اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی-کلامی بر هوش هیجانی و تفکرانتقادی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

10.22098/jsp.2019.749

چکیده

هدف این مطالعه تعیین تأثیر آموزش راهبردهای برنامه­ریزی عصبی-کلامی بر هوش هیجانی و تفکر انتقادی معلمان بود. این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ی معلمان زن شاغل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز در نیمسال اول سال­تحصیلی95-96 بود. نمونه­گیری در تحقیق به صورت داوطلبانه و مبتنی بر معیارهای ورود انجام گرفت. سپس اعضا به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (15نفر) و آزمایش (15نفر) قرار گرفتند و بر روی گروه آزمایش طی 12 جلسه 90 دقیقه­ای برنامه آموزش راهبردی برنامه­ریزی عصبی-کلامی اجرا گردید. براساس اجرای پرسش­نامه هوش هیجانی شرینگ(EQ) و تفکر انتقادی کالیفرنیا (cctst)، اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج تحلیل داده­ها با روش کوواریانس، ضمن همسویی تقریبی با یافته­های پژوهشی دیگر نشان داد که آموزش برنامه ریزی عصبی-کلامی بر هوش هیجانی و تفکر انتقادی معلمان ابتدایی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of neuro-linguistic programming training on emotional intelligence and critical thinking strategies of teachers

نویسندگان [English]

  • A Shaker Dioulagh 1
  • A Obalasi 2
1 : Assistant professor of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University
2 Ph.D of Student in General Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

     The main purpose of this study is to determine the effectiveness of neuro-linguistic programming training on emotional intelligence and critical thinking strategies of teachers. The data was collected on the basis of quasi-experimental pretest-posttest design with control group and employed emotional intelligence and critical thinking questionnaires. The population consisted of all female teachers in primary schools in Tabriz during 1395-1396 academic year. The main criterion for teachers to participate in this study was to have associate's degree or higher. The sample was chosen by random sampling. During 12 sessions of 90 minutes, neuro-linguistic programming strategy training program was performed. After analyzing the data with covariance analysis, the results showed that neuro-linguistic programming training had significant effects on emotional intelligence and critical thinking strategies of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuro-linguistic programming
  • Emotional intelligence
  • critical thinking
  • teachers
احمدی، رضا؛ احدی، حسن؛ مظاهری، محمد مهدی؛ دلاور، علی و نجاریان، بهمن. (1390). تأثیر آموزش برنامه­ریزی عصبی – کلامی بر افسردگی دانشجویان. مجله یافته­های نو در روان­شناسی، 6(18)،59-74.
اسدی، جوانشیر. (1382). رابطه بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت ایران خودرو. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
آلدر، هری و هیتر، بریل. (2014). ان‌. ال‌. پی‌ در 21 روز. ترجمه­ی علی شادروح (1394). چاپ هشتم، تهران: انتشارات ققنوس.
حاجلو، نادر. (1394). مدل‌یابی علی کیفیت زندگی معلمان براساس هوش هیجانی، خشم و احساس خودکارآمدی. مجله­ی روانشناسی مدرسه، 4(4)، 37-59.
خدایی خیاوی، سیامک. (1393). نقش هوش هیجانی، سن و جنسیت در پیش‌بینی فرسودگی شغلی مشاوران. مجله­ی روانشناسی مدرسه، 3(2)، 48-66.
ردی، رومیلا و برتون، کیت. (1962). برنامه ریزی عصبی-کلامیNLP. ترجمه­ی فرشید قهرمانی(1394). چاپ سوم، تهران:انتشارات آوند دانش.
زمینی، سهیلا؛ حسینی نسب، سید داوود و هاشمی، تورج. (1386). اثر بخشی آموزش راهبردهای برنامه­ریزی عصبی-کلامی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. فصل­نامه پژوهش در سلامت روان­شناختی، 1(3)، 51-59.
سوار دلاور، میثم. (1390). برنامه­ریزی عصبی-کلامی. تهران: انتشارات ارجمند.
عسگری، محمد و ملکی، ساسان. (1389). اعتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون مهارت­های تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان. مجله اندازه­گیری تربیتی، 1 (1)، 147-169.
فصیحی، حبیب ا..(1390). اهمیت و چگونگی ارتقای بهره­وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش. قابل دستیابی در سایتhttp//:city-life.blogfa.com
کجباف، محمد باقر؛ مقدس، مائده و آقایی، اصغر. (1390). اثربخشی آموزش راهبردی برنامه­ریزی عصبی-کلامی بر سازگاری زناشویی. مجله دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 12(4)،30-39.
کرمی، مرتضی؛ رجائی، ملیحه و نامخواه، مرضیه. (1393). بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنان. پژوهش در برنامه­ریزی درسی،2(13)، 34-47.
گلمن، دانیل(2002). هوش هیجانی :توانایی محبت کردن و محبت دیدن. ترجمه­ی نسرین پارسا (1382)، چاپ دوم، تهران: نشر رشد.
منصوری، بهزاد. (1380). هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیبر یا شرینگ در دانشجویان دانشگاه­های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
مهری ‌نژاد، سیدابوالقاسم. (1386). انطباق وهنجاریابی آزمون مهارت­های تفکرانتقادی کالیفرنیا. مجله تازه­های علوم شناختی، 9(3)، 63-72.
نریمانی، محمد؛  نورانی دگرماندرق، ناصر؛ اردبیلی، حسین و رستم اوغلی، زهرا. (1394). روش­های پژوهش در روان­شناسی و علوم تربیتی. چاپ اول، اردبیل: انتشارات محقق اردبیلی.
هریس، کارول. (2003). دیدگاههای تازه"ان ال پی": علم و هنر رسیدن به موفقیت و کمال. ترجمه­ی سینا خلیلی و اکرم احتشامی تبار (1385). تهران : نسل نو اندیش.
Ahmadi, R., Ahadi, H., Mazaheri, M. M., Delavar, A., & Najarian, B. (2011). The effect of neuro-verbal planning on depression of students. New Findings in Psychology, 6(18),59-74. (Persian)
Arnold, R. (2005). Emphatic intelligence: Teaching, learning and relating. Sydney: UNSW Press.
Asadi, J. (2003). Relationship between emotional intelligence, burnout and mental health of Iran Khodro Company employees. Master's Thesis, Allameh Tabatabaei University, Tehran. (Persian)
Askari, M., & Maleki, S. (2010). Reliability, validity and normalization of california thinking skill test (CTST) for the students of Malayer University. Quarterly of Educational Measurment, 1(1), 147-169. (Persian)
Banning, B. (2006). Measures that can be used to instill critical thinking skills in nurse prescribers. Nurse Education in Practice, 6, 98-105.
Bead, P.L., Ridgeway, V.G., Brownlle, F., & Kalina, S. (2005). The power of reflective writing for students and teachers. In Reading, Writing and Thinking: Proceeding of the 13th European Conference of Reading.
Biggs, J. (2003). Teaching for quality learning at university. (2nd edn). Buckingham: UK, SRHE/ Open University Press.
Brown, N., & Graff, M. (2003). Student performance in assessment: an exploration of the relevance of personality traits, identified using meta programming. paper presented at the Business Education Support Team conference, Brington.
Dewey, J. (1933). How we think. Heath, Lexington, M.A. Ennis, C. (1991). Discrete thinking in two teaehers' physical education Classes. The Elementary School Journal, 91, 473-486.
Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82, 405-432.
Eicher, J. P., & Bearly. W.L. (1990). Neuro linguistic communication profile and papport. Pennsylvania: Organizational design & development Inc.
Ennis, C. (1991). Discrete thinking in two teachers physical education Classes. The Elementary School Journal, 91, 473-486.
Glen, S. (1995). Developing critical thinking in higher education. Nurse EducationToday, 15, 170-176.
Grosu, E. F., Grosu, V. T., Preja, C. A & Iuliana, B. B. (2014). Neuro -linguistic Programming Based on the Concept of Modelling. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 3693-3699.
Hajloo, N. (2016). Causal modeling of teacher’s life quality based on emotional intelligence, anger and feelings of self-efficacy. Journal of School Psychology, 4(4), 37-59. (Persian)
Hayashi, A., & Ewert, A. (2006). Outdoor leaders emotional intelligence and transformational leadership. Journal of Experiential Education, 28 (3), 222-242.
Helm, D. J. (2017). Neuro-linguistic programming: Improving rapport between track/cross country coaches and significant other. Education,137(4),445-447.
Hosseinzadeh, E., &  Baradaran, A. (2015). Investigating the relationship between Iranian EFL teachers' autonomy and their neuro-linguistic programming, English Language Teaching, 8(7), 68-75.
Kajbaf, M. B., Moghaddas, M., & Aghaei, A. (2012). The effectiveness of neuro-linguistic Programming on marital adjustment. Knowledge & Research in Applied Psychology, 12(4), 31-39. (Persian)
Karami, M., Rajaei, M., & Naamkhaah, M. (2014). Investigation of tendency toward critical thinking in secondary school teachers and its role on their teaching style. Research in Curriculum Planning, 2(13), 34-47. (Persian)
Karunaratne, M. (2010). Neuro-linguistic programming and application treatment of phobias. Complementary Therapies in Clinical Practice,16(4), 203-207.
Khodaee Khiavi, S. (2014). Role of emotional entelligence, age and gender as a predictor of counselors burnout syndrome. Journal of School Psychology, 3(2),48-66. (Persian)
Kover, S. E., Ott, R. L., & Fisher, D. G. (2003). Personality preferences of accounting students, a longitudinal case study. Journal of Accounting Education: An International Journal, 21(2) 2,75-94.
Lewis, G. (2003). NLP practitioner course for teaching & learning. The Newsletter of the NLP in Education. Net work.
Lyusin, D. B. (2006). Emotional intelligence as a mixed construct. Journal of Russian and East European Psychology, 44 (6), 54-68.
Mansouri, B. (2001). Standardization of Sieber or Shirin Emotional Intelligence Test in Tehran University Students. Master's Thesis, Allameh Tabatabaei University, Tehran. (Persian)
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997).What is emotional intelligence? In P. Salvey & D. Sluyter (Eds). Emotional development and emotional intelligence: Educational Implication (pp.3-31).New York: Basic Books.
Mehrinejad, A. (2007). Adaptation and normalization of California critical thinking skills test. Advances in Cognitive Science. 9 (3),63-72. (Persian)
Millrood, R. (2004). The role of NLP in teachers’ classroom discourse. ELT Journal, 58(1), 28-37.
Narimani, M., Nurani Dagermandaraq, N., Ardabili, H., & Rostam Oghli, Z. (2015). Research Methods in Psychology and Educational Sciences. First edition, Ardebil: Mohaghegh Ardebili Publication. (Persian)
Palomera, R., Fernandez-Berrocal, P., & Brackett, M. A. (2008). Emotional intelligenceas a basic competency in pre-service teacher training: Some evidence. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6, 437-454.
Patrick, J. (2007). Neuro linguistic programming and organizational development university of Sydney, Australia.  Available from:http:www.nlpmax.com.
Paul, R. C. (1997). Teacher’s of teachers: examining preparation for critical thinking. Annual Meeting of the American Educational Research Association.
Vieira, Cristina Rocha & Gaspar, Maria Filomena (2013). PLENATITUDE teacher education for effectiveness and well-being with neuro-linguistic programming. US-China Education Review, 3(1), 1-17.
Walsh, D., & Pual, R. (1988). The goal of critical thinking: from educational ideal to educational reality. Washington, D.C.: American Federation of Teachers.
Weare, K., & Gray, G. (2003). What works in developing children’s emotional and social competence and wellbeing? London: Department for Education and Skills.
Yameen, A. & Iftikhar, L.(2014). Neuro-linguistic programming as an instructional strategy to enhance communicative competence of language teachers. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 4(7), 331-336.
Yeh, Yu-Chu. (2004). Nurturing reflective teaching. Computers and Education, 7, 181-194.
Zamini, S., Hoseini Nasab, S, D., & Hashemi, T. (2008). The impact of (NLP) training strategies on achievement motivation and academic achievement among female students. Journal of Research in Psychological Health, 1(3), 51-59. (Persian)
Zohar, A. (1999). Teachers’ metacognitive knowledge and the instruction of higher order thinking. Teaching and Teacher Education, 15, 413-429.