مقایسه ی باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه روان‌شناسی، دانشگاه‌محقق‌اردبیلی

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی

3 استادیار آمار، دانشگاه محقق اردبیلی

d_1_2_91_5_15_6

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی باورهای فراشناختی در
دانش آموزان تیز هوش و عادی بود . در این پژوهش 60 دانش آموز پسر در
دو گروه 30 نفر ی با روش نمونه گیری تصادف ی انتخاب و مورد مطالعه قرار
گرفتند. فرضیه ی تحق یق عبارت از ا ین بود که ب ین دانش آموزان ت ی ز هوش و
عادی در باورها ی فراشناخت ی تفاوت معن ی دار وجود دارد . بر ای سنجش
فرضیه از پرسشنامه ی فراشناختی 30 سؤالی استفاده شد. تجزیه و تحلیل
مستقل صورت گرفت . نتایج مطالعه نشان داد که t داده ها با استفاده از آزمون
بین دانش آموزان ت یز هوش و عاد ی در باورها ی فراشناخت ی تفاوت معن ی دار
وجود دارد. همچنین بین دانش آموزان تیز هوش و عادی در خرده عامل ها ی
خودآگاهی شناخت ی و باور درمورد ن ی از به کنترل افکار، تفاوت معن ی دار
وجود دارد اما در عامل های اعتماد شناخت ی، باورها ی مثبت درمورد نگران ی و
باورهای منف ی درمورد کنترل ناپذ یری و خطر، تفاوت معنی دار مشاهده نشد .
به نظر می رسد، دانش آموزان تیزهوش ب ه دلی ل برخوردار ی از سطوح بالاتر
هوش، تلاش می کنند تا بر نحوه عملکرد ذهنی خود توجه بی شتری نموده و
در نتیجه از معیار خودآگاهی بالاتری برخوردار هستند، اما مؤلفه های
باورهای مثبت و منفی و اعتماد شناخت ی ظاهراٌ مستقل از تأث یر هوش قرار
دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of meta-cognitive beliefs of normal and talented students

نویسندگان [English]

  • N Mikaeeli 1
  • F Pakpoor 2
  • M Ganji 3
1 Assistant Professor of Psychology University of Mohaghegh Ardabili
2 M.A Student of Psychology, Department of Psychology
3 Assistant Professor of Statistic, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The aim of the present study was to
investigate meta-cognitive beliefs in normal and gifted
students. 60 male students (in 2 groups of 30) were
randomly selected. The research hypothesis was this:
There is a significant difference in meta-cognitive
beliefs between gifted and normal students. To test the
research hypothesis, the meta-cognitive questionnaire
with 30 questions was administered. The data were
analyzed using independent t-test. The results of the
study indicated that there is significant difference in
meta-cognitive beliefs of gifted and normal students. It
was also found that the two groups of students are
significantly different with regard to micro-factors of
cognitive self-awareness. However, no significant
difference was found between the members of the two
groups regarding cognitive confidence factors, positive
beliefs about anxiety and negative beliefs about
uncontrobaility and risk. It seems that due to higher
levels of IQ, gifted students are trying to closely control
their mental behavior, and as a result of this, enjoy
higher standards of self awareness. It seems, however,
that the components of positive and negative beliefs as
well as cognitive confidence are independent of IQ

کلیدواژه‌ها [English]

  • mta-cognitive beliefs
  • talented
  • Students
ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد ( 1384 ). آزمو نهای روانشناخت . ی اردبیل: باغ رضوان.
Journal of school psychology, Summer 2012 مجله ی روان شناسی مدرسه/ تابستان 1391
Vol.1, No.2/104-113 104-113 / دوره ی 1، شماره ی 2
113
ربیعی، ژاله ( 1387 ). بررسی کارکردهای اجرایی در کودکان دچار ناتوانی در یادگیری، نقص توجه،
بیش فعالی و کودکان نرمال. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.
Allon, M., Gutkin, T.B., and Bruning, R. (1994). The Relation between Metacognition and
Intelligence in Normal Adolescents: Some Tentative But Surprising Findings,
Psychology in The Schools. 31, 93–97.
Maqsud, M. (1997). Effects of Metacognitive Skills and Nonverbal Ability on Academic
Achievement of High School Pupils. Educational Psychology. 17, 387–397.
Stankov,L., (2000). Complexity, Metacognition, and Fluid Intelligence, Intelligence. 28,
121–143.
Swanson, H.L. (1990). Influence of Metacognitive Knowledge and Aptitude on Problem
Solving. Educational Psychology, 82, 306–314.
Veenman M.V.J. & Verheij, J. (2005) Technical Students' Metacognitive Skills: Relating
General vs. Specific Metacognitive Skills to Study Success, Learning and Individual
Differences.13, 259–272.
Veenman, M.,V.J. Elshout J.J. And Meijer, J. (1997).The Generality vs. Domain Specificity
of Metacognitive Skills in Novice Learning Across Domains, Learning and
Instruction.7, 187–209.
Veenman, M.V.J., Wilhelm P. and Beishuizen, J.J. (2004). The Relation between
Intellectual and Metacognitive Skills from a Developmental Perspective, Learning and
Instruction, 14, 89–109.
Veenman, V.J. Marcel and Spaans, M.A. (2004). Relation between Intellectual and
Metacognitive Skills: Age and Task Differences. Learning and Individual Differencess,
15, 159-176.
Wells, A. (2000). Emotional Disorder and Metacognition: Innovative Cognitive Therapy.
Chichester,UK: Wiley.
Zohar, A. (1991). The Metacognitive Knowledge and the Instruction of Higher Order
Thinking. Teaching and Teacher Education, 42, 29-38