مقایسه ی ویژگی های روان شناختی دانشآموزان پرورشگاهی و ساکن در خانواده بر اساس آزمون اندریافت کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

d-2-1-91-11-1

چکیده

هدف پژوهش، مقایسه ویژگی های روان شناختی دانشآموزان پرورشگاهی و ساکن در خانواده بر اساس
آزمون اندریافت کودکان بود. پژوهش، عل ی  مقایسه ای و جامعه ی آماری، کلیه دانش آموزان دختر و پسر
87 ) مدارس مناطق محروم و دانشآموزان دختر و پسر 7 - پایههای اول تا چهارم ابتدایی(سال تحصیلی 88
تا 10 ساله ی ساکن در پرورشگاه شهر رشت است. نمونه شامل 13 دختر و 4 پسر( 7 تا 10 سال) در هرگروه
است. دانشآموزان پرورشگاهی به شیوه در دسترس و دانشآموزان عادی به روش خوشه ای چند
مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، آزمون اندریافت کودکان بود. تحلیل آماری براساس آزمون آماری
مجذور خی انجام شد. یافته ها نشان داد بین کودکان دو گروه در مؤلفههای نگرش نسبت به والدین، به
ویژه پدر، همانندسازی با خواهر یا برادر، وجود اضطراب، موضوع ترس، روش والدین در آموزش مفاهیم
اخلاقی تفاوت معناداری وجود دارد. زندگی در پرورشگاه، تأثیر منفی بر رشد برخی جنبههای
روان شناختی کودکان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Apperception Test to Comparing psychological characteristics of foster students and normal in families

نویسندگان [English]

  • A Aslipoor 1
  • M kafie 2
  • M khosrojavid 3
  • M.K Fakhri 4
1 Teacher of Psychology Islamic Azad University of Sari
2 Associate of psychology, University of Guilan
3 Assistant professor of psychology, University of Guilan
4 Assistant professor of psychology, Islamic Azad University of Sari
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare psychological characteristics of
foster students with those living in families based on Apperception Test.
Research design was causal-comparative and the statistical universe
consisted of all female and male students in first to fourth grades at primary
schools (academic year 1387- 88) in deprived areas and all students of 7 to
10 years living in the orphanage in Rasht. The sample group included 13
girls and 4 boys (7 to 10 years old) assigned in foster and natural group.
Foster students were selected by available method and normal students were
selected by multi stage sampling. The research tool was children's
Apperception Test. Statistical analysis was performed based on Chi Square
test. The results showed significant differences between foster and normal
children in attitude toward parents specific father, identification with
sibling, anxiety, fear, moral concept training by parents. Life in the
orphanage has a negative impact on some aspects of psychological growth
of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • orphanage
  • living in family
  • children’s apperception test
بگیان کوله مرز، محمدجواد؛ درتاج، فریبرز و محمدامینی، مهدی( 1391 ). مقایسه ناگویی خلقی و کنترل
.6-19 ،(2) عواطف در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجل هی ناتوانی یادگیری، 2
بهرامی، هادی ( 1389 ). کاربرد بالینی و تشخیصی آزمون های فرافکن شخصیت. چاپ چهارم، تهران،
انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
بهرامی، اکبر؛ صالحی، فرانک و پورمومنی، عباسعلی( 1382 ). مقایسه ی قابلیت های گفتاری کودکان
.109-107 ، پرورشگاهی با کودکان مهد کودک شهر اصفهان. پژوهش در علوم پزشکی، 8
بیات، محبوبه؛ نظری، محبوبه؛ شاهسواری، آرزو؛ میری، مجید و نادری فر، مهین( 1389 ). اختلالات جسمی
8 ،(63) 11 ساله ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی تهران. نشری هی پرستاری ایران، 23 – کودکان 7
.17 –
رایس، فیلیپ ( 2001 ). رشد انسان. ترجمه ی مهشید فروغان ( 1386 ). چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.
مقایسه ی ویژگی های روا نشناختی دانش آموزان پرورشگاهی و ساکن در خانواده بر...
20
سلطانی، لیلا ( 1386 ). بررسی پاسخهای رایج کودکان 3 تا 6 ساله مهدکود کهای اصفهان به آزمون
اندریافت کودکا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
سلیمانی، اسماعیل؛ زاهدبابلان، عادل؛ فرزانه، جبرائیل و ستوده، محمدباقر( 1390 ). مقایسه نارسایی هیجانی
،(1) و مهارت اجتماعی دان شآموان دارای اختلال یادگیری و بهنجار. مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 1
.78-93
شمس اسفندآبادی، حسن؛ صدرالسادات، جلال و امامی پور، سوزان ( 1383 ). شناسایی اختلالات رفتاری
.32-38 ،(2-1) در کودکان دارای پدر معتاد. توانبخشی، 5
صدیقی ارفعی، فریبرز؛ تمنای یفر، محمدرضا و دشتبا نزاده، سمیه( 1391 ). مقایسه ی کودکان با و بدون
،(1) اختلالات یادگیری در آزمون دیداری  حرکتی بندر گشتالت. مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 2
.78-91
کاهنی، سیما؛ حسن آبادی، محسن و سعادتجو، علیرضا ( 1379 ). بررسی اضطراب، افسردگی، پرخاشگری
-28 ، 19 سال در خانواد ههای گسسته و پیوسته. مجله اسرار، 4 – و بزهکاری نوجوانان گروه سنی 12
.22
کرمن، لوئیس ( 1964 ). نقاشی کودکان (کاربرد ترسیم خانواده در کلینیک). ترجمه ی پریرخ دادستان و
محمود منصور( 1387 )، چاپ پنجم، تهران: انتشارات رشد.
کوهی، لیلا ( 1382 ). بررسی مقایس های وضعیت روان شناختی کودکان دارای پدر معتاد و کودکان با پدر
.295-305 ،(9) غیر معتاد. رفاه اجتماعی، 3
گراث مارنات، گری( 1997 ). راهنمای سنجش روانی. ترجمه ی حسن پاشاشریفی و محمدرضا نیکخو
1386 )، چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن. )
گنجی، حمزه ( 1388 ). بهداشت روانی. چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات ارسباران.
لطف آبادی، حسین ( 1366 ). کاربرد آزمون اندریافت کودکان در تشخیص اختلالات عاطفی آنان.
.505-548 ، مجل هی دانشک د هی علوم انسانی مشهد، 3 و 4
لطف آبادی، حسین ( 1385 ). آزمون روانی شناختی کودکان (بندرگشتالت و اندریافت کودکان) برای
مشاوره ی کودک. چاپ هشتم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
مجتهدزاده، فاطم هالسادات و نیسی، عبدالکاظم ( 1387 ). مقایسه ی اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و
عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای ناپدری، نامادری و پدر و مادر واقعی شهرستان اهواز. یافته های
.7-17 ،(6) نو در روان شناسی، 2
وکیلیان، کتایون؛ عرب سلمانی، معصومه وکرامت، افسانه ( 1390 ). بررسی شیوع آنمی در کودکان
.51-57 ، (23) پرورشگاهی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک آنان. پژوهش پرستاری، 6
Dries, L., Juffer, F., Ijzendroon, M., & Kranemburg, M. (2009). Fostering Security? A
meta- analysis of attachment in adopted children. Children and Youth Services Review,
31,410-421.
Ellis, B. H., Fisher, P. A. (2004). Predictors of disruptive behavior, developmental delays,
anxiety, and affective symptomatology among institutionally reared Romanian children.
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43(10),
1283−1292.
Giagazoglou, P., Kouliousi, Ch., Sidiropoulou, M. & Fahantidou, A. (2012). The effect of
institutionalization on psychomotor development of preschool aged children. Research
in Developmental Disabilites, 33, 964- 970.
IJzendoorn, M. H., Luijk, M. P. C. M. & Juffer, F. (2008). Detrimental effects on cognitive
development of growing up in children’s homes: A meta-analysis on IQ in orphanages.
Merrill-Palmer Quarterly, 54, 341–366.
Keil. M. (2012). A Prospective Study of Growth and Development of Children Recently
Adopted From Orphanage Care. Pediateric Endocrinilogy Nursing society.
Kline. P.( 1981). The responses of Thai and British children to the children’s apperception
test. The Journal Of Social Psychology, 113,137-138.
Herrick, M. A. & Piccus, W. (2005). Sibling connections: The importance of nurturing
sibling bonds in the foster care system. Children and Youth Services Review, 27(7),
845-861.
Larsson, I. & Svedin, C.G. (2002). Teachers ’and parents’ reports on 3- to 6-year-old
children’s sexual behavior—a comparison. Child Abuse & Neglect, 26( 3) , 247-266.
Leathers, S.J.(2005).Separation from siblings: Associations with placement adaptation and
outcomes among adolescents in long-term foster care .Children and Youth Services
Review, 27(7) , 793-819.
Lisboa, A., Felizola, M., Martins, L., Tahan, S. & Neto, U. (2008). Aggressiveness and
Hostility in the Family Environment and Chronic Constipation in Children. Digestive
Diseases and Sciences, 53( 9), 2458-2463.
Loman, M., & Gunnar, M. (2010). Early experience and the development of stress
reactivity and regulation in children. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 34, 867-
87.
Lundstrom, T. & Sallnas, M. (2012). Sibling contact among Swedish children in foster and
residential care—Out of home care in a family service system. Children and Youth
Services Review, 34(2) , 396-402.
Maclean, K. (2003). The impact of institutionalizing on child development. Development
and Psychopathology, 15, 853−884.
Niemann, S. & Weiss, S.(2012). Factors affecting attachment in international adoptees at 6
months post adaption. Children and Youth services Review, 34, 205-212.
Roy, P. (2000). Institutional care: Risk from family background or pattern of rearing.
Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 41(2),139–149.
Schore, A. N. (2001). Effects of a secure attachment relationship on right brain
development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal,
22(1-2), 7–66.
Sharan, P., Mehta, M. & Chaudhry, V. (1995). Coping and adaptation in acute
lymphoblastic leukemia. Indian Journal of Pe Statistical universe diatrics, 62(4), 467-
471.
Siyan, Y., Poudel, K. C., Yasuoka, J. & Palmer, P.H. (2012). Sibling care, school
performance, and depression among adolescent caretakers in Cambodia .Asian Journal
of Psychiatry, 5(2), 132-136.
Simsek, Z., Erol, N., Oztop, D. & Munir, K. (2007). Prevalence and predictors of emotional
and behavioral problems reported by teachers among institutionally reared children and
adolescents in Turkish orphanages compared with community controls. Children and
Youth Services Review, 29, 883- 899.
Somers, CH. & Paulson, SH.(2000). Students' perceptions of parent–adolescent closeness
and communication about sexuality: relations with sexual knowledge, attitudes, and
behaviors. Journal of Adolescence, 23(5), 629-644.
Stauffacher, K. & DeHart, G. B. (2006).Crossing social contexts: Relational aggression
between siblings and friends during early and middle childhood. Journal of Applied
Developmental Psychology, 27(3), 228-240.
Stevenson, M. (1952). Some emotional problems of orphanage children. Canadian. Journal
Of Psychology, 6 ,179- 182.
Tan, T., Marfo, K. & Dedrick, R. (2010). Early developmental and psychosocial risks and
longitudinal behavioral adjustment outcomes for preschool-age girls adopted from cina.
Journal of Applied Developmental Psychology, 31, 306-314.
West. M.(1998). Meta-analysis of studies assessing the efficacy of projective techniques in
discriminating child sexual abuse. Child Abuse & Neglect, 22(11),1151-1166.
Zeanah, C. H., Smyke, A. T., Koga, S. F. M. & Carlson, E. (2005). Attachment in
institutionalized and non-instituti onalized Romanian children. Child Development, 76
(5), 1015–1028.