اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری بر هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه یزد

3 استادیار گروه روان‌شناسی ، دانشگاه یزد

10.22098/jsp.2019.794

چکیده

این پژوهش به منظور بهبود هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان، با تأکید بر نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی انجام شده است. پژوهش حاضر، از نوع پژوهش‌های‌آزمایشی و جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان یزد که در سال تحصیلی 93- 1394 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌داد. از این جامعه 60 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه هیجان تحصیلی پکران، گوئتز و پری پاسخ دادند و سپس گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت آموزش راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری قرار گرفت. در نهایت مجدداً پرسشنامه هیجان تحصیلی توسط هر دو گروه پاسخ داده شد (پس‌آزمون). نتایج تجزیه وتحلیل داده‌ها که به روش تحلیل کوواریانس صورت گرفت، نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری سبب ارتقاء هیجان‌های مثبت تحصیلی و کاهش هیجان‌های منفی تحصیلی گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر می‌تواند زمینه‌ای را برای پویایی فرآیند آموزش و یادگیری و بهبود هیجان‌های تحصیلی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training Self-Regulatory Learning Strategies on the Academic Emotion of High School Students

نویسندگان [English]

  • K barzegar bafrooei 1
  • A Hashemi 2
  • H Zareei Mahmoodabadi 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Yazd University
2 M. A. Student of Educational Psychology, Yazd University
3 Assistant Professor , Department of Psychology, Yazd University
چکیده [English]

The purpose of this causal-comparative study was to compare moral decision making, moral emotion expectancy, and social problem solving style in single-parent and normal students. The population consisted of all male and female students aged 10 to 15 years referred to Tadavom Counseling Center in Sari during three months (May, June, and July of 2017) for counseling (n=43). The sample consisted of 14 single-parent students and 18 ordinary students (based on willingness to participate and collaborate on research). In this research, we used moral riddles and social problem solving questionnaires. The data of moral decision making and prediction of moral emotions were analyzed using Chi-square test and data from social problem solving questionnaire were analyzed using independent t-test. Results showed no significant difference in moral decision-making, the predicted moral emotions and the problem solving style between single-parent and normal students. Education by parents, modeling for parents, interacting with peers, education and culture would be effective in the growth of moral emotions, moral behaviors, and the problem solving style of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Emotion
  • Self-regulation Strategies
  • Learning
ابوالقاسمی، عباس؛ برزگر، سبحان و رستم­اوغلی، زهرا. (1393). اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 4(2)، 6-21.
عرب­زاده، مهدی. (1392). آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر توانمندسازی اجتماعی، اعتماد به نفس و رضایت دانشجویان. رساله­ی روانشناسی تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
غفاری، ابوالفضل و ارفع­بلوچی، فاطمه. (1390). رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش­های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1(2)، 121-136.
غلامعلی لواسانی، مسعود؛ اژه­­ای، جواد و داوودی، مریم. (1392). تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر مهارت های خودتنظیمی، درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان. مجله­ی روانشناسی، 2(17)، 169-181.
کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی­الله؛ کاوسیان، جواد و نیکدل، فریبرز. (1388). رواسازی پرسشنامه هیجان­های تحصیلی پکران. نوآوری­های آموزشی، 8(4)، 7-38.
محمدی درویش بقال، ناهید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ اسدزاده، حسن و احدی، حسن. (1392). بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش آموزان دبیرستان. روانشناسی تربیتی، 9(27)، 49-66.
مصطفی سرباز، زهرا؛ ابوالقاسمی، عباس و رستم­اوغلی، زهرا. (1393). مقایسه­ی راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت و جه تگیری هدف در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 3(3)، 68-78.
موسوی، افروز؛ پیوسته­گر، مهرانگیز و پورشهریاری، مه­سیما. (1389). اثربخشی آموزش مهارت­های خودنظم­بخشی بر شادکامی دانش­اموزان دختر اول دبیرستانی. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 8(4)، 120-133.
نامداران، رقیه. (1390). الگوی روابط ساختاری بین باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
نریمانی، محمد؛ محمدامینی، زرار؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس. (1394). مقایسه‌ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار. مجله­ی روانشناسی مدرسه، 4(1)، 139-155.
 
Abolgasemi, A., Barzegar, S., & Rostamoghli, Z. (2015). The effectiveness of self-regulation learning training on academic motivation and self-efficacy of students with mathematics disorder, Journal of Learning Disabilities, 4(2), 6-21. (Persian)
Ahmed, W., Vander Werf, G., Kuyper, H., & Minnaert, A. (2013). Emotions, self- regulated learning, and achievement in mathematics: A growth curve Analysis. Journal of Educational Psychology, 5(1),150-161.
Arabzadeh, M. (2013). Educating self-regulation learning strategies on social empowerment, self-efficacy belief and students' satisfaction. PhD in Educational Psychology. Tarbiat Moalem University of Tehran. (Persian)
 Argule, M. (1990). The happiness of extraverts. Journal of Personality and Individual differences, 11, 1011-1017.
Cazan,A., M. (2012). Teaching self- regulated learning strategies for psychology students. Social and Behavioral Sciences, 78, 743- 747.
Cheng, E. C. (2011). The role of self-regulated learning in enhancing learning performance. The International Journal of Research Reviw, 1-16.
 Darbyshire, D., & Haarms, R. (2015). Student motivation in Asian countries and its Impacton academic success for second languge universitystudents. Asian Journal of Educational Research, 3(3), 11-23.
 Ghaffari, A.,& ArfaaBaloochi, F. (2011). The relationship between progressive motivation and self-concept with test anxiety in postgraduate students of Ferdowsi university of Mashhad. Clinical Psychology and Counseling Research, 2(1), 121-136. (Persian)
Gholamali-Lavasani, M., Ezheiy, J., & Davoudi, M. (2013). The effect of self-regulation learning strategies on academic engagement skills and exam anxiety. Journal of Psychology, 2(17), 169-181. (Persian)
Howell. J.A. & Buro, K. (2011). Relations among mindfulness, achievement- related self- regulation, and achievement emotions. Happiness Studies, 12,1007-1022.
 Kadivar, P., Farzad, V., Kavosyan, J., & Nikdel, F. (2009). Validity of Pekran excitement inventory. Quarterly Educational Innovations, 8(4), 7-38. (Persian)
Mega, C., Ronconi, L., & De Beni, R. (2014). What makes a good student? How emotions, self-regulated learning, and motivation contribute to academic achievement. Journal of Educational Psychology, 106(1), 121-131.
 Mohammadi Darveyshbaghal, N., Hatami, H. R., Asadzadeh, H., & Ahadi, H. (2013). The effect of self-regulation strategies (cognitive and metacognitive) on motivational beliefs of high school students. Quarterly Journal of Educational Psychology, 9(27), 49-66. (Persian)
Mostafa Sarbaz, Z., Abolghasemi, A., & Rostamoghli, Z. (2014). A comparison of self-regulatory strategies, creative thinking and goal orientation in children with and without mathematical disorder. Journal of Learning Disabilities, 3(3),68-78. (Persian)
Mousavi, S. A., Peivastegar, M., & Poorshahriary, M. (2010). The effectiveness of self-regulatory skills training on the happiness of first high school girl students. Social and psychological Studies of Women, 8(4), 120-133. (Persian)
 Namdaran, R. (2015). Patterns of structural relationships between motivational beliefs, self-regulatory strategies and academic performance in high school Girl students in Yazd. Master's thesis, Tarbiat Moalem University. (Persian)
 Narimani, M., Mohammadamini, Z., Zahed, A., & Abolghasemi, A. (2015). Comparison of the effectiveness of self-regulatory learning and strategic learning strategies on educator's motivational behavior among students. Journal of School Psychology, 1(4), 139-155. (Persian)
Peklaj, C., & Pecjak, S. (2011). Emotions, motivaion and self- regulation in boy' and girl' learning mathematics. Psiholoskaobzorja/ Hoizons of Psychology, 20(3), 33-58.
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievementemotions: assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315–341.
Pekrun, R., Elliot, A., Maier, M. (2009). Achievement Goals and Achievement Emotions: Testing a Model of Their Joint Relations with Academic Performance.Journal of Educational Psychology, 101, 1, (pp 115-135).
Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002a). Academic emotions in students’ self- regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitativ. Educational psychologist, 37(2), 91–105.
Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self- regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 385-407.
Roseman, I. J. (2001). Amodel of appraisal in the emotion system: Integrating theory, research, and applications. In K. R. Scherer, A. Schorr & T. Johnstone (Eds.),Appraisal Processes in Emotion. pp. 68–91.
Schere, K. R., Schorr, A., & Johnstone, T. (Eds). (2001). Appraisalprocesses in emotion. Oxford, UK: Oxford University Press.
You, J., Kang, M., & Pahng, P. (2013). Moderating effects of academic emotions between preceived academic control and self- regulated learning in online courses. E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. 2180-2196.
Zimmerman, B. (2015). Self- regulated learning: Theories, measures, and outcome. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 541-546.