بررسی ویژگی‌های پیشرفت تحصیلی، تبار خانوادگی - اجتماعی و سلامت روان در نوجوانان بزهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه ازاد زاهدان

2 استاد ممتاز روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22098/jsp.2018.701

چکیده

بزهکاری نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که افکار عمومی را شدیداً به خود مشغول داشته است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی وضعیت ویژگی­های پیشرفت تحصیلی، تبار خانوادگی- اجتماعی و سلامت روان نوجوانان بزهکار انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را تمامی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت استان سیستان و بلوچستان در سال 97-1396 تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 86 نفر از نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت استان به عنوان نمونه انتخاب شدند و ضمن مشخص کردن سطح تحصیلات کنونی و نمره معدل آنان، پرسش­نامه ویژگی­های تبار خانوادگی محقق ساخته، و پرسش­نامه سلامت روان SCL-90-R در مورد آنان اجرا و تکمیل گردید. یافته‌ها نشان داد، نوجوانان بزهکار از نظر ویژگی­های تبار خانوادگی، فرزند سوم خانواده بوده و دارای ساختار خانوادگی گسترده، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی پائین در والدین و تعداد اعضای خانواده زیاد بودند. در زمینه پیشرفت تحصیلی، نوجوانان بزهکار اکثریت بی­سواد و تعداد اندکی تحصیلاتشان تا ابتدایی و متوسطه بود. بیش­ترین فراوانی علت ترک تحصیل این نوجوانان این بوده که کمک خرج خانواده بودند و نگرش آنان به اجتماع بد بوده است. این افراد در زمینه سلامت روان نیازمند توجه و مداخله بالینی هستند، همچنین آنان در مقیاس سوءظن، افسردگی و ترس نیاز به مداخله بالینی داشتند. با شناسایی علمی این ویژگی­­ها، مشخص می­شود که برنامه­ریزی­های مناسب جهت  پیشگیری از بزهکاری و بازپروری نوجوانان بزهکار در زمینه تدوین برنامه­های آموزشی و هدایت شغلی و تحصیلی آنان از موارد قابل‌توجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the characteristics of academic achievement, family-social pedigree and mental health in delinquent teenagers

نویسندگان [English]

  • FATEHEH KARBALAI 1
  • GH.A Afrooz 2
  • M Raghibi 3
1 UNIVERSITY OF AZAD
2 Excellent Professor of Psychology and Exceptional Children Education, University of Tehran
3 Associate Professor of Psychology, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

Juvenile delinquency is one of the most complicated social issues that has entangled public opinion. The present study was conducted to investigate the characteristics of academic achievement, family-social pedigree and mental health in delinquent teenagers in Sistan and Baluchestan Province. The research method was descriptive-survey. The population included all the delinquent teenagers at the rehabilitation center of Sistan and Baluchestan during 2015-2016. From among them, using availability sampling, 86 delinquent teenagers were selected. In addition to identifying their current level of education and their grade point average, a researcher-made questionnaire on their family traits and the SCL-90-R mental health questionnaire were employed. The findings showed that delinquent teenagers were the third child of the family in terms of family descent and had a large family structure, social status, economic background, parents with low education and a large number of family members. In the area of academic achievement, the majority of juvenile offenders were illiterate and few of them held primary or secondary education. The most frequent reason for the status of these teenagers was that they were helping the family and their attitude toward the community was bad. These teenagers needed attention and clinical intervention in mental health, and they also needed clinical intervention at the scale of suspicion, depression, and fear. With the scientific identification of these characteristics, it is clear that appropriate programs for preventing the delinquency of juvenile delinquents in the formulation of educational programs and their career and academic guidance are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement
  • family-social pedigree
  • delinquent teenagers
  • mental health  
رضایی، سعید؛ خزاری، سیدکمال، حجازی، الهه و افروز، غلامعلی.(1386). بررسی تحلیل تأثیر ابعاد اجتماعی، خانوادگی ، ویژگیهای شخصی ،شناختی در بوجود آمدن بزهکاری. روان شناسی کاربردی، 1(3)، 14-7.
ساعتچی، محمود. (1393). روان­شناسی در کار، سازمان و مدیریت، چاپ دهم، تهران: نشر ویرایش.
شمس‌الدینی، لطیفه؛ منصوری، زهرا و باقری، مسعود. (1395). رابطه ی تاب‌آوری و پیشرفت تحصیلی با نگرش به بزهکاری. همایش بین المللی کودک و نوجوان.
علیوردی نیا، اکبر و ستاره، سیمین (1392). بررسی نقش خانواده، مدرسه، و گروه همسالان در بزهکاری دانش­آموزان. جامعه پژوهی فرهنگی. 4(4)، 103-79.
فتحی اقدم، قربان؛ سنگگ، پیمان (1389). بررسی رابطه اختلالات یادگیری با بزهکاری در نوجوانان در بزهکاران مستقر در کانون اصلاح تربیت تهران. فصلنامه علوم رفتاری. 2(3)، 153-139.
قریشی، سید ابوالفضل؛ کلهر، لیلا؛ مظلوم زاده، سعیده؛ حسین طهرانی، محمدرضا و اسکندری، فاطمه. (1396). بررسی ارتباط اختلالات روان­شناختی و عوامل اجتماعی-اقتصادی با بزهکاری نوجوانان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(418)، 83-77.
کریمی، فاطمه؛ نیکوی کوپس، الیاس؛ نیک خواه فشکچه، زهرا و بابائی خوبده، مریم. (1395). رابطه باورهای غیرمنطقی، منبع مهارگری با نگرش به بزهکاری در دانش­آموزان دبیرستانی. پژوهش نامه حقوق کیفری، 7(2)، 243-223.
کشفی، سعید و اصالنو، علی. (1390). پیشگیری انتظامی از بزهکاری اطفال و نوجوانان. نشریه پلیس زن. 15(5)، 128-112.
مختاری، بهرام. (1391). علت یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان. اصلاح و تربیت. 126؛ 19-15.
مشکاتی، محمد؛ موسی زاده، حسن و کریمی راد، صنمبر. (1396). مقایسه ی تحلیلی ظرفیت هوش کلی، کلامی، عملکردی، خرده مقیاس  های آن و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 19(78)، 152-147.
هاشمی، سیده زهرا. (1388). ضرورت لحاظ اختلالات روانی در پیشگیری از بزهکاری اطفال. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
Aliverdinia, A., & Setareh, S. (2014). The Roles of Family, School, and Peer Group in Students Delinquency; a Study. Quarterly Journal of Cultural Sociology, 4(4): 79-103. (Persian)
Buckner, K. J. (2009). Dimensions of Adolescen Maltreatment and Self-Reported Delinquency: The Mediating Roles of Attachment to Parents and Attachment to School’, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Case Western Reserve University.
Carswell, K., Maughan, B., Davis, H., Davenport, F., & Goddard, N. (2004). The psychosocial needs of young offenders and adolescents from an inner city area. Journal Adolesc, 27(4): 415-428.
Ebru Albayrak, O.  A. &   Ozcan, E.  (2015).  The  Effects  of  Irrational Beliefs  on Academic  Motivation  and  Academic  Self-Efficacy  of Candidate Teachers  of  Computerand  Instructional  Technologies  Education Department". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 1287 – 1292.
Elicia, L., Mitchell, A. N. & Johnston, B. (2016). Manikin Simulation in Mental Health Nursing Education: An Integrative Review. Clinical Simulation in Nursing, 12(11), 484-495.
Fathi Aghdam, GH. & Sangak, P. (2010). Investigating the relationship between learning disabilities and delinquency in adolescents in criminals based in Tehran's Rehabilitation Center. Journal of Behavioral Sciences, 2(3): 139-153. (Persian)
Ghoreishi, S. A, Kalhor, L., Mazloomzadeh, S., Hosseintehrani, M., & Eskandari, F. (2018). The Relationship of Psychological Disorders and Socioeconomic Factors with Juvenile Delinquency. Jornal of Isfahan Medical School, 35(418): 77-83. (Persian)
Gilbert, M. (2004). Achieving access to the general curriculum for students with mental retardation: A curriculum decision-making model. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities. 36(4), 327-342.
Hashemi, SZ. (2009).The Need for Mental Disorders in the Prevention of Juvenile Delinquency. Master's Thesis, Faculty of Judicial Sciences and Administrative Services. (Persian)
Karimi, F., Nikoy, E., Nikkhah, L., Asode, Z., & Babaei, M. (2016). The Relationship Between Irrational Beliefs, Controlling Source, and Attitude to Delinquency Among High School Students. Journal of Criminal Law. 7(2): 223-243. (Persin)
Keshfi, S., & Razalno, A. (2011). Law enforcement against delinquency of children and adolescents. Women's Police. 15(5): 112-128.
Maniadaki, K. & Kakouros, E. (2011). Attention  problems  and  learning  disabilities  in  young offenders  in  detention  in  Greece. Psychology, 2(1): 53-9.
Mash E, Wolfe D. (2012).  Abnormal child psychology: Cengage Learning: 164-81.
Mokhtari, B. (2012). The Causes of Juvenile Delinquency. Correction and Upbringing, (120): 15-19. (Persian)
Moshkani, M., Mousazadeh, H., & Karimi-Rad, S. (2017). Comparison of the analytical capacity of general, verbal, performance intelligence and its subscales and academic achievement between criminal and non-criminal juveniles. Journal of Fundamentals of Mental Health. 19(78): 147-152. (Persian)
Mrug, S. &  McCay, R.  (2013). Parental  and  peer  disapproval  of  alcohol  use and  its  relationship  to  adolescent  drinking:  age,  gender,  and  racial differences. Psychology of Addictive Behaviors, 27(3): 604-614.
Rezae, S., Kharazi, S. K., Hejazi, E., & Afroz, Gh. (2007) Investigating the analysis of the effect of social dimensions, family, personal and cognitive characteristics in the creation of delinquency. Journal of Applied Psychology, 1(3): 7-14. (Persian)
Saatchi, M. (2014). Psychology in Work, Organization and Management, Tenth Edition, Tehran: Publishing Edition. (Persian)
Sadock, B. J. Kaplan, H. Sadock, V. A. (2015). Synopsis of Psychiatry: Behavioral Science Clinical Psychiatry. Philadelphia: Lippincott, William and Wilkins, Virginia.
Seth, M and Asudani, V (2013), Parenting styles and their impact on educational performance of children at high Scholl level: review of literature. Indian Streams Research Journal, 3, 1- 6.
Shamseldini, L., Mansouri, Z. & Bagheri, M. (2016). Relation between Resilience and Academic Achievement and Attitudes to Delinquency. International Children and Youth Conference. (Persian)
Sharma, M. & Joshi, H. L. (2015). Role of Family Environment and Parenting Style in Adjustment among Male Adolescents. International Journal of CurrentResearch and Academic, 3, 252-263.
Shelley-Tremblay J, O'Brien N, Langhinrichsen-Rohling J. (2007). Reading disability in adjudicated youth: prevalence rates current models, traditional and innovative treatments. Aggress Viol Behav, 12(3), 376-92
Sukhodolsky, D. G. Kassinove, H. Gorman, B. S. (2004). Cognitive-Behavioral Therapy for Anger in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. Aggressionand Violent Behavior, 9, 247-269.