بررسی رابطه‌ی وابستگی به پیام‌های کوتاه تلفنی و از خودبیگانگی با فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی وابستگی به پیام‌های کوتاه تلفنی و از خودبیگانگی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه (دوره دوم) در شهر اردبیل بود. روش تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه‌ی شهر اردبیل (11716=N) می‌باشد. نمونه­ی پژوهش بر اساس جدول مورگان 374 دانش‌آموز می‌باشد که به‌صورت نمونه‌گبری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه وابستگی به پیامک تلفن همراه، مقیاس سنجش بیگانگی از خود و پرسش‌نامه فرسودگی تحصیلی جمع‌آوری شدند. برای تحلیل داده‌ها روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به کار رفت. نتایج همبستگی نشان داد که وابستگی به پیام کوتاه تلفنی و از خود بیگانگی با فرسودگی تحصیلی رابطه­ی مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد متغیرهای وابستگی به پیام کوتاه تلفنی و از خود بیگانگی 82% فرسودگی تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند. این یافته‌ها ضرورت توجه جدی برنامه ریزان و مسئولین را به موضوع فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the amount of dependence on short messages (SMS)and alienation with academic burnout among female high school students in Ardebil

نویسندگان [English]

  • F Tamouk 1
  • M Ebrahimi 2
1 MA in Educational Psychology, Tabriz Azad University
2 Assistant of University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this correlational research wasto survey the amount of dependence on short messages (SMS)and alienation with academic burnout among female high school students in Ardebil. The population consisted of all female students in Ardebil high schools (N=11716).The sample included 374 female high schoolstudentsselectedthroughcluster random sampling. The data collection was performed by employing dependence on short massages questionnaire, alienation scale, and academic burnout questionnaire. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis. The results of correlation analysis showed that dependence on short messages and alienation with academic burnout and its components have a significant positive correlation. The results of regression analysis showed that variables of short messages and alienation predict 82% of academic burnout, 59% of academic exhaustion, 14% of academic cynicism, and 66% of academic inefficiency. These results indicate the necessity of policymakers and stakeholders’ attention to students’ academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dependence
  • short massages
  • alienation
  • academic burnout
ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد (1385). آزمونهای روان‌شناختی، چاپ اول، تهران: انتشارات کیهان.
بیگدلی، معرفت ا.... (1379). بررسی مولفه‌های از خود بیگانگی و خود باوری دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان در دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان
جعفری نیا، محمدرضا (1388). بررسی تکنیک‌های روان‌شناختی و تربیتی رشد نوجوان در همه عرصه‌های زندگی: نوجوان من و همه دنیای او، چاپ دوم، قم: نشر نسیم هوا.
حسن زاده، رمضان؛ بیدختی، عاظفه؛ رضایی، عباس و رهایی، فاطمه (1391). بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران. فصلنامه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 3 (5)، 107-95.
ذکایی، محمد سعید (1390)، جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی. فصلنامه ی تحقیقات فرهنگی، (4) 4، 90-55.
رستم اوغلی، زهرا و خشنودنیای چماچایی، بهنام (1392). مقایسه ی وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ی ناتوانی‌های یادگیری، 2(3)، 37-18.
ستوده، هدایت الله (1383). روان‌شناسی اجتماعی، تهران: آوای نور.
سید ابراهیمی، سمیه (1392). رابطه احساس بیگانگی و خود پنداره با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر شهرستان اندیمشک. پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز.
شهبازی، حسن؛ باقیانی‌مقدم، محمدحسین؛ محمدلو، اعظم؛ مطلق، زهرا و مسعودی بروجنی، داریوش (1391). ارزیابی تأثیر تلفن همراه بر عملکرد اجتماعی- آموزشی دانشجویان شهر یزد در سال 1391، مجله جهانی رسانه- نسخه فارسی، 8 (3)، 89-69.
طائفی، علی ( 1378)، فرهنگ علمی- پژوهشی ایران ( بررسی قابلیت‌ها و تنگناها)، فصلنامه ی سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، (21)، 53-47.
عظیمی، محمد؛ پیری، موسی و زوار، تقی (1392). رابطه ی فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 10 (11)، 128-116.
علی احمدی، علی رضا؛ تیموری اصل، یاسر و محمودی میمند، محمد. (1390). از خود بیگانگی: مقایسه‌ای از دیدگاه هگلیان جوان و برخی مفسران قرآن، دو فصلنامه ی تخصصی پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم، 2 (4)، 43-37.
فاضلی، نعمت الله (1382). بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا. فصلنامه ی انسان شناسی، 1 (3)، 132-93.
قربانی، مریم (1387). مقایسه ی درون گرایی، برون گرایی و احساس تنهایی در دانشجویان دختر وابسته و غیر وابسته به پیامک در دانشگاههای شهر تهران. پایان نامه ی کاشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه الزاهرا
منطقی، مرتضی (1387). راهنمای والدین در استفاده‌ی فرزندان از فن آوری‌های ارتباطی جدید، چاپ دوم، تهران: انتشارات عابد.
میکائیلی، نیلوفر؛ افروز، غلامعلی و قلیزاده، لیلا (1391). ارتباط خود پنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر. مجله‌ی روان‌شناسی مدرسه، (1) 4، 103-90.
یاسمی‌نژاد، پریسا؛ گل محمدیان، محسن و یوسفی، ناصر (1391). رابطه­ی سلامت عمومی و استفاده مفرط از تلفن همراه در دانشجویان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 13 (1)، 73-61.
Abolghasemi, A. & Narimani, M. (2005). Psychological tests First edition, Kayhan Publisher. Tehran. (Persian).
AliAhmadi, A. TeimouriAsl, Y. Mahmoudi, M, M. (2010). ‘Alienation: a comparison the view of Young Hegelian and some commentators of the Quran. the Quran Research Journal, 2(4), 37-43. (Persian).
Azimi, M., Piri, M., & Zavaar, T. (2014). Relationship of Academic Burnout And Self- Regulated Learning With Academic performance of High School Students. Research in Education Planning, 10 (11), 116-128. (Persian).
Beigdeli, M. (2000). Survey of students alienation and self-esteem’s components: Case Study students of Isfahan University. Master Thesis in Sociology, University of Isfahan. (Persian).
Crystal, D. (2008). Txtng: The Gr8 Db8. Oxford: Oxford University Press.
Fazli, N. (2002). A comparative study of academic culture of Iran and Britain’, Journal of Anthropology, 1(3), 93-132. (Persian).
Hartly, j.(2011). Communication, cultures and media studies. London and new York: routledge. Cyber psychology and behavior, 12(1), 1-6.
Hasanzadeh R, Bidokhti A, Rezaei A, Rahaei F.(2012). The relation of Internet addiction with Learners educational achievement and personality Characteristics. J inf commun Technol, 3 (1), 95-107. (Persian).
Hascher, T. & G. Hagenauer. (2010). Alienation from school. International Journal of Educational Research. 49, 220-232.
JaafariNeia, M. (2009). Survey psychological and educational techniques of teenager growth in all areas of life: My teenage and his world. second edition. Nasim Hava publisher, Qom. (Persian).
Kamibeppu, K., & Sugiura, H. (2005). Impact of the mobile  phone on junior high-school students’ friendships in the  Tokyo metropolitan area. Cyber Psychology and Behavior,  8, 121-130.
Li, S & chung, T.(2006). Internet function and internet addictive behavior. Comput human behave, 22, 67-71.
Manteghi, M. (2008). Parents guide for their children's use of new communication technologies. Second Edition, Abed Publisher, Tehran. (Persian).
Maslach. C ., Schaufeli. W. B. & Leeiter. M. P. (2001). Job Burnout  - Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
Micaeli, N., Afrooz, G., & Gholizadeh, L. (2012). Relationship between self concept and academic burnout with education function in female students. Journal of School psychology, 1 (4), 90-103. (Persian).
Rostamogli, Z. & Khoshnoodnia Chomachaei, B. (2013). Comparing academic conscience and academic burnout in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 2(3), 18-37. (Persian).
Saunders, P.L.& Chester, A. (2009). Shyness and the internet: social problem or panacea? Comput Hum Behav; 24, 2649–2658.
Seyed Ebrahimi, S. (2013). The relation between alienation and self-concept with academic performance of female students in City of Andimeshk. Master's Thesis Psychology, Islamic Azad University of Ahvaz.
Shahbazi, H. Baghianimoghadam, M. Mohammadlou, A., Motlagh, Z. Masoud Boroujeni, D. (2012). Mobile social impact assessment on the performance of students in the city of Yazd in 1391. Global Media Journal - Persian version, 8(3), 69-89. (Persian).
Taefi, A. (1999). Research of Iranian culture (Survey of capabilities and bottlenecks). Journal of science policy and research Rahyaft, (21), 47-53. (Persian).
YasmiNezhad, P. GoolMohammadeian, M.& Yousefi, N. (2012). The relationship between public health and excessive use of mobile phones among students. Knowledge and Research in Applied Psychology, 13 (1), 61-73. (Persian).
Zokaei, M., Esmaili, M. (2014). Youth And Academic and Educational Alienation, J culture Researches, 4 (4), 55-90. (Persian).