with peers, and parental
influence. The obtained results have been discussed
in theoretical and empirical framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • individual identity
  • Self-esteem
  • mental health¸ religious orientation
  • parental influence
احدی، حسن و محسنی، نیکچهر( 1386 ). روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی وجوانی.
چاپ دوازدهم. تهران: پردیس.
امیری، شعله؛ مؤمنی، فرشته و افشار، افروز ( 1385 ). مقایسه حرمت خود و هویت در دختران نوجوان با دو
سطح گرایش مذهبی در شهراصفها . ن محل نگهداری: مرکز اطلاعات وآمار شورای فرهنگی
اجتماعی زنان. همایش نقش زن در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی.
برجعلی، احمد ( 1380 ). تحول شخصیت در نوجوانا . ن تهران: ورای دانش.
برک، لورا، ای ( 2001 )، روانشناسی رش د: از نوجوانی تا پایان زندگ . ی ترجمه ی یحیی سیدمحمدی
1383 ). چاپ دوم. تهران: ارسباران. )
پرهیزکار، آذردخت ( 1381 ). مقایس هی کیفیت رابط هی ول ی- فرزندی د ر دان شآمو زان دارای بحران
.80- هویت و فاقد بحران هویت دبیرستا نهای دختران هی شهرستان کازرون سال تحصیلی 81
پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
چاوشی آقایانی، اکبر؛ طالبیان، داود؛ طرخورانی، حمید؛ صدقی جلالی، هما؛ فتحی آشتیانی، علی و آزرمی،
،(2) هاله ( 1387 ). بررسی رابطه ی نماز با جه تگیری مذهبی و سلامت روان. مجله علوم رفتاری، 2
.149-156
حسینی، اکبر ( 1385 ). نوجوان امروز: شناخت و تربی . ت چاپ سوم. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.
حق شناس، حسن؛ چمنی، امیررضا و فیروزآبادی، علی( 1385 ). مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و
سلامت روان دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان و دبیرستان های عادی. فصلنام هی اصول بهداشت
.57-66 ،(29) روانی، 30
رحیمی نژاد، عباس( 1379 ). بررسی تحول هویت و رابط هی آن با حرمت خود و حالت اضطراب در
دانشجویان دوره کارشناس . ی رساله ی دکترا، دانشگاه تربیت مدرس.
.16-20 ، رضوی، اقدس سادات ( 1388 ). نوجوانی و هویت یابی. مشاور مدرسه، 1
غباری بناب، باقر و حجازی، مسعود ( 1386 ). رابطه ی جرأت ورزی و عزت نفس باپیشرفت تحصیلی در
.299-316 ،(3) دانش آموزان تیزهوش و عادی. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 7
گنجی، حمزه ( 1386 ). ارزشیابی شخصیت، (ویرایش دوم). تهران: ساوالان.
لطف آبادی، حسین ( 1385 ). روا نشناسی رش د 2: نوجوانی، جوانی و بزرگسال . ی چاپ هشتم . تهران :
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مظفری، نظیر ( 1387 ). بررسی رابط هی پایگا ههای هویت و مسند مهارگذاری ب ا سلامت روانی دان شآموزان
مقطع متوسط. ه پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی.
موسوی پور، سعید ( 1375 ). بررسی رابط هی بین شناخت خویشتن والدین فرهنگی و غیرفرهنگی با هویت
یابی فرزندآنها در شهرارا . ک پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
12 سال ایرانی از دی دگاه - هاشمی، لادن ( 1383 ). بررسی تحولی ابعادوضعیت هویت نوجوانان و جوانان 24
مارسی.ا پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
Adams, G.R., & Jones, R.M. (1983). Female adolescents' identity development: Age
comparisons and perceived child rearing experiences. Developmental Psychology, 19,
249-256.
Archer, S.L. (1989). The status of identity: reflections on the need for intervene- tion.
Journal of Adolescence. 12(2), 345-59.
Boyd, E. M., Reynolds, J. R., Tillman, K. H., & Martin, P. Y. (2011). Adolescent girls’
race/ethnic status, identities, and drive for thinness. Social Science Research, 40(2),
667-684.
Cuhadaroglu, F. (2001). Identity status and self-image among Turkish adolescents.
Program and Abstracts of the Promised Childhood Congress. Turkish.
Dumas, T. M., Ellis, W. E., & Wolfe, D. A. (2012). Identity development as a buffer of
adolescent risk behaviors in the context of peer group pressure and control. Journal of
Adolescence, In Press, Corrected Proof, Available online http://www.sciencedirect.com.
Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.
Faircloth, B. S. (2012). “Wearing a mask” vs. connecting identity with learning.
Contemporary Educational Psychology, In Press, Corrected Proof, Available online
http://www.sciencedirect.com.
Finzi, D. R., Bilu, R., & Golubchik, P. (2011). Aggression and conduct disorder in former
Soviet Union immigrant adolescents: The role of parenting style and ego identity.
Children and Youth Services Review, 33(6), 918-926.
Gerald, R., Adams (1998). Objective Measure of Ego Identity Status. A Reference Manual.
College of Social and Applied Human Sciences. 519-824.
Johnston, D.D., Swanson, D.H, and Luidens, D. (2008). Mother’s work history in the
construction of adult daughter’s worker-mother discursive strategies. Sociological
Focus, 41 (2), 159-176.
Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego identity status. Journal of
Personality and Social Psychology, 3, 551-558.
Markstrom, C. A. (2002). Religious involvement and adolescent psychosocial development.
Journal of Adolescence, 22(2), 205–221.
Rich, Y., & Schachter, E. P. (2011). High school identity climate and student identity
development. Contemporary Educational Psychology, In Press, Corrected Proof,
Available online http://www.sciencedirect.com.
Türkbay, T., Özcan, C., Doruk, A., & Uzun, Ö. (2005). Consequences of Identity
Confusion on Adolescents’ Psychiatric Symptoms and Self-Esteem. Psychiatry in
Türkiye