تأثیر شایستگی‌های رهبری دانش مدارس در تعمیق یادگیری دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.22098/jsp.2018.656

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شایستگی های رهبری دانش در تعمیق یادگیری دانش آموزان است. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی(کیفی – کمی) بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه مدیران شاغل در مدارس دوره اول و دوم متوسطه شهر اردبیل سال تحصیلی 96- 1395 تشکیل می دهند. نمونه آماری از میان آنها با استفاده از کفایت نظری داده ها 70 نفر در مرحله کیفی و 178 نفردر مرحله کمی با استفاده از روش نمونه گیری مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه گروه های کانونی وپرسشنامه محقق ساخته 5 رتبه‌ای لیکرت استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری تی تست تک نمونه ای مورد بررسی قرارگرفت و چهار مولفه شایستگی های رهبری شناسایی شد که دانش یکی از این مولفه با مقدار ویژه  54/28 درکل عامل‌ها اثربخشی تاثیر گذار شناسایی و تایید شد. با این وصف، دانش از طریق زمان اضافات مجاز بعنوان مولفه  شایستگی های رهبری در یادگیری فردی دانش آموزان در مرحله ارزشیابی تشخیصی تدریس تاثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of school leadership competencies on deeper student learning

نویسندگان [English]

  • D Afrouz 1
  • Y Namvar 2
  • S Sattari 2
1 Ph.D. in Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of knowledge leadership competencies on deepening student learning. The research method was exploratory (qualitative-quantitative). The population of the study included all the managers of the first and second grade schools of Ardebil during 2016-2017. The sample was selected using theoretical qualitative data. 70 people were selected in the qualitative stage and 178 persons in the quantitative stage using Morgan sampling method. The data were collected by interviewing the focal groups and a five-point Likert questionnaire. Data were analyzed by one-sample t-test and four components of leadership competency were identified. Knowledge of one of these components, with a specific amount of 54.28 was identified and validated on effective factors. In this regard, knowledge gained through the "admissible admission time" as a component of the competencies of individual admission leadership in students in the stage of diagnostic assessment of teaching was effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge leadership competencies
  • diagnostic learning
  • evaluation
پوراسدی، محمد و انگیزی، احداله (1394). شناسایی و اولویت بندی عوامل اصلی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش درمرکز آموزش تکاور نیروی زمینی. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 45، 98-75.
پورکریمی، جواد و صداقت، مریم (1393). تبیین رابطه شایستگی با سبک رهبری تحول آفرین مدیران در سازمان های پژوهشی. تهران: انتشارات پژوهش های مدیریت منابع انسانی.
خورشیدی، عباس و اکرامی، محمود (1390). شناسایی عوامل شایستگی های مدیران. فصل نامه مدیریت انتظامی، 4 ، 39-32.
سعادت طلب، آیت (1395). تعیین ساختار شناختی دانشِ دانش آموزان سال سوم دبیرستان با استفاده از نظریه فضای دانش. مجله روان‌شناسی شناختی، ۴ (۱ و ۲)، 31-41.
شعبانی، حسن (1393). مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس). سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
کرمی، مرتضی و صالحی، مسلم (1388). توسعه مدیریت مبتنی برشایستگی (رویکردی نوین درآموزش وتوسعه مدیران). تهران: نشرآییژ.
کریمی، فریبا و نیکنامی، مصطفی. (1388). صلاحیت های حرفه ای معلمان. تهران: نشریه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 23، 22-1.
محمودی، امیرحسین. (1391). بررسی شایستگی های حرفه ای مدیران گروههای آموزشی. تهران: مدیریت و توسعه، 25، 92-69.
عبداللهی، بیژن و دادجویی توکلی، عطیه (1393). شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی های حرفه ای معلمان اثربخش. فصلنامه نوآوری های آموزش، 13(49)، 48-25.
یاسینی، علی. (1392). نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس. تهران: انتشارات رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4، 50-33.
Ahadzie, D.K., Proverbs, D.G., &Olomolaiye, P. (2008). Towards DevelopingCompetency-basedMeasures for Construction Project Managers: Should Contextual Behaviors be Distinguished from Task Behaviors? .InternationalJournal of ProjectManagement, 26, 631-645.
Abdollahi, B. & Dadjoyi Tavakoli, A (2014). Identify and validate the professional competencies of effective teachers. Quarterly Journal of Educational Innovations, 13 (49), 25-48. (Persian).
Bissett,R. L. (2009). An Assessment of the Research chefs association’s core competencies for practicing culinologists.
Hollenbeck,  G. P. & et al. (2006). Leadership Competency Models. The Leadership Quarterly, 17, 298-413.
Khorshidi, A. & Ekrami, M (2011). Identifying the competency factors of managers. Police Department quarterly, 4, 32-39 (Persian).
Karimi, F. & Niknami, M. (2010). Professional qualifications of teachers. Tehran: Journal of Science and Research in Educational Sciences, 23, 1-22. (Persian).
Mitchelmore,  S. & Rowley، J. (2010).  Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. nternatonal journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16 (2), 92-111
Pourasdie, M. & Angiasi, A (2011). Identify and prioritize the main drivers of success in implementing knowledge management at the Ground Forces Ranger Training Center. Human Resources Quarterly Naja, 45, 75-98. (Persian)
Pourkarimi, J & Sedaghat, M (2010). The Relationship between Competency and Transformational Leadership Leadership in Research Organizations. Tehran: Human Resource Management Research Publications. (Persian).
Shabani, H (2013). Educational skills (methods and teaching techniques). Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (position), Center for Human Sciences Research and Development. (Persian).
Saadattalab, A (2014). Determining the Cognitive Structure of Knowledge of Third-Year High School Students Using the Theory of Knowledge Space. Journal of Cognitive Psychology, 4 (1 & 2), 31-41. (Persian).
Yasini, A. (2011). The Role of Leadership Distribution Leadership on School Teachers Job Performance. Tehran: A New Approach to Educational Management, 4, 33-50. (Persian).
Vila, L. E., Perez, P. J., & Coll-Serrano, V. (2014). Innovation at The Workplace: Do Professional Competencies Matter?. Journal of Business Research, 67 (5), 752-757