عوامل فشارزای دانشآموزان دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل و برخی متغیرهای مرتبط با آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار روانشناسی، دانشگاه ارومیه

3 کارشناس اداره آموزش و پرورش شهرستان خوی

d-2-1-91-11-3

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل فشار زای دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل و برخی عوامل مرتبط با
آنها انجام گرفت. در یک مطالعه ی مقطعی تعداد 157 نفر که از بین جامعه ی دانش آموزان دور هی متوسطه ی شهر
89 به روش نمونه گیری تصادفی خوش های چند مرحله ای انتخاب شده بودند به - اردبیل در سال تحصیلی 90
پرسش نامه های محقق ساخته و استرس نوجوانان پاسخ دادند. داده های جمعآوری شده نیز با استفاده از ابزارهای آمار
تحلیل واریانس یک راهه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج نشان داد که عوامل ،t توصیفی و آزمون های
نگرانی در مورد آینده، نداشتن پول کافی برای خرید چیزهای مورد علاقه، اجبار در تصمیمگیری درباره کار و
تحصیلات آینده، فشار آوردن به خود برای رسیدن به اهداف و نادیده گرفته شدن یا طرد از طرف فرد مورد علاقه
به ترتیب پنج عامل فشارزای اصلی آزمودنی ها است. شدت فشار روانی عامل های روابط عاشقانه و فشار همسالان در
دختران و عامل های عدم حتمیت درباره آینده و تعارض اوقات فراغت/مدرسه در پسران بیشتر بود. عدم حتمیت
درباره آینده در وضعیت اجتماعی-اقتصادی ضعیف شدت بیشتری داشت و فشارزاهای عدم حتمیت درباره آینده و
تعارض فراغت/مدرسه با عامل سن ارتباط داشتند. این نتایج بیان می کنند که دانش آموزان دبیرستانی در معرض
تجربه ی عوامل فشار زای متعددی هستند که این امر ضرورت آموزش مهارت های مدیریت فشار روانی در محیط
مدرسه را خاطر نشان می سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of stress and some of their related factor among high school students in Ardabil

نویسندگان [English]

  • S Bashrpoor 1
  • A Issazadeghan 2
  • H Alizadeh 3
1 assistant professor of psychology, university of mohaghegh ardabili
2 assistant professor of psychology, uremia university
3 B.A, educational department of khoy city
چکیده [English]

The current study investigated the stressors of some of their related factors in high school
students in Ardabil city and the. In one cross sectional study, 157 persons were selected
through multistage random cluster sampling frome among high school students population
in Ardabil during 2010-2011 school year. They responded to the demographic and the
adolescent stress questionnaires. The collected data were analyzed by t test, one way
ANOVA and the Pearson correlation test. The results showed that stressors related to
concern about the future, not enough money to buy the wanted things, having to make
decisions about future work or education, putting pressure on self to meet future goals and
being ignored or rejected by the loved person were respectively the main five stressor of the
subjects. The stress severity of romantic relationships and peer pressure factors were higher
in the female students and the stress severity of future uncertainty and school/leisure
conflict factors were higher in the male students. Stress of future uncertainty had high
severity in weak socio-economic situation. The stressors of the future uncertainty and
school/leisure conflict were related to the age. These results reveal that high school students
are at risk for experiencing multiple stressors. This suggests the importance of training
stress management skills in school environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stressors
  • Students
  • high school
  • adolescents
منابع
ابوالقاسمی، عباس؛ رضایی، حسن؛ نریمانی، محمد و زاهد، عادل ( 1390 ). مقایسه ی شایستگی اجتماعی و
مؤلفه های آن در دانش آموزان دارای ناتوان ی یادگیری و دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین،
.6-23 ،(1) متوسط و بالا. مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 1
بشرپور، سجاد؛ نریمانی، محمد؛ قمری گیوی، حسین و ابوالقاسمی، عباس ( 1391 ). شیوع رویدادهای
آسیب زا و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی پسر شهر ارو میه . تحقیقات علوم رفتار ی،
.1-12 ،(1)10
Journal of school psychology, Spring 2013 مجله ی روان شناسی مدرسه، بهار 1392
Vol.2, No.1/42-61 42-61/ دوره ی 2، شماره ی 1
59
رجبی، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و عباسی، مسلم ( 1391 ). نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پیش بینی
-62 ،(3) رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی . مجله ی ناتوانی های یادگیری، 1
.46
صالحی، بهمن؛ روح افزا، حمید رضا؛ ک لیشادی، رویا و دره، فاطمه ( 1383 ). فراوانی و شدت استر س های
محیطی در نوجوانان نواحی مرکزی ایران در سال 1381 . مجل هی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
.1-10 ،(2) اراک، 7
کرمی، جهانگیر؛ علیخانی، مصطفی؛ زکایی، علی و خدادادی، کامران ( 1391 ). اثربخشی نقاشی درمانی در
کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی دانش آموزان دختر دچار نارساخوانی . مجل هی ناتوان یهای یادگیری،
.105-117 ،(3)1
Allison, K. R., Adlaf, E. M., Ialomiteanu, A. & Rehm, J. (1999). Predictors of health risk
behaviors among among young adults: Analysis of the National Population Health
Survey. Canadian Journal of Public Health, 90, 85–89.
Anda, D. (1995). Adolescents. Encyclopedia of Social Work, 19th edition. Silver Spring,
MD: National Association of Social Workers.
Anda, D., Baroni S., Boskin, L., Buchwald, L., Morgan, J., Ow, J., Gold, J. S. & Weiss,
R. (2000). Stress, Stressors and Coping among High School Students. Children and
Youth Services Review, 22(6), 441-463.
Armacost, R. L. (1989). Perceptions of stressors by high school students. Journal of
Adolescent Research, 4, 443-461.
Brockman, D. D. (2003). From late adolescence to young adulthood. Madison CT:
International Universities Press.
Bruns, C. & Geist, C. S. (1984). Stressful life events and drug use among adolescents.
Journal of Human Stress, 9, 135-139.
Bush, D. M. & Simmons, R. G. (1987). Gender and coping with the entry into early
adolescence. In R. C. Bamett, L. Biener, & G. K. Baruch (Eds.), Gender and stress (pp.
185217). New York: Free Press.
Byrne, D. G. & Mazanov, J. (2003). Adolescent stress and future smoking behaviour: A
prospective examination. Journal of Psychosomatic Research, 54, 313–321.
Byrne, D. G. & Mazanov, J. (2003). Adolescent stress and future smoking behaviour: A
prospective examination. Journal of Psychosomatic Research, 54, 313–321.
Byren, D. G., DarnehPort, S. C., Mazahor, J. (2007). Profeiles of adolescent stress: the
development of the adolescent stress questioneire (ASQ). Journal of Adelescence, 30,
393-416.
Coleman, J. C. (1990).the nature of adolescence. New York: Routledge.
Compas, B. E., Orosan, P. G., & Grant, K. E. (1993). Adolescent stress and coping:
Implications for psychopathology during adolescence. Journal of adolescence, 16,331-
349.
Davis, M. (2003). Addressing the needs of youth in transition to adulthood. Administration
and Policy in Mental Health, 30, 495–509.
Deardorff, J., Gonzales, N. A., & Sandler, I. N. (2003). Control beliefe as a mediator of the
relationship between stress and depressive symptoms among inner city adolescents.
Journal of Abnormal Child Psychology, 31, 205–217.
Diaz, A., Symantov, E., & Rickert, V. I. (2002). Effect of abuse on health: Results of a
National survey. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 156, 811–817.
Dise-Lewis, J. E. (1988). The life events and coping inventory: An assessment of stress in
children. Psychosomatic Medicine, 50,484-499.
Ferguson, W. E. (1981). Gifted adolescents, stress, and life changes. Adolescence, 16,972-
985.
Fontana, A., & Dovidio, J. F. (1984). The Relationship between stressful life events and
school related performances of type A and type B adolescents. Journal of Human
Stress, 8, 50-54.
Friedich, W., Reams, R., & Jacobs, J. (1982). Depression and suicidal ideation in early
adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 11,403-407.
Grant, K. E., Compas, B. E., Thurm, A. E., McMahon, S. D. & Gipson, P. Y. (2004).
Stressors and child and adolescent psychopathology: Measurement issues and
prospective effects. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33, 412–425.
Johnson, J. G., Cohen, P., Gould, M. S., Kasen, S., Brown, J. & Brook, J. S. (2002).
Childhood adversities, interpersonal difficulties and risk for suicide attempts during
later adolescence and early adulthood. Archives of General Psychiatry, 59, 741–749.
Mellin, A. E., Neumark-Sztainer, D., Story, M., Ireland, M. & Resnick, M. (2002).
Unhealthy behaviors and psychosocial difficulties among overweight adolescents: The
potential impact of familial factors. Journal of Adolescent Health, 31, 145–153.
Omize, M., Omizo, S. & Suzuki, L. (1988). Children and stress: ahexploreory. Study of
stresses and symphoms. The school counselers, 4, 267-274.
Overstreet, S., Salloum, A. & Badour, C. (2010). A school-based assessment of secondary
stressors and adolescent mental health 18 months post-Katrina. Journal of School
Psychology, 48 413–431.
Repetti, R. L., McGrath, E. P., & Ishikawa, S. S. (1999). Daily stress and coping in
childhood and adolescence. In A. J. Goreczny, & M. Hersen (Eds.), Handbook of
pediatric and adolescent health psychology (pp. 343–360). Needham Heights MA: Allyn
& Bacon.
Rice, P. L. (1999). Stress and health (3rd ed.). Pacific Grove: Brooks/Cole.
Shahmohammadi, N. (2011). Students coping with Stress at high school level particularly
at 11th & 12th grade. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 395 – 401.
Sheridan, C. L., & Smith, L. K. (1987). Stress and academic achievement in teenagers:
Assessment and intervention. International Journal of Pychosomatics, 34(2), 20-24.
Journal of school psychology, Spring 2013 مجله ی روان شناسی مدرسه، بهار 1392
Vol.2, No.1/42-61 42-61/ دوره ی 2، شماره ی 1
61
Stark, L. J., Spirito, A., Williams, C. A., & Guevremont, D. C. (1989). Common problems
and coping strategies I: Findings with normal adolescents. Journal of Abnormal Child
Psychology, 17(2), 203-212.
Udry, J. R., Li, R. M., & Hendrickson-Smith, J. (2003). Health and behaviour risks of
adolescents with mixed race identity. American Journal of Public Health, 93, 1865–
1870.
Ursin, H., & Olff, M. (1993). The stress response. In S.C., Stanford, & P., Salmon (Eds)
Stress: From synapse to syndrome. (pp. 3–22). San Diego, CA: Scademic Press Inc.