نقش فشار اجتماعی و هوش هیجانی در پیش‌بینی رفتارهای اعتیادآور به تلفن همراه در دانش آموزان مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات واحد اهواز

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، دانشگاه آزاد واحد کرج، البرز، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صدا و سیما

10.22098/jsp.2018.660

چکیده

امروزه اعتیاد به تلفن همراه از بزرگترین معضلات جوامع بشری است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش فشار­ اجتماعی و هوش هیجانی در پیش­بینی رفتار­های اعتیادآور به تلفن همراه در دانش­آموزان بود. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه دانش­آموزان مقاطع دوم و سوم متوسطه شهرستان بابلسر که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می­دادند. 225 نفر از دانش­آموزان مقاطع دوم و سوم دبیرستان شهرستان بابلسر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه­ای انتخاب و به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­های هوش هیجانی شات، اعتیاد به تلفن همراه کوهای و مقیاس اجتناب وآشفتگی اجتماعی واتسون و فرند استفاده شد. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و نرم افزار spss -16 تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که اعتیاد به تلفن همراه با هوش هیجانی (50/0- =r ؛ (01/0>P) و فشار اجتماعی (44/0 =r ؛ (01/0>P) رابطه معنی­­داری دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه با استفاده از روش ورود همزمان نشان داد که در مجموع متغیر­های پژوهش 70 درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی اعتیاد به تلفن همراه را تبیین می­کنند (70/0 =2r ؛ (001/0>P) بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر افراد بتوانند رفتار­های هیجانی خود را تنظیم کرده و توانایی کنترل فشار­های اجتماعی را داشته باشند، اعتیاد به تلفن همراه می­تواند به نحو قابل ملاحظه­ای کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Social Pressure and Emotional Intelligent in Prediction Addicting Behaviors to Cell Phones in Students

نویسندگان [English]

  • Y Habibi 1
  • S Ghobadzadeh2 2
  • I Mohammadi 3
  • A Mehdizadeh4 4
1 M.A of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Ph.D student of Psychology and the teaching of exceptional children, Islamic Azad University, Ahvaz Branche, Ahvaz, Iran
3 Ph.D student of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch
4 M. A of Media Management, Iran Broadcasting University
چکیده [English]

Today, addiction to cell phone is one of the biggest problems of human society. The aim of this study was to investigate the role of social pressure and emotional intelligence in predicting the behavior of the students addicted to cell phone. This approach was descriptive-correlational and the population consisted of all secondary school students in Babolsar city enrolled in the academic year 2015-2016. 225 second and third grade high school students were selected in Babolsar city using multi-stage cluster sampling. To collect data, the questionnaires of emotional intelligence, addiction to cell phone, and the questionnaire to avoid social chaos were used. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and multiple regression by SPSS-16. The results showed that addiction to cell phone had a significant relationship with emotional intelligence and social pressure (P<0.05), (r=0.59). The results of multiple regression analysis using simultaneous arrival research showed that a total of 71% of the variance criterion explained the addiction to cell phone (r2=0.71, P<0.05). So, we can conclude that if people can set up their emotional behavior and the ability to control their social pressure, addiction to cell phone can be substantially reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction to cell phone
  • Emotional intelligence
  • social pressure
  • Students
خزاعی، طیبه؛ سعادت جو، علیرضا؛ درمحمدی، سمانه؛ سلیمانی، منصوره؛ طوسی نیا، مرضیه و ملاحسن زاده، فاطمه (1390). شیوع وابستگی به تلفن همراه و پرخاشگری نوجوانان شهر بیرجند در سال 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 19 (4)، 438-430.
خزاعی، طیبه، شریف­زاده، غلامرضا، جاهد سراوانی، مینا، خزاعی، طاهره و هدایتی، هایده (1392). بررسی رابطه هوش هیجانی و وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در سال 1391. فصلنامه ی مراقبت­های نوین، 10 (4)، 287-279.
خبرگزاری اتاق خبر 24 (17/10/1394). مشاغل مناسب و پر درآمد در آینده. قابل دسترس در لینک: http://otaghkhabar24.ir/news/30418
سرفراز، مهدی (1387). کمال گرایی، ترس از ارزیابی منفی، گوش به زنگی و اجتناب در نوجوانان دچار اختلال جمع هراسی و نوجوانان نرمال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز، دانشکده روان‌شناسی، 52-42.
میری، محمدرضا و اکبری بورنگ، محمد (1386). رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب دانشگاهی در دانش‌آموزان دبیرستانی استان خراسان جنوبی. مجله علمی دانشگاه علوم پژشکی بیرجند، دوره 14(1)، 23-34.
Beranuy, M., Oberst, U., Carbonell, X., & Chamarro, A. (2009). Problematic Internet and mobile phone use and clinical symptoms in college students: The role of emotional intelligence. Computers in human behavior25(5), 1182-1187.
Carbonell, X., Oberst, U., & Beranuy, M. (2013). The cell phone in the twenty-first century: A risk for addiction or a necessary tool. Principles of addiction1, 901-909.
Chou, W. P., Ko, C. H., Kaufman, E. A., Crowell, S. E., Hsiao, R. C., Wang, P. W., ... & Yen, C. F. (2015). Association of stress coping strategies with Internet addiction in college students: The moderating effect of depression.Comprehensive psychiatry62, 27-33.
Dalbudak, E., Evren, C., Aldemir, S., Taymur, I., Evren, B., & Topcu, M. (2015). The impact of sensation seeking on the relationship between attention deficit/hyperactivity symptoms and severity of Internet addiction risk. Psychiatry research, 228(1):156-61
Dhir, A., Chen, S., & Nieminen, M. (2015). Predicting adolescent Internet addiction: The roles of demographics, technology accessibility, unwillingness to communicate and sought Internet gratifications. Computers in Human Behavior51, 24-33.
Donovan, M. (2013). Mobile future in focus. ComScore Webinar, Chicago.
Goeders, N. E. (2003). The impact of stress on addiction. European Neuropsychopharmacology13(6), 435-441.
Haverlag, D. (2013). Compulsief gebruik van sociale media op de smartphone.
Huisman, A., Garretsen, H. F. L., & Van Den Eijnden, R. J. J. M. (2000). Problematisch Internetgebruik: een pilot study in Rotterdam. IVO reeks, (2), 1-25.
Kamibeppu, K., & Sugiura, H. (2005). Impact of the mobile phone on junior high-school students' friendships in the Tokyo metropolitan area. Cyberpsychology & Behavior8(2), 121-130.
Khazaei, T., Sharifizadeh, Gh., Jahed Saravani, M., Khazaee, T. & Hedayati, H. (2013). The Relationship between Emotional Intelligence and Mobile Dependence among Students of Islamic Azad University of Birjand in 2012. New Medical Quarterly, 10 (4): 279-287. (Persian).
Khazaei, T., Sa'adat Joo, A., Mohammadi, S., Soleimani, M., Tosyinia, M. & Mollaznzadeh, F (2011). The prevalence of mobile affiliation and aggression among adolescents in Birjand city in 2011. Journal of Birjand University of Medical Sciences, 19 (4), 438-430. (Persian).
Koo, H. Y. (2009). Development of a cell phone addiction scale for Korean adolescents. Journal of Korean Academy of Nursing39(6), 818-828.
Kun, B., & Demetrovics, Z. (2010). Emotional intelligence and addictions: A systematic review. Substance Use & Misuse, 45(7–8), 1131–1160.
LaRose, R., & Eastin, M. S. (2004). A social cognitive theory of Internet uses and gratifications: Toward a new model of media attendance. Journal of Broadcasting & Electronic Media48(3), 358-377.
Lee, Y. K., Chang, C. T., Lin, Y., & Cheng, Z. H. (2014). The dark side of smartphone usage: Psychological traits, compulsive behavior and technostress. Computers in Human Behavior31, 373-383.
Leung, L. (2008). Leisure boredom, sensation seeking, self-esteem, and addiction. Mediated interpersonal communication, 12, 359.
Lopez-Fernandez, O., Honrubia-Serrano, L., Freixa-Blanxart, M., & Gibson, W. (2014). Prevalence of problematic mobile phone use in British adolescents. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking17(2), 91-98.
Nielsen, P., & Fjuk, A. (2010). The reality beyond the hype: Mobile Internet is primarily an extension of PC-based Internet. The Information Society, 26(5), 375-382.
Okazaki, S., & Hirose, M. (2009). Does gender affect media choice in travel information search? On the use of mobile Internet. Tourism Management, 30(6), 794-804.
Ozturk, C., Bektas, M., Ayar, D., Oztornacı, B. O., & Yagci, D. (2015). Association of Personality Traits and Risk of Internet Addiction in Adolescents. Asian Nursing Research.
Parker, J. D., Taylor, R. N., Eastabrook, J. M., Schell, S. L., & Wood, L. M. (2008). Problem gambling in adolescence: Relationships with internet misuse, gaming abuse and emotional intelligence. Personality and Individual Differences45(2), 174-180.
Rush, S. (2011). Problematic use of smart phones in the workplace: an introductory study. BArts (Honours) thesis. Central Queensland University, RockhamptonAvailable: http://hdl. cqu. edu. au/10018/914191.
Salicetia, F. (2015). Internet Addiction Disorder (IAD). Procedia-Social and Behavioral Sciences191, 1372-1376.
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1997). Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality9(3), 185-211.
Schutte, N. S., Malouff, J. M., Bobik, C., Coston, T. D., Greeson, C., Jedlicka, C., & Wendorf, G. (2001). Emotional intelligence and interpersonal relations. The Journal of social psychology141(4), 523-536.
Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and individual differences,25(2), 167-177.
Slaski, M., & Cartwright, S. (2002). Health, performance and emotional intelligence: an exploratory study of retail managers. Stress and Health, 18(2), 63-68
Statistics, C. B. S. (2013). Mobile Internet use continues to grow. Den Haag: Statistics Netherlands Press release PB12-060
Takao, M., Takahashi, S., & Kitamura, M. (2009). Addictive personality and problematic mobile phone use. CyberPsychology & Behavior12(5), 501-507.
Wąsiński, A., & Tomczyk, Ł. (2015). Factors reducing the risk of internet addiction in young people in their home environment. Children and Youth Services Review57, 68-74.
Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety.Journal of consulting and clinical psychology33(4), 448.
Whang, L. S. M., Lee, S., & Chang, G. (2003). Internet over-users' psychological profiles: a behavior sampling analysis on internet addiction.CyberPsychology & Behavior6(2), 143-150.
Young, K. S. (1999). Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment. Innovations in clinical practice: A source book17, 19-31.
Yu, J. J., Kim, H., & Hay, I. (2013). Understanding adolescents’ problematic Internet use from a social/cognitive and addiction research framework.Computers in Human Behavior29(6), 2682-2689.