مقایسه اثربخشی مداخله‌ فراشناختی و خودآموزی‌کلامی مایکنبام بر اضطراب‌امتحان دانش‌آموزان دختر‌ دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 . استاد گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی مداخله فراشناختی با خودآموزی کلامی مایکنبام در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر انجام شد. روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام در سال تحصیلی 94-1393 است. نمونه پژوهش 45 نفر از دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان دبیرستان دخترانه فضیلت ایلام است که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. به این صورت که از  بین دبیرستان‌های دخترانه شهر ایلام به صورت تصادفی یک دبیرستان انتخاب شد و آزمون اضطراب امتحان برای 500 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان اجرا گردید سپس 45 نفر از دانش‌آموزانی که دارای اضطراب امتحان بالای 60 بودند به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه­هایآزمایشی8جلسهتحتمداخلات درمانیقرارگرفتند.آزمون اضطراب امتحان اسپیلبرگر برای سنجش اضطراب امتحان به کار برده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه درمانی در کاهش اضطراب امتحان اثربخش تر از گروه کنترل بوده اند. همچنین مداخله فراشناختی نسبت به خودآموزی‌کلامی موثرتر است. بنابراین می­توان از درمان فراشناختی به عنوان یک روش درمانی مفیدتر نسبت به درمان های شناختی جهت کاهش اضطراب امتحان اسـتفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of the effectiveness of meta-cognitive therapy and meichenbaum’s self-instructional on test anxiety of high school girl students

نویسندگان [English]

  • S Taherzadeh Ghahfarokhi 1
  • S Ebrahimi Ghavam 2
  • F Dortaj 3
  • E Saadi pour 2
1 Ph.D of Educational Psychology, Allameh Tabataba'i University
2 Associate Professor of Educational Psychology, Allameh Tabataba'i University
3 Professor of Educational Psychology, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The present study aims to compare the effectiveness of meta-cognitive therapy and Meichenbaum’s verbal self-instructional on reducing test anxiety of high school girl students. Research method was experimental with pre-test and post-test schemes and a control group. The statistical population consists of all female students suffering from test anxiety in public high schools of Ilam city and in the academic year of 2014-2015. The statistical sample is 45 female students with test anxiety from Ilam Fazilat high schools which have been selected using the simple random sampling method in the following manner; one of the girl high schools of Ilam city was randomly selected and the anxiety test was conducted for 500 of students. Then, 45 of these students, which had  above 60 score with test anxiety, were randomly distributed into two test and one control group. 8 sessions of therapeutic interventions were performed on the test groups. Spielberger’s Anxiety Test were utilized in order to measure the test anxiety. Analysis of covariance was used to analyze the data.The obtained results indicate that both of the treatment groups were more effective than the control group in reduction of test anxiety. Also, meta-cognitive intervention is more effective than verbal self-instructional. Meta-cognitive therapy can be used as a psychotherapy method of choice, as a complementary method for other methods of cognitive therapy in order to reduce test anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-cognitive intervention
  • verbal self-instructional
  • test anxiety