بررسی تأثیر کاربست فناوری اطلاعات بر روی یادگیری رسمی و غیررسمی (مورد مطالعه: مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2019.746

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، آن‌چنان نیرویی را در عرصه‌های گوناگون حیات بشری دارد که بی‌تردید می‌توان آن را نماد یک تمدن جدید، یا ظهور یک موج تمدنی جدید دانست. از آن­جائی­که این مهم تأثیر شگرفی بر ابعاد مختلف از جمله یادگیری دارد،  این موضوع اهمیت یافته است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری رسمی و غیر رسمی مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان اصفهان است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث نوع روش توصیفی- همبستگی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق میدانی است. جامعه آماری این پژوهش  169  نفر از مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان اصفهان بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش­نامه است که بین افراد نمونه توزیع شد. یافته­های  پژوهش نشان داد  بین کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات و یادگیری رسمی و غیر رسمی مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این رو می­توان نتیجه گرفت که با به­کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، یادگیری رسمی؛ مخصوصاً میزان یادگیری غیر رسمی افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of applying information technology on formal and informal learning: The case of Isfahani high school managers and principals

نویسندگان [English]

  • Z Pooramini 1
  • M Bashokouh 2
  • S Forouzande 3
  • H Bashokouh 4
1 MSc in Human Resource Management, Tehran University
2 Associate Professor, Department of Economics and Management, University of Mohaghegh Ardabili
3 . Master's student of management, University of Mohaghegh Ardabili
4 Master's student of psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Nowadays, information and communication technology (ICT) is of such high importance in different aspects of human life that undoubtedly can be considered as the symbol of a new civilization or as an advent of a new civil wave. Since this issue has an outstanding effect on different aspects including learning, it has gains this importance. Therefore, the present study aims at investigating the effect of applying ICT on formal and informal learning of Isfahani high school managers and principals. Regarding purposes, method, and data collection, this study is applied, descriptive-correlational, and field research, respectively. The population of this study is 169 managers and principals of high schools in Isfahan. The instrument was a questionnaire distributed among the sample. The results indicated that there was a significant positive relationship between applying ICT and formal and informal learning of Isfahani high school managers and principals. It can be concluded that by using ICT, formal and especially informal learning will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • formal learning
  • informal learning
بازرگان، عباس؛ حسینی، امین و مهدیون، روح­اله. (1391). رابطه­ی میزان استفاده از فناوری اطلاعات به وسیله­ی اعضای هیئت علمی با عملکرد آموزشی آنان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، 46(60)، 13-30.
باشکوه، محمد و پورامینی، زهرا. (۱۳۹۵). تبیین روشی برای یادگیری غیررسمی موثر مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان اردبیل، مجله روان­شناسی مدرسه، 5(3)، 7-23.
جارویس، پیتر. (2006). آموزش بزرگسالان. ترجمه­ی غلامعلی سرمد (1381). تهران، انتشارات سمت.
رابینز، استفن پی. (2002). مبانی رفتار سازمانی .ج 13.ترجمه­ی علی پارسائیان و محمد اعرابی (1385)، تهران، نشر دفتر پژوهش­های فرهنگی.
رهنوردآهن، فرج اله؛ زارع­پور نصیرآبادی، فضل اله و حافظی، شهرام. (1389). تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و درجه تحقق سازمان یادگیرنده، فصل­نامه چشم انداز مدیریت دولتی، 1(2)، 79-92.
رئیس دانا، فرخ­لقا .(1381). کاربرد و سودمندی های فناوری اطلاعات. تکنولوژی آموزشی، 2(16)،112-121.
کارشکی، حسین. (1388). نقش خودتنظیمی در یادگیری غیر رسمی، مجموعه مقالات اولین همایش آموزش و یادگیری غیر رسمی، مشهد: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی.
منصوری، وحید و ذوالقدری، پروین. (1394). بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش. پژوهش­های تربیتی، 30، 66-84.
نجفی، تکتم؛ آتشی، سیدحسین و جعفری، علیرضا. (1391). بررسی و مقایسه وضعیت یادگیری رسمی و غیر رسمی و منابع آن در دانشجویان (مطالعه موردی- دانشگاه افسری امام علی (ع))، مدیریت نظامی، 12(48)، 197-226.
 
 
Aasi, P., Rusu, L. & Han, S. (2014). The influence of culture on IT governance: A literature review.Paper presented at the the 47th Hawaii International Conference on System Science; Hawaii.
Bashokouh, M., & Pooramini, Z. (2016). Explained of way for effective informal learning of high school's managers and assistants in Ardabil city. Journal of School Psychology, 5(3),7-23. (Persian)
Baubeng-Andoh, Ch. (2012). Factors influencing teachers' adoption and integration of information and communication technology into teaching: A review of the literature. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology,8(1), 136-155.
Bazargan, A., Hoseiny, A., & Mahdiuon, R. (2012). Investigation the relationship between ICT utilization and academic performance of faculty members of faculty of psychology and education of university Of Tehran.Journal of Academic Librarianship and Information Research.46(60),13-30. (Persian)
Casebow, P(2012). Workplace Learning and how Managers learn: Lessons for Learning.
Clarke, N. (2004). HRD and the challenges of assessing learning in the workplace.  International Journal of Training and Development, 8(2),140-156.
Eid, M., & Nuhu, N. A. (2011). Impact of learning culture and information technology use on knowledge sharing of Saudi students. Knowledge Management Research and Practice, 9(1), 48-57.          
Jarvis, P. (2002). Adult education. Translation by Gholamali Sarmad. Tehran, Samt Pub. (Persian)
Kannabiran, G., & Dharmalingam, P. (2012). Enablers and inhibitors of advanced information technologies adoption by SMEs. Journal of Enterprise Information Management, 25(2), 186e209.
Karashki, H. (2009). The role of self-regulatory in informal learning. Proceeding of the First Informal Education and Learning Conference, Mashhad: Faculty of Educational Sciences and Psychology: Ferdowsi University. (Persian)
Lam, T., Cho, V., & Qu, H. (2007). A study of hotel employee behavioral intentions towards adoption of information technology. International Journal of Hospitality Management, 26(1), 49–65.
Mansoori, V., & Zolghadri, P. (2015). The survey of teachers’ attitudes in using ICT in teaching. Educational Research, 30,66-84. (Persian)
Marsick, V.J., &Volpe, M. (1999). The nature and need for informal learning. Advances in Developing Human Resources, 1(1), 1-9..
Najafi, T., Atashi, S. H., & Jafari, A. (2013). A comparative study of formal and informal learning and their resources: A case of the students of imam Ali university. Millitary Mangement, 12(48), 197-226. (Persian)
Rahnavard Ahan, F., Zareipour Naseerabadi, F., & Hafezzi, Sh. (2007). Explaining the relationship between information technology and the degree to which the learning organization is realized. Prospects for Public Administration, 1(2),79-92. (Persian)
Rais Dana, F. (2002). Application and usefulness of information technology. Educational Technology, 2(16),112-121. (Persian)
Reigeluth, C. M., & Khan, B.H. (1994). Do instruction systems design (ISD) and educational systems design (ESD) really need each other? Annual meeting of the association for educational communications and technology (AECT), Nashville, TN.
Robbins, S. (2006). Organization of organizational behavior. pubishing 13. Translator: Ali Parsayian and Mohammad Arabi. Head of the Office of Cultural Research. (Persian)
Schulz, M., & Rosznagel, Ch. S. (2010). Informal workplace learning: An exploration of age differences in learning competence. Learning and Instruction, 20(5),383-399.
Sung, Y.T., Chang, K. E., Hou, H.T., & Chen, P.F. (2010). Designing an electronic guidebook for learning engagement in a museum of history. Computers in Human Behavior, 26, 74-83.