عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه حرفه‌ای دبیران مدارس اردبیل (تحقیق کیفی با تأکید بر روش گروه های کانونی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان و پیام نور

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2019.799

چکیده

هدف پژوهش کاربردی حاضر، شناسایی عوامل و مؤلفه های مؤثر بر توسعه حرفه­ای دبیران مقطع متوسطه دوره دوم آموزش و پرورش ناحیه یک و دو اردبیل است. از میان جامعه اساتید، صاحبنظران و مطلعین کلیدی با استفاده از کفایت نظری داده­ها 51 نفر بعنوان نمونه آماری، انتخاب شدند. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است که برای جمع­آوری داده­ها از روش مصاحبه گروه­های کانونی استفاده شد. داده­ها از طریق تکنیک تحلیل محتوا (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد عوامل مؤثر برتوسعه حرفه­ای دبیران عبارتند از: عوامل فردی شامل مؤلفه­های: ویژگی­های شخصیتی، انگیزه پیشرفت، علاقه و نگرش، پیشینه و بنیه علمی و عوامل سازمانی شامل: فرهنگ سازمانی، نقش مدیران، نظام ارزیابی عملکرد، دوره­های آموزشی و عوامل اقتصادی شامل مؤلفه­های: نظام­های پاداش و ارتقاء، وضعیت معیشتی و مادی، تسهیلات و امکانات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Professional Development of High School Teachers in Ardabil: A Qualitative Research with an Emphasis on Focus Qroup Approach

نویسندگان [English]

  • R zirak 1
  • A Zahed Babolan 2
  • A Rezaei Sharif 3
  • M Moeini Kia 4
1 Ph.D. student of Educational Management, University of Mohaghegh Ardabili rezazrk@yahoo.com
2 Professor, Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili
4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this applied research was to identify the factors impacting professional development of second-grade high school teachers at Districts I and II of Ardabil Education Administration. From the community of professors, experts and key knowledgeable persons, using the theoretical adequacy of data, 51 persons were selected as the sample. This research was a qualitative research collecting data through the focus group interviewing method. The data was analyzed using content analysis technique (open source, axial, and selective coding). The results indicated that factors impacting the development of teachers include individual factors, including personality traits, incentive of progress, background and attitude, and scientific vigor; organizational factors including organizational culture, managers’ roles, performance management system, and educational courses; and economic factors including reward and progress systems, sustenance and material conditions and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional development
  • Focus groups
  • Qualitative Research
الله­وردی، مصطفی؛ احسان فرح آبادی، سید محمد و سجادی، حانیه السادات. (1389). اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره­وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 1388. فصل­نامه بیمارستان، 9 (4)، 77-85.
بابائیان، علی؛ سامانی، یوسف و کرمی، ذبیح­اله. (1393). بررسی رابطه­ی ویژگی­های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته­های مأموریتی ناجا. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 9(37)،9-27.
بهادری، محمدکریم؛ تیمورزاده، احسان و ماستری فراهانی، حسین. (1392). مؤلفه­های تأثیرگذار بر افزایش بهره­وری نیروی انسانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی. مجله طب نظامی، ۱۵(1)، 75-86.
حاجی­کریمی، عباسعلی و سلطانی، مرتضی. (۱۳۹۰). بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد: مورد مطالعه صنعت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ایران. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 9(23). 95-116.
زارعی متین، حسن. (1391). مدیریت منابع انسانی.  مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
شریف زاده، فتاح و تیرجو، اختر. (1392). تاثیر فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه­ای بر اثربخشی سازمان. فصل­نامه مدیریت سازمان­های دولتی، 2(1)، 7-28.
شهرابی، مجید. (1383). بررسی آموزش های کارگاهی و ضمن کار و افزایش اثربخشی در صنایع تهران. آموزشیصنعتخودرو، (6)، 42-47.
شیرکرمی، جواد؛ دوستی، زهرا و دوستی، یدالله. (1394). بررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش منطقة موسیان. ماهنامهعلومانسانیاسلامی، 1(4)، 25-40.
صادقی، ناهید. (۱۳۸۷). رویکردی به رشد حرفه ای مداوم معلمان. فصل­نامه روانشناسی و علوم تربیتی، ۳۸ (2)، 47-75.
صفایی موحد، سعید و فلاحی نیا، حسین. (1395). تدوین برنامه توسعه حرفه­ای کارشناسان و مدیران آموزش در شرکت ملی نفت ایران: یک پژوهش کیفی. آموزشوتوسعهمنابعانسانی،3(8)، 97-122.
صمدی میارکلایی، حسین؛ آقاجانی، حسنعلی و صمدی میارکلایی، حمزه. (1394). مدل معادلات ساختاری ارتباط میان ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان (شاهدتجربی: اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر و بهنمیر). رهیافتینودرمدیریتآموزشی، 6(1)، 147-166.
طالقانی، غلامرضا؛ امینی، سمیه؛ غفاری، علی و ادوسی، حسین. (1392). بررسی رابطه مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان. نشریه مدیریت دولتی، 5(3)، 83-102.
عبدالهی، بیژن و صفری، اکرم. (1394). بررسى موانع اساسى فرا روى رشد حرف­هاى معلمان. نوآوری­های آموزشی، 15(2)، 99-134.
عبودی، حمید؛ لطفی زنگنه درویش، مصدق و کاظمیان، فرشته. (1393). رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 6 (1)، 223-244.
عرب پور، علیرضا و نیک پور، امین. (1394). تأثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره­وری نیروی انسانی در سازمان­های دولتی شهر کرمان. پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 7 (1)، 159-186.
قرونه، داود؛ میرکمالی، سید محمد؛ بازرگان، عباس و خرازی، سید کمال. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران. آموزش و توسعه منابع انسانی، 1(1)، 89-115.
کارگر, غلامعلی؛ سارا کشکر و بهاره خسروی راد. (۱۳۹۱). بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست­های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه­های تهران. اقتصاد و بازاریابی ورزشی، 1(4)، 57-72.
منشگر، مریم و عباسی، اسدالله. (1395). آسیب شناسی و راهکارهای حمایت مدیران از بالندگی و توسعه منابع انسانی.  آموزشوتوسعهمنابعانسانی، 3(8)،29-56.
نوع پسند اصیل، سید محمد؛ ملک اخلاق، اسماعیل و مهروانی، مجید. (1393). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 6 (1)، 31-51.
 
 
Abdollahi, B., & Safari, A. (2016). The study of key barriers to the teachers’ professional development. Educational innovations, 15 (2), 99-134. (Persian)
Abudi, H., Lotfi Zangeneh Darvish, M., & Kazemian, F. (2014). The relationship between organizational culture and employees' empowerment.  Journal of Research in Human Resource Management, 6(1),223-244. (Persian)
Ahadzie, D. K., Proverbs, D. G., & Olomolaiye, P. (2008). Towards developing competency-based measures for construction project managers: Should contextual behaviors be distinguished from task behaviors? International Journal of Project Management, 26, 631-645.
Alaolmaleki, M., & Yousefi, B.(2002). Cognition & compare of the ways that increase Human Resource Productivity in Semnan University of Medical Sciences. 1st Conference of Resource Management of Hospital, Tehran. (Persian)
Allahverdi, M., Farahabadi, E., Sajadi, H. (2011). Prioritizing factors effecting on human resources productivity: Viewing of middle class managers in Isfahan University of Medical Sciences-2009. Journal of Hospital, 9 (4), 77-85. (Persian)
Altınöz, M., Çakıroğlu, D., & Çöp, S. (2013). Effects of talent management on organizational trust: A field study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 843-851.
Arabpour, A., & Nikpour, A. (2015). The effects of the aspects of talent management on human resource productivity in the public organizations in Kerman. Journal of Research in Human Resource Management, 7(1), 159-186. (Persian)
Arif, M. (2007). Baldrige theory in to practice : AGeneric model. International Journal of Educational Management, 21 (2), 114-125.
ASTD. (2014). Annual Review of Workplace Learning and Development Data. American Society for Training and Development.
Babaian, A., Samani, Y., &  Karami, Z. A. (2014). Investigating the relationship between personality characteristics and job performance of employees of the naval officers. Human Resources Quarterly Naja, 9 (37), 9-27. (Persian)
Bahadori, M. K., Teymourzadeh, E., & Mastari Farahani, H. (2013). Factors affecting human resources’ productivity in a military health organization. Journal of  Military Medicine, 15(1), 75-86. (Persian)
Barratt, M. S., & Moyer, V. A.(2004). Effect of a teaching skills program on faculty skills and confidence. Ambulatory Pediatrics, 4(1), 117- 120.
Groon, D., Mirkamali, S. M., Bazargan, A., & Kharrazi, S. K. (2014). Identifying the factors affecting the development of faculty members of Tehran university. Training and Development of Human Resources, 1 (1), 89-115. (Persian)
 Hajikarimi, A. A.&  Soltani, M. (2011). Study and analysis of talent management measures: A case study of Iran machinery and industrial equipment industry. Organizational Culture Management, 9(23),95-116. (Persian)
Hassani, D., & Ahmadi, A. (2015). Relationship between organizational culture and professional development of teachers. Educational Management Innovations, 4 (40), 7-18. (Persian)
Ivancevich, J. M.(2007). Human Resource Management. New York: Mc GrawHill.
Kanok, I., Somprach, T., Prasertcharoensuk, T. K. N. (2015).The Impact of organizational culture on teacher learning.  Procedia social and Behavioral sciences,186, 1038- 1044.
Karakaya, A. & Yılmaz, K. (2013). Problem solving approach at organizational development activities: A Research at Karabuk University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 322-331.
Kargar, G., Kashkar, S. ,& Khosravi Rad, B. (2012) Study of the conditions of appointment of managers in management positions of sports centers of Tehran universities. Economics and marketingin sports, 1(4), 57-72. (Persian)
King, H.(2004). Continuing professional development in higher education: What do academics do? GEES Subject Centre, University of Plymouth.
Megri, Z. (2014). The impact of talent management system on the enterprise performance: A study on a sample of workers in national company of Juice and canned-food Unit MANAA (Batna). Arab Economic and Business Journal, 9(2), 156-165
Menshgar, M., & Abbasi, A. (2016). Pathology and solutions for managers' support in development and human resource development. Training and Development of Human Resources, 3 (8), 29-56. (Persian)
Mohammadi, A. Farahi, A. Soltani M. R. & Tarardipour, Kh. (2015). Designing and explaining the pattern of human resources development of one of the armed forces organizations. Quarterly Journal of Hum Resources Management Researches,7(1), 55-63 (Persian)
Noh Pasand,  S. M., Malek Akhlagh, E., & Mehranani, M. (2014). Relationship between Talent Management and Organizational Performance. Journal of Research in Human Resource Management, 6 (1), 31-51. (Persian)
Sabzloun, H. (2014). The Relationship between Organizational Culture and Participatory Management on the Job Performance of Secondary Teachers in the 1st District 2 of Shiraz, Graduate Degree in Management Education at Islamic Azad University, Marvdasht Branch. (Persian)
Sadeghi, N. (2002). An approach to the continuing professional development of teachers. Journal of Psychology and Educational Sciences, 38 (2), 47-75. (Persian)
Safaee Movahed, S., & Fallahinia, H. (2016). Development of a professional development program for experts and training managers at national Iranian oil company: A qualitative study.  Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources, 3 (8), 97-122. (Persian)
Sallee, R. E. (2011). Closing the Teaching Gap: Professional Development Programs that Work. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway, PO Box 1346, Ann Arbor, MI 48106.
Samadi Miirklaee, H., Aghajani, H., & Samadi Miirklaee, H. (2015). Structural equation modeling of relationship between organizational structure and employees' psychological empowerment (An empirical evidence: Babolsar and bahnamir city education and training administration). A New Approach to Educational Management, 6 (1), 147-166. (Persian)
Shahrabi, M. (2004). Study of workshops and in-work trainings and increase the effectiveness of Tehran's industries. Educational Automotive Industry, (6), 42-47. (Persian)
Sharifzadeh, F., &Tiruja, A. (2013). The effect of organizational culture and professional ethics on organizational effectiveness. Journal of Management of Public Organizations, 2(1), 7-28. (Persian)
Shelton, S. T. (2002). Employee, Supervisors, and Empowerment in the public sector: the Role of Employee Trust. Ph.D Dissertation.
Shirkhrami, J.,  Dostadi, Z., & Dostami, Y. (2015). Investigating and analyzing the status of human resources in the education of musaic area. Islamic Humanities Monthly, 1 (4), 25-40. (Persian)
Smolen, D. M.(1996) Constraints that nursing program administrator encounter in promoting faculty change and development. Journal of Professional Nursing, 12, 91-98.
Taleghani, Gh. R., Amini, S., Ghafary, A., & Hossein Adousi, H. (2013). An investigation of the relationship between talent management and the performance of faculty members in Esfehan University. Journal of Public Admininstration, 5(3), 83-102. (Persian)
Tinoca, L., Lee, E., Fletcher, C., Barufaldi, J. P., & Meyer, J. (2004) From professional development for science teachers to student learning in science. Paper presented at the National Association for Research in Science Teaching, Vancouver, BC.
Vazifedoust, H., Nasiri, M. & Norouzi, A. (2012). Analyzing the relationship between organizational structure and employee empowerment in Eastern Azerbaijan. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 2(6), 10-24
Vural, Y., Vardarlier, P., & Aykir, A. (2012). The Effects of Using Talent Management With Performance Evaluation System Over Employee Commitment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 340-349.
Zarei Matin, H. (2012). Human resource management. Islamic Propaganda Publishing Center of Qom Seminary. (Persian)