بررسی نقش مکانیزم های معرفت پذیری در بهبود قابلیت حرفه ای معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه معارف اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مکانیزم‌های معرفت پذیری در قابلیت رشد حرفه ای معلمان در سال تحصیلی 93-1392 اجراء شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه معلمان مدارس دوره اول متوسطه شهرستان اردبیل (ناحیه 1 و 2) می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران 250 معلم به روش تصادفی ساده انتخاب مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه استاندارد مکانیزم های یادگیری سازمانی و پرسشنامه قابلیت رشد حرفه­ای که پایایی آنها به ترتیب 79/0 و 71/0 می باشد استفاده شده است. داده­های گردآوری شده با استفاده از روش­های آماری T تک نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد وضعیت مکانیزم‌های معرفت پذیری، در مدارس دوره اول متوسطه شهرستان اردبیل با میانگین متوسط به بالا است. همبستگی حاصل از فرضیه­های تحقیق نیز نشان داد بین ابعاد مکانیزم‌های معرفت پذیری با قابلیت رشد حرفه ای معلمان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.  نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از میان ابعاد مکانیزم­های معرفت پذیری، تعیین نیازهای رشد و یادگیری، بکارگیری یادگیری در محیط کار و محیط یادگیری به ترتیب بیشترین تأثیر را بر قابلیت رشد حرفه ای معلمان داشته است. در نتیجه، با فراهم سازی زیرساخت­ مکانیزم­های معرفت­پذیری در مدارس می­توان شاهد بهبود روزافزون قابلیت رشد حرفه­ای در معلمان گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of cognitive mechanisms in teachers' ability of professional development

نویسندگان [English]

  • Y Asaghari Niary 1
  • A Khalegkhah 2
  • S. M Seyyedkalan 3
  • H Ebrahimpour 4
1 Lecturer Department of Islamic Studies, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant of Professor, University of Mohaghegh Ardabili.
3 Ph.D Students of Eeducational Aadministration, University of Mohaghegh Ardabili
4 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

This research entitled "The Role of Cognitive Mechanisms in Teachers' Ability Professional Development" has been conducted in years 1392-93. Sample space of this project includes all teachers of grade one secondary school in Ardebil (area 1 and 2), by means of Cochran formula, statistical samples were selected, and using simple random method and we selected 250 teachers, who were tested by the same method. In order to gather the data, we devised two kinds of questionnaires of "standard of Organizational Learning Mechanisms" and questionnaire of "ability of professional Development" and reliability of which ate 0/79 and 0/71 respectively. The gathered data were analyzed step by step using few statistical methods: "single sampled T", "Pirsons correlation coefficient" and "multiple regression analysis". The results indicate that the condition of Cognitive Mechanisms in grade one secondary schools in Ardebil town, has an average above normal. According to correlations based on the hypothesis of the research, it is indicated that there is a positive relation between Cognitive Mechanisms and ability of professional Development. According to the results of multiple regression analysis among different aspects of Cognitive Mechanisms, determining needs of growth & learning, utilizing learning in target situation and situation of learning, respectively which have influenced teachers' ability of professional Development.Therefore, by providing Cognitive Mechanisms infrastructure in the schools can be increased to improve the professional development of the teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive mechanisms
  • Professional development
  • teachers
  • schools
بیک‌زاده، جعفر؛ فردی آذر، علی و فتحی بنابی، رقیه (1389). بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر یادگیری سازمانی منطقه 8عملیات  انتقال گاز،  فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت،        4 (12)، 64-33.
جمال زاده، محمد؛ غلامی، یونس، و سیف، محمدحسن (1388). بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارایه الگویی جهت ارتقا یادگیری سازمانی، رهبری و مدیریت آموزشی، تابستان، 3 (2)، 86 - 63 .
حجازی، یوسف و ویسی، عادل (1386). تبیین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی در موسسات آموزش عالی کشاورزی، مجله پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 4 (46)، 65-45.
رضائیان، علی (1371). فرآیند معرفت‌پذیری، دانش مدیریت، 17 (2)، 65-56.
صادقی، فتح‌اله؛ حسینی، سیدمحمود؛ رضوانفر، احمد؛ شریف‌زاده، ابوالقاسم و مریدالسادات، پگاه (1388). واکاوی سازه‌های تأثیرگذار بر توسعه حرفه­ای اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(علوم کشاورزی ایران)، 2،40 ( 4)، 77-69.
طاهری، مرتضی؛ عارفی، محبوبه؛ پرداختچی، محمدحسن و قهرمانی، محمد (1392). کاوش فرایند توسعة حرفه‌ای معلمان در مراکز تربیت معلم: نظریة داده بنیاد،  فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 45 (12)، 175-149.
طبرسا، غلامعلی و اورمزدی، نوشین (1387). تبیین و سنجش عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش: مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی (پیام مدیریت)، 26 (1)، 69-39.
عباس زادگان، سید محمد و ترک زاده، جعفر (1388). نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها، تهران: نشر شرکت سهامی.
میرزائی دریانی، شهرام؛ ستاری، فرزاد؛ شارقی، بهمن (1390). طراحی الگوی ایجاد سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)، مجله فراسوی مدیریت، 5 ( 19)، 150-127.
Abbaszadegan, S.M & Torkzadeh, J. (2009). Educational Assessment in organizations, Tehran: Corporation Publishing. (Persian)
Ackfelt, A. L. & Coote, L. V. (2005). A study of organizational citizenship behaviorsin retail setting. Journal of Business Research, 58(6), 24-34.
Armstrong, A. & Foley, P. (2003). Foundations for a learning organization: organization learning mechanisms, The Learning Organization, 10(2), 74- 82.
Argyris, C & Schon, D.A. (1978). Organizational learning, in D.S. Pugh(ed), Organization Theory , New York, Penguin Books.
Antoniou, P. & Kyriakides,  L. (2013). A Dynamic Integrated Approach to teacher professional development: Impact and sustainability of the effects on improving teacher behavior and student outcomes . Teaching and Teacher Education , 29(1), 1-12.
Beik Zadeh, J., Fardi Azar, A. & Fathi Bonabi, R. (2010). Factors affecting organizational learning 8 gas transfer operation, Journal of Management and human resources in the Oil industry, 4 (12), 64-33. (Persian)
Dever, J. (1997). Reconciling Educational Leadership and the learning organization, Community Cohhege Review, 25(2), 57-63.
Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers, American educational research journal, 38(4), 915-945.
Hejazi, Y. & Veisy, A. (2007). Agricultural component of organizational learning in higher education institutions, Journal of Research and Planning in Higher Education, 4 (46), 65-45. (Persian)
Jamalzadeh, M., Gholami, Y., & Saif, M. (2009). Examine the relationship between organizational intelligence and organizational learning among staff and faculty members of the university area and provide a model to promote organizational learning, leadership and educational management, summer, 3 (2), 86-63. (Persian)
Lee, H. & Harvel, C. (2009). Teacher Education Program Innovation based on Pre-service Teachers Disposition Analysis, Society for Information Technology & Teacher Education, Charleston, SC, 961-973.
Librera, L.W., Eyck, T.R., Doolan, J. & Brady. J. (2004). New Jersey professional standards for   teacher   school   leaders.   Retrieved   December   24,   2006,   from (http://www.state.nj.us/education/profdev/profstand/standards.pdf)
Mirzaei Daryanis, SH., Sattari, F. & Shareghi, B. (2011). Design a model for creating learning organizations (the case of the Islamic Azad University of Ardabil), Journal of beyond the Management, 5 (19), 127-150. (Persian)
Mitkovska, S. J. (2010). The need of continuous professional teacher development. Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, 2(2), 2921-2926.
Morales L.Y. (2011). Inputs for the incorporation of the UNESCO guidelines on ICT competency standards for teachers: The training of teachers of mathematics in Central America. ICE. Universidad de Oviedo. 39(1), 3-12.
Neefe. D. O. (2001). Neefe DO. Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and nontraditional (Academic Quality Improvement project) accreditation process [M.S. Dissertation]. Menomonie: University of Wisconsin-Stout.
Nihal, B. & Ozgul, Y. (2002). Professional development strategies for in-service teachers and principals. http:www.educationalJournals/2002 acts/s1_buldu_yilmaz .rtf .
Potoleaa, D.  & Toma, S. (2015). The Dynamic and Multidimensional Structure of the Teachers Professional Development, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 180, 113 – 118.
Rezaeian, A. (1992). The  process of knowledge . management knowledge, 17 (2), 65-56. (Persian)
Sadeghi, F., Hosseini, S. M., Rezvanfar, A., Sharif-Zadeh, A. & Moridolsadat, P. (2009). Structural analysis of the impact on the professional development of faculty members of the Faculty of Agriculture, Journal of Agricultural Economics and Development Research(Iranian Journal of Agriculture Science), 2,40 (4), 69-77.
Sandra .C & et al .(2006). Nashua school district master plan for p.d.( http://www.Nashua. edu/district documents/staff development/master %20 plan/ 2001-13 .pdf.
Schechter, C. (2008). Organizational Learning Mechanisms: The Meaning, Measure, and Implications for School Improvement, Educational Administration Quarterly, 44 (2), 155-186.
Schechter, C. & Mowafaq, Q. (2013).  From illusion to reality: schools as learning organizations, International Journal of Educational Management, 27 (5), 505 – 516.
Schechter, C. & Atarchi, L. (2014). The Meaning and Measure of Organizational Learning Mechanisms in Secondary Schools, Educational Administration Quarterly, 50(4), 577-609.
Stewart, D (2001). Reinterpreting The Learning Organization, The Learning Organization, 8(4), 141-152.
Tabarsa,  G.  A.,  &  Ormazdi,  N. (2008).  Explain  and  assess  the  underlying  factors  for knowledge  management  (case  study in  the  broadcast  of  the  National  Iranian  Oil Products), Joural of Business Managment Perspective (MANAGEMENT PERSPECTIVE), 26 (1), 39-69. (Persian)
Taheri, M., Arefi, M., Pardakhtchi, M. H. & Gahremai, M. (2013). Explore the professional development of teachers at teacher training centers: Grounded Theory, Quarterly Journal of Educational Innovations, 45 (12), 149-175. (Persian)