رابطه اهداف پیشرفت با احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار روان شناسی، دانشگاه سیستان وبلوچستان

10.22098/jsp.2018.606

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین رابطه اهداف پیشرفت با احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی دانش‌آموزان بود­. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه­ی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه­ی دوم، دوره متوسطه دوم، ناحیه دو شهرکرمان در سال تحصیلی1396- 1395 می­باشدکه از بین آنان نمونه­ای به حجم 300 نفر (207 دختر،93پسر)، با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­بودند. و با استفاده از پرسشنامه اهداف پیشرفت (الیوت و مک گریگور)، پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (بری و بتی) و مقیاس نشاط ذهنی حالتی (رایان و فردریک)، اقدام به جمع آوری اطلاعات شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، استفاده شد. نتایج نشان داد در زمینه اهداف پیشرفت، بین جهت­گیری­های رویکردی-تبحری و رویکردی-عملکردی با احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد جهت­گیری رویکردی-تبحری توانسته­است بر احساس تعلق به مدرسه با مقدار (1/7) درصد واریانس تاثیر بگذارد و آنرا پیش­بینی کند. همچنین جهت­گیری رویکردی-عملکردی توانسته بر نشاط ذهنی با مقدار (11/0) درصد واریانس تاثیر بگذارد و آنرا پیش­بینی کند، و  در گام دوم، جهت­گیری رویکردی-تبحری توانسته بر نشاط ذهنی با مقدار (13/0) درصد واریانس تاثیر بگذارد و آنرا پیش­بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between achievement goals and the sense of connectedness with school and subjective vitality among students

نویسندگان [English]

  • F Sharifi 1
  • A Marziyeh 2
  • H Jenaabadi 3
1 Student MA. University of Sistan and Baluchestan
2 Assistant professor ,university of Sistan and Baluchestan
3 Associate professor, university of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

The present study aims to investigate the relationship between achievement goal and the sense of connectedness with school and subjective vitality among students.  The participants were 300 Kerman’s high school students (93 boys, 207 girls) who were selected by stratified random sampling. Three instruments were used for data collection. The participants filled out the achievement goal questionnaire (Elliot & Mc Gregor), the connectedness with school (Bety & Bery) and the state subjective vitality scales (Ryan & Frederick). For achievement goal, findings showed positive and meaningful relationship between mastery attitude orientation and performance attitude orientations and the sense of connectedness with school and subjective vitality. Also, regression analysis results revealed mastery attitude orientation was able to predict sense of connectedness with school and influence it with 7.1% variance. Besides, performance attitude orientation was able to predict subjective vitality and influence it with 0.11% variance. Then, mastery-attitude orientation was able to predict subjective vitality and influence it with 0.13% variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement goals
  • the sense of connectedness with school
  • subjective vitality
ابوالقاسمی نجف آبادی، مهدی؛ رستمی، ام­کلثوم و شیخی فینی، علی اکبر (1393). تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی جکیستاو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دبیرستانی نجف آباد. مجله علمی پژوهشی برنامه درسی- انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، (1)4، 35-34 .
بذرافکن، حسام؛ وطن خواه، محمد و خدیوی، میثم (1390). هوش معنوی و احساس سرزندگی با نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی.کنگره انجمن ملی روان‌شناسی بالینی ایران.
حکیم زاده، رضوان؛ درانی، کمال؛ ابوالقاسمی، مهدی و نجاتی، فرهاد(1393). بررسی رابطه احساس تعلق به مدرسه با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 6(1)، 166-151.
حسن کاوی، مریم (1393). بررسی رابطه احساس تعلق دانش‌آموزان به مدرسه با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان تهران. پایان نامه، دانشگاه آزاد گرمسار.
دواودی راد،کوثر(1394). مقایسه احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دختر متوسطه عادی و هوشمند. پایان نامه، دانشگاه آزاد تنکابن.
شیخ الاسلامی، راضیه و دفترچی، عفت (1394). پیش بینی نشاط ذهنی دانش‌آموزان براساس جهت گیری هدف و نیازهای اساسی روان‌شناختی. مجله روان‌شناسی، 19(2) 149-150.
فولاد چنگ، محبوبه وآب روشن، حسن(1394). پیش بینی راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و نشاط ذهنی بر اساس جهت­گیری هدف پیشرفت در دانش‌آموزان دبیرستانی. مجله آموزشی پژوهشی،(2) 122-123.
کارشکی، حسین؛ بهمن آبادی، سمیه و  بلوچزاده، فاطمه (1391). تعیین نقش اهداف پیشرفت در میانجیگری رابطه ساختار  ارزشیابی کلاسی و پیشرفت تحصیلی یک مطالعه توصیفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،13(2)، 133-123 .
کهولت، نعیمه و جوکار، بهرام.(1391). ارائه مدل علی برای شادی بر اساس ابعاد هویت با واسطه جهت گیری هدف. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 2 ،81-9.
مکیان، راضیه و کلانترکوشه، سیدمحمد (1394). ویژگی­های احساس روانسنجی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در میان دانش‌آموزان شهر تهران. فصلنامه ی اندازه­گیری تربیتی، 5(2) 120-129.
ناطق پور، محمدجواد (1389). نقش خانواده در تقویت احساس تعلق اجتماعی در فرزندان، نشریه ی رشد آموزشاجتماعی علوم، 36، 25-39.
Adel Abu, A.D, (2007).Time perspective and school membership as correlates to academic achievement among African American adolescents. Teaching and Teacher Education.
Amir-kiaei, Y. (2014). The relationship between metacognition, self-actualization, and well-being among university students: Reviving self-actualization as the purpose of education Florida international university, ProQuest Dissertation publishing.
Abolghasemi Najaf Abadi, M., Rostami, O., Sheikhi Finney, A. (2013). The Effect of jigsaw cooperative learning approach on the sense of connectedness with school among high school students in Najaf Abad, Journal of Curriculum Studies Curriculum Association of Iran, 34-35.(Persian)
Bakhshani, N, Bolhari, J. & Bayanzade, S.A. (1999). Ertegha Behdashte Ravani Jamenrgar, journal of Andishe va Raftar, 19, 53-65.
Bazrafkan, H. (2012). Spiritual Intelligence and big five personality traits. the Congress of the National Association of Clinical Psychology. (Persian)
Bostic, J. H. (2002). Constructive thinking, Mental health and physical health, an explain Torymodel of correlated construct in health psychology Ph.D. dissertation. Saint Levis University.
Bond,L., Butle, H., Thomas, L., carlin,  j., Bowes, G. & Potton, G.(2007).social and school connectedness in early secondary school as predictors of late teenage substance uses, mental health and academic outcomes. journal of adolescent health,40(4),10-18.
Brock,L., Nishida,T., chiang, S., Grim, k & Rim-kaufman, S. (2008). children’s perception of the classroom environment and academic performance. journal of school psychology,46,129-149.
Brew, C. Beatty, B. & Watt, A. (2004). Measuring students’ sense of connectedness with school.Paper presented at the Australian ssociation for Research in Education Annual Conference. Melbourne.
Creed, P., Tilbury, C., Busy N. & Crawford, M. (2011). Cross-legged relationships between career aspirations and goals in early adolescents. Journal Vocational Behavior 78, 92-99. 20.
Deci. L.,Vallerand, J., Pelletier, G, Ryan, M. (1991). Motivational and Education: the self-Determination perspective. Educational psychologist, 26(38), 325-346.
Davoodi Rad, K., (2015). Comparison between the feeling of belonging to a normal high school of girls and intelligent one, thesis, Azad University of Tonekabon. (Persian)
Dweck, C. S. (1986). motivational processes affecting  Learning. American psychologist, 41, 1040-1048.
Elliot, A. J. & McGregor, H. A. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 519-501.
Fouladchang, M.  , Abroshan,hassan. (2013). Predicting self-regulation learning strategies and subjective vitality based on achievement goal orientation among high school students. Journal of Research- training, 2, 122-123. (Persian)
Jorge Gaete, C. A. (2016). rojas-Barahona, Esterbina Olivares, Ricardo Arya. journal of Adolescence, 50, 15-28.
Hakim Zadeh, R., Dorrani, K., Abolghasemi. M., nejaty, F. (2014). Studying the relationship between a sense of connectedness with school with achievement motivation and academic performance of high school students in Isfahan. journal of Training science in Chamran University, 6(21), 151-166 (Persian)
Hassankavi, M. (2013). Studying the relationship between a senses of connectedness with school students with academic achievement of high school students in Tehran, Azad University of Garmsar. (Persian)
karcher, d. & Holcomb, J. M (2008).school attachment. New York: Mc Grow Hill.
Kareshki, H., Bahmanabadi, S., Bluchzadh, F. (2011). Determining the role of in the achievement goal mediation between classroom assessment structure and achievement of a descriptive study, Iranian Journal of Medical Education, 13 (2) 133 - 123. (Persian)
Milyavskaya, M., & Koestner, R. (2011). Psychological needs, motivation, and well-being: A test of self-determination theory across multiple domains. Personality and Individual Differences 50, 387–391
Makian, R., Kalantarkousheh, S.M. (2013). Psychometric Properties of feeling a sense of conecctednes with school and its relationship with school burnout and motivation among students in Tehran. Journal of Educational Measurement, 5(2), 120-129. (Persian)
Nateghpour, M. J (2009). the role of the family in fostering a sense of social belonging in children. Journal of Social Science Education, 36, 25-39. (Persian)
Ryan, R.M., & Fredrick. (1997). On energy, personality and health; subjective vitality dynamic reflection of well-being. journal of personality, 65,529-565.
Ryan, R.M & Deci, E.L. (2008)from ego-depletion to vitality: theory and findings concering the facilitation of energy available to the self. Social and personality journal of environmental psychology 30,159-168.
Ryan, R. M. (1997). pintrich pr.should I ask for help? Thread of motivation and attitudes in adolescent help seeking in math class. Journal of Educational psychology, 82(2); 329-341.
Sheikholeslami, R. (2015). the  prediction of students' subjective vitality by goal orientation and basic psychological needs. Journal of Psychology,  19(summer)147-174. (Persian)
Sheldon,  K. M & kasser, T.(1998).Pursuing personal goals; skills enable progress, but not all progress is beneficial. Personality and social psychology bulletin, 24, 1319-1331.
Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K.& Niemivirta, M. (2008). Achievement goal orientations and subjective well-being: A person-centred analysis. Learning and Instruction, 18, 251- 26
Vansteenkiste, M., Mouratidis, A., & Lense, W. (2010). Detaching reasons from aimes: Fair play and well- being in soccer as a function of perusing performance-approach goals for autonomous or controlling reasons. Journal of Sport & Exercise Psychology, 32, 217-242.
Wang, C. K. J., Biddle, S. J. H., & Elliot, A. J. (2007). The 2˟2 achievement goal framework in a physical education context. Psychology of Sport and Exercise, 8, 147-168.
Yahyaei, D., Jabalaeli, Z. & Mahini, F. (2012). the school role in lively education and student mental health. Procedia-social and behavioral sciences 47, 1408-1412.