مقایسه‌ی اثربخشی یادگیری خود‌تنظیم و درمان دارویی در کاهش نشانگان اختلال کاستی توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

3 استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان

4 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

10.22098/jsp.2018.691

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه­ی اثربخشی یادگیری خودتنظیم و درمان دارویی  بر کاهش نشانگان اختلال کاستی توجه/بیش­فعالی است. روش پژوهش، شبه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری کلیه کودکان 10 تا 12 ساله که از بهار تا پایان تابستان 1395به یکی از مراکز درمانی شهر ساری مراجعه نموده و تشخیص اختلال کاستی توجه/ بیش­فعالی دریافت کرده­اند. تعداد 30 دختر و پسر از این کودکان با در نظر گرفتن ملاک­های ورود و خروج انتخاب، و به طور تصادفی به سه گروه 10 نفری تقسیم شده­اند. این افراد به تصادف در یکی از گروه­های دارودرمانی، یادگیری خودتنظیم و گروه گواه به کارگماری شده­اند. برای جمع­آوری داده­ها ازآزمون کانرز والدین به صورت پیش­آزمون و پس­آزمون و از آزمون ریون برای سنجش هوش استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از کواریانس در SPSS.21 اجرا گردید. یافته­ها نشان می­دهد مداخله یادگیری خودتنظیم به اندازه دارودرمانی(001/0P<) اثربخش است. اما بین دو روش مداخله تفاوت معنی­داری(05/0P>) وجود نداشت. بنابراین، می­توان نتیجه گرفت به کارگیری فنون و تکنیک­های یادگیری خودتنظیم به اندازه دارو درمانی(داروی میتل­فینیدیت) در کاهش علائم اختلال کاستی توجه/بیش فعالی اثر بخش است و می­توان از آن برای درمان استفاده کرد. ضمن آن­که این درمان روان­شناختی، اثرات جانبی دارودرمانی را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of the effectiveness of self-regulated learning and drug therapy on the reduction of students' ADHD symptoms

نویسندگان [English]

  • H Eshaghighorji 1
  • M.A Mohammadifar 2
  • Aminbidokhti A. A 3
  • S TalePasand 4
  • A. M Rezaei 2
1 Ph.D. student of psychology of education, Semnan University
2 Assistant Professor of Educational Psychology, Semnan University
3 Professor of Educational Management, Semnan University
4 Associate Professor of Psychology, Semnan University
چکیده [English]

The aim of this research was to compare the effectiveness of self-regulated learning and drug therapy on reducing ADHD symptoms. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest and a control group. The population included children aged 10-12 years who diagnosed as ADHD and referred to Sari’s clinics from October to November 2017. With consideration of including and excluding criteria, 30 children were selected and randomly divided into three groups: treatments allocated to groups randomly. To collect data, parents Conners’ Test in the form of pre-test and post-test and Reyvan’s intelligence test were administered. Data analysis was performed using covariance in SPSS 21. The findings showed that self-regulation learning intervention is as effective as drug therapy (P <0.001), but there wasn’t a significant difference between the two experimental groups (p>.05). Using self-regulated learning techniques could affect ADHD symptoms the same as drug therapy. Also, unlike drug therapy, self-regulated therapy does not produce side effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)
  • drug therapy
  • self-regulated learning
امامی، رویا، طالع پسند، سیاوس و رضایی، علی محمد (1393). تأثیر آموزش راهبرد یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش­آموزان با اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.
انجمن روانپزشکی آمریکا (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. ویراست پنجم، مترجم یحیی سیدمحمدی (1393)، تهران، نشر روان، 183-173.
جعفری ندوشن، علی، احمدی، نسترن، محمدی، ناصر و برفه، طیبه (1392). مقایسه وبه اثر بخشی خودنظم دهی و تمرین تمرکزی برپیشرفت تحصیلی و کاهش شدت علائم کودکان 11 تا 14 ساله مبتلا به اختلال بش فعالی کمبود توجه ناحیه 1 شهر یزد. ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و بزرگ­سال، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 117-112.
حکیمی راد، الهام، افروز، غلامعلی، به پژوه، احمد، غباری بناب، باقر و ارجمندنیا، علی اکبر (1392). اثربخشی برنامه­های آموزش بازداری پاسخ و حافظة فعال بر بهبود مهارت­های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی. فصل­نامه مطالعات روا­ن­شناختی، دانشگاه الزهراء ، 9(4)، 29-9.
حکیمی راد، الهام، افروز، غلامعلی، به پژوه، احمد، غباری بناب، باقر و ارجمندنیا، علی اکبر (1393). طراحی برنامه مداخله­ای مبتنی بر آموزش بازداری پاسخ و بررسی اثربخشی آن بر اختلال نارسایی توجه–بیش فعالی.  فصل­نامه مطالعات روان­شناختی ،دانشگاه الزهراء، 9(4)، 94-75.
دودانگی، شیرین و حبیبی، نسترن (1395). مقایسه اثربخشی داروی دولوکستین با متیل­فنیدیت در درمان اختلال بیش­فعالی کم­توجهی کودکان. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزژشکی تهران، 74(3)، 198 -190.
سادوک، بنیامین­جیمز، سادوک، ویرجینیاآلکوت و رونیز، پدرو (2015). خلاصه روان­پزشکی: علوم رفتاری/ روان­پزشکی بالینی. مترجم فرزین رضاعی. ناشر ارجمند، تهران، 443-461.
شانک، دیل اچ (2008). نظریه­های یادگیری (چشم اندازی تعلیم و تربیتی). ترجمه یوسف کریمی 1393 ، انتشارات ویرایش تهران.
شهائیان، آمنه؛ شهیم، سیما؛ بشاش، لعیا و یوسفی، فریده (1386) هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس درجه بندی کانرز برای کودکان 6 تا 11 ساله در شهر شیراز. فصل­نامه مطالعات روان­شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه الزهرا، 3 (3)، 120-97.
شهیم، سیما، یوسفی، فریده و شهائیان، آمنه (1386). هنجاریابی و ویژگی­های روان­سنجی مقیاس درجه­بندی کانرز-فرم معلم. مجله علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. 14(1و2)، 26-1.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا (1391). اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 5(3)، 13-1.
کسائیان، کوثر؛ کیامنش، علیرضا و بهرامی، هادی (1393). مقایسه ی عملکرد حافظه ی فعال و نگهداری توجه دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری. مجله­ی ناتوانی های یادگیری، 3(4)،  123-112.
کیانی، بهناز و هادیان فرد، حبیب (1395). تأثیر درمان مبتنی بر آموزش مراقبه ذهن آگاهی بر بی نظمی هیجانی در نوجوانان ADHD  غیر بالینی. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 5(1)، 138-118.
عابدی، احمد؛ پیروزیجردی، معصومه؛ یارمحمدیان، احمد (1391). اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 1(2)، 106-92.
عابدی، احمد، جمالی، سمیه، فرامرزی، سالار، آقایی، الهام و بهروز، منیر (1391). فراتحلیل جامع مداخلات رایج در مورد اختلال نقص­توجه و بیش­فعالی. روان­شناسی معاصر، 7(1)، 34-17.
ﻋﻠﻴﺰاده، حمید (1384). تبیین ﻧﻈﺮی اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ/ ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ: اﻟﮕﻮی ﺑﺎزداری رﻓﺘﺎری و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ درﺣﻴﻄﻪ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، 5(3)، ۳۸۴-۳۲۳.
مفتاق، سیدداوود، محمدی، نوراله، غنی­زاده، احمد، رحیمی، چنگیز و نجیمی، آرش. (1390). مقایسه اثربخشی روش­های مختلف درمان در اختلال نقص­توجه / بیش­فعالی کودکان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29(148)، 976-965.
موحدی، یزدان؛ علیزاده گورادل، جابر و محمودعلیلو، مجید (1392). مقایسه ی بی حوصلگی در افراد مبتلا به اختلال ریاضی، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و افراد عادی. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 3(2)، 90-73.
محمداسماعیل، الهه و علی پور، احمد (1381). بررسی مقدماتی اعتبار و روایی و تعیین نقاط برش اختلال­های پرسشنامۀ علائم مرضی کودکان (CSI-4) . فصل­نامه پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی، 2(3)، 254-239.
نریمانی، محمد؛ شاهعلی، اعظم و کیامرثی، آذر (1393). اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کم توجهی . مجله ی ناتوانی های یادگیری، 3(4)، 128-142.
نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل و تبریزچی، نرگس (1394). بررسی تاثیر توانبخشی بر بهبود توجه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 4 (2)، 134-118.
نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل(1392). اثربخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. مجله‌ی ناتوانی های یادگیری، 2(3)، 115-91. 
مرادی، علی رضا، هاشمی نصرت آبادی، تورج، فرزاد، ولی الله، کرامتی، هادی، بیرامی، منصور و کاوسیان، جواد (1387). مقایسه اثر بخشی آموزش خودتنظیمی رفتار توجهی، خودتنظیمی رفتار انگیزشی، خودتنظیمی کلامی بر عملکرد ریاضی و خود کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه / بیش فعال. فصل­نامه پژوهش سلامت روان­شناختی، 2 (1)، 5-15.
Abedi, A., Jamali, S., Faramarzi, S., Aghaie, E., & Behruz, M. (2012). A comprehensive meta-analysis of the common interventions in ADHD. Journal of contemporary Psychology, 7(1), 17-34. (Persian)
Abedi, A., Pirooz Zijerdi, M. & Yarmohammadian, A. (2012). The effectivness of training attention on mathematical performance of students with mathematics learning disability. Journal of Learning Disabilities, 2(1), 92-106. (Persian).
Alizadeh, H. (2005). Theoretical Explanation Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: Behavioral inhibition pattern and the nature of self-control. Journal of research in the field of exceptional children, 5(3), 323-384. (Persian)
Allen, R. G. (2013). A Self-Regulated Learning Approach for the Remediation of Behavioral Issues in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Philadelphia College of Osteopathic Medicine, Psychology Dissertations. P, 275. http://digitalcommons.pcom.edu/psychology_dissertations
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorder. 5th edit. Translators Avadisyans, H., Hashemyminabad, H., & Arabghahstani, D. Tehran: roshd Publishing, 2015. (Persian)
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Bandura, A. (2005). The primacy of self-regulation in health promotion. Applied Psychology: an International Review, 54, 245-254.
Barkley, R. (1990). Attention deficit/hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. New York: Guilford Press.
Barkley, R. A. (1990). A critique of current diagnostic criteria for Attention Deficit-Hyperactivity Disorder: clinical and research Implication. Journal of Development and Behavioral Pediatrics, 11, 352-373.
Barkley, R. A. (1997). ADHD and the Nature of Self- Control. New York: Guilford Press.
Barkley, R. A. (1998). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A handbook for diagnosis and treatment (2nd ed.). New York: Guilford.
Barkley, R. A. (2006). Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A handbook for diagnosis and treatment (3rd edition). New York: Guilford Press, 72 Spring St., New York, NY 10012 (800-365-7006 or info@guilford.com).
Barkley, R. A. (2014). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment. Fourth Edition, New York, NY: Guilford Press.
Behrouzmanesh, P., Keshavarzi Arshadi, F. & Sadat Moeeni, Z. (2015). The Relationship between Working Memory Related Behaviors and Self-Regulation and the Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, J. Appl. Environ. Biol. Sci., 4(12S), 111-117.
Bloomfield, V. (2010). Teaching self-management to children with ADHD: Improving academic success. A Project Submitted to the Faculty of The Evergreen State College in Partial Fulfillment of the Requirements For the degree Master in Teaching, The Evergreen State College. doi=10.1.1.428.371&rep= rep1&type=pdf
Calkins, S. D. (2007). The emergence of self-regulation: Biological and behavioral control mechanisms supporting toddler competencies. In: C. Brownell & C. Kopp (Eds.), Socioemotional development in the toddler years (pp. 261 – 284). New York: The Guilford Press.
Conners, C., Sitarenios, G., Parker, J. D., & Epstein, J.N. (1998). The revised Conners Parent Rating Scale (CPRS-R): factor structure, reliability, and criterion validity. Journal of Abnormal Child Psychology, 26, 257-268.
Denckla, M. B. (2007). Executive function: Building together the definitions of attention deficit/hyperactivity disorder and learning disabilities. In L. Meltzer (Ed.), Executive function in education (pp. 5–18). New York: Guilford Press. (2nd ed.). Oxford, England: Blackwell.
Dodangi, N., & Habibi, N. (2016). Comparison of duloxetine and methylphenidate in the treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Tehran University Medical Journal, June 2016; Vol. 74(3), 190-198. (Persian)
Emami, R., Talepasand, S., & Rezaei, A. M. (2014). Effect of Instructing Self-regulated Strategy on writing essay of Children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. Master's Thesis, University of Semnan, Faculty of Psychology and Educational Sciences. (Persian)
Faraone S., Asherson P., Banaschewski T., Biederman J., Buitelaar J., Ramos-Quiroga J.,… Franke, B. (2015) Attention-deficit/hyperactivity disorder. US National Library of Medicine National Institutes of Health, 1: 15020. doi: 10.1038/nrdp.2015.20.
Ghamari Givi, H., Narimani, M . & Mahmoodi, H. (2012). The effectiveness of cognition-promoting software on executive functions, response inhibition and working memory of childern with dyslexia and attention dificit/ hyperactivity disorders. Journal of Learning Disabilities, 1(2), 98-115. (Persian).
Gilmore, L., Cuskelly, M. & Hayes, A. (2003). Self-regulatory behaviors in children with Down syndrome and typically developing children measured using the Goodman Lock Box. Research in Developmental Disabilities, 24, 95-108. doi: 10.1016/S0891-4222(03)00012-X.
Gray, C. & Climie, EA. (2016). Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Reading Disability: A Review of the Efficacy of Medication Treatments.Educational Psychology, 7: 988. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00988.
Graziano, P., Calkins, S. D. & Keane, S. P. (2010). Toddler self-regulation skills predict risk for pediatric obesity. Journal of International Obesity, 34, 633-641.
Hakimirad, E., Afrooz, G. Behpaju, A., Ghobaribonab, B., & Arjmandnya, A. A. (2014). Effectiveness of Inhibition of response Programs and active memory on Improvement children's social skills with attention deficit / hyperactivity disorder. Psychological studies, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, 9(4), 9-29. (Persian)
Hakimirad, E., Afrooz, G. Behpaju, A., Ghobaribonab, B., & Arjmandnya, A. A. (2015). Designing interventionist program of Inhibition Programs and checking its effectiveness at syndromes attention deficit / hyperactivity disorder. Quarterly Exceptional Persons, 4(16), 75-94. (Persian)
Harvey, E. A. (2000). Parenting Similarity in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, Child and Family Behavior Therapy, 22(3), 39-54.
Herbert, A. & Esparham, A. (2017). Mind–Body Therapy for Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health, 4(5), 31. doi: 10.3390/children4050031
Jafarinodoushan, A., Ahmadi, N., Mohammadi, N., & Barfa, T. (2013).Comparison and effectiveness of self-regulation and Focus exercises On academic achievement And reduce the severity of the symptoms of children ages 11 to 14 with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder area 1 in Yazd. 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry, Tabriz University of Medical Sciences and Health Services, 112-117. (Persian) 
Kasaeian, K., Kiamanesh, A., & Bahrami, H. (2014). A comparison of active memory performance and sustained attention among students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(3), 112-118. (Persian).
Kamps, D., Conklin, C., & Wills, H. (2015). Use of Self-Management with the CW-FIT Group Contingency Program. Education and Treatment of Children38(1), 1-32
Karch, S., Thalmeier, T., Lutz, J., Cerovecki, A., Opgen-Rhein, M., Hock, B.,…Pogarell, O. (2010). Neural correlates (ERP/fMRI) of voluntary selection in adult ADHD patients. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 260(5), 427–440. doi: 10.1007/s00406-009-0089-y. Epub 2009 Nov 12.
Kiani, B. & Hadian Fard, H (2016). The Effect of Meditation Education Based on Mental Awareness on Emotional Disorders in Non-Clinical ADHD Adolescents. Journal of Learning Disabilities, 5 (1), 138-118. (Persian)
Karimi, M., Abedi, A. & Farahbakhsh, K. (2014). The Effect of Self-Regulatory Learning Strategies for the Academic Resiliency of Female High School Shahed Students in the City of Esfahan (2013-2014). International Journal of Basic Sciences and Applied Research, 3, 83-89.
Klora, M., Zeidler, J. & Greiner, W. (2016). Cost-Effectiveness of Treatment Options for ADHD: A Systematic Literature Review. Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 3(1), 1048.
Meftagh, S. D., Mohammadi, N., Ghanizadeh, A., Rahimi, C., & Najimi, A. (2011). Comparison of the Effectiveness of different Treatment Methods in Children’s Attention Deficit-Hyperactivity Disorders. Journal of Isfahan Medical School, 29(148), 965-976. (Persian)
Meftagh, S. D., Najimi, A., Mohammadi, N., Ghanizadeh,A., Rahimi, C., & Amini, M. M. (2014). The most effective intervention for Attention Deficit-Hyperactivity Disorder: Using continuous performance test. Journal Psychiatric Danubina, 26(2), 165-171.
Mhammadismaeil, A., & Alipoor, A. (2003). Preliminary Validity and Validity Study determine the cutting points of disturbances Child Symptom Inventory-4(CSI-4). Quarterly journal of research in exceptional children, 2(3), 239-254. (Persian)
Miller, M. & Hinshaw, S. P. (2010). Does childhood executive function predict adolescent functional outcomes in girls with ADHD? Journal of Abnormal Child Psychology, 38(3), 315-26.
Mitchnick, D., Clemens, C., Kagereki, J., Kumar, V., Kinshuk, & Fraser, S. (2017). Measuring the Written Language Disorder among Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Writing Analytics, 1, ISSN: 2474-7491.
Movahedi, Y., Alizadeh Goradel, J. & Mahmoud Allilo, M (2015). A comparison of boredom in people with maldical dysfunction, attention deficit disorder / hyperactivity disorder and normal people. Journal of Learning Disabilities, 3 (2), 90-73. (Persian).
Moradi, A. R., HashaminosratAbadi, T., Farzad, V. A., Karamati, H., Birami, M., & Kavoosiyan, J. (2008). Compare effectiveness Self-Regulatory training attention behavior, Self-regulation of motivational behavior, Verbal self-regulation on math performance and self, children with attention deficit / hyperactivity disorder. Quarterly journal of psychological health, 2(1), 5-14. (Persian)
Narimani, M., Shahali, A. & Kiamrasi, A (2014). The Effectiveness of Parent Management Training on Educational Motivation of Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Learning Disabilities, 3 (4), 142-128. (Persian)
Narimani, M. & Soleymani, E. (2013). The effectiveness of cognitive rehabilitation on executive functions (working memory and attention) and academic achievement in students with math learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 2(3), 91-115. (Persian).
Narimani, M., Soleymani, E., & Tabrizchi, N. (2015).The effect of cognitive rehabilitation on attention maintenance and math achievement in ADHD students. Journal of school Psychology, 4(2), 135-142. (Persian).
Najafi Marboyeh, A., & Razmjoo, S. A. (2017). The Impact of Self-Regulatory Strategies on the Essay Writing of EFL Students with and without Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Applied Research on English Language, 6(3). doi: 10.22108/ARE.2017. 103735.1097
Nigg J. T. & Barkley R. A. (2014). Attention-deficit/hyperactivity disorder, in Child Psychopathology. Mash E. J., Barkley R. A., editors. (New York, NY: Guilford Press), 75–144.
Norris. L. (2016). Self-Regulation Strategies for Students with Disruptive Behavior Disorders. for the Degree Master of Science. St. Cloud State University. http://repository.stcloudstate.edu/sped_etds
Pintrich, P.R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 385–407.
Reid, R, Hagaman, J, L & Graham, S. (2014). Using Self-Regulated Strategy Development for Written Expression with Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Learning Disabilities: A Contemporary Journal 12(1), 21-42.
Reid, R., Trout, A. L. & Schartz, M. (2005). Self-regulation of interventions for children with attention deficit/hyperactivity disorder. Exceptional Children, 71(4), 361-377.
Romal, K. (2017). Self-Regulated Strategy Development and its Influence on a Student with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Master of Science in Education. The College at Brockport: State University of New York Education and Human Development Master's Theses. 757. http://digitalcommons.brockport.edu/ehd_theses/757
Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2014). Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry 11th edit. Arjomand Publisher, Tehran, 443-461. (Persian)
Schunk, D. H. (2008). Learning theories: an educational perspective. 6th ed. Translator Karimi, U. 2014, Tehran Virayesh Publishing House. (Persian)
Schwark, B. R. (2017). Self-Regulated Strategy Development for High School Students with Emotional/Behavioral Disorders. St. Cloud State University, the Repository at St. Cloud State, Culminating Projects in Special Education, 36.http://repository.stcloudstate.edu/sped_etds/36
Shahaieyn, A., shahim, S. Bashash, L., & Yousefi, F. (2007). Standardization, Factor Analysis and Reliability Conners Parent Short Form Rating Scale for children ages 6 to 11 In the city of shiraz. Journal of Psychological Studies, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, 3(3), 97-120. (Persian)
Shahim, S., Yousefi, F. & Shahaieyn, A. (2007). Standardization and psychometric properties Conners Grading Scale-Teacher Form. Journal of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, 14(1&2), 1-26. (Persian)
Shelton, C. R., Addison, W. E. & Hartung, C. M. (2017). ADHD and SCT Symptomatology in Relation to College Students’ Use of Self-Regulated Learning Strategies. The American professional society of ADHD related disordershttps://doi.org/10.1177/1087054717691134
Shiels, K & Hawk, L.W. (2010). Self-Regulation in ADHD The Role of Error Processing. National Institutes of Health (NIH), Published in final edited form as: Clinical Psychology Review, 30(8), 951–961. doi:10.1016/j.cpr.2010.06.010.
Swanson, J. (2002). Role of executive function in ADHD. Journal of Clinical Psychiatry, 64, 114, 35-39.
Travis, F., Grosswald, S. & Stixrud, W. (2011). ADHD, brain functioning, and transcendental meditation practice. Mind Brain, The Journal of psychiatry, 2, 73-81.
Yildizli, H. & Saban, A. (2016). The effect of self-regulated learning on sixth-grade Turkish students’ mathematics achievements and motivational beliefs. Cogent Education, 3: 1212456. http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2016.1212456
Zimmerman, B.J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3–17.
Zimmerman, B.J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41(2), 64-70. doi: 10.1207/s15430421tip4102_2
Zimmerman, B.J. & & Schunk, D.H. (2004). Self-regulating intellectual processes and outcomes: Social cognitive perspective. In D.Y. Dai, & R.J. Stenberg (Eds.), Motivation, emotion, and cognition: Integrative perspectives on intellectual functioning and development (pp. 323-350). Mahwah, NJ: Erlbaum.