اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای (TDCS) بر بهبود کارکردهای شناختی و حل مسأله در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

10.22098/jsp.2019.745

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه­ای (TDCS) بر بهبود کارکردهای شناختی و حل مسأله دانش­آموزان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش­آموزان پسر مقطع دبیرستان در سال تحصیلی 96-1397 تشکیل دادند (1029=N). از این افراد، 30 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. تحریک الکتریکی مستقیم مغز (TDCS) در 10 جلسه برای گروه آزمایش انجام شد. درحالی­که آزمودنی­های گروه کنترل چنین مداخله­ای دریافت نکردند. جهت گردآوری اطلاعات از آزمون شناختی مونترال و آزمون برج لندن استفاده شد. برای آزمون فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره و یک متغیره استفاده گردید. نتایج نشـان داد که تحریک الکتریکی مسـتقیم مغز(TDCS) موجب افزایش میانگین نمرات عناصر کارکردهای شناختی و عملکرد حل مسأله دانش­آموزان شده است (01/0>P). با استفاده از رویکرد درمانی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه­ای می­توان حل مسأله و کارکرد شناختی دانش­آموزان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Transcendental Direct Electric Stimulation (TDCS) on improving cognitive functions and problem solving skills of students

نویسندگان [English]

  • S Aghajani 1
  • null null 2
  • J Alizadeh Goradel 3
1 Assistant Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 Ph.D. Student of Clinical Psychology, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of transcendental direct electric stimulation (TDCS) on improving cognitive functions and student problem solving. Its design includes pretest-posttest with a control group. The population of the study consisted of all male high school students in the academic year 2017-2018 (N=1029). 30 of them were selected by multistage cluster sampling. They were randomly divided into two groups of experimental (n=15) and control (n=15). TDCS was performed in 10 sessions for the experimental group and the control group did not receive any intervention. To collect the data, Montreal cognitive test and London Tower test were used. To test the research hypothesis, multivariate covariance analysis and one variable test were used. The results showed that TDCS increased the mean scores of cognitive functions and problem solving skills (p<.01). An over-speech direct electrical stimulation therapy can improve the students' cognitive functioning and problem solving skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendental Direct Electric Stimulation (TDCS)
  • cognitive functions
  • problem solving
  • Students
ارجمندنیا، علی­اکبر؛ اسبقی، مونا؛ افروز، غلامعلی و رحمانیان، مهدیه. (1395).     تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر افزایش حافظه‌ی فعال کودکان مبتلا به اختلال ریاضی. مجله­­ی ناتوانی یادگیری، 6(1)،7-25.
ارکان، امین و یاریاری، فریدون. (1393). تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر حافظه ی کاری در افراد سالم. فصل­نامه روا­­ن­شناسی شناختی، 2(2)، 1-8.           
امساکی، گلیتا؛ مولوی، حسین؛ چیت‌ساز، احمد؛ موحد ابطحی، مهسا و عسگری، کریم. (1390). معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29 (158)، 1391- 1400.
توکلی­زاده، جهان­شیر؛ ابراهیمی قوام آبادی، صغری؛ فرخی­نور، علی و گلزاری، محمود. (1390).  بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش­آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد. اصول بهداشت روانی، 13(3)، 250-259.
دانش، عصمت؛ سلیمی نیا، نرگس؛ فلاحتی، حوا؛ سابقی، لیلا و شمشیری، مینا. (1393). اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار. فصل­نامه روان­شناسی کاربردی، 8 (2)، 23-40.
دلاور، علی. (1386). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
روح­الامینی، شکوفه؛ سلیمانی، مهران و واقف، لادن. (1397). اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای مغز (tDCS) بر توجه-انتخابی و انعطاف‌پذیری‌شناختی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص خواندن. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 8(1)،23-41.
زارع، حسین؛ عباسپور، پرستو و یوسفی، فایق. (1394). نقش آموزش مهارت حل مسأله و بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور. فصل­نامه علمی پژوهشی شناخت، ۲ (۱)، ۸۱-۹۳.

عبداللهی، محمدحسین؛ حسن­آبادی، حمیدرضا و سمیعی سنجانی، منا. (1394). تأثیر تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر کارکردهای مغزی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی. دانشگاه خوارزمی تهران.

سرگلزایی، مرتضی؛ جناآبادی، حسین و عرب، علی. (1397). اثر بخشی شیوه‌های آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی). مجله ناتوانی­های یادگیری، 7(4)، 42-67.
فیضی، لیلی؛ فداکار، ریحانه؛ چهرزاد، مینومیترا؛ کاظم­نژاد لیلی، احسان (1395). مهارت­های حل مسأله دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن. پرستاری و مامایی جامع نگر، 25 (81)، 86-95.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا. (1391). اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکرد‌های اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش فعالی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 1(2)، 98-115.
مرادی کلارده، سارا؛ یاریاری، فریدون و عبداللهی، محمدحسین. (1395). اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه­ای قشر پیش پیشانی پشتی- جانبی بر ولع سیگار و استرس. پژوهش در سلامت روان­شناختی، 10 (3)، 1-8.
 
Abdollahi, M.H., Hasan Abadi, H.R., Samii Sanjani, M. (2015). The effect of stimulating the brain from the skull, using direct electric current (TDCS) on brain functions. Master's Thesis. Kharazmi University, Faculty of Psychology. (Persian).
Alatawi, A., Alhussien, A., Almusned, T., Alohali, M., Alghamdi, F., Habib, S., Bashir, S. (2017). Effect of transcranial direct current stimulation on cognitive function in tobacco smokers: a preliminary study. Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation. 10(2), 533.
Andrews, S.C., Hoy, K.E., Enticott, P. G., Daskalakis, Z.J., & Fitzgerald, P.B. (2011). Improving working memory: the effect of combining cognitive activity and anodal transcranial direct current stimulation to the left dorsolateral prefrontal cortex. Brain Stimulation. 4(2), 84-89.
Arjmandnia, A. A., Asbaghi, M., Afrooz, G., & Rahmanian, M. (2016). The effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on improving working memory performance in children with mathematical disorder.Journal of Learning Disabilities, 6(1),7-25. (Persian)
Arkan, A., & Yaryari, F. (2014). Effect of transcranial direct current stimulation (TDCS) on working memory in healthy people. Journal of Cognitive        Psychology, 2(2), 1-8. (Persian)
Athilingam, P. (2007). Validation of an instrument to measure cognitive in patients with heart failure. University of Rochester: School of Nursing.
Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology. 63, 1-29.
Barbey, A.K., Koenigs, M., & Grafman, J. (2013). Dorsolateral prefrontal contributions to human working Memory. Cortex, 9, 195-220.
 Berk, L. (2007). Development through the Lifespan, 4th ed. New York: Taylor and Francis.
Berryhill, M. E., & Jones, K.T. (2012). TDCS selectively improves working memory in older adults with more education. Neuroscience Letters. 521(2), 148-151.
Boggio, P.S., Ferrucci, R., & Rigonatti, S.P. (2006). Effects of transcranial direct current stimulation on working memory in patients with Parkinson's disease. Journal of the Neurological Sciences. 249(1), 31-38.
Brunoni, A., Ferrucci, R., Bortolomasi, M., Vergari, M., Tadini, L., Boggio, P., & et al. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) in unipolar vs. bipolar depressive disorder. Progress in Neuro Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 65(1), 63-101.
Clark, V.P., Coffman, B.A., Trumbo, M.C., & Gasparovic, C. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) produces localized and specific alterations in neurochemistry: a (1) H magnetic resonance spectroscopy study. Neuroscience Letters. 500(1), 67-71.
Danesh, E., Saliminia, N., Falahati, H., Sabeghi, L., & Shamshiri, M (2014). Effectiveness of group problem solving skill training on adaptive behavior of  maladaptive teenage girls. Journal of Applied Psychology. 8(2), 23-40. (Persian)
Delavar, A. (2007). Research Methods in Psychology and Educational Sciences,                 Tehran: Virayesh Edition. (Persian)
Emsaki, G., Molavi, H., Chitsaz, A., Movahed Abtahi, M., & Asgari, K. (2011). Psychometric properties of the montreal cognitive assessment (MoCA) in parkinson's disease patients in Isfahan. Journal of Isfahan Medical School, 29(158),1391-1400. (Persian)
 Esmaeilinasab, M., Malekmohamadi, D., Ghiasvand, Z., & Bahrami, S. (2011). Effectiveness of life skills training on increasing self-esteem of high school students. Procedia-Social  and  Behavioral Sciences, 30,1043-1047.
Feizi, L., Fadakar, R., Chehrzad, M.M., & Kazemnejad-Leili, E. (2015). Problem solving skills and their related factors in nursing students. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 25(81), 86-95. (Persian)
Floel, A. (2014). TDCS-enhanced motor and cognitive function in neurological   diseases. NeuroImage. 85(3), 934-947.
Ghamari Givi, H., Narimani, M., & Mahmoodi, H. (2012). The effectiveness of cognition-promoting software on executive functions, response inhibition and working memory of childern with dyslexia and attention dificit/hyperactivity.    Journal of Learning Disabilities, 1(2), 98-115. (Persian)
Gonzalez, P.,  Fong, K. N. K., & Brown, T. (2018). The effects of transcranial       direct current stimulation on the cognitive functions in older adults with Mild cognitive impairment: A Pilot Study. Behavioral Neurology.
Javadi, A.H. & Cheng, P. (2013). Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Enhances Reconsolidation of Long-Term Memory. Brain Stimulation, 6, 668-674.
Jo, J.M., Kim, Y.H., Ko, M.H., Ohn, S.H., Joen, B., Lee, K.H. (2009). Enhancing the working memory of stroke patients using TDCS. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 88(5), 404-409.
Kang, E.K., Baek, M.J., Kim, S., & Paik, N.J. (2009). Non-invasive cortical stimulation improves post-stroke attention decline. Restorative Neurology and Neuroscience. 27(6), 645-50.
Keeser, D., Padberg, F., Reisinger, E., Pogarell, O., Kirsch, V., Palm, U., et al.          (2013). Prefrontal direct current stimulation modulates resting EEG and event-related potentials in healthy subjects: a standardized low resolution tomography (SLORETA) study. Neuroimage. 55 (2), 644-657.
Lezak, M.D. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford: Oxford University Press.
Lovstad, M. (2012). Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex. Sunnaas Rehabilitation Hospital Department of Research, 11-59.
Marshall, L., Matthias, M., Hartwig, R., & Siebner. J.B. (2005). Bifrontal transcranial direct current stimulation slows reaction time in a working memory task. BMC Neuroscience, 6, 23.
Mayer, R. E. (1992). Thinking, problem solving, cognition. WH Freeman/Times Books/Henry Holt & Company.
Moradi Kelardeh, S., Yaryari, F., Abdollahi, M.H. (2016). Effectiveness of transcranial direct current stimulation on dorsolateral prefrontal cortex in cigarette craving and Stress. Journal of Research in Psychological Health. 10 (3), 30-37. (Persian).
Nasreddine, Z.S., Phillips, N.A., Bedirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I; et al. (2005). The montreal cognitive assessment, MOCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society. 53(4), 695-699.
Nitsche, M.A.,Fricke, K., Henschke, U., Schlitterlau, A., Liebetanz, D., Lang, N., et al. (2003). Pharmacological modulation of cortical excitability shifts induced by transcranial direct current stimulation in humans. The Journal of Physiology. 553(1), 293-301.
Oliveira, J.F., Tamires, A., Zan, A.T., Valiengo, L., Lotufo, P., Bense, I.M., & et al. (2013). Acute working memory improvement after TDCS in antidepressant-free patients with major depressive disorder. Neuroscience Letters, 537, 60– 64.

Robertson, S.I. (2001). Problem solving. Hove: Psychology Press. Sadok & Sadok, B (2007). Summary of psychiatry. Farzin translations Foster (2008). Tehran:                 Arjmand. (Persian)

Rooholamini, SH., Soleymani, M., & Vaghef, L. (2018). Effectiveness of transcranial direct current stimulation (TDCS) on executive functions (selective attention and flexibility) in students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 8(1),23-41. (Persian)
Sargolzae, M., Janaabadi, H., & Arab, A. (2018). Effectiveness of problem-solving metacognitive training and excitement regulation on emotional processing, impulsivity and sensuality of students with specific learning disorder (malfunctioning in mathematics). Journal of Learning Disabilities, 7(4),42-67. (Persian)
Seidman, L.J., Biederman, J., Monuteaux, M.C., Doyle, A., & Faraone, S.V. (2006). Learning disabilities and executive dysfunction in boys with attention deficit/ hyperactivity disorder. Neuropsychology, 15(4), 544-556.
Stern, Y. (2003). The concept of cognitive reserve: A catalyst for research. Journal of  Clinical and Experimental Neuropsychology, 25(5), 589-593.
Su, C.Y., Lin, YH., Wu, Y.Y., Chen, C.C. (2008). The role of cognition and adaptive behavior in employment of people with mental retardation. Research in Developmental Disabilities. 29(1), 83-95.
Tavakolizadeh, J., Ebrahimi Qavam, S., Farrokhi, N.A., & Golzari, M. (2011). A study on the efficacy of teaching self-regulated learning strategies on mental health in boys studying in second grade of junior-high school in Mashhad. Journal of Fundamentals of Mental Health, 13(3), 250-259. (Persian)
Weydant, L., Willis, W.G. (1994). Execative function in schoilaged: potential efficacy of task in discriminative chinical groups. Developmental Psychology, 10, 27-38.
Yuan, H.B., Williams, B.A., Fang, J.B., & Pang, D. (2012). Withdrawn: The relationship between self-directed learning readiness and problem solving in Chinese baccalaureate nursing students. Nurse Education Today, 32(4), 427-431.
Zare, H., Abaspour, P., & Yousefi, F. (2015). The role of problem-solving skill training and cognitive restructuring on cogitive emotion regulation strategies, and family functioning in infertile women. Shenakht. Journal of Psychology and Psychiatry, 2 (1), 81-93. (Persian)
Zelazo, P.D., Müller, U., Frye, D., Marcovitch, S., Argitis, G., Boseovski, J., Chiang, J.K., Hongwanishkul, D., Schuster, B.V., Sutherland, A. (2003). The development of executive function in early childhood. Monographs of the Society for Researchin Child Development, 68(3), 137.
 
 
 
 
ارجمندنیا، علی­اکبر؛ اسبقی، مونا؛ افروز، غلامعلی و رحمانیان، مهدیه. (1395).     تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر افزایش حافظه‌ی فعال کودکان مبتلا به اختلال ریاضی. مجله­­ی ناتوانی یادگیری، 6(1)،7-25.
ارکان، امین و یاریاری، فریدون. (1393). تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر حافظه ی کاری در افراد سالم. فصل­نامه روا­­ن­شناسی شناختی، 2(2)، 1-8.           
امساکی، گلیتا؛ مولوی، حسین؛ چیت‌ساز، احمد؛ موحد ابطحی، مهسا و عسگری، کریم. (1390). معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29 (158)، 1391- 1400.
توکلی­زاده، جهان­شیر؛ ابراهیمی قوام آبادی، صغری؛ فرخی­نور، علی و گلزاری، محمود. (1390).  بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش­آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد. اصول بهداشت روانی، 13(3)، 250-259.
دانش، عصمت؛ سلیمی نیا، نرگس؛ فلاحتی، حوا؛ سابقی، لیلا و شمشیری، مینا. (1393). اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار. فصل­نامه روان­شناسی کاربردی، 8 (2)، 23-40.
دلاور، علی. (1386). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
روح­الامینی، شکوفه؛ سلیمانی، مهران و واقف، لادن. (1397). اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای مغز (tDCS) بر توجه-انتخابی و انعطاف‌پذیری‌شناختی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص خواندن. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 8(1)،23-41.
زارع، حسین؛ عباسپور، پرستو و یوسفی، فایق. (1394). نقش آموزش مهارت حل مسأله و بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور. فصل­نامه علمی پژوهشی شناخت، ۲ (۱)، ۸۱-۹۳.

عبداللهی، محمدحسین؛ حسن­آبادی، حمیدرضا و سمیعی سنجانی، منا. (1394). تأثیر تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر کارکردهای مغزی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی. دانشگاه خوارزمی تهران.

سرگلزایی، مرتضی؛ جناآبادی، حسین و عرب، علی. (1397). اثر بخشی شیوه‌های آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی). مجله ناتوانی­های یادگیری، 7(4)، 42-67.
فیضی، لیلی؛ فداکار، ریحانه؛ چهرزاد، مینومیترا؛ کاظم­نژاد لیلی، احسان (1395). مهارت­های حل مسأله دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن. پرستاری و مامایی جامع نگر، 25 (81)، 86-95.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا. (1391). اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکرد‌های اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش فعالی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 1(2)، 98-115.
مرادی کلارده، سارا؛ یاریاری، فریدون و عبداللهی، محمدحسین. (1395). اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه­ای قشر پیش پیشانی پشتی- جانبی بر ولع سیگار و استرس. پژوهش در سلامت روان­شناختی، 10 (3)، 1-8.
 
Abdollahi, M.H., Hasan Abadi, H.R., Samii Sanjani, M. (2015). The effect of stimulating the brain from the skull, using direct electric current (TDCS) on brain functions. Master's Thesis. Kharazmi University, Faculty of Psychology. (Persian).
Alatawi, A., Alhussien, A., Almusned, T., Alohali, M., Alghamdi, F., Habib, S., Bashir, S. (2017). Effect of transcranial direct current stimulation on cognitive function in tobacco smokers: a preliminary study. Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation. 10(2), 533.
Andrews, S.C., Hoy, K.E., Enticott, P. G., Daskalakis, Z.J., & Fitzgerald, P.B. (2011). Improving working memory: the effect of combining cognitive activity and anodal transcranial direct current stimulation to the left dorsolateral prefrontal cortex. Brain Stimulation. 4(2), 84-89.
Arjmandnia, A. A., Asbaghi, M., Afrooz, G., & Rahmanian, M. (2016). The effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on improving working memory performance in children with mathematical disorder.Journal of Learning Disabilities, 6(1),7-25. (Persian)
Arkan, A., & Yaryari, F. (2014). Effect of transcranial direct current stimulation (TDCS) on working memory in healthy people. Journal of Cognitive        Psychology, 2(2), 1-8. (Persian)
Athilingam, P. (2007). Validation of an instrument to measure cognitive in patients with heart failure. University of Rochester: School of Nursing.
Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology. 63, 1-29.
Barbey, A.K., Koenigs, M., & Grafman, J. (2013). Dorsolateral prefrontal contributions to human working Memory. Cortex, 9, 195-220.
 Berk, L. (2007). Development through the Lifespan, 4th ed. New York: Taylor and Francis.
Berryhill, M. E., & Jones, K.T. (2012). TDCS selectively improves working memory in older adults with more education. Neuroscience Letters. 521(2), 148-151.
Boggio, P.S., Ferrucci, R., & Rigonatti, S.P. (2006). Effects of transcranial direct current stimulation on working memory in patients with Parkinson's disease. Journal of the Neurological Sciences. 249(1), 31-38.
Brunoni, A., Ferrucci, R., Bortolomasi, M., Vergari, M., Tadini, L., Boggio, P., & et al. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) in unipolar vs. bipolar depressive disorder. Progress in Neuro Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 65(1), 63-101.
Clark, V.P., Coffman, B.A., Trumbo, M.C., & Gasparovic, C. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) produces localized and specific alterations in neurochemistry: a (1) H magnetic resonance spectroscopy study. Neuroscience Letters. 500(1), 67-71.
Danesh, E., Saliminia, N., Falahati, H., Sabeghi, L., & Shamshiri, M (2014). Effectiveness of group problem solving skill training on adaptive behavior of  maladaptive teenage girls. Journal of Applied Psychology. 8(2), 23-40. (Persian)
Delavar, A. (2007). Research Methods in Psychology and Educational Sciences,                 Tehran: Virayesh Edition. (Persian)
Emsaki, G., Molavi, H., Chitsaz, A., Movahed Abtahi, M., & Asgari, K. (2011). Psychometric properties of the montreal cognitive assessment (MoCA) in parkinson's disease patients in Isfahan. Journal of Isfahan Medical School, 29(158),1391-1400. (Persian)
 Esmaeilinasab, M., Malekmohamadi, D., Ghiasvand, Z., & Bahrami, S. (2011). Effectiveness of life skills training on increasing self-esteem of high school students. Procedia-Social  and  Behavioral Sciences, 30,1043-1047.
Feizi, L., Fadakar, R., Chehrzad, M.M., & Kazemnejad-Leili, E. (2015). Problem solving skills and their related factors in nursing students. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 25(81), 86-95. (Persian)
Floel, A. (2014). TDCS-enhanced motor and cognitive function in neurological   diseases. NeuroImage. 85(3), 934-947.
Ghamari Givi, H., Narimani, M., & Mahmoodi, H. (2012). The effectiveness of cognition-promoting software on executive functions, response inhibition and working memory of childern with dyslexia and attention dificit/hyperactivity.    Journal of Learning Disabilities, 1(2), 98-115. (Persian)
Gonzalez, P.,  Fong, K. N. K., & Brown, T. (2018). The effects of transcranial       direct current stimulation on the cognitive functions in older adults with Mild cognitive impairment: A Pilot Study. Behavioral Neurology.
Javadi, A.H. & Cheng, P. (2013). Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Enhances Reconsolidation of Long-Term Memory. Brain Stimulation, 6, 668-674.
Jo, J.M., Kim, Y.H., Ko, M.H., Ohn, S.H., Joen, B., Lee, K.H. (2009). Enhancing the working memory of stroke patients using TDCS. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 88(5), 404-409.
Kang, E.K., Baek, M.J., Kim, S., & Paik, N.J. (2009). Non-invasive cortical stimulation improves post-stroke attention decline. Restorative Neurology and Neuroscience. 27(6), 645-50.
Keeser, D., Padberg, F., Reisinger, E., Pogarell, O., Kirsch, V., Palm, U., et al.          (2013). Prefrontal direct current stimulation modulates resting EEG and event-related potentials in healthy subjects: a standardized low resolution tomography (SLORETA) study. Neuroimage. 55 (2), 644-657.
Lezak, M.D. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford: Oxford University Press.
Lovstad, M. (2012). Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex. Sunnaas Rehabilitation Hospital Department of Research, 11-59.
Marshall, L., Matthias, M., Hartwig, R., & Siebner. J.B. (2005). Bifrontal transcranial direct current stimulation slows reaction time in a working memory task. BMC Neuroscience, 6, 23.
Mayer, R. E. (1992). Thinking, problem solving, cognition. WH Freeman/Times Books/Henry Holt & Company.
Moradi Kelardeh, S., Yaryari, F., Abdollahi, M.H. (2016). Effectiveness of transcranial direct current stimulation on dorsolateral prefrontal cortex in cigarette craving and Stress. Journal of Research in Psychological Health. 10 (3), 30-37. (Persian).
Nasreddine, Z.S., Phillips, N.A., Bedirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I; et al. (2005). The montreal cognitive assessment, MOCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society. 53(4), 695-699.
Nitsche, M.A.,Fricke, K., Henschke, U., Schlitterlau, A., Liebetanz, D., Lang, N., et al. (2003). Pharmacological modulation of cortical excitability shifts induced by transcranial direct current stimulation in humans. The Journal of Physiology. 553(1), 293-301.
Oliveira, J.F., Tamires, A., Zan, A.T., Valiengo, L., Lotufo, P., Bense, I.M., & et al. (2013). Acute working memory improvement after TDCS in antidepressant-free patients with major depressive disorder. Neuroscience Letters, 537, 60– 64.

Robertson, S.I. (2001). Problem solving. Hove: Psychology Press. Sadok & Sadok, B (2007). Summary of psychiatry. Farzin translations Foster (2008). Tehran:                 Arjmand. (Persian)

Rooholamini, SH., Soleymani, M., & Vaghef, L. (2018). Effectiveness of transcranial direct current stimulation (TDCS) on executive functions (selective attention and flexibility) in students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 8(1),23-41. (Persian)
Sargolzae, M., Janaabadi, H., & Arab, A. (2018). Effectiveness of problem-solving metacognitive training and excitement regulation on emotional processing, impulsivity and sensuality of students with specific learning disorder (malfunctioning in mathematics). Journal of Learning Disabilities, 7(4),42-67. (Persian)
Seidman, L.J., Biederman, J., Monuteaux, M.C., Doyle, A., & Faraone, S.V. (2006). Learning disabilities and executive dysfunction in boys with attention deficit/ hyperactivity disorder. Neuropsychology, 15(4), 544-556.
Stern, Y. (2003). The concept of cognitive reserve: A catalyst for research. Journal of  Clinical and Experimental Neuropsychology, 25(5), 589-593.
Su, C.Y., Lin, YH., Wu, Y.Y., Chen, C.C. (2008). The role of cognition and adaptive behavior in employment of people with mental retardation. Research in Developmental Disabilities. 29(1), 83-95.
Tavakolizadeh, J., Ebrahimi Qavam, S., Farrokhi, N.A., & Golzari, M. (2011). A study on the efficacy of teaching self-regulated learning strategies on mental health in boys studying in second grade of junior-high school in Mashhad. Journal of Fundamentals of Mental Health, 13(3), 250-259. (Persian)
Weydant, L., Willis, W.G. (1994). Execative function in schoilaged: potential efficacy of task in discriminative chinical groups. Developmental Psychology, 10, 27-38.
Yuan, H.B., Williams, B.A., Fang, J.B., & Pang, D. (2012). Withdrawn: The relationship between self-directed learning readiness and problem solving in Chinese baccalaureate nursing students. Nurse Education Today, 32(4), 427-431.
Zare, H., Abaspour, P., & Yousefi, F. (2015). The role of problem-solving skill training and cognitive restructuring on cogitive emotion regulation strategies, and family functioning in infertile women. Shenakht. Journal of Psychology and Psychiatry, 2 (1), 81-93. (Persian)
Zelazo, P.D., Müller, U., Frye, D., Marcovitch, S., Argitis, G., Boseovski, J., Chiang, J.K., Hongwanishkul, D., Schuster, B.V., Sutherland, A. (2003). The development of executive function in early childhood. Monographs of the Society for Researchin Child Development, 68(3), 137.
 
 
 
 
 
ارجمندنیا، علی­اکبر؛ اسبقی، مونا؛ افروز، غلامعلی و رحمانیان، مهدیه. (1395).     تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر افزایش حافظه‌ی فعال کودکان مبتلا به اختلال ریاضی. مجله­­ی ناتوانی یادگیری، 6(1)،7-25.
ارکان، امین و یاریاری، فریدون. (1393). تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیمالکتریکی (TDCS)بر حافظهی کاری در افراد سالم. فصل­نامه روا­­ن­شناسی شناختی، 2(2)، 1-8.           
امساکی، گلیتا؛ مولوی، حسین؛ چیت‌ساز، احمد؛ موحد ابطحی، مهسا و عسگری، کریم. (1390). معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29 (158)، 1391- 1400.
توکلی­زاده، جهان­شیر؛ ابراهیمی قوام آبادی، صغری؛ فرخی­نور، علی و گلزاری، محمود. (1390).  بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش­آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد. اصول بهداشت روانی، 13(3)، 250-259.
دانش، عصمت؛ سلیمی نیا، نرگس؛ فلاحتی، حوا؛ سابقی، لیلا و شمشیری، مینا. (1393). اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار. فصل­نامه روان­شناسی کاربردی، 8(2)، 23-40.
دلاور، علی. (1386). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
روح­الامینی، شکوفه؛ سلیمانی، مهران و واقف، لادن. (1397). اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای مغز (tDCS) بر توجه-انتخابی و انعطاف‌پذیری‌شناختی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص خواندن. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 8(1)،23-41.
زارع، حسین؛ عباسپور، پرستو و یوسفی، فایق. (1394). نقش آموزش مهارت حل مسأله و بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور. فصل­نامه علمی پژوهشی شناخت، ۲ (۱)، ۸۱-۹۳.

عبداللهی، محمدحسین؛ حسن­آبادی، حمیدرضا و سمیعی سنجانی، منا. (1394).تأثیر تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر کارکردهای مغزی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی. دانشگاه خوارزمی تهران.

سرگلزایی، مرتضی؛ جناآبادی، حسین و عرب، علی. (1397).اثر بخشی شیوه‌های آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی). مجله ناتوانی­های یادگیری، 7(4)، 42-67.
فیضی، لیلی؛ فداکار، ریحانه؛ چهرزاد، مینومیترا؛ کاظم­نژاد لیلی، احسان (1395). مهارت­های حل مسأله دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن. پرستاری و مامایی جامع نگر، 25 (81)، 86-95.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا. (1391). اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکرد‌های اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش فعالی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 1(2)، 98-115.
مرادی کلارده، سارا؛ یاریاری، فریدون و عبداللهی، محمدحسین. (1395). اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه­ای قشر پیش پیشانی پشتی- جانبی بر ولع سیگار و استرس. پژوهش در سلامت روان­شناختی، 10 (3)، 1-8.
 
Abdollahi, M.H., Hasan Abadi, H.R., Samii Sanjani, M. (2015). The effect of stimulating the brain from the skull, using direct electric current (TDCS) on brain functions. Master's Thesis. Kharazmi University, Faculty of Psychology. (Persian).
Alatawi, A., Alhussien, A., Almusned, T., Alohali, M., Alghamdi, F., Habib, S., Bashir, S. (2017). Effect of transcranial direct current stimulation on cognitive function in tobacco smokers: a preliminary study. Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation. 10(2), 533.
Andrews, S.C., Hoy, K.E., Enticott, P. G., Daskalakis, Z.J., & Fitzgerald, P.B. (2011). Improving working memory: the effect of combining cognitive activity and anodal transcranial direct current stimulation to the left dorsolateral prefrontal cortex. Brain Stimulation. 4(2), 84-89.
Arjmandnia, A. A., Asbaghi, M., Afrooz, G., & Rahmanian, M. (2016).The effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on improving working memory performance in children with mathematical disorder.Journal of Learning Disabilities, 6(1),7-25. (Persian)
Arkan, A., & Yaryari, F. (2014). Effect of transcranial direct current stimulation (TDCS) on working memory in healthy people. Journal of Cognitive        Psychology, 2(2), 1-8. (Persian)
Athilingam, P. (2007). Validation of an instrument to measure cognitive in patients with heart failure. University of Rochester: School of Nursing.
Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology. 63, 1-29.
Barbey, A.K., Koenigs, M., & Grafman, J. (2013). Dorsolateral prefrontal contributions to human working Memory. Cortex, 9, 195-220.
 Berk, L. (2007). Development through the Lifespan, 4th ed. New York: Taylor and Francis.
Berryhill, M. E., & Jones, K.T. (2012). TDCS selectively improves working memory in older adults with more education. Neuroscience Letters. 521(2), 148-151.
Boggio, P.S., Ferrucci, R., & Rigonatti, S.P. (2006). Effects of transcranial direct current stimulation on working memory in patients with Parkinson's disease. Journal of the Neurological Sciences. 249(1), 31-38.
Brunoni, A., Ferrucci, R., Bortolomasi, M., Vergari, M., Tadini, L., Boggio, P., & et al. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) in unipolar vs. bipolar depressive disorder. Progress in Neuro Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 65(1), 63-101.
Clark, V.P., Coffman, B.A., Trumbo, M.C., & Gasparovic, C. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) produces localized and specific alterations in neurochemistry: a (1) H magnetic resonance spectroscopy study. Neuroscience Letters. 500(1), 67-71.
Danesh, E., Saliminia, N., Falahati, H., Sabeghi, L., & Shamshiri, M (2014). Effectiveness of group problem solving skill training on adaptive behavior of  maladaptive teenage girls. Journal of Applied Psychology. 8(2), 23-40. (Persian)
Delavar, A. (2007). Research Methods in Psychology and Educational Sciences,                 Tehran: Virayesh Edition. (Persian)
Emsaki, G., Molavi, H., Chitsaz, A., Movahed Abtahi, M., & Asgari, K. (2011). Psychometric properties of the montreal cognitive assessment (MoCA) in parkinson's disease patients in Isfahan. Journal of Isfahan Medical School, 29(158),1391-1400. (Persian)
 Esmaeilinasab, M., Malekmohamadi, D., Ghiasvand, Z., & Bahrami, S. (2011). Effectiveness of life skills training on increasing self-esteem of high school students. Procedia-Social  and  Behavioral Sciences, 30,1043-1047.
Feizi, L., Fadakar, R., Chehrzad, M.M., & Kazemnejad-Leili, E. (2015). Problem solving skills and their related factors in nursing students. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 25(81), 86-95. (Persian)
Floel, A. (2014). TDCS-enhanced motor and cognitive function in neurological   diseases. NeuroImage. 85(3), 934-947.
Ghamari Givi, H., Narimani, M., & Mahmoodi, H. (2012). The effectiveness of cognition-promoting software on executive functions, response inhibition and working memory of childern with dyslexia and attention dificit/hyperactivity.    Journal of Learning Disabilities, 1(2), 98-115. (Persian)
Gonzalez, P.,  Fong, K. N. K., & Brown, T. (2018). The effects of transcranial       direct current stimulation on the cognitive functions in older adults with Mild cognitive impairment: A Pilot Study. Behavioral Neurology.
Javadi, A.H. & Cheng, P. (2013). Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Enhances Reconsolidation of Long-Term Memory. Brain Stimulation, 6, 668-674.
Jo, J.M., Kim, Y.H., Ko, M.H., Ohn, S.H., Joen, B., Lee, K.H. (2009). Enhancing the working memory of stroke patients using TDCS. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 88(5), 404-409.
Kang, E.K., Baek, M.J., Kim, S., & Paik, N.J. (2009). Non-invasive cortical stimulation improves post-stroke attention decline. Restorative Neurology and Neuroscience. 27(6), 645-50.
Keeser, D., Padberg, F., Reisinger, E., Pogarell, O., Kirsch, V., Palm, U., et al.          (2013). Prefrontal direct current stimulation modulates resting EEG and event-related potentials in healthy subjects: a standardized low resolution tomography (SLORETA) study. Neuroimage. 55 (2), 644-657.
Lezak, M.D. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford: Oxford University Press.
Lovstad, M. (2012). Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex. Sunnaas Rehabilitation Hospital Department of Research, 11-59.
Marshall, L., Matthias, M., Hartwig, R., & Siebner. J.B. (2005). Bifrontal transcranial direct current stimulation slows reaction time in a working memory task. BMC Neuroscience, 6, 23.
Mayer, R. E. (1992). Thinking, problem solving, cognition. WH Freeman/Times Books/Henry Holt & Company.
Moradi Kelardeh, S., Yaryari, F., Abdollahi, M.H. (2016). Effectiveness of transcranial direct current stimulation on dorsolateral prefrontal cortex in cigarette craving and Stress. Journal of Research in Psychological Health. 10 (3), 30-37. (Persian).
Nasreddine, Z.S., Phillips, N.A., Bedirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I; et al. (2005). The montreal cognitive assessment, MOCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society. 53(4), 695-699.
Nitsche, M.A.,Fricke, K., Henschke, U., Schlitterlau, A., Liebetanz, D., Lang, N., et al. (2003). Pharmacological modulation of cortical excitability shifts induced by transcranial direct current stimulation in humans. The Journal of Physiology. 553(1), 293-301.
Oliveira, J.F., Tamires, A., Zan, A.T., Valiengo, L., Lotufo, P., Bense, I.M., & et al. (2013). Acute working memory improvement after TDCS in antidepressant-free patients with major depressive disorder. Neuroscience Letters, 537, 60– 64.

Robertson, S.I. (2001). Problem solving. Hove: Psychology Press. Sadok & Sadok, B (2007). Summary of psychiatry. Farzin translations Foster (2008). Tehran:                 Arjmand. (Persian)

Rooholamini, SH., Soleymani, M., & Vaghef, L. (2018).Effectiveness of transcranial direct current stimulation (TDCS) on executive functions (selective attention and flexibility) in students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 8(1),23-41. (Persian)
Sargolzae, M., Janaabadi, H., & Arab, A. (2018).Effectiveness of problem-solving metacognitive training and excitement regulation on emotional processing, impulsivity and sensuality of students with specific learning disorder (malfunctioning in mathematics). Journal of Learning Disabilities, 7(4),42-67. (Persian)
Seidman, L.J., Biederman, J., Monuteaux, M.C., Doyle, A., & Faraone, S.V. (2006). Learning disabilities and executive dysfunction in boys with attention deficit/ hyperactivity disorder. Neuropsychology, 15(4), 544-556.
Stern, Y. (2003). The concept of cognitive reserve: A catalyst for research. Journal of  Clinical and Experimental Neuropsychology, 25(5), 589-593.
Su, C.Y., Lin, YH., Wu, Y.Y., Chen, C.C. (2008). The role of cognition and adaptive behavior in employment of people with mental retardation. Research in Developmental Disabilities. 29(1), 83-95.
Tavakolizadeh, J., Ebrahimi Qavam, S., Farrokhi, N.A., & Golzari, M. (2011). A study on the efficacy of teaching self-regulated learning strategies on mental health in boys studying in second grade of junior-high school in Mashhad. Journal of Fundamentals of Mental Health, 13(3), 250-259. (Persian)
Weydant, L., Willis, W.G. (1994). Execative function in schoilaged: potential efficacy of task in discriminative chinical groups. Developmental Psychology, 10, 27-38.
Yuan, H.B., Williams, B.A., Fang, J.B., & Pang, D. (2012). Withdrawn: The relationship between self-directed learning readiness and problem solving in Chinese baccalaureate nursing students. Nurse Education Today, 32(4), 427-431.
Zare, H., Abaspour, P., & Yousefi, F. (2015). The role of problem-solving skill training and cognitive restructuring on cogitive emotion regulation strategies, and family functioning in infertile women. Shenakht. Journal of Psychology and Psychiatry, 2 (1), 81-93. (Persian)
Zelazo, P.D., Müller, U., Frye, D., Marcovitch, S., Argitis, G., Boseovski, J., Chiang, J.K., Hongwanishkul, D., Schuster, B.V., Sutherland, A. (2003). The development of executive function in early childhood. Monographs of the Society for Researchin Child Development, 68(3), 137.
 
 
 
ارجمندنیا، علی­اکبر؛ اسبقی، مونا؛ افروز، غلامعلی و رحمانیان، مهدیه. (1395).     تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر افزایش حافظه‌ی فعال کودکان مبتلا به اختلال ریاضی. مجله­­ی ناتوانی یادگیری، 6(1)،7-25.
ارکان، امین و یاریاری، فریدون. (1393). تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر حافظه ی کاری در افراد سالم. فصل­نامه روا­­ن­شناسی شناختی، 2(2)، 1-8.           
امساکی، گلیتا؛ مولوی، حسین؛ چیت‌ساز، احمد؛ موحد ابطحی، مهسا و عسگری، کریم. (1390). معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29 (158)، 1391- 1400.
توکلی­زاده، جهان­شیر؛ ابراهیمی قوام آبادی، صغری؛ فرخی­نور، علی و گلزاری، محمود. (1390).  بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش­آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد. اصول بهداشت روانی، 13(3)، 250-259.
دانش، عصمت؛ سلیمی نیا، نرگس؛ فلاحتی، حوا؛ سابقی، لیلا و شمشیری، مینا. (1393). اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار. فصل­نامه روان­شناسی کاربردی، 8 (2)، 23-40.
دلاور، علی. (1386). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
روح­الامینی، شکوفه؛ سلیمانی، مهران و واقف، لادن. (1397). اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای مغز (tDCS) بر توجه-انتخابی و انعطاف‌پذیری‌شناختی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص خواندن. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 8(1)،23-41.
زارع، حسین؛ عباسپور، پرستو و یوسفی، فایق. (1394). نقش آموزش مهارت حل مسأله و بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور. فصل­نامه علمی پژوهشی شناخت، ۲ (۱)، ۸۱-۹۳.

عبداللهی، محمدحسین؛ حسن­آبادی، حمیدرضا و سمیعی سنجانی، منا. (1394). تأثیر تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر کارکردهای مغزی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی. دانشگاه خوارزمی تهران.

سرگلزایی، مرتضی؛ جناآبادی، حسین و عرب، علی. (1397). اثر بخشی شیوه‌های آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی). مجله ناتوانی­های یادگیری، 7(4)، 42-67.
فیضی، لیلی؛ فداکار، ریحانه؛ چهرزاد، مینومیترا؛ کاظم­نژاد لیلی، احسان (1395). مهارت­های حل مسأله دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن. پرستاری و مامایی جامع نگر، 25 (81)، 86-95.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا. (1391). اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکرد‌های اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش فعالی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 1(2)، 98-115.
مرادی کلارده، سارا؛ یاریاری، فریدون و عبداللهی، محمدحسین. (1395). اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه­ای قشر پیش پیشانی پشتی- جانبی بر ولع سیگار و استرس. پژوهش در سلامت روان­شناختی، 10 (3)، 1-8.
 
Abdollahi, M.H., Hasan Abadi, H.R., Samii Sanjani, M. (2015). The effect of stimulating the brain from the skull, using direct electric current (TDCS) on brain functions. Master's Thesis. Kharazmi University, Faculty of Psychology. (Persian).
Alatawi, A., Alhussien, A., Almusned, T., Alohali, M., Alghamdi, F., Habib, S., Bashir, S. (2017). Effect of transcranial direct current stimulation on cognitive function in tobacco smokers: a preliminary study. Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation. 10(2), 533.
Andrews, S.C., Hoy, K.E., Enticott, P. G., Daskalakis, Z.J., & Fitzgerald, P.B. (2011). Improving working memory: the effect of combining cognitive activity and anodal transcranial direct current stimulation to the left dorsolateral prefrontal cortex. Brain Stimulation. 4(2), 84-89.
Arjmandnia, A. A., Asbaghi, M., Afrooz, G., & Rahmanian, M. (2016). The effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on improving working memory performance in children with mathematical disorder.Journal of Learning Disabilities, 6(1),7-25. (Persian)
Arkan, A., & Yaryari, F. (2014). Effect of transcranial direct current stimulation (TDCS) on working memory in healthy people. Journal of Cognitive        Psychology, 2(2), 1-8. (Persian)
Athilingam, P. (2007). Validation of an instrument to measure cognitive in patients with heart failure. University of Rochester: School of Nursing.
Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology. 63, 1-29.
Barbey, A.K., Koenigs, M., & Grafman, J. (2013). Dorsolateral prefrontal contributions to human working Memory. Cortex, 9, 195-220.
 Berk, L. (2007). Development through the Lifespan, 4th ed. New York: Taylor and Francis.
Berryhill, M. E., & Jones, K.T. (2012). TDCS selectively improves working memory in older adults with more education. Neuroscience Letters. 521(2), 148-151.
Boggio, P.S., Ferrucci, R., & Rigonatti, S.P. (2006). Effects of transcranial direct current stimulation on working memory in patients with Parkinson's disease. Journal of the Neurological Sciences. 249(1), 31-38.
Brunoni, A., Ferrucci, R., Bortolomasi, M., Vergari, M., Tadini, L., Boggio, P., & et al. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) in unipolar vs. bipolar depressive disorder. Progress in Neuro Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 65(1), 63-101.
Clark, V.P., Coffman, B.A., Trumbo, M.C., & Gasparovic, C. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) produces localized and specific alterations in neurochemistry: a (1) H magnetic resonance spectroscopy study. Neuroscience Letters. 500(1), 67-71.
Danesh, E., Saliminia, N., Falahati, H., Sabeghi, L., & Shamshiri, M (2014). Effectiveness of group problem solving skill training on adaptive behavior of  maladaptive teenage girls. Journal of Applied Psychology. 8(2), 23-40. (Persian)
Delavar, A. (2007). Research Methods in Psychology and Educational Sciences,                 Tehran: Virayesh Edition. (Persian)
Emsaki, G., Molavi, H., Chitsaz, A., Movahed Abtahi, M., & Asgari, K. (2011). Psychometric properties of the montreal cognitive assessment (MoCA) in parkinson's disease patients in Isfahan. Journal of Isfahan Medical School, 29(158),1391-1400. (Persian)
 Esmaeilinasab, M., Malekmohamadi, D., Ghiasvand, Z., & Bahrami, S. (2011). Effectiveness of life skills training on increasing self-esteem of high school students. Procedia-Social  and  Behavioral Sciences, 30,1043-1047.
Feizi, L., Fadakar, R., Chehrzad, M.M., & Kazemnejad-Leili, E. (2015). Problem solving skills and their related factors in nursing students. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 25(81), 86-95. (Persian)
Floel, A. (2014). TDCS-enhanced motor and cognitive function in neurological   diseases. NeuroImage. 85(3), 934-947.
Ghamari Givi, H., Narimani, M., & Mahmoodi, H. (2012). The effectiveness of cognition-promoting software on executive functions, response inhibition and working memory of childern with dyslexia and attention dificit/hyperactivity.    Journal of Learning Disabilities, 1(2), 98-115. (Persian)
Gonzalez, P.,  Fong, K. N. K., & Brown, T. (2018). The effects of transcranial       direct current stimulation on the cognitive functions in older adults with Mild cognitive impairment: A Pilot Study. Behavioral Neurology.
Javadi, A.H. & Cheng, P. (2013). Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Enhances Reconsolidation of Long-Term Memory. Brain Stimulation, 6, 668-674.
Jo, J.M., Kim, Y.H., Ko, M.H., Ohn, S.H., Joen, B., Lee, K.H. (2009). Enhancing the working memory of stroke patients using TDCS. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 88(5), 404-409.
Kang, E.K., Baek, M.J., Kim, S., & Paik, N.J. (2009). Non-invasive cortical stimulation improves post-stroke attention decline. Restorative Neurology and Neuroscience. 27(6), 645-50.
Keeser, D., Padberg, F., Reisinger, E., Pogarell, O., Kirsch, V., Palm, U., et al.          (2013). Prefrontal direct current stimulation modulates resting EEG and event-related potentials in healthy subjects: a standardized low resolution tomography (SLORETA) study. Neuroimage. 55 (2), 644-657.
Lezak, M.D. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford: Oxford University Press.
Lovstad, M. (2012). Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex. Sunnaas Rehabilitation Hospital Department of Research, 11-59.
Marshall, L., Matthias, M., Hartwig, R., & Siebner. J.B. (2005). Bifrontal transcranial direct current stimulation slows reaction time in a working memory task. BMC Neuroscience, 6, 23.
Mayer, R. E. (1992). Thinking, problem solving, cognition. WH Freeman/Times Books/Henry Holt & Company.
Moradi Kelardeh, S., Yaryari, F., Abdollahi, M.H. (2016). Effectiveness of transcranial direct current stimulation on dorsolateral prefrontal cortex in cigarette craving and Stress. Journal of Research in Psychological Health. 10 (3), 30-37. (Persian).
Nasreddine, Z.S., Phillips, N.A., Bedirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I; et al. (2005). The montreal cognitive assessment, MOCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society. 53(4), 695-699.
Nitsche, M.A.,Fricke, K., Henschke, U., Schlitterlau, A., Liebetanz, D., Lang, N., et al. (2003). Pharmacological modulation of cortical excitability shifts induced by transcranial direct current stimulation in humans. The Journal of Physiology. 553(1), 293-301.
Oliveira, J.F., Tamires, A., Zan, A.T., Valiengo, L., Lotufo, P., Bense, I.M., & et al. (2013). Acute working memory improvement after TDCS in antidepressant-free patients with major depressive disorder. Neuroscience Letters, 537, 60– 64.

Robertson, S.I. (2001). Problem solving. Hove: Psychology Press. Sadok & Sadok, B (2007). Summary of psychiatry. Farzin translations Foster (2008). Tehran:                 Arjmand. (Persian)

Rooholamini, SH., Soleymani, M., & Vaghef, L. (2018). Effectiveness of transcranial direct current stimulation (TDCS) on executive functions (selective attention and flexibility) in students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 8(1),23-41. (Persian)
Sargolzae, M., Janaabadi, H., & Arab, A. (2018). Effectiveness of problem-solving metacognitive training and excitement regulation on emotional processing, impulsivity and sensuality of students with specific learning disorder (malfunctioning in mathematics). Journal of Learning Disabilities, 7(4),42-67. (Persian)
Seidman, L.J., Biederman, J., Monuteaux, M.C., Doyle, A., & Faraone, S.V. (2006). Learning disabilities and executive dysfunction in boys with attention deficit/ hyperactivity disorder. Neuropsychology, 15(4), 544-556.
Stern, Y. (2003). The concept of cognitive reserve: A catalyst for research. Journal of  Clinical and Experimental Neuropsychology, 25(5), 589-593.
Su, C.Y., Lin, YH., Wu, Y.Y., Chen, C.C. (2008). The role of cognition and adaptive behavior in employment of people with mental retardation. Research in Developmental Disabilities. 29(1), 83-95.
Tavakolizadeh, J., Ebrahimi Qavam, S., Farrokhi, N.A., & Golzari, M. (2011). A study on the efficacy of teaching self-regulated learning strategies on mental health in boys studying in second grade of junior-high school in Mashhad. Journal of Fundamentals of Mental Health, 13(3), 250-259. (Persian)
Weydant, L., Willis, W.G. (1994). Execative function in schoilaged: potential efficacy of task in discriminative chinical groups. Developmental Psychology, 10, 27-38.
Yuan, H.B., Williams, B.A., Fang, J.B., & Pang, D. (2012). Withdrawn: The relationship between self-directed learning readiness and problem solving in Chinese baccalaureate nursing students. Nurse Education Today, 32(4), 427-431.
Zare, H., Abaspour, P., & Yousefi, F. (2015). The role of problem-solving skill training and cognitive restructuring on cogitive emotion regulation strategies, and family functioning in infertile women. Shenakht. Journal of Psychology and Psychiatry, 2 (1), 81-93. (Persian)
Zelazo, P.D., Müller, U., Frye, D., Marcovitch, S., Argitis, G., Boseovski, J., Chiang, J.K., Hongwanishkul, D., Schuster, B.V., Sutherland, A. (2003). The development of executive function in early childhood. Monographs of the Society for Researchin Child Development, 68(3), 137.
 
 
 
 
ارجمندنیا، علی­اکبر؛ اسبقی، مونا؛ افروز، غلامعلی و رحمانیان، مهدیه. (1395).     تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر افزایش حافظه‌ی فعال کودکان مبتلا به اختلال ریاضی. مجله­­ی ناتوانی یادگیری، 6(1)،7-25.
ارکان، امین و یاریاری، فریدون. (1393). تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر حافظه ی کاری در افراد سالم. فصل­نامه روا­­ن­شناسی شناختی، 2(2)، 1-8.           
امساکی، گلیتا؛ مولوی، حسین؛ چیت‌ساز، احمد؛ موحد ابطحی، مهسا و عسگری، کریم. (1390). معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29 (158)، 1391- 1400.
توکلی­زاده، جهان­شیر؛ ابراهیمی قوام آبادی، صغری؛ فرخی­نور، علی و گلزاری، محمود. (1390).  بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش­آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد. اصول بهداشت روانی، 13(3)، 250-259.
دانش، عصمت؛ سلیمی نیا، نرگس؛ فلاحتی، حوا؛ سابقی، لیلا و شمشیری، مینا. (1393). اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار. فصل­نامه روان­شناسی کاربردی، 8 (2)، 23-40.
دلاور، علی. (1386). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
روح­الامینی، شکوفه؛ سلیمانی، مهران و واقف، لادن. (1397). اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای مغز (tDCS) بر توجه-انتخابی و انعطاف‌پذیری‌شناختی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص خواندن. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 8(1)،23-41.
زارع، حسین؛ عباسپور، پرستو و یوسفی، فایق. (1394). نقش آموزش مهارت حل مسأله و بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور. فصل­نامه علمی پژوهشی شناخت، ۲ (۱)، ۸۱-۹۳.

عبداللهی، محمدحسین؛ حسن­آبادی، حمیدرضا و سمیعی سنجانی، منا. (1394). تأثیر تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر کارکردهای مغزی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی. دانشگاه خوارزمی تهران.

سرگلزایی، مرتضی؛ جناآبادی، حسین و عرب، علی. (1397). اثر بخشی شیوه‌های آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی). مجله ناتوانی­های یادگیری، 7(4)، 42-67.
فیضی، لیلی؛ فداکار، ریحانه؛ چهرزاد، مینومیترا؛ کاظم­نژاد لیلی، احسان (1395). مهارت­های حل مسأله دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن. پرستاری و مامایی جامع نگر، 25 (81)، 86-95.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا. (1391). اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکرد‌های اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش فعالی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 1(2)، 98-115.
مرادی کلارده، سارا؛ یاریاری، فریدون و عبداللهی، محمدحسین. (1395). اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه­ای قشر پیش پیشانی پشتی- جانبی بر ولع سیگار و استرس. پژوهش در سلامت روان­شناختی، 10 (3)، 1-8.
 
Abdollahi, M.H., Hasan Abadi, H.R., Samii Sanjani, M. (2015). The effect of stimulating the brain from the skull, using direct electric current (TDCS) on brain functions. Master's Thesis. Kharazmi University, Faculty of Psychology. (Persian).
Alatawi, A., Alhussien, A., Almusned, T., Alohali, M., Alghamdi, F., Habib, S., Bashir, S. (2017). Effect of transcranial direct current stimulation on cognitive function in tobacco smokers: a preliminary study. Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation. 10(2), 533.
Andrews, S.C., Hoy, K.E., Enticott, P. G., Daskalakis, Z.J., & Fitzgerald, P.B. (2011). Improving working memory: the effect of combining cognitive activity and anodal transcranial direct current stimulation to the left dorsolateral prefrontal cortex. Brain Stimulation. 4(2), 84-89.
Arjmandnia, A. A., Asbaghi, M., Afrooz, G., & Rahmanian, M. (2016). The effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on improving working memory performance in children with mathematical disorder.Journal of Learning Disabilities, 6(1),7-25. (Persian)
Arkan, A., & Yaryari, F. (2014). Effect of transcranial direct current stimulation (TDCS) on working memory in healthy people. Journal of Cognitive        Psychology, 2(2), 1-8. (Persian)
Athilingam, P. (2007). Validation of an instrument to measure cognitive in patients with heart failure. University of Rochester: School of Nursing.
Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology. 63, 1-29.
Barbey, A.K., Koenigs, M., & Grafman, J. (2013). Dorsolateral prefrontal contributions to human working Memory. Cortex, 9, 195-220.
 Berk, L. (2007). Development through the Lifespan, 4th ed. New York: Taylor and Francis.
Berryhill, M. E., & Jones, K.T. (2012). TDCS selectively improves working memory in older adults with more education. Neuroscience Letters. 521(2), 148-151.
Boggio, P.S., Ferrucci, R., & Rigonatti, S.P. (2006). Effects of transcranial direct current stimulation on working memory in patients with Parkinson's disease. Journal of the Neurological Sciences. 249(1), 31-38.
Brunoni, A., Ferrucci, R., Bortolomasi, M., Vergari, M., Tadini, L., Boggio, P., & et al. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) in unipolar vs. bipolar depressive disorder. Progress in Neuro Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 65(1), 63-101.
Clark, V.P., Coffman, B.A., Trumbo, M.C., & Gasparovic, C. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) produces localized and specific alterations in neurochemistry: a (1) H magnetic resonance spectroscopy study. Neuroscience Letters. 500(1), 67-71.
Danesh, E., Saliminia, N., Falahati, H., Sabeghi, L., & Shamshiri, M (2014). Effectiveness of group problem solving skill training on adaptive behavior of  maladaptive teenage girls. Journal of Applied Psychology. 8(2), 23-40. (Persian)
Delavar, A. (2007). Research Methods in Psychology and Educational Sciences,                 Tehran: Virayesh Edition. (Persian)
Emsaki, G., Molavi, H., Chitsaz, A., Movahed Abtahi, M., & Asgari, K. (2011). Psychometric properties of the montreal cognitive assessment (MoCA) in parkinson's disease patients in Isfahan. Journal of Isfahan Medical School, 29(158),1391-1400. (Persian)
 Esmaeilinasab, M., Malekmohamadi, D., Ghiasvand, Z., & Bahrami, S. (2011). Effectiveness of life skills training on increasing self-esteem of high school students. Procedia-Social  and  Behavioral Sciences, 30,1043-1047.
Feizi, L., Fadakar, R., Chehrzad, M.M., & Kazemnejad-Leili, E. (2015). Problem solving skills and their related factors in nursing students. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 25(81), 86-95. (Persian)
Floel, A. (2014). TDCS-enhanced motor and cognitive function in neurological   diseases. NeuroImage. 85(3), 934-947.
Ghamari Givi, H., Narimani, M., & Mahmoodi, H. (2012). The effectiveness of cognition-promoting software on executive functions, response inhibition and working memory of childern with dyslexia and attention dificit/hyperactivity.    Journal of Learning Disabilities, 1(2), 98-115. (Persian)
Gonzalez, P.,  Fong, K. N. K., & Brown, T. (2018). The effects of transcranial       direct current stimulation on the cognitive functions in older adults with Mild cognitive impairment: A Pilot Study. Behavioral Neurology.
Javadi, A.H. & Cheng, P. (2013). Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Enhances Reconsolidation of Long-Term Memory. Brain Stimulation, 6, 668-674.
Jo, J.M., Kim, Y.H., Ko, M.H., Ohn, S.H., Joen, B., Lee, K.H. (2009). Enhancing the working memory of stroke patients using TDCS. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 88(5), 404-409.
Kang, E.K., Baek, M.J., Kim, S., & Paik, N.J. (2009). Non-invasive cortical stimulation improves post-stroke attention decline. Restorative Neurology and Neuroscience. 27(6), 645-50.
Keeser, D., Padberg, F., Reisinger, E., Pogarell, O., Kirsch, V., Palm, U., et al.          (2013). Prefrontal direct current stimulation modulates resting EEG and event-related potentials in healthy subjects: a standardized low resolution tomography (SLORETA) study. Neuroimage. 55 (2), 644-657.
Lezak, M.D. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford: Oxford University Press.
Lovstad, M. (2012). Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex. Sunnaas Rehabilitation Hospital Department of Research, 11-59.
Marshall, L., Matthias, M., Hartwig, R., & Siebner. J.B. (2005). Bifrontal transcranial direct current stimulation slows reaction time in a working memory task. BMC Neuroscience, 6, 23.
Mayer, R. E. (1992). Thinking, problem solving, cognition. WH Freeman/Times Books/Henry Holt & Company.
Moradi Kelardeh, S., Yaryari, F., Abdollahi, M.H. (2016). Effectiveness of transcranial direct current stimulation on dorsolateral prefrontal cortex in cigarette craving and Stress. Journal of Research in Psychological Health. 10 (3), 30-37. (Persian).
Nasreddine, Z.S., Phillips, N.A., Bedirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I; et al. (2005). The montreal cognitive assessment, MOCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society. 53(4), 695-699.
Nitsche, M.A.,Fricke, K., Henschke, U., Schlitterlau, A., Liebetanz, D., Lang, N., et al. (2003). Pharmacological modulation of cortical excitability shifts induced by transcranial direct current stimulation in humans. The Journal of Physiology. 553(1), 293-301.
Oliveira, J.F., Tamires, A., Zan, A.T., Valiengo, L., Lotufo, P., Bense, I.M., & et al. (2013). Acute working memory improvement after TDCS in antidepressant-free patients with major depressive disorder. Neuroscience Letters, 537, 60– 64.

Robertson, S.I. (2001). Problem solving. Hove: Psychology Press. Sadok & Sadok, B (2007). Summary of psychiatry. Farzin translations Foster (2008). Tehran:                 Arjmand. (Persian)

Rooholamini, SH., Soleymani, M., & Vaghef, L. (2018). Effectiveness of transcranial direct current stimulation (TDCS) on executive functions (selective attention and flexibility) in students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 8(1),23-41. (Persian)
Sargolzae, M., Janaabadi, H., & Arab, A. (2018). Effectiveness of problem-solving metacognitive training and excitement regulation on emotional processing, impulsivity and sensuality of students with specific learning disorder (malfunctioning in mathematics). Journal of Learning Disabilities, 7(4),42-67. (Persian)
Seidman, L.J., Biederman, J., Monuteaux, M.C., Doyle, A., & Faraone, S.V. (2006). Learning disabilities and executive dysfunction in boys with attention deficit/ hyperactivity disorder. Neuropsychology, 15(4), 544-556.
Stern, Y. (2003). The concept of cognitive reserve: A catalyst for research. Journal of  Clinical and Experimental Neuropsychology, 25(5), 589-593.
Su, C.Y., Lin, YH., Wu, Y.Y., Chen, C.C. (2008). The role of cognition and adaptive behavior in employment of people with mental retardation. Research in Developmental Disabilities. 29(1), 83-95.
Tavakolizadeh, J., Ebrahimi Qavam, S., Farrokhi, N.A., & Golzari, M. (2011). A study on the efficacy of teaching self-regulated learning strategies on mental health in boys studying in second grade of junior-high school in Mashhad. Journal of Fundamentals of Mental Health, 13(3), 250-259. (Persian)
Weydant, L., Willis, W.G. (1994). Execative function in schoilaged: potential efficacy of task in discriminative chinical groups. Developmental Psychology, 10, 27-38.
Yuan, H.B., Williams, B.A., Fang, J.B., & Pang, D. (2012). Withdrawn: The relationship between self-directed learning readiness and problem solving in Chinese baccalaureate nursing students. Nurse Education Today, 32(4), 427-431.
Zare, H., Abaspour, P., & Yousefi, F. (2015). The role of problem-solving skill training and cognitive restructuring on cogitive emotion regulation strategies, and family functioning in infertile women. Shenakht. Journal of Psychology and Psychiatry, 2 (1), 81-93. (Persian)
Zelazo, P.D., Müller, U., Frye, D., Marcovitch, S., Argitis, G., Boseovski, J., Chiang, J.K., Hongwanishkul, D., Schuster, B.V., Sutherland, A. (2003). The development of executive function in early childhood. Monographs of the Society for Researchin Child Development, 68(3), 137.
 
 
 
 
 
ارجمندنیا، علی­اکبر؛ اسبقی، مونا؛ افروز، غلامعلی و رحمانیان، مهدیه. (1395).     تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر افزایش حافظه‌ی فعال کودکان مبتلا به اختلال ریاضی. مجله­­ی ناتوانی یادگیری، 6(1)،7-25.
ارکان، امین و یاریاری، فریدون. (1393). تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر حافظه ی کاری در افراد سالم. فصل­نامه روا­­ن­شناسی شناختی، 2(2)، 1-8.           
امساکی، گلیتا؛ مولوی، حسین؛ چیت‌ساز، احمد؛ موحد ابطحی، مهسا و عسگری، کریم. (1390). معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29 (158)، 1391- 1400.
توکلی­زاده، جهان­شیر؛ ابراهیمی قوام آبادی، صغری؛ فرخی­نور، علی و گلزاری، محمود. (1390).  بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش­آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد. اصول بهداشت روانی، 13(3)، 250-259.
دانش، عصمت؛ سلیمی نیا، نرگس؛ فلاحتی، حوا؛ سابقی، لیلا و شمشیری، مینا. (1393). اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار. فصل­نامه روان­شناسی کاربردی، 8 (2)، 23-40.
دلاور، علی. (1386). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
روح­الامینی، شکوفه؛ سلیمانی، مهران و واقف، لادن. (1397). اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای مغز (tDCS) بر توجه-انتخابی و انعطاف‌پذیری‌شناختی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص خواندن. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 8(1)،23-41.
زارع، حسین؛ عباسپور، پرستو و یوسفی، فایق. (1394). نقش آموزش مهارت حل مسأله و بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور. فصل­نامه علمی پژوهشی شناخت، ۲ (۱)، ۸۱-۹۳.

عبداللهی، محمدحسین؛ حسن­آبادی، حمیدرضا و سمیعی سنجانی، منا. (1394). تأثیر تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر کارکردهای مغزی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی. دانشگاه خوارزمی تهران.

سرگلزایی، مرتضی؛ جناآبادی، حسین و عرب، علی. (1397). اثر بخشی شیوه‌های آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی). مجله ناتوانی­های یادگیری، 7(4)، 42-67.
فیضی، لیلی؛ فداکار، ریحانه؛ چهرزاد، مینومیترا؛ کاظم­نژاد لیلی، احسان (1395). مهارت­های حل مسأله دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن. پرستاری و مامایی جامع نگر، 25 (81)، 86-95.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد و محمودی، هیوا. (1391). اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکرد‌های اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش فعالی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 1(2)، 98-115.
مرادی کلارده، سارا؛ یاریاری، فریدون و عبداللهی، محمدحسین. (1395). اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه­ای قشر پیش پیشانی پشتی- جانبی بر ولع سیگار و استرس. پژوهش در سلامت روان­شناختی، 10 (3)، 1-8.
 
Abdollahi, M.H., Hasan Abadi, H.R., Samii Sanjani, M. (2015). The effect of stimulating the brain from the skull, using direct electric current (TDCS) on brain functions. Master's Thesis. Kharazmi University, Faculty of Psychology. (Persian).
Alatawi, A., Alhussien, A., Almusned, T., Alohali, M., Alghamdi, F., Habib, S., Bashir, S. (2017). Effect of transcranial direct current stimulation on cognitive function in tobacco smokers: a preliminary study. Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation. 10(2), 533.
Andrews, S.C., Hoy, K.E., Enticott, P. G., Daskalakis, Z.J., & Fitzgerald, P.B. (2011). Improving working memory: the effect of combining cognitive activity and anodal transcranial direct current stimulation to the left dorsolateral prefrontal cortex. Brain Stimulation. 4(2), 84-89.
Arjmandnia, A. A., Asbaghi, M., Afrooz, G., & Rahmanian, M. (2016). The effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on improving working memory performance in children with mathematical disorder.Journal of Learning Disabilities, 6(1),7-25. (Persian)
Arkan, A., & Yaryari, F. (2014). Effect of transcranial direct current stimulation (TDCS) on working memory in healthy people. Journal of Cognitive        Psychology, 2(2), 1-8. (Persian)
Athilingam, P. (2007). Validation of an instrument to measure cognitive in patients with heart failure. University of Rochester: School of Nursing.
Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology. 63, 1-29.
Barbey, A.K., Koenigs, M., & Grafman, J. (2013). Dorsolateral prefrontal contributions to human working Memory. Cortex, 9, 195-220.
 Berk, L. (2007). Development through the Lifespan, 4th ed. New York: Taylor and Francis.
Berryhill, M. E., & Jones, K.T. (2012). TDCS selectively improves working memory in older adults with more education. Neuroscience Letters. 521(2), 148-151.
Boggio, P.S., Ferrucci, R., & Rigonatti, S.P. (2006). Effects of transcranial direct current stimulation on working memory in patients with Parkinson's disease. Journal of the Neurological Sciences. 249(1), 31-38.
Brunoni, A., Ferrucci, R., Bortolomasi, M., Vergari, M., Tadini, L., Boggio, P., & et al. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) in unipolar vs. bipolar depressive disorder. Progress in Neuro Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 65(1), 63-101.
Clark, V.P., Coffman, B.A., Trumbo, M.C., & Gasparovic, C. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) produces localized and specific alterations in neurochemistry: a (1) H magnetic resonance spectroscopy study. Neuroscience Letters. 500(1), 67-71.
Danesh, E., Saliminia, N., Falahati, H., Sabeghi, L., & Shamshiri, M (2014). Effectiveness of group problem solving skill training on adaptive behavior of  maladaptive teenage girls. Journal of Applied Psychology. 8(2), 23-40. (Persian)
Delavar, A. (2007). Research Methods in Psychology and Educational Sciences,                 Tehran: Virayesh Edition. (Persian)
Emsaki, G., Molavi, H., Chitsaz, A., Movahed Abtahi, M., & Asgari, K. (2011). Psychometric properties of the montreal cognitive assessment (MoCA) in parkinson's disease patients in Isfahan. Journal of Isfahan Medical School, 29(158),1391-1400. (Persian)
 Esmaeilinasab, M., Malekmohamadi, D., Ghiasvand, Z., & Bahrami, S. (2011). Effectiveness of life skills training on increasing self-esteem of high school students. Procedia-Social  and  Behavioral Sciences, 30,1043-1047.
Feizi, L., Fadakar, R., Chehrzad, M.M., & Kazemnejad-Leili, E. (2015). Problem solving skills and their related factors in nursing students. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 25(81), 86-95. (Persian)
Floel, A. (2014). TDCS-enhanced motor and cognitive function in neurological   diseases. NeuroImage. 85(3), 934-947.
Ghamari Givi, H., Narimani, M., & Mahmoodi, H. (2012). The effectiveness of cognition-promoting software on executive functions, response inhibition and working memory of childern with dyslexia and attention dificit/hyperactivity.    Journal of Learning Disabilities, 1(2), 98-115. (Persian)
Gonzalez, P.,  Fong, K. N. K., & Brown, T. (2018). The effects of transcranial       direct current stimulation on the cognitive functions in older adults with Mild cognitive impairment: A Pilot Study. Behavioral Neurology.
Javadi, A.H. & Cheng, P. (2013). Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Enhances Reconsolidation of Long-Term Memory. Brain Stimulation, 6, 668-674.
Jo, J.M., Kim, Y.H., Ko, M.H., Ohn, S.H., Joen, B., Lee, K.H. (2009). Enhancing the working memory of stroke patients using TDCS. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 88(5), 404-409.
Kang, E.K., Baek, M.J., Kim, S., & Paik, N.J. (2009). Non-invasive cortical stimulation improves post-stroke attention decline. Restorative Neurology and Neuroscience. 27(6), 645-50.
Keeser, D., Padberg, F., Reisinger, E., Pogarell, O., Kirsch, V., Palm, U., et al.          (2013). Prefrontal direct current stimulation modulates resting EEG and event-related potentials in healthy subjects: a standardized low resolution tomography (SLORETA) study. Neuroimage. 55 (2), 644-657.
Lezak, M.D. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford: Oxford University Press.
Lovstad, M. (2012). Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex. Sunnaas Rehabilitation Hospital Department of Research, 11-59.
Marshall, L., Matthias, M., Hartwig, R., & Siebner. J.B. (2005). Bifrontal transcranial direct current stimulation slows reaction time in a working memory task. BMC Neuroscience, 6, 23.
Mayer, R. E. (1992). Thinking, problem solving, cognition. WH Freeman/Times Books/Henry Holt & Company.
Moradi Kelardeh, S., Yaryari, F., Abdollahi, M.H. (2016). Effectiveness of transcranial direct current stimulation on dorsolateral prefrontal cortex in cigarette craving and Stress. Journal of Research in Psychological Health. 10 (3), 30-37. (Persian).
Nasreddine, Z.S., Phillips, N.A., Bedirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I; et al. (2005). The montreal cognitive assessment, MOCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society. 53(4), 695-699.
Nitsche, M.A.,Fricke, K., Henschke, U., Schlitterlau, A., Liebetanz, D., Lang, N., et al. (2003). Pharmacological modulation of cortical excitability shifts induced by transcranial direct current stimulation in humans. The Journal of Physiology. 553(1), 293-301.
Oliveira, J.F., Tamires, A., Zan, A.T., Valiengo, L., Lotufo, P., Bense, I.M., & et al. (2013). Acute working memory improvement after TDCS in antidepressant-free patients with major depressive disorder. Neuroscience Letters, 537, 60– 64.

Robertson, S.I. (2001). Problem solving. Hove: Psychology Press. Sadok & Sadok, B (2007). Summary of psychiatry. Farzin translations Foster (2008). Tehran:                 Arjmand. (Persian)

Rooholamini, SH., Soleymani, M., & Vaghef, L. (2018). Effectiveness of transcranial direct current stimulation (TDCS) on executive functions (selective attention and flexibility) in students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 8(1),23-41. (Persian)
Sargolzae, M., Janaabadi, H., & Arab, A. (2018). Effectiveness of problem-solving metacognitive training and excitement regulation on emotional processing, impulsivity and sensuality of students with specific learning disorder (malfunctioning in mathematics). Journal of Learning Disabilities, 7(4),42-67. (Persian)
Seidman, L.J., Biederman, J., Monuteaux, M.C., Doyle, A., & Faraone, S.V. (2006). Learning disabilities and executive dysfunction in boys with attention deficit/ hyperactivity disorder. Neuropsychology, 15(4), 544-556.
Stern, Y. (2003). The concept of cognitive reserve: A catalyst for research. Journal of  Clinical and Experimental Neuropsychology, 25(5), 589-593.
Su, C.Y., Lin, YH., Wu, Y.Y., Chen, C.C. (2008). The role of cognition and adaptive behavior in employment of people with mental retardation. Research in Developmental Disabilities. 29(1), 83-95.
Tavakolizadeh, J., Ebrahimi Qavam, S., Farrokhi, N.A., & Golzari, M. (2011). A study on the efficacy of teaching self-regulated learning strategies on mental health in boys studying in second grade of junior-high school in Mashhad. Journal of Fundamentals of Mental Health, 13(3), 250-259. (Persian)
Weydant, L., Willis, W.G. (1994). Execative function in schoilaged: potential efficacy of task in discriminative chinical groups. Developmental Psychology, 10, 27-38.
Yuan, H.B., Williams, B.A., Fang, J.B., & Pang, D. (2012). Withdrawn: The relationship between self-directed learning readiness and problem solving in Chinese baccalaureate nursing students. Nurse Education Today, 32(4), 427-431.
Zare, H., Abaspour, P., & Yousefi, F. (2015). The role of problem-solving skill training and cognitive restructuring on cogitive emotion regulation strategies, and family functioning in infertile women. Shenakht. Journal of Psychology and Psychiatry, 2 (1), 81-93. (Persian)
Zelazo, P.D., Müller, U., Frye, D., Marcovitch, S., Argitis, G., Boseovski, J., Chiang, J.K., Hongwanishkul, D., Schuster, B.V., Sutherland, A. (2003). The development of executive function in early childhood. Monographs of the Society for Researchin Child Development, 68(3), 137.