ارتباط بین خود پندارۀ بدنی با نحوۀ گذران اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت های بدنی دانش‌آموزان تیزهوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2018.703

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط خودپندارۀ بدنی با گذران اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت­های بدنی در دانش­آموزان تیز هوش متوسطه قزوین بود. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعۀ این تحقیق تمامی دانش­آموزان تیز هوش دختر و پسر سه پایۀ تحصیلی دورۀ متوسطه به تعداد 760 نفر در سال تحصیلی 93-94 بوده که از بین آن ها 256 نفر (128 دختر و 128 پسر) براساس جدول مورگان و به شکل تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از دو پرسش­نامۀ اوقات فراغت روان بخش و پرسش­نامۀ خود پندارۀ بدنی مارش استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان داد که دانش­آموزان تیز هوش مشارکت بسیار کمی ( حدود22 درصد) در فعالیت­های ورزشی اوقات فراغت دارند. تماشای تلویزیون و استفاده از کامپیوتر بیش­ترین استفاده را در اوقات فراغت داشت. این نتایج همچنین موید ارتباط معنادار (p کم­تر از 05/0)بین عوامل لیاقت ورزشی، عزت نفس و خودپندارۀ کلی با تمامی مؤلفه­های گذران اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت­های بدنی است.ارتباط معنادار(p کم­تر از 05/0) بین عوامل چربی، ظاهر، انعطاف، سلامتی و هماهنگی با  برخی از مؤلفه­های گذران اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت­های بدنی ملاحظه گردید. لذا جهت گیری به سمت برنامه­های ورزشی در اوقات فراغت می­تواند به خودپنداره بدنی مثبت دانش­آموزان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the relationship between physical self-conception and leisure time activities of gifted students with an emphasis on physical activity

نویسندگان [English]

  • F Nobakht 1
  • A Hemmati Afif 2
  • N Ashrafi 3
1 Assistant Professor, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor, Imam Khomeini International University
3 Ph.D. student of Sports Physiology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between physical self-conception and leisure time activities with an emphasis on physical activity of gifted students of Qazvin, Iran. The research method is descriptive with correlation analysis. The population included 760 gifted male and female students in secondary school in 2014-2015 academic year. The sample contained 256 participants (128 females and 128 males) who were randomly selected according to Morgan’s table. Ravanbakhsh leisure questionnaire and the short version of March questionnaire were employed. To analyze the data, descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were used. The results showed that gifted students had very little participation (about 22 percent) in sports leisure activities. Watching TV and using the computer were their most frequent leisure activities. The results also confirmed a significant correlation (p<.05) between sports merit factors, self-esteem and general self-concept with all components of the physical activity based on leisure time. A significant relationship (p<.05) between lipid parameters, appearance, flexibility, peace and harmony with some elements of spending leisure time with an emphasis on physical activity was observed. The orientation towards leisure time programs can help students to develop positive physical self-conception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical self-concept
  • gifted students
  • leisure time
افتخاری، فرشته؛ رجبی، حمید و شفیع زاده، محسن ­(1386). اثر شرکت در کلاس های ورزشی فصل تابستان بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی،ترکیب بدنی و خود پنداره ی دختران نوجوان. نشریه علوم حرکتی و ورزشی، 5(9)، 15-28.
بقاییان، معصومه؛ بهرام، عباس و خلجی، حسن(1392). اثر جنسیت و سطح فعالیت بدنی بر خودپنداره بدنی دانش­آموزان دوره راهنمایی تحصیلی. فصل­نامه نوآوری های آموزشی، 12(47)، 82-94.
جوادیان صراف، نصراله و امامی کشفی، تکتم(1387). اثر روش های تمرینی ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی،10(39)،221-230.
رحمانی، احمدپور؛ رنجبر، محمد و بخشی نیا، طیبه (1385).بررسی و مقایسه ی نحوه ی گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های زنجان با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 5(3)، 209-216.
روان بخش، فرشته­(1389). مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانش­آموزان پذیرفته شده کنکور با رتبه بالا و پذیرفته نشده مدارس استان یزد با تأکید بر فعالیت جسمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
عبدالملکی، زهرا؛ بهرام، عباس؛ صدق پور، صالح و عبدالملکی، فاطمه (1389)، مدل معادلات ساختاری بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و خود پنداره بدنی دختران نوجوان:­با میانجی گری فعالیت بدنی و شاخص توده بدن. نشریه رفتار حرکتی و روان­شناسی ورزشی، 7(28)، 13-30.
قره، محمد علی؛ عادل، قهرمان؛ صفاری، مرجان و صفری، حامد(1391). بررسی مؤلفه های خودتوصیفی بدنی مربیان نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی کشور. پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، 1(1)، 21-28.
کریمیان، جهانگیر؛ آقاحسینی، تقی­؛ عروف زاد، شهرام و موسوی نافچی، سید مرتضی(1391)­. نحوه گذران اوقات فراغت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأکید بر نقش ورزش و تفریحات سالم . مجله تحقیقات نظام سلامت، 8(7)، 1356-1364.
معرفت، داریوش و فرید فتحی، اکبر (1390). بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و رابطه آن با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه مراغه با تأکید بر فعالیت بدنی . ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران،آذرماه 1390، تهران.
لطفی، مریم؛ محمدی، جعفر؛ سهرابی، مهدی و باقرزاده، فضل اله(1392).مقایسة خودپندارة بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکار. مجله دانش و پژوهش در روا نشناسی کاربردی. 54، 44-52.
Abdolmaleki, Z, .Bahram, A, .Sedghpour, S, .Abdolmaleki, F (2010). Structural equation modeling between socioeconomic status and self-concept of adolescent girls: By mediating physical activity and body mass index. Journal of Behavioral and Sports Psychology, 7(28), 13-30. (Persian)
Athenstaedt, U., Mikula, G. & Bredt, C. (2009). Gender role self-concept and leisure activities of adolescents. Sex Roles, 60, 399–409.
Baghayeyan, M, .Bahram, A, .Khalaji, H (2013). Effect of Gender and Physical Activity Level on Physical Self-Concept of Secondary School Students. Quarterly Journal of Educational Innovation, 12(47), 82-94. (Persian)
Eftekhari, F, .Rajabi, H. & Shafizadeh, M (2007). The effect of participation in summer sports classes on some physical and motor fitness factors, body composition and adolescent girl's self-concept. Journal of Sport Sciences, 5(9), 15-28. (Persian)
Ghareh, M. A., Adel, G. H., .Safari, M., Safari, H (2012). The study of the components of body self-description of the elite coaches of aerobics and physical fitness in the country. Applied Research in Management and Life Sciences in Sports, 1, 21-28. (Persian)
Javadian Sarraf, N. & Emami Kashfi, T. (2008). The Effect of Aerobic and Yoga Practices on Physical Self-Descriptive Components of Female Students. Journal of Basic Principles of Mental Health, 10(39), 221-230. (Persian)
Karimian, J, .Aghaassani, T, .Orofzadeh, Sh. Mousavi Nafchi, S M (1391). How to spend leisure time of faculty members of Isfahan University of Medical Sciences with emphasis on the role of healthy sports and recreation. Journal of Health Research.8 (7), 1356-1364. (Persian)
Lotfi, M, .Mohammadi, J, .Sohrabi, M, .Bagherzadeh, F (2013). Physical self-concept of athletic and non-athlete blind girls. Journal of Applied Knowledge and Research, 44, 52-54. (Persian)
Marefat, D, .Farid Fathi, A, .Motahari, M (2011). Study of how to spend leisure time and its relationship with academic burnout of students of Maragheh University with an emphasis on physical activity. The 6th National Conference on Physical Education and Sport Sciences Students of Iran, December 2011, Tehran. (Persian)
Rahmani, A, .Pour Ranjbar, M, .Bakhshinia, T (2006). Review and comparison of the leisure time of female students of Zanjan universities emphasizing the role of physical education and sport. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 5 (3), 209-216. (Persian)
 Ravanbakhsh, F (2010). Comparison of the leisure time of students admitted to university and non-admitted to university in Yazd schools with emphasis on physical activity. Master's Thesis, Islamic Azad University, Tehran Branch. (Persian)