بررسی اثربخشی برنامه ی طراحی شده بر اساس رویکردهای پرسش از نویسنده و درک خواندن سه وجهی بر افزایش درک خواندن دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا

3 دانشیار گروه‌روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تهران

d_1_2_91_5_15_3

چکیده

در این پژوهش، سودمندی برنامه ی طراحی شده بر اساس
رویکردهای پرسش از نویسنده و در کخواندن سه وجهی در افزایش
درک مت نهای حکایت های کهن، نثر امروزی و داستان کوتاه
دانش آموزان دوره ی راهنمایی بررسی شد. بدین منظور 71 دانش آموز
پسر پایه ی دوم راهنمایی دو کلاس یک مدرسه راهنمایی به طور
تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه گماشته شدند. ابزار پژ وهش
پیش آزمون و پس آزمون درک خواندن پ ژوهشگرساخته بودند. برنامه ی
طراحی شده برای گروه آزمایشی در هشت جلسه ( 5 جلسه ی بحث
کلاسی و 3 جلسه ی بحث گروهی) به کار گرفته شد. نتایج تحلیل
کوواریانس نشان دهنده ی عملکرد بهتر دانش آموزان گروه آزمایشی
نسبت به گروه گواه هم در کل آزمون و هم در تمامی خرده آزمون ها
بود. استفاده از پرس شهای رویکرد های پرسش از نویسنده و خواندن سه
وجهی؛ الگودهی معلم و بحث و گفتگو با همسالان به افزایش درک
خواندن دان شآموزان انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of the effectiveness of a program based on combining questioning the author and triarchic reading comprehension approaches in improving the students’ reading comprehension

نویسندگان [English]

  • R Raghebian 1
  • M Akhavan Tafti 2
  • E Hejazi 3
1 Ph.D. student of educationa psychology, Alzahra University
2 Associate Professor of Educational Psychology, Alzahra University
3 Associate Professor of Educational Psychology, University of Tehran
چکیده [English]

This study investigated the effectiveness
of a program developed on the basis of combining
Questioning the Author and Triarchic Reading
Comprehension approaches to improve the students’
comprehension of different texts in Persian language
(ancient fiction, modern prose and short story). To
this end, 71 second grade school boys of middleschool
from two classes were randomly chosen and
assigned to experimental and control groups. The
instruments of research were researcher-developed
pre-test and post-test reading comprehensions. The
program was in 8 sessions of (5 sessions whole class
discussions and 3 sessions group discussions) for
experimental of group the result indicated the
effectiveness of the program in improving reading
comprehension of students in experimental group in
the whole test and also in all the subtests. Using the
questions of Questioning the Author and Triarchic
Reading Comprehension approaches, teacher’s
modeling, and peers discussion led to an increase in
the students’ reading comprehension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reading comprehension
  • Questioning the Author
  • Triarchic Reading Comprehension
  • different texts (ancient fiction
  • modern prose and short story)
ایزدی، مهشید ( 1384 ). بررسی اثربخشی روش های آموزش دوجانبه و خواندن مشترک راهبردی بر درک
خواندن و خودپندار هی تحصیلی دان شآموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران. فصلنام هی تعلیم و
.78-118 ،(3) تربیت، 83
حمیدی، منصورعلی ( 1387 ). آموزش و پژوهش: فرایندی از آمایش، سنجش، پردازش و نگار . ش تهران،
انتشارات سوگند.
سیف، علی اکبر؛ و مصرآبادی، جواد ( 1382 ). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر سرعت خواندن،
.37-54 ،(2) یادداری و درک در متون مختلف، فصلنام هی تعلیم و تربیت، 74
و خود- نظارتی SQP4R غباری بناب، باقر؛ و راقبیان، رؤیا ( 1387 ). تأثیر آموزش دو راهبرد فراشناختی
بر درک مطلب خواندن دانش آموزان پسر پایه ی دوم راهنمایی. مجل هی روا نشناسی و علو متربیتی
.67-85 ، (4) دانشگاه تهران، 85
فرخی، نورعلی و سیف، علی اکبر( 1384 ). تأثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سب کهای تفکر بر درک
مطلب دانش آموزان دوم راهنمایی شهر تهران. مجل هی رو ا نشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه ،
.13-32 ،(1)1
کارشکی، حسین.( 1380 ). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب دان شآموزان پسر پای هی
اول دبیرستان منطقه 11 تهرا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکد هی روان شناسی و علوم تربیتی،
دانشگاه تهران.
کریمی، عبدالعظیم( 1383 ). نمون ههایی از مت نهای انتخابی قابل انتشار آزمون پرلز، 2001 . تهران: مرکز ملی
مطالعات بین المللی پرلز، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده ی تعلیم و تربیت.
. کریمی، عبدالعظیم( 1387 ). گزارش اجمالی نتایج ملی و بی نالمللی پرلز 2006 در مقایسه با پرلز 2001
تهران، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
گال، ام. دی.، بورگ، دابلیو، آر.، و گال، جی. پی( 1996 ). رو شهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی
و روا نشناسی (جلد اول). ترجمه ی مهدی نصر ( 1384 )، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاه ها (سمت) و دانشگاه شهید بهشتی.
Beck, I. L., McKeown, M. G., Sinatra, G. M., & Loxterman, J. A. (1991). Revising social
studies text from a text-processing perspective: Evidence of improved
comprehensibility. Reading Research Quarterly, 26 (3), 251-276.
Beck, I. L., McKeown, M. G., Sandora, C., Kucan, L., & Worthy, J. (1996). Questioning
the author: A yearling implementation to engage students with text. The Elementary
School Journal, 96(4), 385-411.
Beck, I. L., McKeown, M. G., Hamilton, R. L., & Kucan, L. (1997). Questioning the author
:An approach for enhancing student engagement with text. New York, Delaware:
International Reading Association.
Beck, I. L.,& McKeown, M. G. (1998). Talking to an author: Readers taking charge of the
reading process. In R. Calfoe & N. Nelson (Eds.). The Reading-Writing Connection
(pp.112-130). Chicago: National Society of education.
Beck, I. L.,& McKeown, M. G. (2004). Transforming knowledge into professional
development resources: Six teachers implement a model of teaching for understanding
text. The Elementary School Journal, 104(5),391-408.
Beck, I. L.,& McKeown, M. G. (2006). Improving comprehension with Questioning the
author : A fresh and expanded view of a powerful approach. New York: Scolastic.
Beck, I. L., McKeown, M. G.,& Black, R. J. K. (2009). Rethinking reading comprehension
instruction: A comparison of instruction for strategies and content approaches. Reading
Research Quaterly, 44 (3), 218-253.
O'Donnell, A. M., Reeve, J., & Smith, J. K. (2009). Educational psychology: Reflection for
Action (2nd. ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.
Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering
and comprehension-monitoring activities. Cognition and Instruction, 1, 117-175.
Randi, J., Grigorenko, E. L. Strenberg, R. J. (2005). Revisiting definitions of reading
comprehension: Just what is reading comprehension anyway? In S. E. Israel, S. E., C.
C. Block, K. L. Bauserman, & K. Kinnucan-Welsch (Eds.). Metacognition in literacy
learning (pp. 19-39).Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Association Inc.
Reichenberg, M. (2008). “But before you said you believed that …” : A longitudinal study
of structured text talks in small groups. The reading Matrix, 8(1), 158- 185.
Salinger, T., & Fleischman, S. (2005). Teaching students to intract with text. Educational
Leaderchip, 64(1),90-93.
Santrock, J. W. (2008). Educational Psychology (3rd. ed.). New York: Mc Graw.Hill.
Slavin, R. E. (2009). Educational Psychology: Theory and Practice (9th. ed). New Jersey:
Pearson international Edition.
Snow, C. E. (2002). Reading for understanding: Toward an R&D program in reading
Comprehension. Santa Monica, CA: Rand.
Strenberg, R. J. (1985). Beyond IQ: The triarchic theory of human intelligence. New York:
Cambridge University Press.
Strenberg, R. J.(1997). Successful intelligence. New York: Plume.
Strenberg, R. j., Grigorenko, E. L., & Jarvin, L (2001). Improving reading Instruction: The
triarchic model. Educational Leadership, 58 (6), 48-52.
Strenberg, R. J., Grigerinko, E. L. (2002a). An evaluation of teacher training for triarchic
instruction and assessment. Technical Report for the National Science Foundation, July
2002.
Strenberg, R. J., Grigerinko, E. L. (2002b, december). An evaluation o f teacher training
for triarchic instruction and assessment. Paper presented at the annual IERI Grantee
Meeting, Washington, DC.
Vygotsky, L. C. (1962). Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press.