اثربخشی معنادرمانی گروهی فرانکل بر بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی دانش‌آموزان بی‌سرپرست و بدسرپرست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی فرانکل بر بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی دانش‌آموزان بی سرپرست یا بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان اردبیل بود. برای وصول به این هدف، از بین جامعه آماری که شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 95-1394 می‌باشد، 32 دانش‌آموز(دارای میانگین پایین تر از نقطه برش در مقیاس بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی) از میان جامعه آماری به‌صورت نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته، پرسش‌نامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی و مقیاس شادکامی‌بود. ضمن آنکه روش تحقیق پژوهش حاضر یک مطالعه ی آزمایشی با کار آزمایی بالینی است که با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد، داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دو گروه دانش‌آموزان تحت پوشش و گروه کنترل در خودمختاری، تسلط محیطی، رشد شخصی، ارتباط مثبت، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود و شادکامی تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که بین دو گروه بعد از آموزش معنادرمانی خودمختاری، تسلط محیطی، رشد شخصی، ارتباط مثبت، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود و شادکامی افزایش یافته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از آموزش معنادرمانی می‌توان برای ارتقاء بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی دانش­آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام­خمینی«ره» استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the effectiveness of Frankel’s logotherapy training on psychological well-being and happiness of students

نویسندگان [English]

  • A Shojaee 1
  • B Eskandarpour 2
1 Assistant Professor of Islamic Science, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor of Management, University of Payam Noor
چکیده [English]

This study investigates the effectiveness of Frankel’s logotherapy training on psychological well-being and happiness of orphan studentsand those with irresponsible parents under the support of Imam Khomeini Relief Committee of Ardabil.To achieve this goal, from the target population including all the high school studentssupported by Imam Khomeini Relief Committee of Ardebil during the academic year 2015-2016, 32 students (with a mean below the cut-off point on the scale of psychological well-being and happiness) were randomly selected as the sample. The instrumentsincludeda researcher-made questionnaire, the psychological well-being questionnaire, and the happiness scale.This clinical study had a pretest-posttest design and the collected data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results showed that there were significant differences between the two groups of experimental (under support) and control with respect to autonomy, environmental mastery, personal growth, positive relationships, purpose in life, self-acceptance, and happiness. Therefore, it can be concluded that the teaching of Frankel logotherapy can be employed to improve the quality of life and happiness of students supported by Imam Khomeini Relief Committee.

کلیدواژه‌ها [English]

  • frankel’s logotherapy
  • psychological well-being
  • happiness
بیانی، علی اصغر؛ کوچکی، عاشور محمد و بیانی، علی (1387). روایی و پایایی بهزیستی روان‌شناختی ریف. مجله روان پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 14 (2)، 61-49.
پروچاسکا، جیمز و نورکراس، جان. (1999). نظریه‌های روان درمانی. ترجمه سیدیحیی سیدمحمدی (1381). تهران: انتشارات رشد.
تقی پور، ابراهیم و رسولی، رویا (1387). تأثیر معنا درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و ارتقای معنای زندگی زنان سالمند مقیم آسایشگاه. روان‌شناسی کاربردی، 4 (8)، 685-673.
رباط میری، نجمه (1387). اثربخشی معنا درمانی به شیوه ی گروهی برافزایش امید به زندگی وکاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
شارف، ریچارد. اس (2000). نظریه‌های روان درمانی ومشاوره. (ترجمه مهرداد فیروزبخت،1381). تهران: رسا. چاپ: دوم.
شکیبا، منصور و ضیایی، مریم (1390). مقایسه‌ی سلامت روان دختران دانش­آموزان تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی بهزیستی با دختران دانش­آموزان دبیرستان دانشگاه در شهر شیراز. مجله ی علوم پزشکی زاهدان، 14(2)، 60-56.
علم، مهین؛ یزدی فیض آبادی، وحید و نعمت الله زاده ماهانی، کاظم (1392). بررسی اختلالات روان‌شناختی دانش‌آموزان تیزهوش، عادی و بی سرپرست مقطع متوسطه شهر کرمان در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12 (7)، 582-571.
علی پور، احمد و آگاه هریس، مژگان (1386). اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانیها. فصلنامه روان‌شناسان ایرانی، 3 (12)، 298- 287.
فرانکل، ویکتور (1963). انسان در جستجوی معنا. ترجمه ی نهضت صالحیان و مهین میلانی (1385). تهران: انتشارات درسا.
نصیری، حبیب اله و جوکار، بهرام (1387).  معنا داری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان (گروهی از زنان شاغل فرهنگی). پژوهش زنان، 2، 176- 157.
Abedi, M. R. &Vostanis, P. E. (2010).Valuation quality of life therapy for parents of children with obsessivc compulsive disorder in Iran. Journal of European child and Adolescent psychiatry, 19(7):605-613. (Persian).
Ahmad, A., Qahar, J., Siddiq, A., Majeed, A., Rasheed, J., Jabar, F., et al. (2005). A 2-year follow-up of orphans' competence, socioemotional problems and posttraumatic stress symptoms in traditional foster care and orphanages in Iraqi Kurdistan. Child Care Health Dev, 31(2), 203-15.
Ali Pour, A., & Aghah Harris, M. (2006). Reliability and validity in Iranian Oxford happiness inventory. Iranian Psychology, 3 (12): 298 287. ( Persian).
Alm, M., Yazdi Faizabad, V., & Nematollahzadeh, K. (2012). Psychological disorders gifted students, orphans normal and high school in 1389. Kerman University of Medical Sciences, 12 (7): 582-571. ( Persian).
Argyle, M. (2001) . The psychology of happines. London: Routledte.
Bayani, A. A., Ashour, M., & Bayani, A. (2007). Psychological well-being of reliability and validity. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 14 (2), 61-49. (Persian).
Blair, R. G. (2004). Loneliness in Elderly people.school of sociology.university of Granada.IN.press
Bridge, J. A., Goldstein, T. R., & Brent, D. A. (2006). Adolescent suicide and suicidal behavior. J Child Psychol Psychiatr, 47: 372-94.
Brookman, R. R., & Sood, A. A. (2006). Disorders of mood and anxiety in adolescents. Adolesc Med Clin, 17: 79-95.
Car, A. (2004).  Positive psychology, The science of happiness and human strengths. New York: Brunner- Routledge Ltd,(3): 132- 138.
Compton, W. C. (2001). Toward a tripartite factor structure of mental health: Subjective well-being,personal growth, and religiosity. Journal of Psychology, 135, 486-500.         
Corey,G. (2009).Thory and practice in group counseling.stamford: Thomsom learninig.
Cuner-Kucukkaya, P., & Isik, I. (2010). Predictors of psychiatric symptom scores in a sample of Turkish high school students. Nurs Health Sci,12(4): 429-36.
Diener, E., Gohm, C., Suh, E., & Oishi, S. (2000). Similarity of the relations between marital status and subjective well-being across cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31: 419-436.
Dırendonck.  D. (2005). The construct valıdıty of  Ryff scales of psychologıcal well-beıng and ıts extensıon wıth spırıtual well-beıng. Personalıty and Indıvıdual Dıfferences, 36.629-643.
Eisenberg, N., Cumberlan, A., Spinrad, T. L., Fabes, R. A., Shepard, S. A., Reiser, M., Murphy, B. C., Losoya, S. H., & Guthrie, I. K. (2009). The relations of regulation and emotionality to children's externalizing and internalizing problem behavior. Child Development, 72(2), 1134. 
Emami, H., Ghazinour, M., Rezaeishiraz, H., Richter, J. (2007). Mental Health of Adolescents in Tehran, Iran. J Adolescent Health, 41: 571-6. (Persian).
Eysenck, H. J. (1999). Dimensions of personality: criteria for taxonomic paradigm. Journal of personality and Individual Differences, 12, 773-790.
Frank I, V. (1969). The will to meaning New American Library.
Frankl, V. (1963). Mans serch for meaning. New York :Washington square press.
Frankl, V. (1963). Man's Search for Meaning. Translation Movement: Salehian and Milani (2005). Tehran: Dorsa. (Persian).
Hedayati N. (2006). Effectiveness of group and Logotherapy consulting in decreasing the hopelessness in adolescents between the ages 13-18 years studing in the schools of Saghez. PhD thesis, University of Allameh Tabatabai; 2006. (Persian).
Hill, k. A. (1987). Meta-analysis of paradoxical interventions.psy chotherapy, 24,266-270
Hosseini, S. H., Mousavi, S. E., & Rezazadeh, H. (2003). Assessment of mental health in students of junior high schools in Sari city of IRAN. Quarterly J Fundament Mental Health, 6(19 & 20): 92-9. [Farsi]
Jim, H. S., Purcell, J. Q., Richardson, S. A., Deanna G.D., & Andersen, B. L. (2006). Measuring meaning in life following cancer. Quality of Life Research, 15, 1355– 1371.
Karademas, E. (2007). Positive and negative aspects of well-being: Common and specific predictors. Personality and Individual Differences , 43, 277-287.   
Kleftaras, N. & Psarra, E. (2012). Meaning in Life, Psychological Well-Being and Depressive Symptomatology: A Comparative Study, (3)4:337-345.
Kyung- Ah, K., Jae- Im., Hee-SU, K., Shin- Jeong, K., Mi- Kyung, S., Songyong, S. (2009). The effect of logotherapy on the suffering, finding meaning and spiritual well- being of adolescents with terminal cancer. J koren acad child health nurs, 15(2), 136-144.
Lent, R. W. (2004). Toward a unifying theoretical and practical perspective on well-being and psychosocial adjustment. Journal of Counseling Psychology, 51, 482–509.
Martinovic, Z., Simonovic, P., & Djokic, R. (2006). Preventing depression in adolescents with epilepsy. Journal of Epilepsy and Behavior, 9(4), 619–624.
Milanifar, B. (2003). Mental Health. Fifth Edition. Tehran: Ghomes. ( Persian).
Morgan J. H. (2013). What to Do When there is nothing to Do: The psychotherapeutic value of Meaning Therapy in the treatment of late life depression. Health, Culture and Society, 5(1):324-330.
Musisi, S., Kinyanda, E., Nakasujja, N., & Nakigudde, J. (2007). A comparison of the behavioral and emotional disorders of primary school-going orphans and nonorphans in Uganda. African Health Sci, 7(4): 202-13.
Nasiri, H., & Jokar, B. (2007). Meaning in life expectancy, life satisfaction and mental health in women (a group of women who work). Women's Research, 2, 157, 176. (Persian).
Prochaska, James & Norcross, John. (1999). Theories of Psychotherapy. Translation Seyed Yahya M. (2000). Tehran: Roshd.(Persian).
proulx,C. M, Helms, H. M., Buehler, C. (2007) marital quality and personal well-being. Ametaanalysis. Journal of Marriage and Family ,(69):576-593
Rabat Miri, N. (2007). Meaning the effectiveness of group therapy on increasing life expectancy and reducing depression Ahva the university. MA thesis Shahid Chamran University. (Persian).
Rathi, N., & Ragstogi, R. (2007). meaning in life and psychological well-being in preadolescent and adolescent. Journal of the India Academy of Applied Psychology. 33(1), 31-38. (Persian).
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). To be happy or to beself-fulfilled: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. In S. Fiske(Ed.), Annual Review of Psychology, 52, 141-166.         
Ryff , C. D., & Keys, C. L. (1995). The structure of psychological Well- being revisited. Jornal of personality and social psychology. 69,719-727.
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or  is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality and Social psychology. 57:1069-1081.
Ryff, C. D., Singer, B., Love, G. D., & Essex, M. J. (1998). Resilience in adulthood and later life:Defining features and dynamic processes. In J.Lomranz(Ed.), Handbook of aging and mental health: An integrative approach ,69–96.         
Ryff. C. D., & Singer B. (1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry ; 19: 1-28.      
Shakiba, M., & Ziaee, M. (2011). Compare girls students under the supervision of mental health welfare boarding centers with girls high school students in Shiraz University. Journal of Medical Sciences, 14 (2), 60-56. (Persian).
Sharf, Richard. S. (2000). Theories of psychotherapy and counseling. (Translated by M. Firouzbakht, 2000). Tehran: rasa. second edition. (Persian).
Spek, V., Nyklicek, pim, I, cuijpers, p., pop, V. (2008). Predictor of outcome of group and internet based cognitive behavior therapy. Journal of affective Disorders, 105: 137-145.
Steger, F. S., Mann, J. R., michals, P., & Cooper, T. C. (2009). Meaning in life, anxiety, depression and general health among smoking patients. Journal of psychosomatic research, 67, 353-358.
Stephen, J. P., Linley, A., Harwood, J., Lewis, C. A., & McCollam, P. (2004). Rapid assessment of well-being : The Short Depression-Happiness Scale(SDHS). Psychology and Psychotherapy : Theory, Research and Practice,  77: 463–478.
Taghipour, E., & Rasoli, R. (2007). The effect of group therapy on depression and improve life Karhsh elderly women sanitarium. Applied Psychology, 4 (8), 673-685. ( Persian).
Veenhoven, R. (2005). Advances in understanding happiness. Revue Quebecoise de Psychologie,  18: 29-74.
Wissing, M. P., Van Eeden, C. (1997). Psychological well-being: A fortigenic conceptualization and empirical clarification. Paper presented at the 3rd Annual Congress of the Psychological Society of South Africa, Durban, South Africa.    
Wolff, P. H., & Fesseha, G. (2005). The orphans of Eritrea: What are the choices? Am J Orthopsychiatr, 75: 475- 84.
World Health Organization. (2005). Child and adolescent mental health policies and plans. Mental health policy and service guidance package. Geneva, WHO.