شیوع شناسی لکنت زبان در دانش آموزان دوره ابتدایی و عوامل خانوادگی مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

10.22098/jsp.2018.654

چکیده

هدف این پژوهش شیوع شناسی لکنت زبان در دانش­آموزان دوره ابتدایی و عوامل خانوادگی مرتبط با آن بود. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه­یابی مقطعی و علّی-مقایسه­ای(مورد شاهدی)بود. جامعه آماری کلیه دانش­آموزان مقطع ابتدایی شهر اردبیل در سال­تحصیلی 1395-­1394 بودند که به روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و شناسایی شدند. بعد از شناسایی تعداد 30 نفر دارای لکنت و 30 نفر بدون لکنت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات با پرسشنامه­های الگوهای ارتباطی خانواده، رتبه­بندی والد- کودک، تعارضات والدین و کیفیت زندگی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات باآزمون آماری تحلیل ممیزی صورت گرفت. یافته­ها نشان داد میزان شیوع لکنت زبان 91/4 درصد (پسر 08/6درصد و دختر 16/3 درصد) می­باشد. بعلاوه جلب حمایت فرزندان، رابطه فردی باخویشاوندان و رابطه خانوادگی با همسر و دوستان در والدین کودکان بدون لکنت زبان بیشتر بود. الگوی جهت­گیری گفت و شنود در دانش­آموزان بدون لکنت زبان و الگوی جهت­گیری همنوایی در دانش­آموزان با لکنت زبان بیشتر بود. همچنین رابطه والد با فرزند و کیفیت زندگی و مولفه­های سلامت روانی و سلامت محیط در والدین دانش­آموزان بدون لکنت زبان بیشتر از گروه دیگر بود. در نتیجه می­توان بیان کرد شیوع لکنت در بین دانش­آموزان دوره ابتدایی شهر اردبیل همپا با دیگر مناطق بوده و نقش برخی از متغیرهای خانوادگی در شیوع لکنت پررنگ تر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiology of stuttering in primary school students and family factors associated with it

نویسندگان [English]

  • S Aghajani 1
  • R Ghorbani 2
1 Assistant of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 M.A of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was Epidemiology of stuttering in primary school students and family factors associated with tithe research is descriptive and causal-comparative and also a cross-sectional survey. The target population included all elementary school students in Ardabil city in the school year 1395- 1394.This study was a multi-stage cluster sampling method that based on this method after the identification, 30 individuals with stuttering and 30 individuals were selected for comparison. Data collection took place with revised questionnaire Family communication patterns, ratings of parent-child, parent conflict and the World Health Organization Quality of Life. Data analysis was performed using discriminant analysis. The results showed that 4.91 percent of the studied samples were stuttering. The prevalence of stuttering in male studentswas 6.08 percent and was 3.16 percent in female students. Components of children's protection, personal relationship with their relatives and family relationship with spouse and friends in parents of children without stuttering are more than students with stuttering. In addition, pattern-orientated dialogue was higher at students without stuttering and conformity orientation pattern was higher in students with stuttering. The relationship between the parent (mothers and fathers) with children were more in students without stuttering. In addition, quality of life and mental health components and environmental health in the parents of students without stuttering was more than parents with stuttering students. According to these results, it can be said that the prevalence of stuttering among primary school students in Ardabil city is along with other areas and the role of family variables in the prevalence of stuttering is more pronounced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stuttering
  • parent conflicts
  • family communication patterns
  • quality of life
  • parent-child relationship
انجمن روانپزشکی آمریکا. (2013). راهنمای تشخیصی وآماری اختلالات روانی.ترجمه سیدمحمدی، یحیی. (1393). نشرروان.
برائتی، محمد. (1388). عوامل مؤثر بر کاهش علائم لکنت زبان. مقاله پژوهشی. مجله توانبخشی،5(6)، 75-69.
ثنایی،باقر. (1379). مقیاس خانواده و ازدواج. چاپ اول، تهران: انتشارات بعثت.
جعفرزاده، تکتم و محمدی پور، محمد. (1394). بررسی رابطه فشارزاهای روانی،تعارضات والد–فرزندی با اختلال بی اشتهایی عصبی در دختران 17 تا 20 ساله شهر بجنورد. فصلنامه پژوهش­های تربیتی، 10(2)، 10-1.
جهانی زنگیر،حسن. (1391). بررسی رابطه سبک­های دلبستگی و الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.
رستم زاده، غزاله. (1392). بررسی میزان شیوع اختلالات گفتاری و زبانی (نارسا خوانی) دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان اهواز. طرح پژوهشی، آموزش و پرورش اهواز.
سلیمانی، اکرم؛ محمدی، هیوا؛ خزایی، حبیب اله و ارتیاحی، فرانک. (1391). شیوع اختلالات گفتاری در دانش آموزان مقطع دبستان شهر کرمانشاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود)، 15(3)، 219-213.
معصومی جهندیزی، حسین. (1380). بررسی میزان شیوع اختلالات گفتاری در کودکان دبستانی شهر زنجان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 9 (6)، 21-17.
موحدی، زینب و فخری، محمد کاظم. (1393). مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روانی والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان عادی. فصلنامه نسیم تندرستی، 2(4)، 45-27.
نجات، سحرناز. (1387). کیفیت زندگی و اندازه‌گیری آن. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران،4(2)، 56-49.
Amanda, B. Z. & Regina, Y. C. (2014). Quality of life of caregivers of children and adolescents with speech and language disorders. CoDAS, 25(2): 259-264.
Aslam, N. (2013). Stuttering Among Children Exposed to (Family) High Expressed Emotion Families. Ann Med Health Sci Res, 3(3): 469–470.
Avci, A. & Diler, R. (2000). Comorbidity of Obsessive Compulsive Symptoms with Childhood Stuttering. Eur Psychiatry, 13(4): 236.
Bakhtiar, M., Soleimani, Z. & Mahmoudi Bakhtiari, B. (2007).Comparison of nonword repetition ability of stuttering and nonstuttering 5-8 years old children: A reviw on covert repair hypothesis.Journal of Rehabilitation. 7 (4): 47-51.(Persian).
Beilby, J. M., Byrnes, M. L.& Yaruss, J. S. (2012). The impact of a stuttering disorder on western australian children and adolescents. Sig 4 perspectives on fluency and fluency disorders. 22: 51-62.
Beilby, J. (2014). Psychosocial Impact of Living with a Stuttering Disorder: Knowing Is Not Enough. Seminars in Speech and Language, 35­(2): 132-143.
Boulet, S.L., Boyle, C.A. & Schieve, L.A. (2009).Health care use and health and functional impact of developmental disabilities among US children, 1997–2005.Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 163(1): 19-26.
Charles, D. H. (2008).An Investigation of Family Relationships for People Who Stutter.
Conture, E.G. (2004). Linguistic Processes and childhood stuttering: Many‘s a slip between intention and lip, In: Ben Massen, Raymond Kent, Herman peters, Speech motor control, Oxford UniversityPress.
Craig, A., Blumgart, E. & Tran, Y. (2009).The impact of stuttering on the quality of life in adults who stutter.J Fluency Disord, 34: 61–71.
Craig, A., Blumgart, E.& Tran, Y. (2011). Resilience and stuttering: factors that protect people from the adve rsity of chronic stuttering. Journal of speech, language, and hearing research. 54: 1485-1496.
Choi, D., Conture, E. G., Walden, T. A., Lambert, W.E.& Tumanova, V. (2013). Behavioral inhibition and childhood stuttering. J fluency disord, 38(2):171–183.
Eileen, M., Savelkoul, A.L., Patricia, M.& Zebrowski, B. (2008).Coordinated interpersonal timing in the conversations ofchildren who stutter and their mothers and fathers.Journal of Fluency Disorders, 32: 1–32.
Emami Meibodi, A., Bani Jamali, S., Yazdi, S.M., Shafiee, M. & Moazeni, A. (2016).Studying the relationship between reactions to the stuttering and quality of life experienced by individuals affected by stutterin.Thought & Behavior in Clinical Psychology. 11(41): 77-87.(Persian).
Fraser, M. (1994).Self-therapy for the stutterer. Memphis:Stuttering Foundation of America.
Gabriela, M., Maria, C., Daniela, R. & Molini, M. (2013). Risk factors identification in children with speech disorders: pilot study. CoDAS, 15(4): 74-80.
Gartstein, M.A., Bridgett, D.G., Dishion, TJ. & Kaufman, NK. (2009). Depressed Mood and Maternal Report of Child Bhavior Problems: Another look at the Depression-Distortion Hypothesis. Journal of Applied Development Psychology, 30­(2): 149-160.
Gojebiglou, S., Shirabadi, A., Jani, S. & Pouresmali, A. (2015).Effectiveness of art Therapy Based on Painting Therapy to Reduce Anxiety of Children with Stuttering.Journal of Ilam University of Medical Sciences, 23(2): 53-60.(Persian).
Jokar, B. & Rahimi, M. (2008).Jowkar B, Rahimi M. Study of the effect of family communication patterns on happiness in a group of high school students in Shiraz.Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 13 (4): 376-384.(Persian).
Leinoen, JA. (2003). Parent Mental Health and Children's Adjustment: Child Psychology and Psychiatry, 44(2): 41-227.
Mahr, GC. & Torosian, T. (2000).Anxiety and Social Phobia in Stuttering.Journal Fluency Disord, 24(2): 26-119.
Ntourou, K. E. G.& Walden, T. A. (2013).Emotional reactivity and regulation in preschool-age children who stutter.J fluency disord, 38(3):260-274.
Reilly, S., Onslow, M., Packman, A., Wake, M. & Prior, M. (2010). Predicting stuttering onset by the age of 3 years: a prospective, community cohort study.Journal of Pediatrics, 123(1): 7-270.
Ritchie, L. D. & Fitzpatrick, M. A. (1994). Family communication patterns: Measuring intrapersonal perceptions ofinterpersonal relationships. Communication Research. 17(4): 523-544.
Sanaee, B. (2000). Scales of family and marriage, The first edition, Tehran: Besat Publication. (Persian).
Shelia, M., Kennison, K. & Jennifer, B. (2016). Gender Differences in Beliefs about Infant-Directed Speech: The Role of Family Dynamics. Child Development Research, 12(2): 519- 527.
Shuman, C. L. & Mallard, R. A. (2010).Negotiation patterns of families with stuttering and non-stuttering children. Section 5.Language, Speech and Discourse.265-270.
Silverman, W.H. (1980). Primary presenting problem and mental health service delivery. Journal of Community Psychology, 8(1): 125-131.
Smith, A., Goffman, L., Sassekaran, J. & Weber-Fox, C. (2015). Language and motor abilities of preschool children who stutter: evidence from behavioral and kinematic indices of nonword repetition performance. J Fluency Disord2012 [4 screens]. Available at URL:http://dx.doi.org/10.1016/j.fludis.htm.Accessed.
Ward, D. (2007). Stuttering and Cluttering: Frameworks for understanding treatment. Hove and New York City: Psychology Press.