رابطه ویژگی‌های روان‌شناختی (شخصیت وظیفه‌شناسی) و مؤلفه‌های صلاحیت‌های حرفه‌ای با اثربخشی معلمان: رویکرد معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه کردستان

10.22098/jsp.2018.694

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی­های روان­شناختی (شخصیت وظیفه­شناسی) و پارامترهای صلاحیت­های حرفه­ای با اثر بخشی معلمان صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس دوره اول و دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مریوان (دوره اول 310 و دوره دوم 315  نفر) در سال تحصیلی 93-1394 بود، که 235 نفر از معلمان با توجه به نسبت طبقه دوره اول و دوم و زن و مرد با روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر، سه پرسش­نامه‌ی صلاحیت­های حرفه­­ا­­ی معلمان، عامل شخصیت وظیفه­شناسی نئو و پرسش­نامه محقق­ساخته اثربخشی معلمان بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که صلاحیت­های حرفه­ای به تنهایی می­تواند اثربخشی معلمان را پیش­بینی کند، ولی شخصیت وظیفه­شناسی به تنهایی نمی­تواند اثربخشی معلمان را پیش­بینی کند، اما با واسطه­گری متغیر صلاحیت حرفه­ای می­تواند اثر بخشی معلمان را پیش­بینی کند. همچنین بخش دیگر یافته­ها حاکی از آن بود که مؤلفه­­­ی شخصیت وظیفه­شناسی قدرت کمی در پیش­بینی مؤلفه­­ی اثربخشی معلمان دارد، درحالی­که مؤلفه­­ی صلاحیت­های حرفه­ای قدرت بالایی در پیش­بینی اثربخشی معلمان دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the role of conscientiousness and parameters of professional qualifications in the effectiveness of teachers’ performance: A structural equation modeling approach

نویسندگان [English]

  • J Salimi 1
  • K Mohamadian Sharif 2
1 Associate Professor in Curriculum Studies, University of Kurdistan
2 PhD Student in Higher Education Development Planning, University of Kurdistan.
چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate the relationship between conscientiousness and professional qualifications of teachers. The research was descriptive and correlational in nature. The population included all school teachers in secondary schools of the city of Marivan with 610 (N=610) in 2015-2016 academic year. 235 teachers were selected through stratified sampling. The instruments were three standard questionnaires of professional competencies of teachers, conscientiousness of NEO and effectiveness of teacher’s assessment that was a researcher-made questionnaire. The reliability of questionnaires, using Cronbach's alpha coefficient for the professional competencies of teachers was 0.94, conscientiousness of NEO was 0.82, and the effectiveness of teacher’s assessment was calculated to be 0.88. The results revealed that professional competencies can predict teachers' efficacy per se, but mere conscientiousness cannot predict teachers' efficacy, however, it can do so by the mediating role of professional competency. Also, findings confirmed that conscientiousness had little power in predicting teachers' efficacy, while professional competencies had more power in predicting teachers' efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conscientiousness
  • professional competence
  • psychological trait
  • structural equation modeling
  • teachers' efficacy
آقازاده، احمد (1390). آموزش و پرورش تطبیقی، شورای عالی انقلاب فرهنگ، سند نقشه جامع علمی کشور. تهران: سمت.
ابوحمزه، فرهاد (1390). مقایسه عملکرد فارغ التحصیلان مراکز تربیت با معلمان حق­التدریس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی تهران.
باقری، سیفعلی (1385). بررسی و مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت سوادآموزی و مراکز تربیت معلم و آموزش عالی در دوره ابتدایی شهرستان مراغه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه  علامه طباطبایی.
رابینز، استیفن؛ دی سنزد، دیوید (1381). مبانی مدیریت. ترجمه­ی سید محمد اعرابی، محمدعلی رفیعی و بهروز اسراری ارشاد. تهران،  دفتر پژوهش های فرهنگی.
شنیده، آسیه ( 1389). بررسی و مقایسه کارایی معلمان در رشته آموزش ابتدایی و مراکز تربیت معلم و معلمان حق­التدریس کلاس­های چهارم و پنجم از دیدگاه مدیران دبسان های دخترانه بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت معلم.
شولتز، دوان (1370). ­نظریه­های شخصیت. ترجمه­ی یوسف کریمی، فرهاد جمهری، سیامک نقشبندی، بهزاد گودرزی، هادی بحیرانی، محمد رضا نیکخو. تهران: ارسباران.
صافی، احمد (1388). سیمای معلم (تکریم شخصیت، صلاحیت­ها، مهارت‌ها، خاطرات و تجارب معلمان). تهران:  انجمن اولیا و مربیان.
کریمی، فریبا (1392). صلاحیت­های حرفه ای معلمان. اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان.
گراوند، منیژه؛ عباس پور، عباس (1391). مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم و حق­التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 24(8)، 120-100.
محمودی، امیرحسین (1387). شایستگی­های حرفه­ای معلم اثربخش. فصلنامه پژوهش آموزش اطلاع­رسانی مدارس کار آمد. 4(1)، 86-88.
ملکی، حسن (1384).صلاحیت­های حرفه معلمی.تهران: مدرسه.
Ahadi, B. & Narimani, M. (2010). Study of relationships between personality traits and education. Trakia Journal of Sciences, 8(3): 53-60.
Abuhmaze, F. (2011). Comparison of the performance of graduates of the training centers with the teacher's teachers. Master's Thesis, Faculty of Educational Sciences, Tehran. (Persian).
Agha Zadeh, A. (2011). Adaptive Education. Tehran: the side. Supreme Council of the Revolution of Culture, Document of the comprehensive scientific plan of the country, March (Persian).
Bagheri, S. (2006). Study and compare the effectiveness of teachers attracted from the literacy movement and teachers' education centers and higher education in the elementary period of Maragheh city. Master's thesis of Allameh College of Education. (Persian).
Caplan, B. (2003). Stigler-Becker versus Myers-Briggs: Why preference-based explanations are scientifically meaningful and empirically important. Journal of Economic Behavior and Organization, 50(4), 391-405.
Charleston. A. (2010). Summer Institute Teacher Teaching Ways to Improve Students Waiting. Washington, D.C, Jun 30.
Good Lad, J. (1992). Organization of the Curriculum: Handbook of Research on Curriculum. New York: NY Macmillan.
Gravand, M & Abbaspour, A. (2012). Comparison of the Effectiveness of Teachers Attracted from Teachers 'Teaching Centers and Students' Right from the Viewpoint of Directors of Middle Schools in Tehran. Journal of Educational Psychology, 24(8), 121-140 (Persian).
Hermman. G. (2008). A Comparison of Elementary, Middle and High school principals Teacher selection practices and perception of Teacher Effectiveness.
Huczynski, A. & Buchanan, D. (2000). Organizational behavior: an introductory text. New York: Prentice-Hall.
Huntly, H. (2008). Teachers’ Work: Beginning Teachers’ Conceptions of Competence, the Australian Educational Researcher, 35(1), 125-1
Ivancevich J M. & Matteson M .T (2010). Organizational behavior and management. 9th Ed. New York: McGraw Hill.
Karimi, F. (2013). Professional qualifications of teachers. Islamic Azad University, Kharasgan Branch of Isfahan, First Edition. (Persian).
Koster, B., Mieke, B., Fred, K. & Theo, W. (2005). Quality requirements for teacher educators. Teaching and Teacher Education, 21(2), 157–176.
Kunter, M., Seiz, J., Hoehne, V. & Baumert, J. (2014). Die Bedeutung des pädagogisch psychologischen Wissens von an gehenden Lehrkräftenfür die Unterrichtsqualität [The impact of pedagogical/psychological knowledge ofpre-service teachers on instructional quality] .Zeitschrift für Pädagogik, 60(2), 184–201.
Liakopoulou, M. (2011). The Professional Competence of Teachers: Which qualities, attitudes, skills and knowledge contribute to a teacher’s effectiveness? International Journal of Humanities and Social Science, 1(29), 66-78.
Mahmoudi, A. H. (2013). Teachers' Professional Competencies Effectiveness of the Journal of Information Science Education Research Work Years, 86-88, 4 (1), 86-88. (Persian).
McCrae, R. R., & Costa Jr., P. T. (2004). A Contemplated Revision of the NEO Five-Factor Inventory. Personality and Individual Differences, 36, 587-596.
McShane, S. L., & Von-Glinow, M. A. (2003). Organizational behavior: emerging realities for the workplace revolution. 2nd Ed. New York: McGraw-Hill.
Nijveldt, M., Beijaard, D., Brekelmans, M., Verloop, N. & Wubbels, T. (2005). Assessing the interpersonal competence of beginning teachers: The quality of the judgement process. International Journal of Educational Research, 43, 89-102.
Rikenberg, B. S. M. Ed. (2010). The relationship between student perception of Teachers and Classrooms. Teacher’s goal toward teaching, and student ratings of Teachers Effectiveness.
Rosenshine, B. V. (1985). Synthesis of Research on Explicit Teaching. Educational Leadership, 43(7), 60-69.
Safi, A. (2009). Teacher's View (Reverence of Personality, Skills, Skills, Memories, and Experiences of Teachers), Tehran, Parents & Coaches Publications. (Persian).
Schultz, D. (1991). Personality Thoughts. Yousef Karimi, Farhad Republic, Siamak Naqshbandi; Behzad Goudarzi; Hadi Bahirani; Mohammad Reza Nikkho (1991); Tehran, Arasbaran publication.(Persian).
Shenideh, A. (2010). Study and comparison of teachers 'performance in elementary education and teacher and teacher education centers. The fourth and fifth grades are from the viewpoint of the managers of girls' schools in Birjand. Master's Degree Teacher Training. (Persian).
UNESCO. (2008). ICT competency standards for teachers: Implementation guidelines version 1.0. Paris: UNESCO