همبودی اختلال کمبود ‌توجه/ بیش فعالی با اختلال بدتنظیمی خلق مخرب در دانش‌آموزان دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

3 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ساوه

10.22098/jsp.2018.695

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی همبودی اختلال کمبود ‌توجه/ بیش فعالی با اختلال بدتنظیمی خلق مخرب در کودکان دبستانی انجام شد. روش پژوهش توصیفی بود و جامعه آماری شامل کودکان دبستانی مبتلا به اختلال کمبود ‌توجه/ بیش­فعالی بود. برای دستیابی به هدف فوق،40 کودک دبستانی با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از اطمینان از تشخیص روانپزشکی اختلال کمبود ‌توجه/ بیش­فعالی، برای تشخیص موارد اختلال بدتنظیمی خلق مخرب از یک مصاحبه بالینی ساختار یافته با والدین استفاده شد. یافته‌های حاصل از این مطالعه، حاکی از همبودی 5/17 درصدی (7 کودک از 40 کودک) اختلال کمبود ‌توجه/ بیش­فعالی با اختلال بدتنظیمی خلق مخرب بود. با توجه به نتایج، لزوم توجه و تشخیص همبودی اختلال بدتنظیمی خلق مخرب جهت به­کارگیری روش های درمانی مناسب برای اختلال کمبود ‌توجه/ بیش فعالی توصیه می­گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comorbidity of attention deficit/hyperactivity disorder with disruptive mood dysregulation disorder in elementary school children

نویسندگان [English]

  • M Abbasi 1
  • S Roosta 2
  • H Ahmadi 3
1 Assistant Professor of Psychology, Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun
2 M. A student in General Psychology, Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun
3 M. A of General Psychology, Islamic Azad University, Saveh Science Research Center
چکیده [English]

The aim of this descriptive study was to examine comorbidity of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) with disruptive mood dysregulation disorder (DMDD) in elementary school children. The population included all elementary students with ADHD. To achieve the above aim, 40 elementary students were selected through purposive sampling. After certainty of psychiatric diagnosis of ADHD, a structured clinical interview of parents was used to diagnose the cases with DMDD. The results showed that seven children (17.5%) with ADHD met diagnostic criteria for DMDD. Based on this finding, for using appropriate treatment methods for ADHD, it's necessary to identify if there is a case of comorbidity of ADHD and DMDD or no.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)
  • child
  • comorbidity
  • disruptive mood dysregulation disorder (DMDD).  
 
بخشایش، علیرضا (1389). تشخیص و درمان اختلال بیش فعالی و کمبود توجه. یزد؛ انتشارات دانشگاه یزد.
زارع بهرام آبادی، مهدی و گنجی، کامران. (1393). بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش­فعالی و همبودی آن با اختلال یادگیری در دانش­آموزان دبستانی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، (4)3، 43-25.
شیرازی، الهام؛ شعبانی، امیر و علاقبندراد، جواد (1393). تحریک پذیری های شدید و دائمی در کودکان: چالش های تشخیصی و نقش .DSM. مجلهروانپزشکیوروان­شناسیبالینیایران، 20، 28-14.
شیرازی، الهام و شهریور، زهرا (1388). دشواری های تشخیص اختلال دوقطبی در کودکان: از چارچوب تشخیصی رسمی تا معیارهای تشخیصی آشفتگی شدید در تنظیم خلق. مجلهروان­پزشکیو روان­شناسی بالینیایران، 15، 146-128.
کیانی، بهناز و هادیان فرد، حبیب (1395). تأثیر درمان مبتنی بر آموزش مراقبه ذهن آگاهی بر بی نظمی هیجانی در نوجوانان ADHD  غیر بالینی. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 5(1)، 138-118.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا (1391). اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 5(3)، 13-1.
عابدی، احمد؛ پیروزیجردی، معصومه؛ یارمحمدیان، احمد (1391). اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 1(2)، 106-92.
موحدی، یزدان؛ علیزاده گورادل، جابر و محمودعلیلو، مجید (1392). مقایسه ی بی حوصلگی در افراد مبتلا به اختلال ریاضی، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و افراد عادی. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 3(2)، 90-73.
نریمانی، محمد؛ شاهعلی، اعظم و کیامرثی، آذر (1393). اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کم توجهی . مجله ی ناتوانی های یادگیری، 3(4)، 128-142.
نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل(1392). اثربخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. مجله‌ی ناتوانی های یادگیری، 2(3)، 115-91. 
یانگ، سوزان و برامهام، جسیکا. (2007). اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی در بزرگ­سالان: راهنمای درمان‌های روا­­­ن­شناختی. ترجمه: حبیب هادیان‌فرد، صغری استوار و افروز بهرامیان (1395). شیراز: دانشگاه شیراز، مرکز نشر.
Abedi, A., Pirooz Zijerdi, M. & Yarmohammadian, A. (2012). The effectivness of training attention on mathematical performance of students with mathematics learning disability. Journal of Learning Disabilities, 2(1), 92-106. (Persian).
Ambrosini, P. J., Bennett, D. S. & Elia, J. (2013). Attention deficit hyperactivity disorder characteristics: II. Clinical correlates of irritable mood. Journal of Affective Disorders, 145(1), 70–76.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
Arnsten, A. F. T. (2009). The Emerging Neurobiology of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: The Key Role of the Prefrontal Association Cortex. The Journal of Pediatrics, 154(5), I–S43.
Axelson, D., Findling, R. L., Fristad, M. A., Kowatch, R. A., Youngstrom, E. A., Horwitz, S. M. & Birmaher, B. (2012). Examining the proposed disruptive mood dysregulation disorder diagnosis in the longitudinal assessment of mania symptoms study. Journal of Clinical Psychology, 73, 1342–1350.
Bambauer, K. Z., & Connor, D. F. (2005). Characteristics of aggression in clinically referred children. CNS Spectrums, 10(9), 709–718.
Bakhshayesh, A. (2010). Diagnosis and treatment of ADHD. Yazd: Yazd press. (Persian).
Barkley, R. (2010). Deficient emotional self-regulation: A core component of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of ADHD and Related Disorders, 1, 5-37.
Blader, J. C., Pliszka, S. R., Kafantaris, V., Sauder, C., Posner, J., Foley, C. A.  Margulies D. M. (2016). Prevalence and Treatment Outcomes of Persistent Negative Mood Among Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Aggressive Behavior. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 26(2), 164-173.
Carlson, G. A., Potegal, M., Margulies, D., Gutkovich, Z., & Basile J. (2009). Rages: what are they and who has them? Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 19(3), 281–288.
Carlson, G., A., Meyer, S., E. (2006). Phenomenology and diagnosis of bipolar disorder in children, adolescents, and adults: complexities and developmental issues. Development and Psychopathology Journal, 18, 939-969.
Cherkasova, M., Sulla, E. M., Dalena, K. L., Ponde, M. P., & Hechtman, L. (2013). Developmental course of attention deficit hyperactivity disorder and its predictors.Journal of the Canadian Academy of Child and AdolescentPsychiatry, 22(1), 47.
Copeland, W. E., Shanahan, L., Egger, H., Angold, A., & Costello, E. J. (2014). Adult diagnostic and functional outcomes of DSM-5 disruptive mood dysregulation disorder.  The American Journal of Psychiatry, 171(6), 668-674.
Copeland, W. E., Angold, A., Costello, E. J., & Egger, H. (2013). Prevalence, comorbidity, and correlates of DSM-5 proposed disruptive mood dysregulation disorder. The American Journal of Psychiatry, 170, 173–179.
Copeland, W., E., Shanahan, L., Erkanli, A., Costello, E., J., & Angold, A. (2013). Indirect comorbidity in childhood and adolescence. Frontiers in Psychiatry, 4;4:144.
Deveney, C., M., Connolly, M., E., Haring, C., T., Bones, B., L., Reynolds, R., C., Kim, P. & Leibenluft, E. (2013). Neural mechanisms of frustration in chronically irritable children. The American journal of psychiatry,170(10), 1186-94.
DSM-5 Childhood and Adolescent Disorders Work Group. (2010). Justification for Temper Dysregulation Disorder with Dysphoria. Washington, DC: American Psychiatric Association.
Efron, D., Sciberras, E., Anderson, V., Hazell, P., Ukoumunne, O. C., Jongeling, B., . . . Nicholson, J. M. (2014). functional status in children with ADHD at age 6-8: a controlled community study. Journal of Pediatrics, 134(4), e992-e1000.
Excoffier, E. (2006). What is child attention deficit hyperactivity disorder? Rev Prat, 56, 371- 378.
Freeman, A. J., Youngstrom, E. A., Youngstrom, J. K., & Findling, R. L. (2016). Disruptive Mood Dysregulation Disorder in a Community Mental Health Clinic: Prevalence, Comorbidity and Correlates.  Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 26(2), 123-130.
Frick, P., & Viding, E. (2009). Antisocial behavior from a developmental psychopathology perspective. Development and Psychopathology, 21, 1111-1131.
Froehlich, T. E., Anixt, J. S., Loe, I. M., Chirdkiatgumchai, V., Kuan, L., &Gilman, R. C. (2011). Update on environmental risk factors for attention-deficit/hyperactivity disorder. Current psychiatry reports, 13(5), 333-344.
Furman, L. M. (2008). (ADHD): Does New Research Support. Journal of Child Neurology, 23, 775–784.
Ghamari Givi, H., Narimani, M . & Mahmoodi, H. (2012). The effectiveness of cognition-promoting software on executive functions, response inhibition and working memory of childern with dyslexia and attention dificit/ hyperactivity disorders. Journal of Learning Disabilities, 1(2), 98-115. (Persian).
Gaub, M., & Carlson, C. L. (1997). Gender differences in ADHD: a meta-analysis and critical review. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36, 1036-1045.
Gillberg, C., Gillberg, I. C., Rasmussen, P., Kadesjo, B., Soderstrom, H., Rastam, M. & Niklasson L. (2003). Co-existing disorders in ADHD-implications for diagnosis and intervention. European Child & Adolescent Psychiatry, 13(1), 80–92.
Harpin, V. (2005). The effect of ADHD on the life of an individual, their family, and community from preschool to adult life. Archives of Disease in Childhood, 90(Suppl 1), 2–7.
Joseph, J. (2000). Not in Their Genes: A Critical View of the Genetics of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Developmental Review, 20(4), 539-567.
Kiani, B. & Hadian Fard, H (2016). The Effect of Meditation Education Based on Mental Awareness on Emotional Disorders in Non-Clinical ADHD Adolescents. Journal of Learning Disabilities, 5 (1), 138-118. (Persian)
Leibenluft E. (2011). Severe mood dysregulation, irritability, and the diagnostic boundaries of bipolar disorder in youths. The American journal of psychiatry, 168, 129-142.
Margulies, D. M., Weintraub, S., Basile, J., Grover, P. J., & Carlson, G. A. (2012). Will disruptive mood dysregulation disorder reduce false diagnosis of bipolar disorder in children? Bipolar Disorders, 14, 488–496.
Mayes, S. D., Waxmonsky, J. D., Calhoun, S. L., & Bixler, E. O. (2016). Disruptive Mood Dysregulation Disorder Symptoms and Association with Oppositional Defiant and Other Disorders in a General Population Child Sample.  Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology,26(2), 101-106.
Mayes, S. D., Mathiowetz, C., Kokotovich, C., Waxmonsky, J., Baweja, R., Calhoun S. L. &  Bixler, E., O. (2015). Stability of Disruptive Mood Dysregulation Disorder Symptoms (Irritable-Angry Mood and Temper Outbursts) Throughout Childhood and Adolescence in a General Population Sample.Journal of Abnormal Child Psychology, 43(8), 1543-1549.
Mulraney, M., Schilpzand, E. J., Hazell, P., Nicholson, J. M., Anderson, V., Efron, D. & Sciberras, E. (2015). Comorbidity and correlates of disruptive mood dysregulation disorder in 6-8-year-old children with ADHD.  European Child & Adolescent Psychiatry, 25(3), 321-330.
Movahedi, Y., Alizadeh Goradel, J. & Mahmoud Allilo, M (2015). A comparison of boredom in people with maldical dysfunction, attention deficit disorder / hyperactivity disorder and normal people. Journal of Learning Disabilities, 3 (2), 90-73. (Persian).
Narimani, M., Shahali, A. & Kiamrasi, A (2014). The Effectiveness of Parent Management Training on Educational Motivation of Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Learning Disabilities, 3 (4), 142-128. (Persian)
Narimani, M. & Soleymani, E. (2013). The effectiveness of cognitive rehabilitation on executive functions (working memory and attention) and academic achievement in students with math learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 2(3), 91-115. (Persian).
Polanczyk, G., de Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J., & Rohde, L. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. The American Journal of Psychiatry, 164(6), 942–948.
Shaw, P., Stringaris, A., Nigg, J. & Leibenluft, E. (2014). Emotional dysregulation and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.  The American Journal of Psychiatry, 171(3), 276–293.
Shirazi, E., Shabani, A. & Alaghband-Rad, J. (2014). Severe and Nonepisodic Irritabilities in Children: Diagnostic Debates and DSM Role. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 20(1), 14-28. (Persian).
Shirazi, E. & Shahrivar, Z. (2009). Diagnostic debates of childhood bipolar disorder: From the formal diagnostic criteria to the severe mood dysregulation. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 15(2), 128-146. (Persian).
Uran, P., & Kılıç, B. G. (2015). Family Functioning, Comorbidities, and Behavioral Profiles of Children With ADHD and Disruptive Mood Dysregulation Disorder. Jounal of Attention Disorders, Advance online publication.
Zare Bahram Abadi, M. & Ganji, K. (2014). Evaluation of prevalence of attention deficit / hyperactivity disorder and its association with learning disabilities in primary school students. Journal of Learning Disabilities, (4) 3, 43-25. (Persian).
Zeman, J., Cassano, M., Perry-Parrish, C., & Stegall, S. (2006). Emotion regulation in children and adolescents. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 27, 155–168.