اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه در ارتقای خودپنداره ی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا(س)

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا(س)

d-2-1-91-11-5

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه بر ارتقای خودپندار هی دانش آموزان
دختر مقطع دبیرستان دارای اضطراب امتحان انجام شد. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پی شآزمون-پس آزمون
با گروه کنترل است. جامعه ی آماری مورد مطالع هی کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی اول تا سوم مقطع دبیرستان
شهر تهران بودند. 20 دانش آموز دارای اضطراب امتحان پس از اجرای آزمون تشخیصی(پرسش نامه ی اضطراب
به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای به طور تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و (TAS امتحان
به عنوان پیش آزمون، پس آزمون و (PMSPS) کنترل به طور برابر( 10 نفر) قرار گرفتند. مقیاس خودپنداره پی ریت
پیگیری به کار برده شد. آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه در طول 12 جلسه هفته ای دوبار برای گروه آزمایش
اجرا شد و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. داده ها با روش تحلیل واریانس با انداز هگیری مکرر مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت. نمرات خودپنداره در آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ب هطور معناداری
افزایش داشت. آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه تأثیر قابل ملاحظه ای در ارتقای خودپندار هی دانش آموزان
دارای اضطراب امتحان دارد. نتایج این پژوهش، برای تحقیقات آینده در زمینه کاربرد راهبردهای یادگیری و مطالعه
در پیشگیری از اضطراب امتحان و بهبود سلامت روان دانش آموزان تلویحاتی را در بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching learning and study strategies on the development of self-concept in students with test anxiety

نویسندگان [English]

  • Z Tarazi 1
  • M Khademi 2
1 M.A in educational psychology, University of Al-Zahra
2 Assistant Professor of educational Psychology, University of Al-Zahra
چکیده [English]

The present study investigated the efficacy of teaching learning and study
strategies on the development of self-concept in female high school students with
test anxiety. This study is experimental with a pretest-posttest design. The study
population was all the female high school female students of first to third grade in
Tehran. Twenty students who had failing grades at TAS diagnostic test (Test
Anxiety Inventory) were chosen randomly based on cluster sampling method and
were randomly divided into two equal (10 participants) experimental and control
groups. Pyryt self-concept scale (PMSPS) was used as the pre-test, post-test, and
follow-up for each of the two groups. Learning and study strategies wer tought to
the experimental group for 12 sessions (two per week), whereas the control group
did not receive any teaching. Variance analysis test in frequent measurements was
applied to analyze the data. Self-concept scores in the subjects of experimental
group significantly increased compared to control group. Teaching and study
strategies were remarkably effective in increasing self-concept in the students with
test anxiety. The results have implications for future research in the field of
learning and study strategies for test anxiety prevention and improving mental
health of students

کلیدواژه‌ها [English]

  • test anxiety
  • self-concept
  • learning and study strategies
  • female
  • Students
امیری مجد، مجتبی ( 1386 ). بررسی میزان شیوع اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه آزاد ابهر و اثربخشی
روش شناختی درمانی در کاهش آن. طرح تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.
ابوالقاسمی، عباس ؛ مهرابی زاده؛ هنرمند، مهناز؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین ( 1383 ). اثربخشی روش
درمانی آموزش ایمن سازی در مقابل تنیدگی و حساسیت زدایی منظم در دانش آموزان مبتلا به
.51-63 ،(1) اضطراب امتحان. مجل هی روا نشناسی، 8
تقی زاده، محمد( 1390 ). باد ب یآرام نوجوان . ی اصفهان: نشر یکتا.
. 31-60 ،(1) دادستان،پریرخ ( 1374 ). سنجش و درمان اضطراب امتحان. مجل هی روا نشناسی، 1
رجبی، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و عباسی، مسلم ( 1391 ). نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پیش بینی
-62 ،(3) رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی . مجل هی ناتوان یهای یادگیر ی، 1
.46
زارع، حسین؛ احمدی ازغندی ، علی؛ نوفرستی، اعظم و حسینیانی، علی ( 1391 ). اثر آموزش فراشناختی حل
.40-58 ،(2) مسأله بر ناتوانی های یادگیری. مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 2
سیف، علی اکبر( 1387 ). روان شناسی پرورشی. تهران: نشر آگاه.
صبحی قراملکی، ناصر ( 1385 ). اثربخشی دو روش شناخ تدرمانی و آموزش مهار تها ی مطالعه و تعامل
آنها با عز تنفس و خودپنداره در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان
دانشگا ههای دولتی شهر تهرا . ن پایان نامه ی دکتری رشته ی روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه در ارتقای خودپنداره ی دانش آموزان ...
96
صبحی قراملکی، ناصر؛ رسول زاده، سیدکاظم؛ و آزادفلاح، پرویز و فتحی آشتیانی، علی( 1387 ). بررسی
اثربخشی شناخ تدرمانی و آموزش مهارت های مطالعه در درمان دانشجویان مبتلا به اضطراب امتحان.
.37-60 ،(11) فصلنام هی روا نشناسی دانشگاه تبریز، 3
کارشکی، حسین؛ امین یزدی، سیدامیر و افتراعی طوس، غلام حیدر( 1390 ). مقایسه ی اثربخشی آموزش
هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان. پژوه شنام هی مبانی
.105-118،(2) تعلیم و تربیت، 1
غباری بناب، باقر؛ افروز، غلامعلی؛ حسن زاده، سعید؛ بخشی، جعفر و پیرزادی، حجت( 1391 ). تأثیر
آموزش راهبردهای فراشناختی تفکر مدارانه و خود نظارتی بر درک مطلب دان شآموزان با مشکلات
.77-97 ،(2) خواندن. مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 1
لاهیجانیان، اکرم الملوک؛ امیری، شعله و مولوی، حسین( 1387 ). روایی و پایایی پرسش نامه ی خودپنداره ی
.29-40 ، نوجوانان. مجل هی روا نشناسی، 1
مهرابی زاده هنرمند، مهرناز؛ نجاریان، بهمن؛ ابوالقاسمی، عباس و شکرکن، حسین( 1379 ). بررسی میزان
همه گیرشناسی اضطراب امتحان در رابطه با خودکارآمدی، خودپنداره و جایگاه مهار آنها با توجه به
.55-72 ،(1-2) متغییر هوش. مجل هی علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3
ولی محمدی، مریم( 1381 ). بررسی رابط هی بین جه تگیری هدفی با راهبردهای یادگیری و اضطراب
امتحان در دان شآموزان دختر و پسر سال دوم راهنمایی شهر تهران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته
روان شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا(س).
Bandalos, D. L., & Yates, K. (1995). Effects of math self-concept, perceived self-efficacy,
and attributions failure and success on test anxiety. Journal of Educational Psychology,
87, 611-623.
Benson, J., Bandalos, D. L., & Hutchinson, S. (1994). Modeling test anxiety among males
and females. Anxiety, Stress and coping, 7, 137-148.
Bonaccio, S., & Reeve, C. L.(2010). The nature and relative importance of students
perceptions of the sources of test anxiety. Learning and Individual Difference, 20, 617-
625.
Callahan, RE. (2001). A multidimensional approach to test anxious students: Does locus of
control and self-concept increase with anxiety decrease in test skill. [Dissertation].
Florida: University of carlos Albizu.
Cosden, M., Brown, C., Flliot, K. (2002). Development self-understanding and self-concept
in students with test anxiety disorders. Wong, BY, Donahue, MC, editors. The social
dimensions of test anxiety disorders: Essays in honor of Tanis Bryan.
Feral, J., Valcke, M. & Cai, Y. (2009). Academic self-efficacy and Academic self-concept:
Reconsidering structural Relationships. Learning and Individual Differences, 19, 499-
505.
Feral, J., Valcke, M. & Schayten, G. (2010). Student model of learning and their impact on
study strategies. Journal of society for Research In Higher Education, 34(2), 185-202.
Fletcher, JM., Coulter, WA., Reschly, DJ., & Vaughn, S. (2004). Alternative approaches to
the definition of anxiety disorders: Some questions and answers. Journal of Educational
Psychology, 54(2), 304-31.
Gaswami, V., Bryant, P.(2005). Gender differences in use as study skills and improve selfesteem
in students with writing problems.[Dissertation]. Capella university.
Grolink, WS., Ryan, RM.(1990). Self- perceptions and adjustment in students with test
anxiety disorder. A multiple group comparison study. Journal of Educational
Psychology, 23(3), 117-84.
Harter, S. (1993). Causes and consequences of low self-concept in adolescents. Baumeister,
R, editors. Self-concept: The puzzle of low self-regard, New York: Plenum.
Hill, Kennedy T. & Wigfield, A. (2009). Test Anxiety: A Major Educational Problem and
What Can Be Done about It. The Elementary School Journal, 12(1),105-126.
Hembree, R. (1988). Correlation, causes, effects and treatment of test Anxiety. Review of
Educational Research, 47-77.
Hettema, JM., Neale, MC. (2001). A review and meta analysis of the effect test anxiety
disorder in self-concept. American Journal of Psychiatry,158, 101-125.
James, SL. (2002). Self-concept in student with test anxiety disorder. Review of
Educational Research .45: 700-714.
Jing, H. (2007). Analysis on the relationship among test anxiety, self-concept and academic
competency. Jan, 5(1), 48-51.
LaGreca, AM., Stone, WL. (2001). Status and achievement students with test anxiety
disorder: Confounding variables in the study of student social status, self-concept, and
behavioral functioning. Journal of School Psychology, 23(8), 483-490.
Liebert, RM. (2005). Effects of study skills in the reduction of test anxiety. J consult clin
psychol, 33, 240-4.
Levinson, HN. (2001). Self-concept improve in test anxious students. Paper presented at the
American Psychological Association, San Francisco, and CA.
McReynolds, R. A., Morris, R. J. & Cratochwill, T.(1983). Cognition- behavior approaches
in educational setting. New York: Guilford Pross.
Meadan, H,. Halle, JW.(2004). Social perceptions of students with test anxiety disorders
who differ in social status. Review of Educational Research, 19(2),71-82.
Meichenbum, D. (1977). Cognitive- behavior modification. NewYork: Pleum.
Naveh-Benjamin, M. (1991). A comparison of Training Programs Intended for Different
Types of Test Anxious Students. Journal of Educational Psychology, 83(1), 134-139.
Sapp, M. (1999). Test Anxiety, Applied research,assessment and treatment interventions,
Lanham, USA:Wisconsin University Press of American.
Sideridis, G. D. (2007). International approaches to anxiety disorders: more Alike or more
different? Research into classroom processes. New York: Teachers College Press,
22(2), 210-215.
Sud, A., Sharma, S. (2001).Two short-term study interventions for the reduction of test
anxiety. Anxiety Res, 3(2), 131-137.
Tobias, S. (1986). Anxiety and cognitive processing of instruction. In R. Schwarzer(Ed),
Self Related cognition in anxiety and motivation. Hillsdale, NJ: Erlbau, 35-54.
Vaughn, S., Elbaum, B. & Boardman, A. (2001). The social functioning of student with test
anxiety disorders: implications for inclusion. Except: spe Educ J, 9(1-2), 47-65.
Weinstein, CE., Husman, J., & Dierking, DR. (2000). Self-regulation interventions with a
focus on learning strategies. In: Boekaerts M, Pintrich PR, Zeidner M. Handbook of self
regulation. New York: Academic Press.
Zeidner, M.(1992). Statistics and mathematics anxiety in social science students. British
Journal of Educational Psychology, 61, 319-328.