تأثیر آموزش تفکر مثبت به مادران بر کاهش اختلال‌های بیرونی شده کودکان آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

3 کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش تفکر مثبت به مادران بر کاهش اختلال‌های بیرونی شده کودکان آن‌ها بود. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. از میان مادران کودکان دارای اختلال‌های بیرونی شده ارجاع داده شده به مرکز مشاوره و روان‌شناسی دانش‌آموزی منطقه نه شهر تهران، 30 نفر به‌طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15نفر) و گروه گواه (15 نفر) قرار گرفتند. متغیر مستقل آموزش تفکر مثبت بود که در 8 جلسه 2 ساعته روی گروه آزمایش انجام شد، در گروه گواه هیچ مداخله ای صورت نگرفت. از پرسش‌نامه علائم مرضی کودکان برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. آموزش تفکر مثبت به مادران بر کاهش  نمره بیش فعالی/کمبود توجه و نافرمانی مقابله­ای/ لج بازی مؤثر بود. همچنین، تغییرات ایجاد شده در پیگیری یک ماهه نیز ماندگار بود. آموزش تفکر مثبت به مادران، در بهبود علائم رفتاری کودکان دارای اختلال‌های بیرونی شده مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the positive thinking education to the mothers on their children externalizing disorders reduction

نویسندگان [English]

  • A Kakavand 1
  • H Shams Esfandabad 2
  • M Beiranvand 3
1 Assistant Professor of Psychology, Imam Khomeini University of Qazvin
2 Associate Professor of Psychology, Imam Khomeini University of Qazvin
3 MA of Psychology, Imam Khomeini University of Qazvin
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study, the effect of positive thinking to mothers on their children's disorders of the outer.Method: This quasi-experimental pretest - posttest control group. Among mothers of children with disorders of the exterior has been referred to counseling and psychology students in nine of Tehran, 30 were randomized into two groups (n = 15) and control group (15 cases). The independent variable of positive thinking in 8 sessions of 3 hours was the experimental group, the control group received no intervention. the Child Symptom Inventory was used to collect data. Analysis of covariance was used to analyze the dataResults: Mothers of positive thinking to reduce the hyperactivity/ attention deficit and in disobedience coping / grudge match was effective. Also, changes in one-month follow-up was persistent. Conclusion: Positive thinking education for mothers improve behavioral symptoms in children with disorders affecting the exterior of the mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • externalizing disorders/ ADHD/ ODD/ positive thinking training
جنتیان، سیما؛ نوری، ابوالقاسم؛ شفتی، سیدعباس؛ مولوی، حسین و سماواتیان، حسین (1387). اثر بخشی بازی درمانی مبتنی رویکرد شناختی- رفتاری بر شدت علایم اختلال بیش فعالی /کمبود توجه در دانش‌آموزان پسر 9تا 11 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/کمبود توجه. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 6(2)، 118-109.
 زارعی متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا و حق گویان، زلفا (1388). شناسایی مؤلفه‌های نشاط در محیط کار و سنجش وضعیت این مؤلفه‌ها در سازمان‌های اجرایی استان قم. نشریه مدیریت دولتی،1(2)، 48 -35.
سلیگمن، مارتین (2002)، شادمانی درونی، ترجمه مصطفی تبریزی و همکاران (1389). تهران: دایره.
فرامرزی، سالار؛ عابدی، احمدی و قنبری، آمنه (1391). تأثیر آموزش الگوی ارتباطی مادران بر کاهش نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) فرزندان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 34 (2)،90-96.
کاکاوند، علیرضا (1385)، اختلال بیش فعالی /کمبود توجه (نظریه و درمان)، کرج : نشر سرافراز.
کلانتری، مهرداد؛ نشاط دوست، حمید و زارعی، محمد باقر. (1380). تأثیر آموزش رفتاری والدین و دارو درمانگری بر میزان علایم اختلال بیش فعالی/کمبود توجه کودکان، مجله روان‌شناسی، 5 (18)، 54-71.
کیمیایی، سیدعلی و بیگی، فاطمه (1389).  مقایسه کارکردهای خانوادگی کودکان سالم و کودکان بیش فعال و تأثیر مهارت‌های حل مسأله بر کارکردهای خانوادگی مادران، مجله علوم رفتاری، 4 (2)، 147 -141.
محرری، فاطمه؛ شهریور، زهرا و تهران دوست، مهدی (1388)، تأثیر آموزش برنامه تربیت سازنده به مادران بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روان، 11(1)، 22-31.
میرزائیان، بهرام؛ احدی، حسن؛ پاشا شریفی، حسن و آزاد، حسین (1385). تأثیر آموزش مهارت‌های کنترل کودک به مادران بر کاهش علائم اختلال نقص توجه/ بیش فعالی کودکان و افسردگی مادران، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی،  29(3)، 102-81.
هوش‌ور، پارسا؛ بهنیا، فاطمه؛ خوشابی، کتایون؛ میرزایی، هوشنگ و رهگذر، مهدی (1388)، تأثیر آموزش گروهی والدین کودکان 4 تا 10 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/کمبود توجه بر اختلالات رفتاری فرزندانشان. مجله توانبخشی،10 3)،30-24. 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (5th edn), Washington                                                                                       
Alishahi, M. J., Deh Bozorgi, G. H. & Dehghan, B. (2003). Prevalence rate attention deficit hyperactivity disorder among the students of primary school. Tabib-e-Shargh, 5(1), 61–67.
Alizadeh, H., Applequist, K. F. & Coolidge, F. L. (2007). Parental self-confidence, Parenting styles and corporal punishment in families of ADHD children in Iran. Child Abuse & Neglect, 31, 567–572.
Avila, C., Cuenca, I., F´elix, V., Parcet, M. A. , Miranda, A. (2004). Measuring Impulsivity in School-Aged Boys and Examining Its RelationshipWith ADHD and  ODD Ratings. Journal of Abnormal Child Psychology, 32, 295–304.
Barkley, R. A. (2003). Issues in the diagnosis of attention-deficit/hyperactivity disorder in children. Brain & Development, 25, 77–83.
Barzegary, L. , Zamini, S. (2011). The effect of play therapy on children with ADHD. Procedia-social and Behavioral Sciences, 30, 2216-2218.
Bezdjian, S., Krueger, R. F., Derringer, J., Malone, S., McGue, M. & Iacono, W. G. (2011). The structure of DSM-IV ADHD, ODD, and CDcriteria in adolescent boys A hierarchical approach. Psychiatry Research, 188, 411–421.
Biederman, J., Spencer, T. J., Newcorn, J. H., Gao, H., Milton, D. R., Feldman, P. D. & Witte, M. M. (2007). Effect of comorbid symptoms of oppositional defiant disorder on responses to atomoxetine in children with ADHD: a meta-analysis of controlled clinical trial data. Psychopharmacology, 190, 31–41.
Bussing, R., Zima, B. T. , M. D., Mason, D. M., Meyera, J. M., White, K. & Garvan, C. W. (2012). ADHD Knowledge, Perceptions, and Information Sources: Perspectives From aCommunity Sample of Adolescents and Their Parents. Journal of AdolesceHealth xxxxx.
Chronis,A. M., Chacko, A., Fabiano, G. M., Wymbs, B. T. & Pelham, W. E. (2004).           Enhancement to the behavioral parent training, Paradigm for families of children       Whit ADHD: Review and future directions Clinical child and family psychology    review, 7(1), 1-27
Fabiano, G. A., Pelham, W. E., Coles, E. K., Gnagy, E. M., Chronis-Tuscano, A. & O'Connor, B. C. (2009). A meta-analysis of behavioral treatments for attention- Deficit/ hyperactivity disorder. Clinical Psychology Review, 29, 129–140.
Framarzi, S., Abedi, A., & Ghanbary, A.(2013). Effect of mothers’ relationship pattern on reduction of  Oppositional defiant disorder (ODD) in children, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service,  34, 2, 90-96. (Persian)
Honeycutt, C., Sleath, B., Bushc, P. J., Campbellb, W. & Tudord, G. (2005). Physician useof a participatory decision-making style with children with ADHD and their parents. Patient Education and Counseling, 57, 327–332.
Houshvar P, Behnia F, Khoushabi K, Mirzaei H, & Rahgozar M. (2009). Effect of group parent management traning on behavioral disorders of children with attention deficit-hyperactivity disorder.  Journal of Rehabilitation, 10 (3), 24-30. (Persian)
Janatian, S., Nouri, A.,  Shafti,A.,  Molavi, H., & Samavatyan, H. (2009). Effectiveness of play therapy on the bases of cognitive behavior approach  on severity of symptoms of attention aeficit/hyperactivity disorder (ADHD) among primary school male students aged 9-11. Journal of Research in Behavioral Sciences, 6(2) 109-118. (Persian)
Kakavand, A. (2007).  Attention deficit hyperactivity disorder (theories and treatment). Karaj, Sarafraz. (Persian)
 Klantary, M., Neshat Doust, H., Zarei, M.B. (2003). Effectiveness of parental education program and pharmacotherapy  in reducing the symptoms Attention deficit hyperactivity disorder of children. Journal of Psychology, 5(18) 54-71. (Persian)
Kimiaee, S. A. &  Baygi F.   (2010). Comparison the family function of normal and ADHD mothers and effect of problem solving skill training on family function of mothers. Journal of Behavioral Sciences , 42, 141-147. (Persian)
Lara, C., Fayyad, J., Graaf, R. C., Aguilar-Gaxiola, S., Angermeyer, M. et al (2009). Childhood Predictors of Adult Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder: Resualts from the World Health Organization World, Mental Health Survey Initiative Biological Psychiatry, 65, 64-54.
Lee, S. S., Humphreys, K. L., Flory, K., Liu, R., Glass, K. (2011). Prospective association of childhood attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and substance use and abuse/dependence: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 31, 328–341.
Moharreri1 ,F., Shahrivar, Z. & Tehrani-Dust, T. (2007). Effect of the positive parenting program on parents of children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Fundamentals of Mental Health, 29, 81-102. (Persian)
Mirzaeian, B., Ahadi, H., Pasha Sharifi, H., Azad, H. (2007). Effect of child control skills education in mothers on reduction of children attention deficit hyperactivity disorder and mothers’ depression. Knowledge & Research in Applied Psychology , 29, 81-102. (Persian)
Nazemi, F., Mohammadkhani, P., Khoshabi, K.(2010). Parent management training used in abusive parent–child interaction in children with ADHD. Procedia Social and  Behavioral Sciences, 5, 244–249.
Parand, A., Afrooza, G., Mansoora, M., Shokoohi, M., Mohammadali Besharata,Y. & Khooshabib, K. (2010). Developing stress management program for mothers of children With ADHD and its effectiveness on their mental health. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1135–1139.
      Pratt, M., Smith, M., Reigelsperger, R., O’Connor, L.V., Saum, C. (2003). Psychosocial treatment alternatives for adolescents with conduct problems. Journal of Psychological Practice, 8, 1-13.
Raffaele, M.(2009).An exploration of the psychosocial effects that school-age children with Child Absence Epilepsy (CAE) experience when their condition is misdiagnosed as Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).Faculty of Education and Social Work the University of Sydney www NDLTD. Com
Seligman, M. (2002). Intrinsic Happiness, Translated into Persian by Mostafa Tabrizi et al. (2011). Tehran:Dayereh. (Persian)
Sciberras, E. , Fulton, M. , Efron, D. , Oberklaid, F. Hiscock, H. (2011). Managing sleep problems in school aged children with ADHD: A pilot randomised controlled trial. Sleep Medicine, 12, 932–935.
Silvestri, R., Gagliano, A., Aricٍ, I., Calarese, T., Cedro, C., Bruni, O., Condurso, R., German, E., Gervasi, G., Siracusano, R., Vita, G. & Bramanti, P. (2009). Sleep disorders in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) recorded overnight by video-polysomnography. Sleep Medicine, 10, 1132–1138.
Steiner, H., & Remsing, L. (2007). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with oppositional defiant disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(1), 126-141.
Van derOord, S., Prins, P. J. M., Oosterlaan J., Emmelkamp, P. M. G. (2006). The association between parenting stress, depressed mood and informant agreement in ADHD and ODD. Behaviour Research and Therapy, 44, 1585–1595.
Visser, S.N., Bitsko, R.H., Danielson, M.L., Ghandour R.M. (2015).Treatment of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder among Children with Special Health Care Needs.The Journal of Pediatrics, 2, 1-10.
Wehmeier, P. M. , Schacht, A. , Barkley, R. A. (2010). Social and Emotional Impairment in Children and Adolescents with ADHD and the Impact on Quality of Life. Journal of Adolescent Health, 46, 209–217.
Wong, S. S. (2012). Negative thinking versus positive thinking in a Singaporean student sample: Relationships with psychological well-being and psychological maladjustment. Learning and Individual Differences, 22, 76–82.
Yousefia, S., Soltani Farb, A., Abdolahianc, E.(2011). Parenting stress and parenting styles in mothers of ADHD with Mothers of normal children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1666 – 1671.
Zarei Matin, H., Jandaghi, G.,  &  Haghgooyan, Z. (2010). Identification of components of Exhilaration in working environment ans assessment of these components in executive organizations of Qom state. Journal of Public Administration, 1(2) 35-48. (Persian)