بررسی اثربخشی آموزش روش ایفای نقش بر مسئولیّت‌پذیری دانش-آموزان دختر اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روش آموزشی ایفای نقش بر مسئولیّت­پذیری دانش­آموزان دختر اول دبیرستان است. این مطالعه از نوع آزمایشی، طرح پیش­آزمون و پس­­آزمون  با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی دانش­آموزان دختر پایه ی اول مقطع متوسطه دولتی منطقه دو شهر تهران تشکیل می­داد. به این صورت که از بین 35 دبیرستان دخترانه‌ ‌یک دبیرستان به تصادف انتخاب شد. این دبیرستان (هدی) دارای 6 کلاس پایه اول و 195 دانش­آ­موز بود. پرسش‌نامه‌ی مسئولیّت‌پذیری  بر روی این 195 نفر اجرا شد. سپس 45  دانش­آموزی که دارای یک نمره انحراف استاندارد پایین­تر از میانگین  بودند به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شد. روش ایفای نقش در 8 جلسه و هر جلسه ‌یک ساعت به گروه آزمایش آموزش داده شد. در گروه کنترل اقدامی صورت نگرفت. مجدداً از هردو گروه پس­آزمون گرفته شد. نتایج نشان داد که روش ایفای نقش بر مسئولیّت­پذیری دانش­آموزان اثربخش بوده است. بنابراینمعلمان می­توانند برای افزایش مسئولیّت‌پذیری دانش­آموزان از روش ایفای نقش استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the effect of role-playing on the accountability of the first grade female high school students

نویسندگان [English]

  • M Hallajian 1
  • E Saadipour 2
1 M.A. in Educational Psychology, AllamehTabataba’i University
2 Ph.D. in Psychology and Associate Professor, AllamehTabataba’i University.
چکیده [English]

The purpose this research was tostudy the effect of role-playing on the accountability of first grade female high school students.As an experimental study,the pretest posttest design was used with a control group. The population ofthis study consisted of all the first grade female high school students of public schoolsin District two of Tehran.One high school was randomly selected among 35 high schools.The selected high school (Hoda) had 6 first grade classes with 195 students.The accountability questionnaire was administered to 195 students. 45 students who had 1 standard deviation below themean were randomly divided into one experimental and one control group. The results showed that role-playing was effective in terms of the accountability of the first grade high school students.Therefore, in order to increaseaccountability of the first grade high school students, the teachers can make use of role-playing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : role-playing
  • accountability
  • Students
  • Education
احدیان، محمد و آقا زاده، محرم (1388).  راهنمای روش‌های تدریس برای آموزش و کارآموزی، تهران: آییژ.
احمدی آخورمه، محمد؛ سهامی، سوسن؛ رفاهی، ژاله و شمشیری، بابک (1392). ساخت و اعتبار یابی پرسش‌نامه‌ی مسئولیت‌پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی، روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 13(3)، 99-111.
آقا زاده، محرم (1384). راهنمای روش‌های نوین تدریس. تهران:آییژ.
براندن، ناتانیل (1996). مسئولیّت­پذیری: اتکای به خود و زندگی پاسخگو. ترجمه مهدی قرچه­داغی (1385). تهران: شباهنگ.
 بهرنگی، محمدرضا (1392). الگوهای تدریس،تهران: کمال تربیت.
 حسینی­نژاد، مریم (1392). جوانان، مسئولیّت­پذیری و نقش جامعه، نشریه فرهنگ و اجتماع. گفتگو با حسین لطف­آبادی دبیر شورای علمی پژوهشی سازمان ملی جوانان.
سبحانی نژاد، مهدی (1389). مسئولیّت­پذیری اجتماعی در برنامه ریزی درسی کنونی دوره ابتدایی ایران و طراحی برای آینده. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
شولتس، دوآن (1997). روان‌شناسی کمال، الگوهای شخصیت سالم.  ترجمه: گیتی خوشدل(1388). تهران: پیکان.
فضلی خانی، منوچهر(1392). راهنمای عملی روش مشارکتی و فعال در فرآیند تدریس، تهران:سمت.
فولادچنگ، محبوبه (1382). بررسی باورهای خودکارآمدی دختران دانش­آموز استان فارس و ارائه راهکارهای مناسب. مجموعه مقالات هفته پژوهش سازمان آموزش و پرورش استان فارس، 99-75.
کلانتری، صمد؛ ادیبی، مهدی؛ زیانی، رسول و احمدی، سیروس(1386). بررسی بی تفاوتی و نوع دوستی در جامعه شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن، دانشور رفتار، 14(22)، 35-27.
 لطف­آبادی، حسین (1393). جریان اجتماعی شدن و آموزش مهارت­های اجتماعی به کودکان. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
ماسن، پاول هنری (1978). رشد و شخصیت کودک. ترجمه: مهشید یاسایی (1390).. تهران: مرکز.
هرسی، پال و بلانچارد، کنت (1939). ترجمه: علاقه­بند، علی. مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی. تهران: امیرکبیر
نعمتی، پری­سیما ( 1388). ساخت و هنجاریابی آزمون مسئولیت­پذیری دانش­آموزان. پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
Abour, H., cherif, D. Dianne; Al- Arabi, Ateegh; Aron R, A.  & Verma, S.  (2010). Effective Understanding of the Human Body Organs: A Role Playing Activity for Deep Learning. National Association of Biology Teachers, 7, 447-450.
 Ahadiyan, M. (2000). Guidance of Modern Teaching Methods. 256.(Persian).
 Ahmadi, M., Sahami, S., Refahi, Z., Shamshiri, B. (2013). Construction and Validation of responsibility multidimensional questionnaire based on Islamic texts, psychological methods and models, 13 (3), 99-111. (Persian).
 Argyle, M. (1989). Social interaction. London: Methven.
Argyle, M. (1980). Interaction Skills and Social Competence. Ln: P. Feldman and j. oxford. (Eds). The social psychology of psychological publishers. Chichester: wiley.
 Aqazade, M. (2006). Guidance of Modern Teaching Methods. Tehran: Ayiizh. (Persian).
Brandon, N.(1996). Qarachedaqi, M. (2007).Taking Responsibility. Tehran: shabahang.
Deneve, K., Hepner, M. (2002).  Role Play Simulation: The assessment of the active learning technique and comparisons with traditional lectures. Innovative Higher Education. 21, 231-246.
Dougal, J. Gonterman, R. (1999).  A Comparison of Three Teaching Methods on Learning and Retention. JNSD, 15(5), 490–505.
Fazlikhani, M. (2004). Practical Guide of participative approach in the teaching process. Tehran: Samt. (Persian).
Fuladchang, M. (2003). Investigation of self-efficacy beliefs of Fars girls students. Articles of  fars education, research week, 75-99. (Persian).
Glen, S. Bedly (1995). Developing critical thinking in higher education .Nurse education today. 15(30), 170- 178.
Hersey, P., Blanchard C. Alaqeband, A. (2015). Organizational behavior management. Tehran: Amirkabir.
Hoseini nejad, M. (2014). Youth & Responsibility & The role of society. Interview with Lotfabadi, H. Journal of culture and society, 12. (Persian).
Joyner, B. Young, L. (2006). Teaching medical students using role play: twelve tips for successful role plays. Med Teach, 28(3), 225 – 229.
Kalantari, S., Adibi, M., Ziyani, R., Ahmadi, S. The study of indifference and altruism in the city's community and its determinants. Journal of Behavior, 14 (22), 27-35. (Persian).
Lenzi, M., Vieno, A., Santinello, M., Nation, M., & Voight, A. ( 2014). The role played by the family in shaping early and middle adolescent civic responsibility. The Journal of Early Adolescence, 34(2), 251-278.
Lotfabadi, H. (2015). Socialization and teaching social skills to children. Mashhad University. (Persian).
 Manorm, k.,  Zoe, P. (2006). Rol play as a teaching method: a practical guide produced with support from the centre factualty of liberal art, Ubon Ratchathani University.
Maruyama, G., Fraser, S. C., Miller, N. (1982). Personal responsibility and altruism in children. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 659-664 .
 Massen, H. (1978). Yasayi, M. (2012). Child development and personality. Tehran: Markaz. (Persian).
Menzies, R. G., Harris, L. M., Cumming, S. (2000).Relation between in flated personal responsibility and exaggerated danger expectancies in obsessive-compulsive concerns. Behaviour Research and Therapy, 38, 1029-1037.
Mergler, A. (2007). The Creation, Implementation and Evaluation of a School-Based Program PhD thesis, Queensland University of Technology.
Nemati, p. (2000).  Construction and standardization of Responsibility questionnaire of students, M.S project of Allame Tabatabayi University. (Persian).
Safran, S.,  Safran, J. S. (1985).Classroom context and teachers perceptions of problem. behavior. Journal of Education Psychology, 77, 20-28.
Schultz, D. (1997). Khoshdel, G. (2010). Growth psychology: Models of the healthy personality. Tehran: peykan. (Persian).
Sobhani nejad, M. (2011). Social responsibility in today's elementary school curriculum and plan for the future of Iran. PhD research, Tarbiat Modares University. (Persian).
Sutcliffe, M. (2002). Using role-play to teach undergraduate business students challenging the teacher, supporting the learner.
Yang, Sh. Ch. (2007). E-critical/thematic doing history project: Integrating the critical thinking approach with computer-mediated history learning, Computers in Human Behavior, 23, 095–2112.