نقش ترس از شکست و ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی

3 مدرس دانشگاه تهران، گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره

4 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه خوارزمی

5 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ترس از شکست و ویژگی‌های شخصیتی با اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع  همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش متشکل از کلیه ی دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرج بود، که 179 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از مقیاس­های  اهمال‌کاری تحصیلی اتکین، ترس از شکست آلپرت و‌هابر و شخصیتی نئو استفاده شد­. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از شاخص­های آماری همبستگی و رگرسیون گام به گام نشان داد که بین ترس از شکست، ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری تحصیلی رابطه‌ی معنا ‌داری وجود دارد. ترس از شکست بهترین پیش­بینی کننده اهمال‌کاری تحصیلی است و در مجموع اینکه ترس از شکست، وظیفه­شناسی و برون‌گرایی با استفاده از واریانس مشترک قادر است 37 درصد از واریانس اهمال‌ کاری تحصیلی دانش‌آموزان را تبیین ‌کند. بنابراین ایجاد محیط یادگیری که در آن دانش‌آموزان بدون ترس از رد شدن در آنجا مشغول یاد‌گیری شوند، گام مهمی در پیشگیری از اهمال‌کاری تحصیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Keywords:Educational computer games, creativity, critical thinkingskills, gifted students The role of fear of failure and personality characteristics in anticipating academic procrastination

نویسندگان [English]

  • F Mohsenzadeh 1
  • Z Jahanbakhshi 2
  • H Keshavarzafshar 3
  • Sh Eftari 4
  • R Goudarzi 5
1 Assistant Professor, Tehran, Kharzmi University
2 Ph.D. student in Counseling, AllamehTabataba’i University
3 Lecturer in Tehran University, Department of educational Psychology and Counseling
4 M.A. in Counseling, Tehran, Kharazmi University
5 M.A. in School Counseling, AllamehTabataba’i University
چکیده [English]

The purpose of this correlational study was to examine the relationship between fear of failure, personality characteristics and academic procrastination. With this purpose in mind, 179 male high school students were selected and studied by following inventories: The Achievement Anxiety test (AAT), NEO personality inventory, and Aitken Procrastination Inventory (API). Analyzing data revealed that personality characteristics and fear of failure are significantly correlated with academic procrastination. Also, 37% of academic procrastination was explained by fear of failure and conscientiousness. The findings imply that creating a learning environment where students learn without fear of rejection is an important step in the prevention of academic procrastination.Also, recognition of the fears of students and increasing their self-esteem can be useful in the prevention of academic procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic procrastination
  • fear of failure
  • Personality characteristics
پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر و عباسی، مسلم (1394). مقایسه‌ی اهمال کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 22-38.
خرمایی، فرهاد؛ عباسی، مسلم و رجبی، سعید(1390). مقایسه‌ی کمال گرایی و تعلل ورزی در مادران دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 1(1)، 77-60.
رجبی، غلامرضا و عباسی،  قدرت اله (1390). بررسی رابطه خود انتقادی، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با کمرویی درونی شده در دانشجویان. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 1(2)، 182-171.
سپهریان، فیروزه (1390). اهمال­کاری تحصیلی و عوامل پیش­بینی کننده آن. مطالعات روان‌شناختی، 7(4):26-10.
شهنی ییلاق، منیجه؛ سلامتی، سیدعباس، مهرابی زاده، مهناز و حقیقی، جمال (1385). بررسی شیوع تعلل و تأثیر روش­های درمان شناختی و رفتاری بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز. مجله ی علوم تربیتی شهید چمران اهواز، 3 (13)، 30-1.
شکری، امید؛ مرادی، علیرضا؛ فرزاد، ولی اله؛ سنگری، علی اکبر؛ غنایی، زیبا و رضایی، اکبر (1384). نقش صفات شخصیت و سبک‌های مقابله، در سلامت روانی دانشجویان: ارائه مدل‌های علی. تازه‌های علوم شناختی، 1، 38-28.
فتحی­آشتیانی، علی و داستانی، محبوبه (1388). آزمون­های روان‌شناختی؛ ارزیابی شخصیت و سلامت روان. تهران، انتشارات بعثت.
مطیعی، حورا؛ حیدری، محمود؛ و صادقی، منصوره السادات (1391). پیش­بینی اهمال­کاری تحصیلی بر اساس مؤلفه­های خودتنظیمی در دانش­آموزان پایه اول دبیرستان­های شهر تهران. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی،  24(8)، 70-49.
Aitken, M.(1982). A personality profile of the college student procrastinator. (Doctoral dissertation, University of Pittsburgh, 1982). Dissertation Abstracts International, 43, 31-45.
Akinsola, M.K., Tella. A. & Tella. A.(2007). “Correlates of Academic Procrastination and Mathematics Achievement of University Undergraduate Students”. Eurasia Journal of Mathematics. Science & Technology Education. 3 (4), 352- 364.
Alpert, R., & Harper, R.(1960). Anxiety in academic achievement situations. Journal of Abnormal and Social Psychology, 61, 207-215.
Balkis, M., Duru, E., & Duru, S. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among preservice teachers, and its relationship with de- mographics and individual preferences. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 18-32.
Capan, B., E. (2010). Relationship among perfectionism, academic procrastination and life satisfaction of university students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 1665-1671.
Conroy, D. E., Kaye, M. P., & Fifer, A. M. (2007). Cognitive links between fear of failure and perfectionism. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 25, 237-252.
Dewitte, S., & Schouwenburg, H.C. (2002). Procrastination, temptations, and  incentives:  the  struggle  between  the  present  and  the  future  in procrastinators and the punctual. European Journal of Personality, 16, 469-489.28.
Digman, J. M. (I990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual  Review  of Psychology,  41(4), 17-440.
Effert, B. & Ferrarie, J. (1989). Decisional procrastination: Examining personality correlates. Journal of  Social Behavior and Personality, 56, 478-484.
Ellis, A. & Knaus, W. J. (2002) Overcoming procrastination (Rev. ed.). NY: New American Library.  
Ervin, L. A., Cervone, D., & John, O. P. (2005). Personality: theory and research. Hoboken, NJ, Wiley.
Fathi Ashtiani, A. & Dastani, M. (2011). Psychological tests; Assessment of Personality and mental health. Tehran, Besat Publication. (Persian).
Ferrari JR. )1991(. Compulsive procrastination: some self-reported characteristics. Psychological Reports, 19: 455-458.
Ferrari, J.R., O’Callaghan, J., & Newbegin, I. (2005). Prevalence of procrastination in the United States, United Kingdom, and Australia: Arousal and avoidance delays among adults. North American Journal of Psychology, 7, 1–6.
Gilbert, P., & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: overview and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 353-379.
Hammer, C.A., & Ferrari, J. R. (2002). Differential incidence of procrastination between blue- and white-collar workers. Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social, 21, 333–338.
Hoover , E. (2005) . Tomorrow, I love Ya, Researchers are learning more about chronic dawdlers but see no easy cure for procrastination.The Chronicle of  Higher Education. Retreved February 11.
Hussain, I. & Sultan, S. (2010). Analysis of procrastination among university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1897–1904. Available online at www.sciencedirect.com.
Johnson, . &, Bloom, M. (1995). The role of conscientiousness and neuroticism in academic procrastination. Personality and Individual Divergences, 18: 127-133.
Kagan, M.,  Cakr, O. & Ilhan, T. (2010). The explanation of the academic procrastination behavior of university students with perfectionism, obsessive – compulsive and five factor personality traits. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 2121-2125.
Khormaee, F., Abbasi, M. & Rajabi, S. (2011). A Comparison of Perfectionism and Procrastination in Mothers of Students with and without Learning Disability. Journal of Learning Disabilities, 1 (1), 60-77. (Persian).
Kim, K. R., & Seo, E. H.(2015). The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 82, 26–33.
Klassen, R, M., Ang, R., Chong, W,H., Krawchuk, L., Huan, V,S., Wong, I., & Yeo, S.(2010). Academic Procrastination in Two Settings: Motivation Correlates, Behavioral Patterns, and Negative Impact of Procrastination in Canada and Singapore. Applied psychology: an international review, 59 (3): 361–379.
Kotov, R., Gamez,W., Schmidt, F., & Watson, D.(2010). Linking big personality traits to anxiety, depression, and substance use disorders: A meta-analysis. Psychol Bull, 136(5), 768-821.
Lai, C. S., Badayai, R. B. A., Chandrasekaran, K., Lee, S. Y., Kulasingam, R. (2015). An Exploratory Study on Personality Traits and Procrastination Among University Students. American Journal of Applied Psychology. Special Issue: Psychology of University Students, 4(3-1), 21-26.
Lay, C. H. (1997). Explaining lower-order traits through higher-order factors:  The  case  of  trait  procrastination, conscientiousness  and  the specificity dilemma. European Journal of Personality, 11, 267-278.
Lay, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 474-495.
Markon KE, Krueger RF, Watson D. (2005).Delineating the structure of normal and abnormal personality:An integrative hierarchical approach. J Pers Soc Psychol. 88(1):139-57.
McGregor, H. A., & Elliot, A. J. (2005). The shame of failure: examining the link between fear of failure and shame. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 218-231.
Milgram N, & Tenne, R. (2000). Personality Correlates of Decisional and Task Avoidant Procrastination. European Journal of Personality, 14: 141-156.
Milgram N, Mey-Tal G, Levison Y. )1998(. Procrastination, generalized or specie, in college students and their parents. Personality and Individual Differences, 23: 1-20.
Moon, S. M., & Illingworth, A. J. (2005). Exploring the dynamic nature of  procrastination:  a  latent  growth  curve  analysis of academic procrastination. Personality and Individual Differences, 38, 297–309.
Motiei, H., Heidari, M., & Sadeghi, M.(2012). Prediction of academic procrastination based on components of self-regulation in the first grade students in Tehran high schools. Journal of Educational Psychology, 24(8), 49-70. (Persian)
Owens, Sh.G., Bowman, CH,G. & Dill, Ch. (2008). Overcoming Procrastination: The Effect of Implementation Intentions. Journal of Applied Social Psychology, 38(2), 366–384.
Özer, B. U., Demir, A., & Ferrari, J. R. (2009). Exploring academic procrastination among Turkish students: Possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of Social Psychology, 149(2), 241–257. Presented at the Fedora psyches conference.
Pourabdol, S., Sobhi –Gharamaleki, N. & Abbasi, M.(2015). A comparison of academic procrastination and academic vitality in students with and without specific learning disorder. . Journal of Learning Disabilities, 3 (4), 22-38. (Persian)
Rajabi, GH. & Abbasi, Gh. (2011). The relationship between social anxiety and fear of failure with internalized shame in students. Journal of Research in Clinical Psychology and counseling, 1(21), 171-182. (Persian)
Rosario, P., Costa, M., Núñez, J.C., González-Pienda, J., Solano, P. & Valle,A. (2009). Academic procrastination: associations with personal,school and family variables. Spanish Journal of Psychology, 12(1), 118-127.
Rothblum, E, D., Solomon, L,J., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33, 387- 394.
Sadler, C. D., & Sacks. (1993). Multidimensional perfectionism and academic procrastination: relationships with depression in university students. Psychological Reports, 73, 863–871.
Sadler, C. D. & Sacks. (1993). Multidimensional perfectionism and academic procrastination: relationships with depression in university students. Psychological Reports, 73, 863–871.
Schouwenburg H.,(2005). On counseling the procrastinator in academic setting. FEDORA PSYCHE Conference, Groningen, The Nether lands.
Schouwenburg, H. (1992). Procrastinators and fear of failure: an exploration of reasons for procrastination. European Journal of Personality, 6(3), 225-236.
Senecal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), 607-619.
Sepehrian, F.(2011). Predictors of academic procrastination. Journal of Psycholological studies, 7(47), 10-26. (Persian)
Shahni, Y, M., Salamati, S, A., Mehrabizadeh, M., & Hagighi, J. (2006).The prevalence of procrastination among on high school students, and effectiveness of cognitive and behavioral treatment on reduction of procrastination. Shahid Chamran University Journal of Education, 3(13), 1-30. (Persian)
Shokri. O., Moradi, A., Farzad, V., Sangari, A., Ghanayi, Z., & Rezayi, A. (2004). The role of personality traits and coping styles in student’s mental health: A causal model. Advances in Cognitive science, 1, 28-38. (Persian)
Sirois, F. M., & Tosti, N. (2012). Lost in the moment? An investigation of procrastination, mindfulness, and well-being. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 4, 237–248.
Sirois, F. M., (2013). Procrastination and Stress: Exploring the Role of Self-compassion. Self and Identity, 13 (2), 128–145.
Sirois, F.M. (2004). Procrastination and intentions to perform health behaviors: The role of self-efficacy and the consideration of future consequences. Personality and Individual Differences, 37, 115–128.
Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (2013). Procrastination Assessment Scale-Students)PASS( In J. Fischer and K. Corcoran (Eds.) Measure for Clinical Practice (Volume 2, pp. 446-452). New York: The Free Press.
Specter, M., & Ferrari, J. (2000). Time orientations of procrastinators: Focusing on the past, present, or future? Journal of Social Behavior & Personality, 15(5), 197-202.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta- analytic and theoretical review of self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133 (1), 65-94.Wolters, C. A. (2003). Understanding  procrastination  from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95, 179–187.
Tice,  D.  M., & Baumeister, R. F. (1997). Longitudinal study of procrastination, performance, stress and health: The costs and benefits of dawding. Psychological Science, 8, 454-459.
Topman, R. M., Kruise, D.& Beijne, S. (2004). Digital coaching of procrastination in an academic setting. In H.C. Schouwenburg, C. H. LAY. T. A. Pychyl, & J .R., & Ferrati, J. R (eds.), Counseling Procrastinators in Acadimic Setting . Washington D.C.: APA.
Wang, Z., & Englander, F. (2010). A cross-disciplinary perspective on explaining student performance in introductory statistics: What is the relative impact of procrastination? College Student Journal, 44(2), 458–471.
Watson, D.C. (2001). Procrastination and the five-factor model: a facet level analysis. Personality and Individual Differences.30, 149-158.
Wolters, C. A. (2003). Understanding  procrastination  from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95, 179–187.