تأثیر آموزش یادگیری مغز محور بر اضطراب و عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه هفتم

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه برنامه درسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22098/jsp.2020.864

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش یادگیری مغز محور بر اضطراب و عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان انجام‌شده است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه هفتم دبیرستان‌های متوسطه اول شهرستان سربیشه (233 نفر) بود که در سال تحصیلی 93-1394 در این مدارس مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش تعداد 50 نفر دانش‌آموز دختر پایه هفتم از دبیرستان‌های دولتی بود که با روش تصادفی ساده به‌عنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه اضطراب ریاضی چیو و هنری  و آزمون محقق ساخته عملکرد تحصیلی ریاضی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.نتایج نشان داد که نمره درس ریاضی بعد از مداخله در گروه آزمایش به‌طور معناداری بالاتر از گروه کنترل بود (001/0p<)، ولی در نمره اضطراب ریاضی تفاوت معناداری در دو گروه مشاهده نشد. بنابراین، آموزش یادگیری مغز محور می‌تواند به‌عنوان یک روش مداخله‌ای در بهبود عملکرد تحصیلی درس ریاضی در دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of brain-based learning on anxiety and academic performance in math in the 7th grade female students

نویسندگان [English]

  • S Jalali 1
  • H Pourshafei 2
  • B Daneshmand 3
1 MA of Educational Psychology, Islamic Azad University, Birjand
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, University of Birjand.
3 Assistant Professor, Department of Curriculum, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

This study aims to investigate the effect of brain-based learning on anxiety and academic performance in math in the 7th grade female students of junior high school in 2014-2015 academic year. This is a quasi-experimental research with experimental and control groups conducted on 50 seventh grade students who were randomly placed in experimental and control groups. For assessing the research variables, the Mathematics anxiety scale of Chiu and Henry and a researcher-made test of math performance were adopted. For data analysis, covariance analysis was used. The results indicated that math scores in the experimental group increased up to 5.77 and it increased in the control group up to 1.56. This variation in score increase in pretest and posttest was significant in the experimental group. Moreover, the covariance analysis results indicated that math scores after intervention in the experimental group were meaningfully higher than the control group, while no meaningful difference was observed in the anxiety among both groups and math anxiety score change before and after the intervention didn’t show a meaningful variation in both groups; thus, instruction of brain-based learning can be utilized as an intervening method in improving the academic performance of students in mathematics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain-based learning
  • math anxiety
  • academic performance in math
  • female students
احمدی، سعید و احمدی، مجید (1390). رابطه میان اضطراب ریاضی و سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 8(31)، 102-89.
احمدی، سعید و خضری، حسن (1385). رابطه اضطراب ریاضی و سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان. اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 1(4)، 44-31.
اصغری ملامحمود، فاطمه (1391). تأثیر آموزش حافظه فعال بر پیشرفت و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کودکان استثنایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
آقازاده، محرم (1393). راهنمای روش‌های نوین تدریس (بر پایه پژوهش‌های مغز محور، ساخت‌گرایی، یادگیری از طریق همیاری، فراشناخت). چاپ نهم. تهران: آییژ.
امامی‌پور، سوزان؛ جعفری‌روشن، مرجان و آقازاده، راحله (1390). رابطه راهبردهای شناختی- فراشناختی و اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی. تحقیقات روان‌شناختی، 3 (10)، 86-75.
تاراج، میترا (1391). مقایسه اثربخشی راهبرد یادگیری مغز محور و راهبردهای شناختی و فراشناختی بر بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر ناموفق پایه سوم ابتدایی شهر ارومیه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.
جنسن، اریک (1384). مغز و آموزش. مترجمان: لیلی محمدحسین و سپیده رضوی. چاپ دوم. تهران: مدرسه.
جنسن، اریک (1390). یادگیری مغز محور (پارادایم جدید آموزش). مترجمان: سمیه سیفی و نرجس نصرتی. چاپ اول. تهران: رشد فرهنگ.
حسنی، مهدی (1392). بررسی تأثیر یادگیری مغز محور بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان پنجم ابتدایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات.
خرازی، کمال و تلخابی، محمود (1390). مبانی آموزش‌وپرورش شناختی. تهران: سمت.
سیفی، سمیه؛ ابراهیمی‌قوام، صغری؛ فرخی، نورعلی (1389). بررسی تأثیر آموزش یادگیری مغز محور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش‌آموزان سوم ابتدایی. نوآوری‌های آموزشی، 9 (34)، 45-60.
شیوندی چلیچه، کامران (1389). بررسی تأثیر عوامل سازنده پل‌های یادگیری آموزش ریاضی بر کاهش اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس آموزش‌وپرورش شهرستان فارسان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی. دانشگاه علامه طباطبایی.
عبدی، علی و احمدیان، حمزه (1390). بررسی اثربخشی آموزش سازگار بامغز بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی. اولین همایش ملی یافته‌های علوم شناختی در تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد.
علم الهدایی، سید حسن (1381). راهبردهای نوین در آموزش ریاضی. تهران: شیوه.
علم الهدایی، سید حسن (1388). اصول آموزش ریاضی. مشهد: نما؛ جهان فردا.
غلامعلی لواسانی، مسعود؛ حجازی، الهه؛ خندان، فرح (1390). بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار کمک طلبی. مجله روانشناسی، 15 (4)، 411-397.
قاضی عسگر، نجمه؛ ملک‌پور، مختار؛ مولوی، حسین و امیری، شعله (1388). تأثیر آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 9(4)، 320-309.
مرادی، مسعود؛ صدری دمیرچی، اسماعیل و محمدی، نسیم (1397). اثربخشی روش درمان حساسیت‌زدایی به واسطه حرکات چشم و بازپردازش بر تنظیم شناختی هیجان و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 7(3)، 129-110.
موسوی، سیده فاطمه (1392). ابعاد اضطراب ریاضی در دانش آموزان. مجله کودک، (94)، 43-34.
نریمانی، محمد و شربتی، انوشیروان (1394). مقایسه‌ی حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی در دانش‌آموزان با و بدون نارسانویسی. مجله ناتوانی­های یادگیری، 4(4)، 100-85.
ولف، پاتریشیا (2008). مغز و فرآیند یادگیری (انطباق روش‌های یاددهی- یادگیری و عملکرد مغز انسان). مترجم: داود ابوالقاسمی (1392). چاپ پنجم. تهران: انتشارات مدرسه.
Abdi, A., & Ahmadian, H. (2011). Evaluate the effect of compatible with the brain learning on the academic achievement of students in fifth grade in science. First national conference on cognitive science in education. Mashhad Ferdowsi University. (Persian)
Aghazadeh, M. (2014). Guide to modern teaching methods (based on Brain-Based research, constructivism, Cooperative learning and metacognition). Tehran: Ayiizh. (Persian)
Ahmadi, S., & Ahmadi, M. (2011). The relationship between math anxiety and learning styles of students. Research in the Curriculum, 8(31), 89-102. (Persian)
Ahmadi, S., & khezri, H. (2006). The relationship between math anxiety and learning styles of students. New ideas in education, 1(4), 31-44. (Persian)
Alamalhodaye, S. H. (2002). New strategies in math education. Tehran: Shive. (Persian)
Alamalhodaye, S.H. (2009). Principles of math education. Mashhad: Jahan Nama. (Persian)
Asghari-Mullahmahmood, F. (2012). The impact of working memory training on the math achievement and anxiety of students with math problems. Master's thesis of Exceptional Children, Islamic Azad University of Tehran. (Persian)
Caine, R. N. & Caine, G. (2005). 12 brain/mind learning principals in action: developing executive functions of the human brain. Crowin Press.
Dikici, A., & Gozuyesil, E. (2014). The effects of Brain- based learning on academic achievement: A meta- analytical study. Educational sciences: Theory & practice, 14(2), 642-648.
Duman, B. (2010). The effects of Brain- based learning on the academic achievement of students with different learning styles. Educational sciences: Theory & Practice, 10(4), 2077-2103.
Emamipoor, S. Jaferie-Roshan, M. & Aghazadeh, R. (2011). The relationship between cognitive and metacognitive strategies and math anxiety with mathematics performance. Psychological Research, 3(10), 75-86. (Persian)
Erkan, A., kyurek., & Ozlem, A. F. A. (2013). Effects of  brain- based learning approach on student's motivation and attitudes levels in science class. Mevlana International Journal of Education, 3(1), 104-119.
Ghazi-Askar, N., Malekpour, M., Mulavi, H., & Amiri, S.H. (2009). The effect of Inoculation training against stress on anxiety and math performance of girl students with mathematics learning disabilities. Research in the Area of Exceptional Children, 9(4), 309-320. (Persian)
Gholamali Lavassani, M., Hejazi, E., & Khandan, F. (2011). Evaluate the effectiveness of collaborative learning on math anxiety and help seeking behaviors. Journal of Psychology, 15(4), 397-411. (Persian)
Haghighi, M. (2013). The effect of brain –based learning EFL learner's achievement and retention. Procedia-social and Behavioral sciences, 70(25), 508-516.
Hassani, M. (2013). The effect of brain-based learn on attitude and math achievement of fifth grade elementary students. Master's thesis of Educational Sciences, Islamic Azad University Qaenat. (Persian)
Hoiland, E.E. (2005). Perceptions of reading instruction and use of brain research finding in reading instruction and in teacher preparation. Doctoral Dissertation. Seattle University.
Jensen, E. (2005). Brain and training. Translators: Lily Mohammad Hussein and Sepideh Razavi. Tehran: Madrese. (Persian)
Jensen, E. (2011). Brain-Based Learn (New Paradigm Education). Translator: S. Seifi and N. Nosrati. Tehran: Farhang. (Persian)
Kharrazi, K., & Talkhabi, M. (2011). Cognitive Foundations of Education. Tehran: Samt (Persian)
Ma, X. (1999). A meta- analysis of the relationship between anxiety toward mathematics and achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30(5), 520- 540.
Mohamed, S. H., & Tarmizi, R.A. (2010). Anxiety in mathematics learning among secondary school learners:A Comparative study between Tanzania and Malaysia. International conference on mathematics education research 2010 (ICMER 2010). Procedia social and Behavioral science, 8, 498-504.
Moradi, M., Sadri Damirchi, E., & Mohammadi, N. (2018). Effectiveness of Eye movement desensitization and reprocessing on cognitive emotion regulation and test anxiety in students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 7(3), 110-129. (Persian)
Mousavi, S.F. (2013). Aspects of math anxiety in students. Journal of Child, (94): 34-43. (Persian)
Murphy Palul, A. (2012). How to Deal with Kid's math anxiety. Mind shift.
Narimani, M., & Sharbati, A. (2015). Comparison of anxiety sensitivity and cognitive function in students with and without dysgraphia. Journal of Learning Disabilities, 4(4), 85-100. (Persian)
Ozden, M., & Gultekin, M. (2008). The effects of brain based learning on academic achievement and retention of knowledge in science course. Electronic journal of science education, 12(1), 1-17.
Salmiza, S. (2012). The effectiveness of the brain- based teaching approach in enhancing scientific understanding of Newtonian physics among form four students. International Journal of environmental & science education, 7(1), 107-122.
Seifi, S. Ebrahimie-Ghavam, S., & Farokhi, N. A. (2010). The effect of brain-based learning on comprehension and speed learning of 3rd grade elementary student. Educational Initiatives, 9 (34), 45-60. (Persian)
Shyvndy-Cholicheh, K. (2010). Evaluate the effect of bridge builder learning math education on reducing anxiety and academic performance of male student’s fifth grade elementary school education Farsan city. Master's thesis primary education, Allameh Tabatabaei University. (Persian)
Taraj, M. (2012). Compareing the effectiveness of Brain-Based learning strategies and cognitive and metacognitive strategies to improve the performance of third grade mathematics unsuccessful girl students in Urmia. Master's thesis of Educational psychology, Allameh Tabatabaei University. (Persian)
Tella, A. (2008). Teacher variables as predictors of academic achievement of primary school pupils mathematics. International Electronic Journal of Elementary Education, 1(1), 43-49.
Tufekci, S., & Demirel, M. (2009). The effect of brain –based learning achievement and retention, attitude and learning process. Procedia-social and Behavioral sciences, 1(1), 1782-1791.
Wolfe, P. (2013). Brain and learning process (adaptation of teaching-learning methods and performance of the human brain). Translator: David Abolghasemi. Tehran: school.