نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‏آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی.

10.22098/jsp.2019.802

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی در پیش­بینی سرزندگی تحصیلی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را کلّیه­ی دانش‏آموزان دوره­ی متوسطه­ی اول شهر اردبیل در سال‏تحصیلی 95-1396 تشکیل می‏دادند که از میان آن­ها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 230 دانش‏آموز ‏به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت پرسشنامه‏ی 223 دانش‏آموز قابل تحلیل بود. از پرسشنامه­ی کیفیت زندگی در مدرسه، پرسشنامه­ی خودتنظیمی تحصیلی و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی برای جمع‏آوری داده­ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین کیفیت زندگی در مدرسه (و مؤلفه‏های آن) و خود­تنظیمی تحصیلی (و مؤلفه‏های آن) با سرزندگی تحصیلی دانش‏آموزان رابطه‏ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 57 درصد از کل واریانس سرزندگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی در مدرسه و خود­تنظیمی تحصیلی قابل پیش بینی است که متغیر کیفیت زندگی در مدرسه سهم بیشتری داشت. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی در مدرسه و خود­تنظیمی تحصیلی از متغیرهای مرتبط با سرزندگی تحصیلی دانش‏آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Quality of Life in School and Self-Regulation in Predicting Students' Academic Vivacity

نویسندگان [English]

  • A Kiani 1
  • GH Karimianpour 2
1 Assisteant Professor , Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili
2 Ph.D. Student, Educational Management, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the role of quality of school life and academic self-regulation in predicting students’ academic vivacity. This is a correlational study. The population of this study included all Ardebil high school students during 2016-2017 academic year, among whom 230 students were selected by cluster random sampling. For data collection, quality of school life questionnaire, academic self-regulation questionnaire, and academic vivacity questionnaire were used. The data were analyzed by using Pearson’s correlation and regression analysis. The results showed that there exists a significant positive relationship between the quality of school life and its components and academic self-regulation and its components with academic vivacity. Also, regression analysis revealed that 57% of the total variance of academic vivacity can be explained by the quality of school life and academic self-regulation. Therefore, it can be concluded that the quality of school life and academic self-regulation must be taken into account as one of the important factors leading to academic success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of school life
  • academic self-regulation
  • Academic vivacity
ابوالقاسمی، عباس؛ برزگر، سبحان و رستم­اوغلی، زهرا. (1393). اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 4(2)، 6-21.
بولند، تئو؛ لچرت، جوس. (1995). کیفیت بخشی در آموزش و پرورش. ترجمه­ی دکتر پروین عباسی (1385). انتشارات راقم
پور عبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر و عباسی، مسلم. (1393). مقایسه اهمال کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‏آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. ‏مجله ناتوانی­های یادگیری، 4(3)، 22-38.
خوشاب، سمیه. (1395). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دوم. پایان نامه چاپ نشده دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی.
دهقانی‏زاده، محمدحسین و حسین‏چاری، مسعود. (1391). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه‏ای خودکارآمدی. مجله‏ی مطالعات آموزش و یادگیری، (2)4، 21-47.
زاهدبابلان، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود. (1391). مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنطیمی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 1(2)، 43-62.
ساقی، محمدحسین و رجایی، علیرضا. (1387). رابطه­ی ادراک نوجوانان از عملکرد خانواده با سازگاری آن­ها. اندیشه و رفتار، 3(10)،71-82.
سلطانی شال، رضا؛ کارشکی، حسین؛ آقا محمدیان ، حمید رضا؛ عبدخدایی، محمد سعید و بافنده، حسین. (1390). بررسی روایی و پایایی پرسش نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه مشهد،19(1)،35-55.
سلیمانی، زهرا؛ غفاری، مجید و باعزت، فرشته. (1397). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 7(4)، 68-86.
سواری، کریم و عرب زاده، شیما. (1392). ساخت و تعیین ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه­ی خود تنظیمی تحصیلی. مجله روان­شناسی مدرسه، 2(2)، 75-92.
شیرازی تهرانی، علی رضا؛ غضنفری، فیروزه و جادانی، مریم. (1394). رابطه جهت گیری هدف، یادگیری خودتنطیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. مجله پویش در علوم تربیتی و مشاوره، 1(1)، 2-9.
عبدی، هادی؛ هاشمیان، کیانوش و ابوالمعالی، خدیجه. (1394). پیش­بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی­های شخصیتی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش­آموزان دوره متوسطه دوم. پژوهشنامه تربیتی، 10(44)، 111-128.
عریضی، حمیدرضا؛ عابدی، احمد و تاجی، مریم. (1386). رابطه رفتارهای معلم با سرزندگی و انگیزش درونی دانش آموزان دبیرستان­های شهر اصفهان. فصل­نامه نوآوری­های آموزشی، 23(6)، 13-28.
فرامرزی، حمید؛ حاجی یخچالی، علیرضا و شهنی ییلاق، منیجه. (1395). رابطه‏ی‏ بین سرزندگی تحصیلی، هدف‏ها‏ی پیشرفت و جهت گیری انگیزشی با خودکارآمدی خلاق دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز. فصل­نامه توسعه آموزش جندی شاپور، 7(2)، 1-8.
نریمانی، محمد؛ خشنودنیای چماچائی، بهنام؛ زاهد عادل و ابوالقاسمی، عباس. (1395). مقایسه‌ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان پسر نارساخوان، نارسانویس، نارسا حساب و عادی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 5(4)، 87-107.
نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا. (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. مجله­ی ناتوانی یادگیری، 3(4)،124-142.
کارشکی، حسین؛ مومنی مهموئی، حسین و قریشی، بهجت. (1391). رابطه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش­آموزان مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی. فصل­نامه پژوهش در برنامه­ریزی درسی، 11(13)، 51-68.
یاسمی نژاد، پریسا؛ طاهری، مرضیه و گل محمدیان، محسن. (1388). رابطه خودتنطیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران. پژوهش های آموزش و یادگیری، 3(2)، 1-14.
.
Abdi, H., Hashmian, K., & Abolmaali, K. H. (2015). The prediction of educational bounancy based on personality traits and self-regulation in secondary school students. Educational Research. 10(44). 111-128. (presian)
Abolghasemi, A., Barzegar, S., & Rostamoghli, Z. (2015). The effectiveness of self-regulation learning training on academic motivation and self-efficacy of students with mathematics disorder. Journal of Learning Disabilities, 4(2),6-21. (Persian)
Arizi, H., Abedi, H., & Taji, M. (2007). The relationship between teachers' behaviors and the bounancy and inner motivation of high school students in Isfahan. Journal of Educational Innovations. 23(6), 13-28.   (presian)
 Bakhshee, F., Hejazi, E., Dortaj, F., & Valiollah F. (2016). The modeling of school climate perception and positive youth development with academic buoyancy. Journal of Current Research in Science, 3(1), 94-100.    (presian)
Bodrova, E., & Leong, D. (2005). Promoting student self regulation learninf.  Educational Digees, 71(2), 54-57.
Boekaert, P. R., & Pintrich, M. Z. (2002). Handbook of self regulation. 13-39. San diego: Academic Press.
Boolend, T., & Lachter, J. (1995). Quality education in education. Translated by ababsy, Parvin. (2006). Raghem publication. (Persian)
Bourke, S., &  Ainley, J. (1992). Quality of school life and intentions for futher education: the case of a rural high school. Paper presented at annual conference of AARE. Adelaide
Butler, D. L., & Winne, P. H. (1995). Feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis. Review of Educational Research, 65, 245-282.
Dehghanizade, M., & Hoseinchary, M. (2012). Academic vitality and perception of family communication model; Self-efficacy mediator role. Journal of Education and Learning Studies, 4(2), 21-47. (Persian)
Duijn, M., Rosenstiel, I. V., Schats, W., Smallenbroek, C. , & Dahmen, R. (2011). Vitality and health: A lifestyle programme for employees. European Journal of Integrative
Medicine
, 3, 97-100.
Faramarzi, H., Haji yakhchali, A., & Shaheni yelagh, M. (2016). The relationship between academic bounancy, goals of development and motivational orientation with the creative self-efficacy of students in Ahvaz Jundishapur University. Jundishapur Training Development Quarterly, 7(2). 1-8. (presian)
Finn, J.D., & Rock, D.A. (1997) Academic success among students at risk for school failure. Journal of Applied Psychology, 82, 221–234.
Furrer, C.J., skinner, E. A., & Pitzer, J. R. (2009). The influence of teacher and peer relationships on students’ classroom engagement and everyday motivational resilience. 113(1), 101-123.
Kareshki, H., Momeni, H., & Ghorieshi, B, (2012). Relationship between academic motivation and quality of life of students with descriptive evaluation with traditional evaluation. Journal of Planning Curriculum, 11(13), 51-68. (presian)
Khoshab, S. (2016). The effectiveness of teaching self-regulatory learning strategies on academic lifeliness and academic achievement of secondary students.  Unpublished Thesis of Shahid Bahonar University of Kerman. Faculty of Education and Psychology. (Persian)
Martin, A.J., & Marsh, H.W. (2008) Workplace and academic buoyancy: psychometric assessment and construct validity amongst school personnel ‏ ‏and students. Journal of Psychoeducational Assessment, ‏26, 168–184.
Narimani, M., Khoshnoodni Chomachaei, B., Zahed, A., & Abolghasemi, A. (2016). A compare motivational beliefs and self- regulation learning strategies in boy students with dyslexia, dysgraphia, dyscalculia and normal. Journal of Learning Disabilities, 5(4), 87-107. (Persian)
Narimani, M., Yosefi, F., & Kazemi, R. (2014). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(4), 124-142. (Persian)
Ning, K. H., & Downing, K. (2010). The reciprocal relationship between motivation and selfregulation: A longitudinal study on academic performance. Learning and Individual Differences, 20(6), 682-686
Pintrich, P. (1995). Understanding self- regulated. New Directions for Teaching andlearning.
63, 3-12.
 Pintrich, P.R., & Degroot, E.V.(1990). Motivatinal and self regulated learning component of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
Pourabdol, S., Sobhi, N., & Abasi, M. (20014). Comparison of educational negligence and academic bounancy in students with and without specific learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 4(3), 22-38. (Persian)
Putwain, D.V., Connors, L., Symes, W., & Douglas-Osborn, E. (2011). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety Stress & Coping, 25(3),349-358.
Saghi, M., & Rajei, A. (2008). Relationship between adolescent’s perception of family function and their adaptation. Andishe va Raftar, 3(10), 71-82. (Persian)
Savary, K., & Arabzade, S.H. (2013). Making and determining the psychometric properties of self-regulatory questionnaire. Journal of Psychology School, 2(2), 75-92. (Persian)
Schunk, D. h. Zimmeman, B.J. (1997). Socisl origins of self regulatory competence. Educational Psychologist, 32, 195-208.
Shirazi, A., Ghazanfari, F., & Jadani, M. (2015). The relation of goal orientation, self-control learning with student's academic performance. Journal of Educational Sciences and Consultation,1(1), 2-9.    (Presian)
Soleimani, Z., Ghaffari, M., & Baezzat, F. (2018). The effectiveness of reality group therapy on academic vitality in students with Sspecific learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 7(4),68-86. (Persian)
Soltani shal, R., Kareshki, H., Aghmohamadian, H., Abdkhodaei, M., & Bafande, H. (2011). The validity and reliability of quality of life questionnaire in school in Mashhad schools. Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 19(1), 35-55. (Persian)
Yasemi Nejad, P., Taheri, M., & Golmohamadian, M. (2009). Self-control relationship with the motivation of progress and academic achievement in high school girl students in Tehran. Educational and Learning Research. 3(2). 1-14. (presian)
Zahed babalan, A., Rajabi, S., & Omidi, M. (2012). Comparison of social, emotional, educational Compatibility and self-management learning in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 1(2), 43-62. (Persian)
Zimmerman, B. (1990). Self regulated learning and academic achivement. An Overview Educational
Zimmerman, B. (2006). Attaining self regulation. A social cognitive perspective. In M.