ارتباط بین الگوی بصری و توجه در طراحی آموزشی با کمک کامپیوتر برای کودکان با اختلال ADHD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اختلال نارسایی توجه و فزون­کنشی به عنوان یکی از شایع­ترین اختلال دوران مدرسه با مشکل‌های تحصیلی بسیاری همراه است که لزوم استفاده از مداخله های مناسب را ایجاب می‌­کند. یکی از راهبردهای موثر در زمینه آموزشی برای این کودکان آموزش مبتنی بر کامپیوتر است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن راه حلی برای چالش پیش روی راهبرد مذکور، یعنی تشخیص زمان توجه یادگیرنده برای ارایه آموزش در بهترین زمان ممکن طرح ریزی شده است. بدین منظور طرح آزمایشی برای یافتن ارتباط بین الگوی بصری و توجه تدوین گردید. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 702 دانش‌آموز 9-11 سال در مقطع ابتدایی تشکیل می‌دادند که از این تعداد با اجرای آزمون تشخیص‌اختلال ADHD فرم معلم، تعداد 34 دانش‌آموز مبتلا به این اختلال به عنوان گروه آزمایش و 30 دانش­آموز عادی به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش eye tracker بوده و به منظور یافتن الگوی دیداری ازFC ،FL و تعداد لغت‌های صحیح به یادآورده شده استفاده شد.نتایج این پژوهش همبستگی بالایی را بین دیدن و به­یادآوردن در دو گروه آزمایش و گواه نشان داد که این یافته می‌­تواند در طراحی آموزش­های هوشمند برای این کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The link between visual pattern and attention for computer assistant instructional design for student with ADHD

نویسندگان [English]

  • N Mohammadhasani 1
  • H Fardanesh 2
  • J Hatami 2
1 PhD student of Instructional Technology, Tarbiat Modares University
2 Associate Professor of Instructional Technology, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) as the most prevalent deficit in school age associated with many impairment in educational attainment requires the use of appropriate interventions. One of the most effective strategies in the field of education for these students is computer-based instruction (CAI). This study aims to offer a solution to use such a strategy: identifying the time a learner needs for attention in order to prepare and design an appropriate timeframe for instruction. To analyze the connection between visual pattern and attention, the present study, using an experimental design, attempted to find the link between visual attention and memory in ADHD students. The population included 702 students (aged 9-11) and the sample consisted of 34 ADHD students who were selected according to the ADHD diagnostic test (teacher's scale) and 30 normally developing students as the control group. In order to get to our end, we used Word Memory Test, analyzed FL (fixation length), FC (fixation count) and the number of correct remembered words (CRW) parameters which were recorded with an eye-tracking instrument. The results indicated a higher index of coherence between what is seen and what is recalled in both clinical and non-clinical children. The findings could be used in the design of instructional materials for ADHD students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional processing
  • coping with stress
  • gifted students
سونا، لیندا ( 1391). کلیدهای آموختن درباره کودکان کم‌توجه و بیش‌فعال ADHD/ ADD. ترجمه ترانه بهبهانی.تهران، صابرین.
کیانی، بهناز و هادیان فرد، حبیب (1395). تأثیر درمان مبتنی بر آموزش مراقبه ذهن آگاهی بر بی نظمی هیجانی در نوجوانان ADHD  غیر بالینی. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 5(1)، 138-118.
مرادی، آذر؛ محمد علیزاد، سکینه؛ علائی، واحد؛ فخاری، علی و اسداللهی، ملیحه ( 1384). علائم اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی کودکان زیر سن مدرسه بر اساس گزارش والدین و مربیان در مهدکودک‌ها. تهران، دانشور پزشکی، دو ماهنامه علمی‌- پژوهشی دانشگاه شاهد، 12(57)، 47-54.
نریمانی، محمد؛ شاهعلی، اعظم و کیامرثی، آذر (1393). اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کم توجهی . مجله ی ناتوانی های یادگیری، 3(4)، 142-128.
American Psychiatric Association(2013).DSM-5: Options being considered for ADHD.
Anastopoulos .A.D, King. K.(2014). Cognitive-Behavior Therapy and Mentoring Program forCollege Students With ADHD. Cognitive and Behavioral Practice. 22, 141- 151.
Barkley .R.A(2008). Classroom Accommodations for Children with ADHD. NewYork, Guilford Press. available at www.guilford.com/journals.
Barkley A. R (2006). attention deficit hyperactivity disorder. a handbook for diagnosis and treatment(3th Ed).NewYork,  Guilford press.
Barkley, R.A.(2005).ADHD and the nature of self-control.NewYork:  Guilford.
Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin,121,1, 65-94.
Biederman, J., Mick, E., & Faraone, S. V.(2000). Pediatricmania: A developmental subtype of bipolar disorder.Biological Psychiatry, 48, 458-466.
Brodin, J.(2011). Children in precarious environments and life situations. International Journal of Child and Adolescent Health 4,2,, 131-138.
Brodin.J.(2012). Remedial Education for Children with ADHD in Sweden. Chapter of contemporary Trend in ADHD Research. Edited by Jill M. Norvilitis.Us: INTECH. Available on: www.intechopen.com.
DuPaul. G. L. (2007).School-Based Interventions for Students With Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Current Status and Future Directions School Psychology Review 36,2, 183–194
DuPaul.G. J. Weyandt. L.L. (2006). School-based Intervention for Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Effects on academic, social, and behavioural functioning. International Journal of Disability, Development and Education. 53, 2, pp. 161–176.
Fabio.R.A, Antonietti.A. (2012). Effects of hypermedia instruction on declarative, conditional and procedural knowledge in ADHD students. Research in Developmental Disabilities.33 - 2028–2039.
Greenwood, C. R., Maheady, L., & Delquadri, J. (2002). Classwide peer tutoring programs. In M. R. Shinn, H. M. Walker, & G. Stoner (Eds.), Interventions for academic and behavior problems II: Preventive and remedial approaches (pp. 611-649). Bethesda, MD: National Association of School Psychologists.
Kumperscak. H.G. (2012). ADHD Through Different Developmental Stages. chapter of  book "Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents", edited by Somnath Banerjee. INTECH
MacFaran, K., Woolfson, L. M. (2013).Teacher attitudes and behavior toward the inclusion of children with social, emotional and behavioral difficulties in mainstream schools: An application of the theory of planned behavior. Teaching and Teacher Education , 29, 46–52
Ota, K. R., & DuPaul, G. J. (2002). Task performance and mathematics performance in children with attentiondeficit hyperactivity disorder: Effects of supplemental computer instruction. School Psychology Quarterly, 17, 242-257.
Posner, M. I. (1980). Orienting of attention, Quarterly Journal of Experimental Psychology,32, 3-25.
Schunk,D.H.(2012). Learning theory: an instructional perspective(6thed).Boston, M.A: Pearson.
Solomonidou, C., Garagouni-Areou, F., & Zafiropoulou, M. (2004). Information and communication technologies (ICT) and pupils with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms: Do the software and the instruction method affect their behavior? Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13, 109–128.
Wehby, J. H., Lane, K. L., & Falk, K. B. (2003). Academic instruction for students with emotional and behavioral disorders. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 11,4, 194–197.