نقش جهت‌گیری اهداف پیشرفت در عملکرد ریاضی: با میانجی گری خودنظم دهی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

    هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه جهت­گیرهای اهداف پیشرفت با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان و نقش میانجی­گری خودنظم­دهی در بین جهت‌گیری‌های اهداف پیشرفت و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه دوم متوسطه بود. روش نمونه‌گیری مورد استفاده «روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای» است که 358 نفر بوده است. این پژوهش از نوع همبستگی است و متغیرهای جهت‌گیری اهداف و راهبردهای خودنظم­دهی به عنوان متغیرهای پیش بین و عملکرد ریاضی به عنوان متغیر ملاک مدنظر قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های جهت‌گیری اهداف  پیشرفت میدلتون و میدگلی، راهبردهای خودنظم­دهی پینتریچ و دی­گروت و نمره درس ریاضی به عنوان عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان استفاده شد. یافته­ها نشان داد: بین خودنظم­دهی، متغیرهای جهت‌گیری اهداف تسلطی و جهت‌گیری اهداف عملکرد گرایشی و عملکرد ریاضی رابطه معنادار وجود دارد اما جهت‌گیری اهداف عملکرد اجتنابی با خودنظم­دهی و عملکرد ریاضی رابطه معنادار برقرار نیست؛ همچنین یافته‌ها حاکی از آنست که اثر مستقیم خودنظم­دهی و اثرهای مستقیم و غیر مستقیم جهت‌گیری اهداف عملکرد گرایشی و تسلطی بر روی عملکرد ریاضی مثبت و معنادار است. بنابراین، خودنظم­دهی نقش میانجی­گری معناداری و تسهیل گری بین جهت­گیری­های انگیزشی با عملکرد تحصیلی ریاضی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of achievement goals orientation in math performance: Mediating students’ self-regulation

نویسنده [English]

  • B Kord
Assistant Professor, Department of Psychology, Mahabad Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The main aim of this study was to investigate the role of achievement goals orientation in students' math performance and the mediating role of self-regulation. The sample included 358 students of randomly selected through cluster sampling. This research is a correlational study. Predicting variables were achievement goals orientation as well as self-regulation, and math performance was the criterion variable. The instruments were Middleton and Midgley achievement goals orientation as well as Pintrich and de Groot self-regulation questionnaires. Math scores were used to reflect the math performance of the students. The results indicated a significant correlation between the variables of self-regulation, mastery orientation, and achieving goals orientation with math performance, but there was not a significant correlation between achieving goals orientation with self-regulation and math performance. The results also showed a direct effect of self-regulation and the direct and indirect effects of performance-approach and mastery goals orientations on math performance as positive and significant. Therefore, self-regulation plays a significant and facilitative, mediating role between motivational orientations and math performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal orientations
  • Self-regulation
  • Math performance
علایی خرایم، رقیه؛ نریمانی، محمد و علایی خرایم، سارا (1391). مقایسه­ی باورهای خودکارآمدی و انگیزه‌ی پیشرفت در میان دانش‌آموزانِ با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله‌ی ناتوانی­های یادگیری،  1(3)،  104-85.
 لاورنس اس. می‌رز، گلن کامست . ا.جی. گارینو (2011). پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر). حسن پاشا شریفی، ولی‌الله فرزاد، سیمین دخت رضاخانی، حمیدرضا حسن‌آبادی، بلال ایزانلو و مجتبی حبیبی(391)، تهران: انتشارات رشد.
عابدی، احمد؛ پیروز زیجردی، معصومه و یارمحمدیان، احمد (1391). اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله‌ی ناتوانی های یادگیری، 2(1)، 106-92.
لواسانی، مسعود غلامعلی؛ هیمن خضری، آذر؛ جواد، امانی و مال احمدی، احسان (1389). نقش خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در تنیدگی، اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان. مجله روان‌شناسی، 56(4)، 432-417.
مددپور پژمان، محمدی فر محمد علی و رضایی، علی محمد (1395). نقش باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی در پیش‌بینی پیشرفت ریاضی. مجله‌ی روان‌شناسی مدرسه، 5(1)، 100-81.
نریمانی، محمد، عباسی، مسلم، ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول (1392). مقایسه‌ی اثر بخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی، مجله‌ی ناتوانی‌های یادگیری، 2(4)، 176-154.
نصرتی، فاطمه؛ غباری بناب، باقر؛ وکیلی نژاد، مریم و کشاورز افشار، حسین (1395). اثربخشی آموزش مستقیم بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 5(4)، 122-108. 
Akın, A. (2012). Achievement Goal Orientations and Age. The Online Journal of Counselling and Education, 1(1),77-81
Alaei Kharaem , R., Narimani,  M. & Alai kharaim, S. (2012)A comparison of self-efficacy beliefs and achievement motivation in students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities,.1(3), 85-104. (Persian).
Alkharusi, H. (2010). Validation of the Trichotomous Framework of Achievement Goals for Omani Students. Sultan Qaboos University. Educational Research Journal. Hong Kong Educational Research Association. 25(2), 263-285.
Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, Structure and Students Motivation. Journal of Educational Psychology. 80 (3), 260-267.
Archer, J. (1994). Achievement Goals as a Measure of Motivation in University Students. Contemporary Educational Psychology. 19(4), 430-446.
Choon H. O. (2014). Goal Orientation of Adult Students Towards Learning Strategies: The Malaysian Context. Psychological Thought.7(2). 156-167
Dinc  Z.  F.(2010). Relationship Between Achievement Goal Orientation and Physical Self-perception among Students Attending Physical Education Teaching. World Applied Sciences Journal. 11(6). 662-668.
Elliot, A. J., & Mcgregor, H. (2001). A 2X2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology. 80(3). 501–519.
Elliot, A.J. Shell, M.M., Kelly Bouas, H. & Maier, M.A. (2005). Achievement Goals, Performance Contingencies, and Performance Attainment: An Experimental Test: journal of Educational Psychology. 97(4). 630–640.
Kaplan, A. & Maehr, M.L. (1999). Achievement Goals and Student Well-Being. Contemporary educational psychology. 24, 330-358.
Kurd, B., & Pasha Sharifi, H. (2014).The Role of Achievement Goals and Self-Regulation On college student's Academic Performance. Journal of Behavioral sciences in Asia. 2(10), 1-8.
Lavasani, .Gh.M., Khezriazar, H., Amani, J., & Malahmadi, E. (2011)The Role of Academic Self-Efficacy and Achievement Goals in Level of Stress, Anxiety, and Depression of University Students. Journal of Psychology. 14(56), 417-432. (Persian).
Madadpoor, P., Mohammadi far M.A. & Rezaei A.M. (2016).The relationship between epistemological beliefs, motivational beliefs and mathematics self-efficacy with mathematics progress. Journal of school psychology. 5(1). 139-145. (Persian).
Meyers M. L., & Lawernce S. (2011). Applied multivariate research: design and interpretation. Sharifi, H.P., Farzad, V.A., Razakhani, S.D., Hassanabadi, H.R., Ezanloo, B., & Habibi, M. (2013).Tehran: rosht press center. (Persian).
Middleton, M.J. & Midgle, C. (2002). Beyond Motivation: Middle School Students’ Perceptions of Press for Understanding in Math. Contemporary Educational Psychology. 27(3), 373–391.
Narimani, M., Abbasi, M., Abolghasemi, A. & Ahadi, B. (2013).A study comparing the effectiveness of acceptance/commitment by emotional regulation training on adjustmentin students with dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 2(4), 154-176. (Persian).
Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in
learning and achievement. Journal of Educational Psychology. 92(3), 544–555.
Pintrich, P. & de Groot, V. (1990). Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology.82(1).33-40.
Stiner, L. A. (2007). The effect of personal and epistemological beliefs on performance in a college developmental mathematics class[dissertation]. Kansas: The University of Kansas.
Ramdass, D. & Zimmerman B. J.(2011). Developing Self- Regulation Skills: The Important Role of Homework. Journal of advanced academics. 22 (2).194–218.
Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal. 45(1), 166 -183.