نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه سمنان

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و خودکارآمدی دانش‌آموزان با سازگاری اجتماعی آنها انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 250 نفر از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر امیریه بود که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه­های سازگاری بل، خود کارآمدی عمومی‌ و ابزار سنجش کارکرد خانواده استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده و خودکارآمدی با سازگاری دانش‌آموزان رابطه وجود دارد و عملکرد خانواده و خودکارآمدی، سازگاری دانش‌آموزان را پیش بینی می‌­کنند. با توجه به اینکه محیط اطراف ما دائما در حال تغییر است، توانایی سازگاری با این شرایط حیاتی است، بنابراین توجه به عوامل اثر گذار بر سازگاری ضروری به نظر می‌­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of students’ family function and self-efficacy in social adjustment

نویسندگان [English]

  • M. A Mohammadyfar 1
  • S Kazemi 2
  • E Zarei Matekolaee 3
1 Assistant Professor of Psychology, University of Semnan
2 M.A. in General Psychology, Islamic Azad University
3 M.A. in Clinical Psychology, University of Semnan
چکیده [English]

The present descriptive-correlational study aimed to examine the role of students’ family function and self-efficacy in social adjustment. The sample included 250 high school students of Amiriyeh city who were selected by random sampling. Bell adjustment, general self-efficacy andfamily function questionnaires were administered among the participants.The results showedthat there was a relationship between family function and self-efficacy with students’ social adjustment, and family function and self-efficacy predicted participants’ social adjustment.Since our environment is constantly changing, the ability to adapt to these conditions is crucial; therefore, it is necessary to pay attention to the factors influencing adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family function
  • self-efficacy
  • adjustment
ابراهیمی، مرتضی؛ کرمی، جهانگیر؛ برازنده چقائی، سمیه و بگیان‌کوله‌مرز، محمدجواد (1394). مداخله‌ای در سازگاری اجتماعی و کاهش رفتارهای تکانشی دانش‌آموزان پسر مبتلا به ناتوانی های یادگیری ریاضی: اثربخشی و کارآمدی آموزش والدین با رویکرد آدلری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 5(1)، 31-7.
بخشی پور، باب اله؛ اسدی، مسعود؛ کیانی، احمدرضا؛ شیرعلی پور، اصغر و احمد دوست، حسین (1391). رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشویی زوج­های در آستانه طلاق. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی،13(2)، 19-10.
حقایق، عباس؛ قاسمی‌، نظام الدین؛ نشاط دوست، حمید طاهر؛ کجباف، محمد باقر و خانبانی، مهدی (1389). روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماران دیابت نوع 2. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 12(2)، 115-111.
رحیمی، پردسنجانی؛ سعید و غباری بناب، باقر (1390). تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه گاردنر بر خودکارآمدی عمومی‌ دانش‌آموزان ناشنوای هنرستانی شهر اصفهان. مجله پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، 1(1)، 86-73.
زاهد، عادل، رجبی، سعید و امیدی، مسعود (1391). مقایسه‌ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 1(2)، 62-43.
کاوه­ای، طیبه؛ عاشوری، احمد و حبیبی، مجتبی (1393). پیش بینی رضایت شغلی بر اساس باورهای خودکارآمدی، خودکارآمدی تدریس، استرس شغلی و سطح نیازهای معلمان استثنایی استان لرستان. تعلیم و تربیت استثنایی، 14(4)، 15-5.
علایی خرایم، رقیه؛ نریمانی، محمد و علایی خرایم، سارا (1391). مقایسه‌ی باورهای خودکارآمدی و انگیزه‌ی پیشرفت در میان دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله‌ی ناتوانی‌های یادگیری، 3(1)،  91-78.
نریمانی، محمد؛ خشنودنیای چماچائی؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس (1393). نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی های یادگیری، 3(1)، 127-109.
نریمانی، محمد و وحیدی، زهره (1392). مقایسه ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ی ناتوانی های یادگیری،  1(3)،  104-85.
یوسفی، ناصر (1391). بررسی شاخص­های روان سنجی مقیاس­های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 3(7)، 114-85.
Afolabi, O.A (2014). Do self – Esteem and family relations predict prosocial behavior and social adjustment of fresh students? Higher education of social science, 7(1), 26-34.
Armum, P & Chellappan, K (2015). Social and emotional self-efficacy of adolescents: measured and analysed inter dependencies within and across academic achievement level. International journal of adolescence and youth, 24(7), 1-10.
Bakhshipour, B; Asadi, M; Kiani, A.R; Shir alipour, A & Ahmad dost, H (2012). The Relationship between Family Function and Marital Conflictin Couples who had Decided to get Divorced. Knowledge & Research in Applied Psychology, 13(2), 10-19. (Persian)
Bist, S & Gera, M (2015). Role of parental involvement in adjustment of children with learning disability. International journal on recent trends in life science and mathematics,  2(2), 7-10.
Bos, H.M.W; Balen, F.V & Van denboom, D.C (2007). Child adjustment and parenting in planned lesbian-parent families. American journal of orthopsychiatry, 77(1), 38-48.
Chemers, M.M; Hu, L.T & Garcia, B.F (2001). Academic self-efficacy and first-year college student performance and adjustment. Journal of educational psychology, 93(1), 55-64.
Curtis, R; Groarke, A & Sullivan, F (2014). Stress and self-efficacy predict psychological adjustment at diagnosis of prostate cancer. Quality of life, human behavior, 4(5569), 1-5.
Deepshikha, R & Bhanot, S (2011). Role of family environment on socio-emotional adjustment of adolescent girls in rural areas of eastern uttar paradesh. Journal of psychology, 2(1), 53-56.
Desforges, C & Abouchaar, A (2003). The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievements and adjustment: a literature review. London, England: Department for education and skills.
Elmaci, F (2006). The role of social support on depression and adjustment levels of adolescents having broken and unbroken families. Educational sciences: theory & practice, 6(2), 421-431.
Gajdzik, P.K (2005). Relationship between self- efficacy beliefs and socio-cultural adjustment of international graduate students and American graduate students. Ph.D Thesis, Texas, Baylor university.
Haghayegh, A; ghasemi, N; neshardoost, H.T; kajbaf, M.B & khanbani, M (2010). Psychometric Properties of Diabetes Management. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 12 (2), 111-115. (Persian)
Haskett, M.E & Willoughby, M (2006). Paths to child social adjustment: parenting quality and children's processing of social information. Child:care, health and development, 33(1), 67-77.
Kavehei, T; ashouri, A & habibi, M (2014). Predicting job satisfaction based on self-efficacy beliefs, teachers' sense of efficacy, job stress and Hierarchy of needs in exceptional children's teachers at lorestan province. Exceptional Education, 4 (126), 5-15. (Persian)
Lai, C.S (2014). College freshmen's self-efficacy, effort regulation, perceived stress and their adaptation to college. Asian journal of humanities and social sciences, 2(2), 107-117.
Lai, K (2013). Impact of family relationship of B.E.D students on their adjustment. American international journal of research in humanities, arts and social sciences, 5(1), 49-53.
Lorence Lara, B; Hidalgo Garcia, V & Dekovic, M (2013). Adolescent adjustment in at-risk families: the role of psychosocial atress and parental socialization. Salud mental, 36(1), 49-57.
Managa, S & Chandrasekaran, V (2015). A study on adjustment of college students. Scholarly research journal for interdisciplinary studies, 3(16), 2622-2629.
Mohammadi, E; Ghasemi, M.A; Jafari, M.R & Rashidi Rad, M (2014). Evaluation the relation between self- esteem and social adjustment dimensions in high school female students of iran (case study: Isfahan, 2013-2014 academic years. International journal of academic research in psychology, 1(2), 42-48.
Mohanraj, R & Latha, A (2005). Perceived family environment in relation to adjustment and academic achievement. Journal of the indian academy of applied psychology, 31(1,2), 18-23.
Mustaffa, C.S & Illas, M (2013). Relationship between students adjustment factors and cross cultural adjustment: a survey at the northern university of Malaysia. International communication studies, 21(1), 279-300.
Osa-Edoh, G.I & Iyamu, F.I (2012). Social life adjustment and academic achievement of adolescents in Edo state: implication for counseling. Ozean journal of applied sciences, 5(2), 159-167.
Rahimi pardsanjani, S & Ghobari banab, B (2011).The impact of intervention based on Gardner's theory on general Self-Efficacy  in vocation deaf students in Isfahan. Journal of study of  Cognitive and Behavioral Sciences, 1(1), 73-86. (Persian)
Ramaprabou, V (2014). The effect of family environment on the adjustment patterns of adolescents. International journal of current research and academic review, 2(10),25-29.
Ramzi, S; Pakdaman, SH & Fathabadi, J (2011). The developmental study of adjustment in gifted and non gifted adolescents and youths regarding personality characteristics. Procedia-social and behavioral sciences, 30, 43-47.
Santos, M.C; Magramo, C.S; Ogaan, F & Paat, J (2014). Establishing the relationship between general self-efficacy and subjective well-being among college students. Asian journal of management sciences & education, 3(1), 1-12.
Satici, A; Kayis, A.R & Akin, A (2013). Investigating the predictive role of social self- efficacy on authenticity in turkish university students. Europe's journal of psychology, 9(3), 572-580.
Shojae, F.S; Afrooz, G.A & Baghdasarians, A (2014). Social adjustment of children and degree of marital satisfaction of parents. Bulletion of environment, pharmacology and life sciences, 3(2), 276-279.
Silva, J.D & Aminabhavi, V.A (2013). Adjustment, self-efficacy and psychosocial competency of drug addicted adolescents. Journal of psychology, 4(1), 13-18.
Singh, B & Udainiya, R (2009). Self-efficacy and well-being of adolescents. Journal of the indian academy of applied psychology, 35(2), 227-232.
Sinha, S (2010). Adjustment and mental health problem in prisoners. Industrial psychiatry journal, 19(2), 101-104.
Souza, L.D & Urs, G.B (2001). Effect of shyness on the adjustment among high school students. Pakistan journal of psychological research, 16(3-4), 85-94.
Turki, J & Majed al-qaisy, L.M (2012). Adjustment problems and self-efficacy among gifted students in salt pioneer center. International journal of education & sciences, 4(1), 1-6.
Vaghela, K (2015). Adjustment among adolescent girl students of secondary school with respect to their type of family. International journal of applied research, 1(8), 781-784.
Yellaiah, A (2012). A study of adjustment on academic achievement of high school students. International journal of social sciences & interdisciplinary research, 1(5), 84-94.
Yousefi, N (2012). Evaluation of psychometric parameters of  McMaster scales Family measurement method. Journal of Educational Measurement, 3(7), 85-114. [Persian]
Yusoff, Y.M & Nadarajah, SH (2010). International students experience in a malaysian public university self-efficacy and socio-cultural adjustment. The third international conference on international studies, 1-12.
Yusoff, Y.M (2011). International students adjustment in higher education:relation between social support, self-efficacy and socio-cultural adjustment. Australian journal of business and management research, 1(1),1-15. (Persian).
Zupancic, M & Kavcic, T (2011). Factors of social adjustment to school: child's personality, family and pre-school. Early child development and care, 181(4), 493-504.