نقش تعهد مذهبی و هوش فرهنگی در شکل گیری ابعاد هویت دانشآموزان دوره اوّل متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعهّد مذهبی و هوش فرهنگی در ابـعاد هـویّت دانش‌آموزان است. جامعه آماری این تحقیق را دانش‌آموزان مدارس دوره اوّل متوسطه ناحیه یک شهر اردبیل تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بود که از بین جامعه آماری مدنظر 180 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطّلاعات سه پرسشنامه ابعاد هویّت، پرسشنامه تعهّد مذهبی و پرسشنامه هوش فرهنگی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی(پیرسون و مدل معادلات ساختاری) و با کمک نرم‌افزار spss وLisrel  تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان دادند بین متغیر تعهّد مذهبی و هوش فرهنگی با ابعاد هوّیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه و استنباط کلی از مجموع مباحث این مطالعه عبارت است از اینکه، به هر میزان که دانش‌آموزان تعهّد بیشتری به مذهب نشان می دهند و از نظر هوش فرهنگی قوی و منعطف باشند، از نظر هویّتی، یکپارچه تر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of religious commitment and cultural intelligence in shaping aspects of identity of the junior high school students

نویسندگان [English]

  • B Zahadi 1
  • M Moradi 2
1 Instructor of Theology and Political Science, University of Mohaghegh Ardabili
2 Associate Professor of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

      The aim of this study was to determine the role of religious commitment and cultural intelligence in the identity of students. The population of this study was all the first junior high school students in Ardabil. Through cluster random sampling, 180 students were selected as the sample. For data collection, we used aspects of identity, religious commitment and cultural intelligence questionnaires. To analyze the data, we applied descriptive statistics, Pearson correlation and structural equation modeling by the help of SPSS and LISREL. The results showed that there was a significant positive relationship between religious commitment and cultural intelligence and aspects of identity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious commitment
  • cultural intelligence
  • aspects of identity
برجعلی، زهرا؛ خسروی، زهره و پورشهریاری، مه سیما (1392). جهت گیری مذهبی در ساختار هویت فردی، مجله روان‌شناسی و دین، 3 (23)، 108-97.
بری خجسته، فریبا و عباسزاده، محمد (1391). مطالعه هوش فرهنگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، مطالعات جامعه شناسی، 4(16)، 32-28.
پرزور، پرویز؛ میکائیلی، نیلوفر؛ معاضدی، کاظم و ابراهیمی، اباصلت (1394).  پیش بینی سلامت عمومی بر اساس تصور مثبت و منفی از خدا در دانشجویان. مجله سلامت و مراقبت، ۱۷ (۱)،۳۰-۳۹.
پور افکاری، نصرت الله (1373). فرهنگ جامع روان‌شناسی- روانپزشکی/انگلیسی فارسی.
جان بزرگی، مسعود (1386). جهت گیری مذهبی و سلامت روان، مجله پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 31(4)، 350- 345.
دهستانی، مهدی؛ زاده محمدی، علی و محمدی، سمیه (1391). بررسی میزان دینداری و ارتباط آن با سبک‌های هویتی دانشجویان، مجله علوم رفتاری، 2(2)، 179-171.
رحیم نیا، فریبرز، مرتضوی، سعید، و دلارام، طوبی (1388). بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران. دوفصنامه‌ی مدیریت فردا، 8(2)، 78-67.
شفیعی عربی، حمید؛ حسن زاده، رمضان؛ قاسمیان، داریوش و شبستانی منفرد، علی (1392). نیازسنجی آموزشی بر مبنای سطوح تعهد مذهبی، سلامت روان و امیدواری در بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان شهید رجایی بابلسر، دوفصلنامه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، 2 (1)، 46-41.
طولابی، زینب و کریمی، شکوفه (1388). بررسی رابطه‌ی بین هوش فرهنگی و خودکارآمدی اجتماعی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 2(3)، 34-45.
غفاری، مظفر و خانی، لطفعلی (1392). ارتباط سرمایه‌ی اجتماعی و هوش فرهنگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. مجلّه‌ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی 13(8)، 650-  642.
فیست، جس و فیست، گرگوری  (2002). نظریه‌های شخصیّت (نسخه ویراست اوّل). (ی. سیدمحمّدی، 1391، مترجم) تهران: نشر روان130-126.
قاسمی، وحید؛ وحیدا، فریدون و یزدخواستی، گیسو (1389). تحلیلی بر هوش فرهنگی و الگوهای تقویت آن. فصلنامه ی تخصصی علوم اجتماعی، 4(9)، 140-131 .
قربانی، مریم؛ کاظمی، حمید؛ مساح، هاجر و دیباجی،  سیدمیثم (1392). سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت. فصلنامه‌ی مطالعات ملی، 14 (1) ،52-45.
کلانتری، عبدالحسین؛ عزیزی، جلیل و زاهد، سعید (1388). هویت دینی جوانان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 6، 141-125.
میکائیلی، نیلوفر (1388). بررسی رابطه‌ی هویت‌یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان دانشگاه محقّق اردبیلی. طرح پژوهشی. معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی. 
نریمانی، محمد؛ پرزور، پرویز؛ عطادخت، اکبر و عباسی، مسلم(1394). نقش بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی در پیش بینی رضامندی زناشویی پرستاران. مجله بالینی پرستاری و مامایی، ۴ (۲)،۱-۱۰.
نوشادی، محمود رضا؛ شمشیری، بابک و احمدی، حبیب (1390). نقش و کارکرد کتاب‌های تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل‌گیری هویّت ملّی. مجلّه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ی درسی، 1(1)، 167-139.
نیازی میرک، ژیلا (1390). تعیین رابطه بین سبک‌های هویت کیفیت زندگی و شادکامی در بین دانش‌آموزان. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد.
یزدخواستی، گیسو؛ قاسمی، وحید و وحیدا، فریدون (1390). رابطه‌ی تماس‌های بین فرهنگی و هوش فرهنگی. فصلنامه‌ی تحقیقات فرهنگی، 14(2)، 162 - 133.
Ang, S., Van Dyne, L., & Koh, C. (2006). Personality Correlates of the Four-Factor Model of Cultural Intelligence.
Ang, S., Van Dyne, L., & Koh, C. (2006). Personality Correlates of the Four-Factor Model of Cultural Intelligence. Retrieved from http://gom.sagepub.com/content/31/1/100.short
Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y. (2004). "The Measure of Cultural Intelligence": Academy of Management, New Orleans.
Barry Kojasteh, F. & abbaszadeh, M. (2013). Study of cultural intelligence and associated factors in students of Islamic Azad University, Tabriz, sociological studies, 4(16), 28-32. (Persian).
Berzonesky, M. D. (2008). Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. Journal of personality and individual differences, 44, 645-655.
Borjali, Z., Khosravi, Z., Pourshahriari, M. (2014). Religious orientation of the structure of individual identity, Psychology and Religion, 6, 3(23), 97-108. (Persian).
Cheek, J. M., S. M. Smith & L. R. Tropp (2002). "Relational identity orientation: a fourth scale for the AIQ". Paper presented at the meeting of the society for personality and social psychology. savannah, GA.
Cheek, J. M., Tropp, L. R., Chen, L. C. and Underwood, M. K. (1994). Identity Orientation: Personal, Social, Collective Aspects of Identity, Paper presented at the meeting of the American Association, Los Angeles.
Dehestani, M., Zadeh Mohammadi, A., Mohammadi, S. (2013). study of religion and its relationship with students' identity styles, Journal of Behavioral Sciences, 2(2), 171-179. (Persian).
Earley, C., & S. Peterson, R. (2003). The Elusive Cultural Chameleon: Cultural Intelligence as a New Approach to Intercultural Training for the Global Manager. Retrieved from http://amle.aom.org/content/3/1/100.short.
Feist, c., & J. Feist, G. (2002). Theories of Personality (first edition version). (Translator by: Sayad mohammadi,2012). Tehran: Ravan Publication.
Ghaffari, M., & Khani, L. (2013). The relationship between social capital and cultural intelligence and academic performance of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education. (8)13, 642- 650. (Persian).
Ghorbani, M., Kazemi, H., Masah, H., Dibaj,  S. M. (2014). Assess the relationship between emotional intelligence and identity dimensions. National Research Quarterly, 53, fourteenth year, 1,45-52. (Persian).
Goossens, L. (2001). Global versus domain-specific statuses in identity research: A comparison of two self-report measures. Journal of Adolescence, 24, 681–699.
habeck, j. o. (2005). dimensisons of identity. In e. kasten, rebuilding identities, pathways to reform in post_soviet siberia (pp. 9-26). Berlin: dietrich reimer verlag.
Jan Bozorgi, M. (2008). Religious orientation and mental health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Journal, 31(4), 345- 350. (Persian).
Kalantari, A., Azizi, J., Zahed, S. (2010). religious identity and Youth Culture, Research Quarterly, 6, 125-141. (Persian).
livermore, d. (2010). leading with cultural intelligence. New york: American management association.
Micaili, N. (2009). Examine the relationship between identity and moral development at the student of University of Ardabil. researcher at the University of Ardabil. (Persian).
Narimani, M., Porzoor, P., Atadokht, A. & Abbasi, M.(2015). The role of spiritual well-being and Religious Adherence in predicting marital satisfaction among nurses . Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 4 (2), 1-10. (Persian).
Neazi mirek, J. (2011). The relationship between identity styles quality of life and happiness among students. Master's thesis. (Persian).
Nowshadi, M., Shamshiri, B., & Ahmadi, H. (2011). The role and function of social science books of fifth elementary and third middle school in the formation of national identity. Journal of Curriculum Studies, 1, 12-16. (Persian).
Porzoor, P., Mikaeili, N., Moazedi, K.&  Ebrahimi, A.(2015). Predicting the General Health Based on Positive and Negative Image of God among University Students. JHC, 17 (1), 30-39. (Persian).
Pawlikand, K., & Rozenzweig, M. R. (1998). International handbook of psychology. Canada: university of Manitoba.
Pour Afkari, N. A. (1994). Comprehensive Dictionary of Psychiatry, Psychology / English Persian. (Persian).
Qasemi, V. Vahida, F. & Yazdkhasti, G. (2010). Analysis of cultural intelligence and strengthen patterns. Journal of Social Sciences, 4 , 9-15. (Persian).
Rahimnia, F., Mortazavi, P., & D, i. (2009). Evaluation of the impact of cultural intelligence task performance managers. Management tomorrow, 8(22). (Persian).
Shafiee Arabi, H., Hassanzadeh, R., Ghasemian, D., Shabestani monfared, A. (2014). Need assessment based on levels of religious commitment, mental health and hope in cancer patients, Shahid Rajai Hospital in Babolsar, Babol University of Medical Sciences Journal of Medical Education, 2(1), 46-41. (Persian).
Toolabi, Z., & Karimi, SH. (2009). The relationship between cultural intelligence and social self-efficacy. Culture at the Islamic University, 2, 31-40. (Persian).
Yazdkhasti, G., Ghasemi, V., & Vahida, F. (2011). The relationship between cultural contacts and cultural intelligence. Cultural Research Quarterly, 4(2),133-162. (Persian).