تعیین ارتباط احساس تنهایی و حمایت اجتماعی با اعتیاد به تلفن همراه در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی رابطه احساس تنهایی و حمایت اجتماعی با اعتیاد به تلفن همراه در دانش‌آموزان انجام گرفت. این مطالعه توصیفی - همبستگی (از نوع رگرسیونی) بوده که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی – طبقه‌ای تعداد 250 دانش‌آموز دختر و پسرسال چهارم متوسطه شهرخاش از طریق سه پرسشنامه ی استاندارد اعتیاد به تلفن همراه، احساس تنهایی و حمایت اجتماعی در سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با اسـتفاده از آمار ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم‌افزار 21 SPSSمورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد میانگین نمره های دانش‌آموزان در دو متغیر احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت بالاتر و در متغیر حمایت اجتماعی پایین‌تر از میانگین نظری یعنی 3 قرار دارد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین احساس تنهایی و اعتیاد به تلفن همراه رابطه مثبت و معنادار (001/0P<) و بین حمایت اجتماعی و اعتیاد به تلفن همراه رابطه منفی و معنادار (001/0P< ) وجود دارد.  نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین مولفه های تنهایی، مولفه های تنهایی خانوادگی و اجتماعی و از بین مولفه های حمایت اجتماعی، مولفه حمایت خانواده توان پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه در دانش‌آموزان را دارند. بنابراین پیشنهاد می‌شود در مدارس طی جلساتی ضرورت ایجاد روابط حسنه و دوستانه والدین با نوجوان مطرح شود، والدین از خطرهای استفاده بی رویه نوجوان از اینترنت آگاه شوند و نوجوانان خود را مورد حمایت عاطفی، وسیله ای و اطلاعاتی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the relationship between loneliness and social support and cell phone addiction among students

نویسندگان [English]

  • h j 1
  • A Shirani 2
2 MA
چکیده [English]

The present study aimed to examine the relationship between loneliness and social support and addiction to cell phone among students. This was a descriptive-correlational study in which 250 male and female fourth grade high school students studying in Khash in January 2015 were selected using stratified random sampling and were assessed applying three standard questionnaires of Mobile Phone Addiction, Loneliness, and Social Support. To analyze the collected data, the Pearson correlation coefficient and simultaneous multiple regression analysis were applied using SPSS version 21. The results indicated that the mean scores of students, considering loneliness and cell phone addiction, were higher than the theoretical mean and regarding social support, their mean was lower than the theoretical mean which was considered 3. The results of correlation coefficient demonstrated that there was a significant positive relationship between loneliness and cell phone addiction (P<0.001) and there was a negative significant correlation between social support and cell phone addiction (P<0.001). The results of regression analysis revealed that among components of loneliness, family and social loneliness and among components of social support, family support were the best predictors of students’ addiction to cell phone. Therefore, it is recommended that schools hold some sessions through which the necessity of creating friendly and intimate relations with teenagers be raised and parents become aware of the risks of teenagers’ indiscriminate use of the Internet. Additionally, it is suggested that families, despite their various work and life concerns, spend more time with their children and support them by all means.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cell phone addiction
  • loneliness
  • social support
  • Students
احدی، بتول (1388). رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با سبکهای دلبستگی دانشجویان. مجله ی مطالعات روان‌شناختی، 5 (1)، 112-95.
انسرودی الناز؛ حسینیان سیمین؛ صالحی، فاطمه و مومنی، فرشته (1393). رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارض نوجوان با والدین، حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی و شادکامی‌. خانواده و پژوهش،20، 94-77.
باقیانی مقدم، محمد حسین و شهبازی، حسن (1390).  الگوی استفاده از تلفن همراه در بین دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1389. مجله ی جهانی رسانه، 6   (11)، 15-2.
بخشی‌پور رودسری، عباس؛ پیروی، حمید و باغیان، احمد (1384). بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با بهداشت روان در دانشجویان. اصول بهداشت روانی، 7 (28)، 152-145.
بیرامی‌، منصور؛ موحدی، یزدان و موحدی، معصومه (1393). ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه ی دانشجویی. شناخت اجتماعی، 3 (2)، 121-109.
جناآبادی، حسین و سابقی، فرامرز (1392). رابطه حمایت اجتماعی با احساس غربت دانشجویان جدیدالورود. مجله ی دانشگاه علوم پزشکی زابل، 5 (4)، 41-33.
چمنی، امیررضا  (1385). اعتیاد به اینترنت در یزد. مجله ی اصول بهداشت روانی، 8 (30-29)، 35-22.
ذکایی، محمد سعید و ولی زاده، وحید (1388). فرهنگ جوانان و تلفن همراه. تحقیقات فرهنگی، 2 (7)، 152-119.
سلیمی، عظیمه؛ جوکار، بهرام و نیک پور، روشنک (1388). ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت. مطالعات روان‌شناختی، 5(3)، 102-81.
سواری، کریم (1392). بررسی رابطه سلامت روانی و روابط خانوادگی با اعتیاد به تلفن همراه. پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 3 (10)، 14-1.  
صادقیان، عفت (1384). تاثیر کامپیوتر و اینترنت بر کودکان و نوجوانان. مجله الکترونیکی نما، 4(4).
صالحی، عصمت و نعیم یاوری، محمد (1393). بررسى رابطه بین عوامل خانوادگى با اعتیاد به اینترنت و آسیب هاى ناشى از آن در بین جوانان شهر یزد.مجله ی مطالعات پلیس زن، 8 (20)، 62-39.
 طهماسیان، کارینه؛ اناری، آسیه و صالح صدق پور، بهرام (1388). اثر مستقیم و غیرمستقیم خوداثرمندی اجتماعی در احساس تنهایی نوجوانان. مجله علوم رفتاری، 3 (2)، 97-93.
عطادخت، اکبر؛ حمیدی فر، ویدا و محمدی، عیسی (1393). استفاده آسیب زا و نوع کاربری تلفن همراه در دانش‌آموزان دبیرستانی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت. مجله ی روان شناسی مدرسه، 3(2)، 136-122.
کفاشى، مجید (1389).  بررسى تاثیر اینترنت بر ارزش هاى خانواده، پژوهش اجتماعى، 2(3)، 78-57.
منصوریان، مرتضی؛ صلحی، مهناز؛ ادب، زهره و لطیفی، مرضیه (1393). رابطه وابستگی به تلفن همراه با احساس تنهایی و حمایت اجتماعی در دانشجویان، مجله علوم پزشکی رازی، 21(120)، 8-1.
مهدی‌زاده، شراره و خیلا، زهرا (1392). تلفن همراه، روابط اجتماعی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 9 (32)، 117-99.
نادری، فرح و حق‌شناس، فریبا (1388). رابطه تکانشگری و احساس تنهایی با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان. یافته های نو در روان‌شناسی، 4 (12)، 121-111.
Asher, S. R. & Paquette, J. A. (2003). Loneliness and peer relations in childhood. Current Directions in Psychological Science, 12(3):75-8.
Atadokht, A., Hamidifar, V & Mohammadi, E (2014). Over-use and type of mobile phone users in high school students and its relationship with academic performance and achievement motivation. School Psychology, 3(2), 122-136. (Persian)
Azuki, T. (2008). Today’s mobile phone users: current and Emerging Trends. Telecom Trend;11 (9) :1. Access in: www. azukisystems.com.
Black, K. (2009). Exploring adolescent loneliness and companion animal attachment, Doctoral Dissertation, University of New Mexico.
Bradley, J. R., Cartwright, S. (2002). Social support, job stress, health, and job satisfaction among nurses in the United Kingdom. International J Stress Management, 9(3):163-82.
Chakraborty, S. (2006). Mobile phone usage patterns amongst university students: A comparative study between India and USA. A Master’s Paper for the M.S. in I.S degree. Retrieved from /311/1/sayanchakraborty. "http://etd.ils.unc.edu/dspace/bitstream/1901/311/1/sayanchakraborty.
Culb, A.M., Clyman, M.M., Culb, R.E. (1995), Adolescent depressed mood, reports of suicide attempts, and asking for help. Adolescence, 30(120):827-37.
Dell, P. (2001). Identity and the effect of the internet. In Proceedings of the second Global Congress of Citizens Networks, edited by GlobalCN.
Dimonte, M., Ricchiuto, G. (2006). Mobile phone and young people. A survey pilot study to explore the controversial aspects of a new social phenomenon. Minerva Pediatr Journal, 58(4): 357-63.
Dunn, J.C., Dunn, J.G.H., Bayduza, A. (2007). Perceived athletic competence , sociometric status, and loneliness in elementary school children, J Sport Behavior, 30(3):249-69.
Elhageen, A.A.M. (2004). Effect of interaction between parental treatment styles and peer relations in classroom on the feelings of loneliness among deaf children in Egyptian schools, Doctoral Dissertation. Eberhard- Karls University.
Gunuc, S. & Dogan, A. (2013). The relationship between Turkish adolescents internet addiction, their perceived social support and family activities. Computers in Human Behavior, 29(6),2197-2207.
Hardie, E., Tee, M. (2007). Excessive Internet Use: The Role of Personality, Loneliness and Social Support Networks in Internet Addiction. Australian J Emerging Technologies and Society,5(1):34-47.
Heinrich, L. M., Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature review, Clinical Psychology Review,26(6):695-718.
Hughes, M.E., Waite, L.J., Hawkley, L.C., & Cacioppo J. T. (2004). A shortscale for measuring loneliness in large surveys: Results from two populationbased studies, Research on Aging, 26, 655-72.
Jesse, S.M., Jacqueline, K.M., Shaun, P., & Kristin LC. (2010). Clarifying relationships among work and family social support, stressors, and work-family conflict. J Vocational Behavior, 76 (1): 91-104.
Kafashi, M (2010). Examining the effects of the Internet on family values. Social Research, 2(3), 57-78. (Persian)
Kawasaki, N., Tanei S., Ogata F., Burapadaja S., Loetkham C., Nakamura, T., et al. (2006). Survey on cellular phone usage on students in Thailand. Journal of Physiological Anthropology, 25(6): 377-82.
Kochenderfer, B.J., Ladd, G.W. (1996). Peer victimization: Manifestations and relation to school adjustment kindergarten, Journal of School Psychology,34(3):267-83.
Kraut, R., Kiesler S., Boneva, B., Cummings JN., Helgeson V. & Crawford AM. (2002). Internet paradox revisited. Journal of Social Issues,58(1): 49-74.
Kraut, R., Patterson, M., Landmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., Scherlis, W. (1998). Internet paradox: a social technology that reduces social involvement and psychological well being?, American Psychologist, 53, (3),1017-31.
Laramie, D. J. (2007). Emotinal and behavioral aspects of mobile phone use. «ph.D» thesis of psychology, the califarnia school of professional psychology. Access in:www.sciencedirect.com.
Ling, R. (2005). Mobile communications vis-à-vis teen emancipation, peer group integration and deviance, In The Inside Text: Social perspectives on SMS in the mobile age, London: Klewer. 175-89.
Madge, N., Hewitt, A., Hawton, K., Wilde, E. et al. (2008).Deliberate self-harm within an international community sample of young people: comparative findings from the Child and Adolescent Self-harm in Europe (CASE) Study. J ChildPsycholPsychiatry, 49(5):667-77.
Mansourian, M; Solhi, M; Adab, Z & Latifi, M .(2014). Relationship between dependence to mobile phone with loneliness and social support in University students. Razi Journal of Medical Sciences, 21(120), 1-8. (Persian)
Morahan-Martin J., Schumacher P. (2003). Loneliness and social uses of the Internet. Computers in Human Behavior, 19(6):659-71.
Neto, F. & Barros, J. (2000). Psychosocial concomitants of loneliness among students of Cape Verde and Portugal. Journal of Psychology, 134(5):503-14.
Peterson, J., Freedenthal, S., Sheldon, C., & Andersen, R.(2008). No suicidal Self harming in Adolescents.Child/Adolescent Psychiatry Nov, 5(11):20-6.
Rambod, M., Rafii, F. (2010). Perceived social support and quality of life in Iranian hemodialysis patints. Journal Nurs Scholar, 42(3), 242-9.
Rotenberg, K.J.,Makdonald, K., Keltie, K., Jing, V., & Emily, F. (2004). The relationship between loneliness and interpersonal trust during childhood. Journal of Genetic Psychology, 6(2004):16-20.
Sarafino EP. (2002). Health psychology (4th ed). New York: Jhon Wiley & Sons,Inc.
Shahyad, S., Besharat, M. A., Pakdaman, S. H., Asadi, M., Shiralipour, A. (2011). Dimensions of using Short Message Service and Perceived Social Support: A Canonical Correlation. Procedia social and behavioral sciences, 15(2011):2421-25.
Stoeckli, G. (2010). The role of individual and social factors in classroom loneliness. The journal of educational research,103, 28-39.
Yang, S., Guan, H., Tang, Y., Wang, H., & Cao, N. (2012). The Relationship between daily stress and Internet addiction of boys from the higher vocational college: The regulating role of social supporty. International Conference on Education Technology and Management Engineering. Lecture Notes in Information Technology, 16- 17.