بررسی اثربخشی هوش شخصی و هوش موفق بر اعتماد به نفس دانش-آموزان تیز هوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 استاد ممتاز گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2019.797

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش هوش شخصی و هوش موفق بر اعتماد به نفس دانش­آموزان تیز هوش بود. این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش­آموزان پایه نهم دبیرستان متوسطه دوره اول مدرسه استعدادهای درخشان شهرستان اسفراین در سال تحصیلی 95-96 تشکیل دادند. آزمودنی­های پژوهش شامل 48 نفر تشکیل دادند که 48 نفر از این دانش­آموزان با شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های هوش شخصی مایر، هوش موفق استرنبرگ و اعتماد به نفس روزنبرگ استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که برنامه آموزشی هوش شخصی و موفق بر اعتماد به نفس تأثیر دارد و آن را افزایش می­دهد. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه جلوگیری از آسیب­های اجتماعی، سلامت جسمانی، روانی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان تیزهوش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Personal Intelligence and Success Intelligence on Confidence level of Gifted Students

نویسندگان [English]

  • H Dowlati 1
  • M Narimani 2
  • N Sobhi gharamaleki 3
  • G Sadeghi Hashjin 4
1 Ph.D. Student of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Professor Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 Associate professor, Allameh Tabataba'i University
4 Professor Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose this study was to investigate the effectiveness of personal intelligence and success intelligence on the confidence of gifted students. This research was experimental with pretest and posttest and a control group. The population included ninth grade students of high school to secondary early school gifted students in the academic year 95-96 in Esfarāyen city.  The sample included 48 high school students in grade nine randomly selected and assigned into two experimental groups and one control group. The collect the data, Meir’s personal intelligence, Sternberg’s success intelligence and Rosenberg’s confidence scales were used. Mixed analysis of variance showed that personal intelligence training program leads to success and impacts confidence and it increase. These results have important implications regarding the prevention of social issues, physical and mental health and academic achievement.  So we can conclude that with training personal intelligence and success intelligence students have a great help to experience community health.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal intelligence
  • Success intelligence
  • Confidence
  • Gifted
استرنبرگ،آر.جی و گریگورنکو، النا. ال.(2000). هوش عملی در زندگی روزمره. الهه حجازی و یاسمین عابدینی(1385)، چاپ اول، تهران: نشرآگاه.
بادله، مرتضی؛ فتحی، مهدی؛ آقامحمدیان، حمیدرضا و بادله، محمد تقی.(1392). اثربخشی هیپنوتراپی شناختی ­رفتاری­گروهی بر افزایش اعتماد­به­نفس دانش­آموزان نوجوان. توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 11(23)، 17-23.
جناآبادی، حسین. (1395). تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس کودکان دارای اختلال یادگیری کلامی و کودکان دارای اختلال یادگیری غیرکلامی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 6(2)، 70-82.
خیرخواه، معصومه؛ مکاری، هدی؛ نسانی سامانی، لیلا و حسنی، فاطمه. (1392). تأثیر بهداشت دوران بلوغ بر عزت نفس نوجوانان. مجله پژوهش پرستاری ایران، 8(30)، 47-57.
دلاور، علی.(1393). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. چاپ چهل و یکم، تهران: ویرایش.
کیومرثی، فیروز؛ شریفی درآمدی، پرویز و کامکاری، کامبیز. (1397). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 8(2)، 76-98.
گنجی، حمزه.(1384). ارزشیابی شخصیت(پرسشنامه). چاپ سوم، تهران، ساوالان.
نریمانی محمد و غفاری، مظفر.(1395). بررسی ارتباط حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی با افسردگی پس از زایمان زنان. پژوهش پرستاری، 11(40)، 25-32.
نگهبان سلامی، محمود؛ فرزاد، ولی اله و صرامی، غلامرضا.(1393). بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق. اندازه گیری تربیتی، 5(15)، 1-16.
 
Badeleh, M., Fathi, M., Aghamohammadian, H, R., & Badeleh, M, T. (2013). The effectiveness of cognitive behavioral hypnotherapy on increasing self-esteem in adolescent students. Development of Research in Nursing & Midwifery, 11 (23), 17-23. (Persian)
Delaware, A. (2014). Research methods in psychology and educational sciences. Forty-first Edition, Tehran, Viraiesh. (Persian)
Erol, R. Y., & Orth, U. (2011). Self-esteem development from age 14 to 30 years: a longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 101(3), 607.
Furnham, A., & Cheng, H. (2016). Childhood intelligence, self-esteem, early trait neuroticism and behaviour adjustment as predictors of locus of control in teenagers. Personality and Individual Differences, 95, 178-182.
Ganji, H. (2005). Personality assessment questionnaire. Third Edition, Tehran, Savalan. (Persian)
Ibrahim, H. I., Jaafar, A. H., Kassim, M. A. M., & Isa, A. (2016). Motivational climate, self-confidence and perceived success among student athletes. Procedia Economics and Finance, 35, 503-508.
Jenaabad, H. (2017). The effect of social skills training on increasing self-confidence among children with verbal learning disorders and children with nonverbal learning disorders. Journal of Learning Disabilities, 6(2),70-82. (Persian)
Kaufman, J. C., & Sternberg, R. J. (Eds.). (2010). The cambridge handbook of creativity. Cambridge University Press.
Kheirkhah, M., Makari, H., Samani, L., & Hasani, F. (2013). Adolescent health impact on self-esteem of adolescents. Iran Nursing Research, 8 (30), 47-57. (Persian)
Kioumarsi, F., Sharifidaramdi, P., & Kamkari, K. (2019). Psychometric properties of Second edition of Reynolds intelligence measures in students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 8(2),76-98. (Persian)
Kort-Butler, L. A., & Hagewen, K. J. (2011). School-based extracurricular activity involvement and adolescent self-esteem: A growth-curve analysis. Journal of Youth and Adolescence, 40(5), 568-581.
Lowery, S. E., Kurpius, S. E. R., Befort, C., Blanks, E. H., Sollenberger, S., Nicpon, M. F., & Huser, L. (2005). Body image, self-esteem, and health-related behaviors among male and female first year college students. Journal of College Student Development, 46(6), 612-623.
Lubbers, J., & Rossman, C. (2016). The effects of pediatric community simulation experience on the self-confidence and satisfaction of baccalaureate nursing students: A quasi-experimental study. Nurse Education Today, 39, 93-98.
Mandelman, S. D., Barbot, B., & Grigorenko, E. L. (2015). Predicting academic performance and trajectories from a measure of successful intelligence. Learning and Individual Differences, 2(3),34-52.
Mayer, J. D (2008). Personal intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 27, 209-32.                                                                                                    
Mayer, J. D., Caruso, D. R.,  Panter,  A. T., & Salovey, P. (2012). The growing significance of hot intelligences. American Psychologist, 67, 502-503  .
Mayer, J. D., Wilson, R & Hazelwood, M. (2013).  Personal intelligence expressed: a multiple case study of business leaders. Imagination, Cognition AND Personality, 30(2), 201-224.                                                                   
Narimani, M., & Ghaffari, M. (2016). The relationship between sense of coherence, self-compassion and personal intelligence with women postpartum depression. Nursing Research, 11 (40), 25-32. (Persian)
Negahban Salami, M., Farzad, V., Sarrami, G. (2014). Studying the factor structure, Validity and reliability of successful intelligence. Educational Measurement, 5 (15), 1-16. (Persian)
Piaw, C. Y., Ishak, A., Yaacob, N. A., Said, H., Pee, L. E., & Kadir, Z. A. (2014). Can multiple intelligence abilities predict work motivation, communication, creativity, and management skills of school leaders? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4870-4874.
Srivastava, R., & Joshi, S. (2014). Relationship between self-concept and self-esteem in adolescents. International Journal of Advanced Research, 2(2), 36-43.
Stankov, L. (2013). Noncognitive predictors of intelligence and academic achievement: An important role of confidence. Personality and Individual Differences, 55(7), 727-732.
Sternberg, R. G., & Grigurenko, E. L. (2000). Practical intelligence in everyday life. Elahe Hejazi and Yasmin Abedini (2006), First Edition, Tehran, Agah. (Persian)
Sternberg, R. J. (2002). Raising the achievement of all students: Teaching for successful intelligence. Educational Psychology Review, 14(4), 383-393.
Sternberg, R. J. (2007). Thinking styles. Cambridge University Press.
Sternberg, R. J. (2015). Successful intelligence: A model for testing intelligence beyond IQ tests. European Journal of Education and Psychology, 8(2), 76-84.
Sternberg, R. J., Jarvin, L., & Grigorenko, E. L. (Eds.). (2009). Teaching for wisdom, intelligence, creativity, and success. Corwin Press.