نقش افسردگی، اضطراب و استرس دانش‌آموزان پسر در پیش‌بینی نگرش مثبت و منفی آن‌ها به بزهکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2018.696

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش افسردگی، اضطراب و استرس در پیش­بینی نگرش مثبت و منفی دانش­آموزان پسر به بزهکاری انجام شد. روش این مطالعه توصیفی- همبستگی بود و جامعه­ی آماری آن شامل کلیه دانش­آموزان نوجوان پسر 15- 18 سال ساکن شهر همدان بودند. از بین این افراد نمونه­ای به حجم 100 نفر با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند و با پرسش­نامه­های ­سنجش نگرش به بزهکاری و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس21) (DASS به جمع­آوری داده­ها اقدام شد. داده­های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که نمره کل آشفتگی روان­شناختی با نگرش مثبت دانش­آموزان به بزهکاری رابطه مثبت معنادار دارد، ولی با نگرش منفی آن­ها به بزهکاری رابطه­ای ندارد. همچنین از بین زیرمتغیرهای آشفتگی روان­شناختی، اضطراب با نگرش مثبت(24/0=r) و منفی(22/0-=r) به بزهکاری رابطه داشته، ولی افسردگی فقط با نگرش مثبت به بزهکاری رابطه­ای مثبت داشت(21/0=r). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین مؤلفه­های آشفتگی روان­شناختی، اضطراب 28 درصد واریانس نگرش منفی به بزهکاری را به طور منفی تبیین می­کند(28/0-= ß). بنابراین خانواده­ها، متخصصین بهداشت روانی و مشاوران آموزش و پرورش می­توانند با شناسایی دانش­آموزان در معرض خطر و مدیریت افسردگی و اضطراب آن­ها موجبات پیشگیری از بزهکاری دانش­آموزان را فراهم کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of depression, anxiety and stress in predicting positive and negative attitudes toward delinquency in male students

نویسندگان [English]

  • A Atadokht 1
  • N Gharagozloo 2
1 Associate Professor of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Master of Science in Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil,Iran
چکیده [English]

This research investigates the role of depression, anxiety, and stress in predicting students' positive and negative attitudes toward delinquency. In this descriptive-correlational research, the population included all the students aging 15-18 years old in Hamedan, Iran. From the population, 100 students were selected through cluster sampling and to collect the data, they were asked to fill in attitude toward delinquency and depression and anxiety and stress scales (DASS-21). The data were analyzed by Pearson’s correlation coefficient and linear multiple regression. The results indicated that the whole point of mental derangement had positive relationship with positive attitude toward delinquency but had no relationship with negative attitude toward delinquency. Also, from the subset of mental derangement, anxiety had a relationship with positive and negative attitude toward delinquency. But depression had a relationship only with positive attitude toward delinquency. The results of the regression analysis also indicated that anxiety explained 28 percent of negative attitude toward delinquency variance, so according to what we mentioned before, parents, mental health specialists and counselors can identify students at risk and manage their depression and anxiety and prevent them from delinquency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • attitude toward delinquency
  • depression
  • stress
  • Students
آشوری، محمد و عظیم زاده، شادی. (1392). جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری جوانان. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 43 (1)، 213-195.
اکبری، بهمن و عموپور، مسعود.(1389). رابطه افسردگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش­آموزان دوره متوسطه شهرستان رشت. فصل­نامه روان­شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، 1(2)، 20-7.
برماس، حامد.(1382). بررسی رابطه افسردگی با نگرش دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر تهران به سوء مصرف مواد مخدر. فصل­نامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد مخدر، 1(2)، 49-19.
بگیان کوله مرز، محمد جواد؛ نریمانی، محمد؛ سلطانی، ساناز و مهرابی، علیرضا.(1393). مقایسه نارسایی هیجانی و کنترل عواطف در سوء مصرف­کنندگان مواد و افراد سالم. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 8(29)، 147-131.
تکلوی، سمیه و فرشی، آمنه. (1396). مقایسه سطوح خودانتقادی، استرس ادراک شده، عاطفه مثبت و منفی در مادران دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری. مجله­ی ناتوانی های یادگیری، 7(2)، 7-26.
پورسید موسایی، فاطمه، موسوی، ولی الله و کافی، موسی.(1391). مقایسه و رابطه بین استرس با ولع مصرف در وابستگان به مواد افیونی و صنعتی. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 6(24)، 26-9.
جلایی­پور، حمیدرضا و حسینی نثار، مجید.(1387). عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان در رشت. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (ویژه نامه­ی پژوهش­های اجتماعی)، 102-78.
خاکباز، حمید؛ کرمی، حوریه؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ مالمیر، مرتضی و فرهادی، محمد حسن.(1392). بررسی رابطه افسردگی، اضطراب و استرس با ابراز پرخاشگری در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر. ویژه نامه مطالعات اعتیاد، 14(5)، 20-15.
خطیبیان، مرجان و شاکریان، عطا.(1393). اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 19(7)، 99-91.
رنجبر نوشری، فرزانه؛ علیلو، مجید محمود؛ اسدی مجره، سامره؛ قدرتی، یلدا و نجار مبارکی، مهسا.(1392). مقایسه راهبردهای مقابله با استرس، کمال­گرایی و خودکارآمدی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد و افراد بهنجار. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 7(25)، 56-39.
سعادت، سجاد و خدایاری سقاواز، هانیه.(1391). بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله­ای و گرایش به بزهکاری. دانشگاه بابلسر، همایش ملی پیشگیری از جرائم و آسیب­های اجتماعی، 908-895.
سلم­آبادی، مجتبی؛ سلیمی بجستانی، حسین؛ خیامی آبیز، حمزه و جوان، رضا.(1394). سهم ابعاد فرسودگی تحصیلی، تاب آوری و استرس ادراک شده در پیش­بینی گرایش به اعنیاد دانش­آموزان. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 9(33)، 39-21.
صبحی قراملکی، ناصر؛ پرزور، پرویز؛ آقاجانی، سیف الله و نریمانی، محمد(1394). اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان بر کاهش نشانه‌های استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان. مجله ی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، ۳ (۱)، ۵-۱۳.
عطاری، بهناز؛ شفیع آبادی، عبدالله و سلیمی، حسین.(1390). اثربخشی آموزش هنر نقاشی بر کاهش میزان اضطراب دانش­آموزان پسر ابتدایی. فصل­نامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2(8)، 64-48.
کردی، معصومه؛ محمدی ریزی، سهیلا؛ شاکری، محمدتقی؛ مدرس غروی، مرتضی و صالحی فدردی، جواد.(1393). بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانش­آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سلامت. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 13(5)، 67-56.
کریمیان، حسین.(1387). نگاهی به بزهکاری نوجوانان و جوانان. نشریه معرفت، 17(126)، 156-141.
محمدی­فر، محمدعلی؛ کافی انارکی، ملیکا و نجفی، محمود.(1393). نقش فراشناخت و هیجانات منفی در پیش­بینی رفتار سوء مصرف مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 8(29)، 76-65.
نریمانی، محمد؛ حسن­زاده، شهناز و ابوالقاسمی، عباس.(1391). اثربخشی آموزش ایمن­سازی روانی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانش­آموزان دختر مقطع پیش­دانشگاهی. مجله ی روان­شناسی مدرسه، 1(3)، 117-101.
نریمانی، محمد؛ پورعبدل، سعید و بشرپور، سجاد (1395). اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش/ تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص. مجله­ی ناتوانی های یادگیری، 6(1)، 121-140.
واحدیان، محمد؛ محمدزاده، پروین؛ رستمی، خلیل.(1387). بررسی ارتباط بین موسیقی و میزان اضطراب در دانش­آموزان دبیرستان­های تلاش شهرستان بجنورد. پژوهشنامه تربیتی، داشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 1(17)، 172-157.
Akbari, B & Amoupour, M. (2010). The Relation Depression with Attitude Drug abuse in high school Students the Rasht – city. Quarterly Journal of Educational Psychology, 1(2):7-20. (Persian).
Ashouri, M & Azimzadeh, Sh. (2013). Position of personality profile in the process of prevention of stabilization of criminality in juveniles. Law Quarterly, 1(1): 195-213. (Persian).
Attari, B., Shafi abadi, A & Salimi, H. (2011). The effectiveness of teaching painting in reducing anxiety in elementary school boys. Journal of Counseling and Psychotherapy culture, 2(8): 48-64. (Persian).
Attari, Y., Shahany-yeylag, M., Kochaki, A & Bshlydeh, K. (2004). Effects ofanadaptation training programin social Mhad thay-Ajtayjuvenile offen dersin thecity dome. Journal of Educational Psychology, 3 (12): 25-46.
 Bagyan Kouleh Marz, M.J., Narimani, M., Soltani, S & Mehrabi, A. (2014). The Comparison of Alexithymia and Emotions Control among Substance Abusers and Healthy People.Research on Addiction, Issue 29:131-147.  (Persian).
Bermas, H. (2004). The Relationship between Depression and Tehran High School Students’ Approach towards Drug Abuse. Research on Addiction, 1(2): 19-49.  (Persian).
Jalaei poor, H & hosseni nesar, M. (2009).The Effects of Social Factors on Rasht Juvenile delinquency. 78-102.  (Persian).
Katzelnick DJ، Kobak KA، DeLeire T، Henk HJ، Greist JH، Davidson JR، Schneier FR، Stein MB، Helstad CP. (2001). Generalized social Anexiety disorder in managed care. American Journal of psychiatry, 1(12):1999-2007.
Karimian, H. (2008). Look at juvenile delinquency and youth.17 (126): 141-156.  (Persian).
Khakbaz, H., Karami, H., Shafi'e-Abadi, A., Malmir, M & Farhadi, M.H. (2014). The Relationship between Depression, Anxiety, Stress and Aggression in Patients with Drug Dependence. RJ, 14(5):15-20. (Persian).
Khatibian, M & Shakerian, A. (2015). The effectiveness of cognitive behavioral group therapy on decreasing depression, anxiety and stress in breast cancer women admitted to Ahwaz Medical Sciences Hospitals. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 19(7), 91-99. (Persian).
Kordi, M., Mohamadirizi, S., Shakeri, M. T., ModarresGharavi, M & Salehi Fadardi, J. (2014). The Relationship between Depression, Anxiety, Stress and Health Behaviors in High School Girl Students in Mashhad in Year 2011-2012, 5: 56-67. (Persion).
Lalayants, M & Prince, J.D. (2014). Delinquency, depression, and substance use disorder among child welfare-involved adolescent females, child Abuse & neglect. 38: 797-807.
llyas Mirza, Rachel Jenkins. (2004). Risk factor, prevalence &treatment of anxiety &depressive disorder in Pakistan: systematic review, BMJ, (3 April), doi: 10.1136, bmj.328.7443.794
Manasse, M.L & Ganem, N.M. (2009). Victimization as a cause of delienquency: the role of depression and gender. Jurnual of criminal justice, 37: 371-378.
Mohammadyfar, M.A., Kafi Anaraki, M & Najafi, M.(2014). The Role of Metacognition and Negative Emotions on Prediction of Abuse Behaviors. Research on Addiction, 8(29):65-76. (Persian). 
Narimani, M., Pourabdol, S., Basharpour, S. (2016). The effectiveness of acceptance/ commitment training to decrease social anxiety in students with specific learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 6(1), 121-140. (Persian).
Narimani, M., Hasanzadeh, SH & Abolghasemi, A.(2012). The effectiveness of stress inoculation training in decreasing stress, anxiety and depression of pre-university girl students. Journal of Psychology, 1(3): 101-117. (Persian).
Polimeni, A. M., Moore, S. M., & Gruenert, S. (2010). MMPI-2 profiles of clients with substance dependencies accessing a therapeutic community treatment facility. Electronic Journal of Applied Psychology, 6(1): 1-9.
Poor seyed M, F., Mousavi, V & Kafi, M.(2013). Comparing and the Relationship between Stress and Craving Usage in Addicted to Opium and Industrial Substances. Research on Addiction, 24: 9-26. (Persian).
Ranjbar, N.F., Alilo, M., Asadi, M.M., Ghodraty, Y & Najar M, M. (2013). Comparison of Coping Strategies, Perfectionism and Self-Efficacy in Individuals with Substance Use Disorder and Normal Individuals, Research on Addiction, 7(25): 39-56. (Persian).
Reynolds, A.D & Crea, T.M. (2015). Peer influense processes for youth delinquency and depression. Journal of adolescence, 43:83-85.
Sobhi-Gharamaleki, N., Porzoor, P., Aghajani, S. & Narimani, M. (2015). Effectiveness of Emotion Regulation Training on Reduction of Anxiety, Stress and Depression Symptoms among University Students. Iran J Health Educ Health Promot, 3 (1), 5-13. (Persian).
Saadat, S & khodayari saghavaz, H. (2012). The relationship between collation strategies and trends in crime. National Conference on the Prevention of Crime and social damage, Babolsar University pp: 895- 908. (Persian).  
Salmabadi, M., Salimi Bajestani, H., Khayami Abiz, H & javan, R. (2015). The Role of Academic Burnout, Resilience, and Perceived Stress in Predicting Students' Addiction Potential, Research on Addiction, 33:21-39. (Persian).
Taklavi, S. & Farshi, A. (2018). Comparing the levels of self-criticism, perceived stress, and positive and negative effects in mothers of student with and without learning disorders. Journal of Learning Disabilities, 7(2), 7-26. (Persian).
You, s & Lim, S.A. (2015). Development pathways from abusive parenting to delinquency: the mediating role of depression and aggression, child Abuse & neglect, 46:152-162.
Vahediyan, M., Mohamad zade, P & Rostami, Kh. (2008). The relationship between music and anxiety among Talash high school students city Bojnoord. Journal of Education, Bojnoord Islamic Azad University, 17:157-172. (Persian).
Varcaralis E. (2000). Psychiatric nursing clinical guide, assessment tools diagnosis. philadelphia: WB. Sunders co.