نقش باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی در پیش بینی پیشرفت ریاضی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سمنان

3 . استاد یار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی دانش آموزان انجام شد. در این پژوهش نمونه ای با حجم 600 شرکت کننده به روش خوشه ای تصادفی از میان دانش آموزان دختر و پسر(263 پسر و 337 دختر) پایه اول دبیرستان های شهرستان فیروزآباد انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و میگلی به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. همچنین نمره دانش آموزان در درس ریاضی در نیمسال اول سال تحصیلی 1392- 1391به عنوان ملاک پیشرفت ریاضی در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که از بین مولفه های باورهای انگیزشی مولفه های جهت گیری درونی هدف، خودکارآمدی عملکرد یادگیری، کنترل باورهای یادگیری، جهت گیری درونی هدف و ارزش تکلیف؛ از بین مولفه های باورهای معرفت شناختی مولفه های قطعیت دانش و توانایی ثابت و متغیر خودکارآمدی ریاضی توانستند پیشرفت ریاضی را پیش بینی کنند. با توجه به این نتایج می توان گفت بین متغیر های باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، با مداخله و بهبود باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و همچنین خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان، می توان بهبودی در پیشرفت تحصیلی آنها ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between epistemological beliefs, motivational beliefs and mathematics self-efficacy with mathematics progress

نویسندگان [English]

  • P Madadpoor 1
  • M Mohammadyfar 2
  • A. M Rezaei 3
1 M.A in Educational Psychology, University of Semnan
2 Assistant Professor of Psychology, University of Semnan
3 Assistant Professor of Psychology, University of Semnan
چکیده [English]

The aim of present research was investigation of the relationship between epistemological beliefs, motivational beliefs and mathematics self-efficacy with mathematics achievement. The sample was 600 students (263 boy, 337 girl) that were selected by clustering random sampling . In  present research  Schumer epistemological beliefs questionnaire, Pintrich, Smith, Garcia & Mckeachie Motivational Beliefs Questionnaire and Middleton  &  Midgley Mathematics self-efficacy questionnaire was used as a research tools. student score in mathematics in first term of 2012-2013 educational year was used as Criteria of mathematics achievement.The finding showed that among motivational beliefs elements; intrinsic goal orientation, self-efficacy of learning beliefs, intrinsic goal orientation & task value and among epistemological beliefs certainty of knowledge & fixed ability; and mathematic self-efficacy, Could predict mathematics achievement. The result showed meaningful relationship between epistemological beliefs, Motivational Beliefs, Mathematics self-efficacy and mathematics achievement. So we can make improvement in math achievement by Intervention in students epistemological beliefs, Motivational Beliefs and Mathematics self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological beliefs
  • motivational beliefs
  • mathematics self-efficacy
  • mathematics progress
آقازاده، سید ابراهیم؛ رضایی، اکبر و محمدزاده، علی (1384). رابطه باورهای معرفت شناختی و انگیزشی دانشجویان دچار درگیری شناختی، مجله‌ی تازه‌های علوم شناختی، 11 (4)، 74-63.
سیف، دیبا؛ رضویه، اصغر و لطیفیان، مرتضی (1384). رابطه‌ی باورهای معرفت شناختی و انگیزشی دانش‌آموزان تیزهوش درباره‌ی فرایند یادگیری دانش‌آموزان ریاضی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز،1، (9)، 84-79.
سیف، علی‌اکبر (1386). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران: انتشارات آگاه.
شهنی‌ییلاق، منیجه؛ رجبی، غلامرضا؛ شکرکن، حسین و حقیقی، جمال. (1384). مقایسه باورهای خودکارآمدی ریاضی پسران و دختران دانش‌آموز سال دوم رشته‌های ریاضی  فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی شهر اهواز و بررسی رابطه متغیرهای جنسیت، نمره قبلی ریاضی و هدف گذاری تحصیلی با آن.مجله علوم تربیبی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، (10)،1 ،124-101.
عابدینی، یاسمین؛ باقریان، رضا و کدخدایی، محبوبه السادات (1388). بررسی رابطه‌ی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی – فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: آزمون مدل‌های رقیب، تازه‌های علوم شناختی، (3)12، 48-34.
لواسانی، مسعود غلامعلی؛ خضری‌آذر، میهن و امانی، جواد (1388). تفاوت‌های جنسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی، مجله مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 1(9)،  32-7.
محسن‌پور، مریم؛ حجازی، الهه و کیامنش، علیرضا. (1386). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهر تهران، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 16(5) ، 35-9.
موسوی نژاد، عبدالمحمد (1376). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودنظم داده شده با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کجباف، محمد باقر؛ مولوی، حسین؛ شیرازی تهرانی، علیرضا (1382). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی‌با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی، مجله‌ی تازه‌های علوم شناختی، (5)1، 33-42.
Abedini, Y., Bagherian, ., Kadkhodaie, S. (2009). Investigate the relationship between cognitive strategies and motivational beliefs - cognitive and academic achievement: test competing models, Journal of new cognitive science, 3(12), 48-34. (Persian).
Aghazadeh, E, Rezaei,A,. Mohammadzadeh, A. (2010). Relationship between Epistemological and Motivational Beliefs in Students with Cognitive Engagement. Advances in Cognitive Science, 11( 4), 63-74. (Persian). 
Aksan, N. (2009). A descriptive study: epistemological beliefs and self regulated Learning. Procedia Social and Behavioral Sciences,  1 , 896–901.
Ames, C., & Archer, J. (1988). Acheivement Goals in the Classroom: Student Learning Strategies and Motivation Processes. Journal of Educational Psychology. 19,430-446.
Areepattamannil, Sh. (2011). Academic self-concept, academic motivation, academic engagement, and academic achievement: A mixed methods study of Indian adolescents in Canada and India. PhD dissertation,Queen's University, Ontario, Canada.
Bandura, A.  (1997)  Self-Efficacy: The exercise of Control.  New York: W.H. Freeman and Company.
Baxter, M. (1999) Knowing and reasoning in college, Gender-related patterns in students, intellectual development, San Francisco, Jossy-Bass.
Bouffard-Bouchard, T. (1990). Influence of self-efficacy on performance in a cognitivetask. Journal of Society  Psycholgy, 130, 353–363.
Bryan, R. R., Glynn, S. M., Kittleson, J. M. (2011). Motivation, Achievement, and Advanced Placement Intent of High School Students Learning Science. Journal of Science Education,11,(4).227-267.
Cano, F. (2005). Consonance and dissonance in students’ learning experience. Learning and Instruction, 15, 201–223.
Chai, C. S., Khine, M. S., & Teo, T. (2006). Epistemological beliefs on teaching and learning: a survey among pre-service teachers in Singapore. Educational Media International, 43(4), 285 – 298.
Collins, J. L. (1982, March). Self-efficacy and ability in achievement behavior. Paper presented at the meeting of the American Educational Research Association, New York.12, 562-567.
Covington, M. V. (2000). Goal theory, motivation, and school achievement; An integrative review. Annual Review of Psychology, 5, 171-200.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Motivation,personality, and development within embedded social contexts: An overview of self-determinationtheory. Oxford handbook of human motivation (pp. 85-107).Oxford, UK: Oxford University Press.
Duell, O.K., & Schommer-Aikins, M. (2001). Measures of People's Beliefs about Knowledge and Learning. Educational Psychology Review, 13,419-449.
Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Journal of Psychological Review, 95, 256–273.
Fisher E,. Aron A,. & Brown, LL. (2009). Romantic love: An fMRI study of a neural mechanism for mate choice. Journal of Comparative Neurology, 493, 58–62.
Grolnick, W.S., & Apostoleris, N.H. (2002). What makes parents controlling? Handbook of self-determination research, Rochester, NY: University of Rochester Press.
Heikkila, A., Niemivirta, M., Nieminen, J. & Lonka, K. (2011). Interrelations among university students’ approaches to learning. Journal of Social and Behavioral Sciences, 20,117-128.
Herzberg, F. (1966). Work and the nature of man. Cleveland, OH: World Publishing Company. Journal of Personnel Psychology, 20, 369–390.
Hofer, B. & Pintrich, P. (1997) The Development of Epistemological theories: Beliefs about Knowlegde and Knowing and and their relation to learning: Receive of Educational Research, spring,  67(1).88-140.
Kajbaf, M, Bagher., molavi, Hossein., Shirazi Tehrani, A. (2002). The relationship between self-regulated learning strategies and motivational beliefs with academic performance of high school students. Journal of new Cognitive Science,  1(5), 33-42. (Persian).
Kardash, C.M., & Scholes, R. J. (1996). Effects of preexisting beliefs, epistemological beliefs, and need for cognition on interpretation of controversial issues. Journal of Educational Psychology, 88(2), 260-271.
Kharrazi,A. Kareshki, H. (2010). Environmental perceptions, motivational beliefs and self-regulating learning by Iranian high school students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5 ,2160–2164.
King, P & Kitchener,K. (1994). Developing reflective judgment: understanding and promoting intellectual growth and critical thinking in adolescents and adults, san Fransisco, Jossey-Bass
Lavassani, M. GH, khezri Azar, H., Amani, J. (2009). Gender differences in the efficacy, achievement goals, task value, cognitive engagement and achievement in mathematics. Journal ofSocial Studiesof women, 1 (9), 32-7 .(Persian).
Lee, J. Q., McInerney, D. M., Liem, G. A. D., & Ortiga, Y. P. (2010). The relationship between future goals and achievement goal orientations: An intrinsicextrinsic motivation perspective. Journal of Contemporary Educational Psychology, 30, 1-16.
Lepper, M. R., Corpus, J. H., & Iyengar, S. S. (2005). Intrinsic and extrinsic motivational orientations in the classroom: Age differences andacademic correlates. Journal of Educational Psychology, 97, 184196.
Lin,T. Deng,F. Chai,C,S. Tasi C. (2012) High school students’ scientific epistemological beliefs, motivation in learning science, and their relationships: A comparative study within the Chinese culture. International Journal of Educational Development. 19 (1) 125-136.
Linnenbrink, E. A, &  Pintrich, P. R. (2002). Multiple pathway to learning and achievement: The role of goal orientation in fostering adaptive motivation, affect, and cognition. The search for optimal motivation and performance. pp. 195-227. San Diego: Academic Press.
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy beliefes in student engagement and learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly, 19, 119-137.
Marzoghi, R., Fouladchang, M., & Shamshiri, B. (2008). Gender and level differences in epistemological beliefs of Iranian undergraduates’ students. Journal of Applied Sciences, 8, 4698- 4701.
Mohsenpour, M., Hejazi, E., & Kiamanesh, A. (2006). The role of self-efficacy, achievement goals, learning strategies, and persistence in mathematics achievement. Journal of Educational Innovations, 16, 9-36. (Persian).
Mousavi Nejad, A. (1997). Explore the relationship between learning strategies and motivational beliefs of self-regulation by the third-year student achievement, master's thesis, Tehran University.(Persian).
Middleton M. J., Midgley C. (1997).  Avoiding The Demonstration of Lack of Ability: An Under Explored Aspect of Goal Theory. Journal of Educational psychology, .89,710-718.
Pajares, F. (2005). Gender differences in mathematics self-efficacy beliefs.12. 294-315.
Pajares, F., & Kranzler, J. (1995). Self-efficacy beliefs and general mental ability in mathematical problem-solving. Contemporary Educational Psychology, 20,426-443.
Pakdaman, A, Niusha,B  Boreiri, L. (2013) Relationship between epistemological beliefs, self-regulated learning strategies and academic achievement. Procedia  Social and Behavioral Sciences, 84,1160–1165.
Pintrich, P. R,. & Schunk, D. H. (1996). Motivation in education: Theory, research, and applications. Englewood cliffs, NJ: Merrill Prenice-Hall.
Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement.  Journal of Educational Psychology, 92, 544–555.
Pintrich, P. R., & Schunk, D.H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications. Columbus, OH: Merrill.
Pulmones, R. (2010). Linking Students’ Epistemological Beliefs with Their Metacognition in a Chemistry Classroom. The Asia-Pacific Education Researcher 19(1), 143-159.
Rastegar, A., Ghorban Jahromi, R. Salim Haghighi, A & Akbari, A, R. (2010). The relation of epistemological beliefs and mathematics achievement: the mediating role of achievement goals, mathematics self-efficacy, and cognitive engagement. Journal of Educational Psychology, 5, 791-797.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2002). An overview of self-determination theory: An organismic dialectical perspective. Journal of Educational Psychology, 92, 316-330.
Saif, A.K. (2008). Modern educational psychology, psychology of learning, Tehran: Agah publisher. (Persian).
Saif, D., Razavi, A., Latifiyan, M. (2004). The relationship between epistemological beliefs and motivation of gifted students learning math students, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shiraz University, 1 (9), 84-79. (Persian).
Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.
Schraw, G., Bendixen, L. D., & Dunkle, M. E. (2002). Development and validation of  the epistemic belief inventory.  Learning and individual Differences, 8, 211-238.
Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). Social cognitive theory and self-regulated learning. British Journal of Educational Psychology, 75, 203–221.
Shell, D. F., & Husman, J. (2008). Control, motivation, affect, and strategic self-regulation in the college classroom: A multidimensional phenomenon. Journal of Educational Psychology, 100(2), 443-459.
Shahani yeylagh, M., Rajabi, GR., Shokrkon, H., haghighie, J. (2004). Compare the efficacy mathematical boys and girls students in second grade math disciplines - physics, experimental sciences and humanities in Ahvaz and the relationship between gender, maths previous score and scoping study With it.  Journal of Education andPsychology of Chamran University, 10 (3), 124-101. (Persian).
Spiro, A, Todao, J, Shen, B.J, Noaura, R. (1988). Effect of negative emotion on Frequency of Coronary heart disease, American Journal Cordial. 15, 901-8.
Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Sheldon, K. M., & Deci, E. L. (2004). Motivating learning, performance, and persistence: The synergisticrole of intrinsic goals and autonomy-support. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 246–260.
Xing, L,. Hari,K. (2009). The Effect of Mathematics Self-Efficacy on Mathematics Achievement of High School Students. Northeastern Educational Research Association (NERA) Annual Conference, 7, 10-22.
Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive Perspective Contemporary Educational Psychology, 11, 307-313.
Zimmerman, B. J., Bandura, A., & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Educational Research Journal, 29, 663–676.